ITPP1/443-261b/12/MN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Brak opodatkowania świadczeń finansowanych w całości lub w części z ZFŚS.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 29 lutego 2012 r. (data wpływu 5 marca 2012 r.) uzupełnionym w dniu 21 maja 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania odpłatnego udostępniania domków letniskowych pracownikom - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 marca 2012 r. został złożony wniosek, uzupełniony w dniu 21 maja 2012 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie m.in. opodatkowania odpłatnego udostępniania domków letniskowych pracownikom.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Urząd Miejski administruje utworzonym Funduszem Świadczeń Socjalnych, dla którego prowadzony jest odrębny rachunek bankowy. Zgromadzone środki na wyodrębnionym rachunku przeznaczone są zgodnie z zatwierdzonym planem wydatków na dany rok na podstawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Socjalnego na prowadzenie działalności socjalnej, tj. usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej (zakup biletów do kina i teatru, organizacja wycieczek), imprez sportowo-rekreacyjnych, zakupu paczek świątecznych dla dzieci pracowników, itp. Środki ZFŚS wykorzystywane są też do finansowania lub dofinansowania zakupów towarów i usług przekazywanych pracownikom, jak również do udzielania pracownikom pożyczek na remont i modernizację mieszkań. Częściowa odpłatność pracowników za otrzymane świadczenia wpływa na wyodrębniony rachunek Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Ponadto pracownicy ponoszą odpłatność za korzystanie z domków letniskowych, które są własnością Gminy, a wykorzystywane są na cele rekreacyjne w ramach zasad funduszu socjalnego na potrzeby własne i członków rodzin. Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Socjalnego otrzymane wpłaty zwiększają środki funduszu socjalnego.

Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku, zostały zakwalifikowane wg PKWiU do grupowania 55.20.12.0.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie.

Czy korzystanie przez pracowników z domków letniskowych podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i jaką stawką...

Zdaniem Wnioskodawcy, domki letniskowe stanowią majątek Gminy i odpłatne korzystanie z domków przez pracowników na podstawie poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu stawką w wysokości 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ww. ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 powołanej ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku – na podstawie art. 41 ust. 1 powołanej ustawy – wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.:

  1. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;
  2. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy, który stanowi wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%, wymienione zostały „usługi związane z zakwaterowaniem” - PKWiU 55.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż pracownicy ponoszą odpłatność za korzystanie z domków letniskowych, które są własnością Gminy, a wykorzystywane są na cele rekreacyjne w ramach zasad funduszu socjalnego na potrzeby własne i członków rodzin. Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Socjalnego otrzymane wpłaty zwiększają środki funduszu socjalnego. Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku, zostały zakwalifikowane wg PKWiU do grupowania 55.20.12.0.

Zatem należy uznać, że usługi mieszczące się wg PKWiU w Dziale 55 - usługi związane z zakwaterowaniem, jako usługi zawarte w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%.

Dział 55 obejmuje m.in. grupowanie 55.20.12.0 „Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku”.

Analizując opisane we wniosku okoliczności na tle przedstawionych regulacji prawnych, świadczone usługi polegające na udostępnianiu pracownikom domków letniskowych, sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 55.20.12.0, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa.

Zauważyć należy również, że analiza prawidłowości dokonanej przez Wnioskodawcę we wniosku klasyfikacji usług do właściwego grupowania statystycznego, nie mieści się w ramach określonych przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego. A zatem, Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny stanowiska przedstawionego przez Wnioskodawcę w zakresie klasyfikacji statystycznej usługi będącej przedmiotem wniosku. Wobec powyższego, niniejsza interpretacja wydana została w oparciu o grupowanie PKWiU wskazane przez Wnioskodawcę.

Ponadto podkreślić należy, iż niniejszą interpretację wydano przy założeniu, że opisane we wniosku domki letniskowe nie stanowią składników majątku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Końcowo wskazać należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy opodatkowania odpłatnego udostępniania domków letniskowych pracownikom, natomiast kwestia opodatkowania świadczeń finansowanych w całości lub w części ze środków ZFŚS została rozstrzygnięta w interpretacji indywidualnej znak (...).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.