IPTPP2/443-16/13-4/KW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i zakwaterowania własnych wychowanków, opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i zakwaterowania grup zorganizowanych przebywających w bursie oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 stycznia 2013 r. (data wpływu 10 stycznia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 8 marca 2013 r. (data wpływu 11 marca 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i zakwaterowania własnych wychowanków – jest nieprawidłowe,
 • opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i zakwaterowania grup zorganizowanych przebywających w bursie oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 stycznia 2013 r. wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i zakwaterowania własnych wychowanków, opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i zakwaterowania grup zorganizowanych przebywających w bursie oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 8 marca 2013 r. poprzez doprecyzowanie opisu sprawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący zaistniały stan faktyczny.

Bursa (Wnioskodawca) jest samorządową jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Prezydent Miasta. Bursa realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, określone w ustawie o systemie oświaty. Świadczy usługi w zakresie wyżywienia i zakwaterowania. Prowadzi również stołówkę. Wnioskodawca pracuje w oparciu o statut Bursy, z którego wynika, że Jej celem jest opieka, wychowanie, wspieranie w zakresie edukacji oraz profilaktyka. Umożliwia każdemu wychowankowi spożycie gorącego posiłku w stołówce Bursy. Opłata wnoszona za korzystanie przez wychowanka z posiłku równa jest wysokości kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków. Wysokość kosztów surowca ustala Dyrektor Bursy w porozumieniu z organem prowadzącym. Pozostałe koszty z przygotowaniem posiłków dla uczniów pokrywane są z budżetu Bursy (wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń). Obiady przygotowywane dla wychowanków są opłacane przez rodziców na rachunek bankowy Bursy. W niektórych przypadkach wychowankowie mają przyznane dofinansowanie i wówczas posiłki finansują Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Stołówka nie prowadzi sprzedaży na wynos.

Bursa jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Organem prowadzącym Bursę jest Prezydent Miasta. Bursa nie jest prowadzona przez żadną szkołę, nie posiada umów na usługi zakwaterowania ze szkołami, których uczniowie są wychowankami Bursy lub których młodzież przebywa w Bursie w czasie ferii zimowych, wakacji. Stołówka Wnioskodawcy prowadzona jest w formie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

Klasyfikacja statystyczna dla usług polegających na wyżywieniu własnych wychowanków, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU - 55.90.11-00.00 „Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy”. Klasyfikacja statystyczna usług polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu osób indywidualnych (grup zorganizowanych), przebywających w Bursie, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU - 55.23.15-00.00 „Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Bursa wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Podatek naliczony, o którym mowa w pytaniu nr 3 wniosku ORD-IN, dotyczy czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych przez Bursę, dotycząca usług polegających na zakwaterowaniu własnych wychowanków, stosowana jest według PKWiU 55.90.11 „Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne” - zwolnione. Klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych przez Bursę, dotycząca usług polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu osób indywidualnych (grup zorganizowanych), stosowana jest według PKWiU 55.90.19 „Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane” - 8% VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.
 1. Czy wyżywienie i zakwaterowanie własnych wychowanków podlega zwolnieniu z podatku VAT...
 2. Czy usługi zakwaterowania i wyżywienia osób indywidualnych (grup zorganizowanych), przebywających w Bursie, podlegają zwolnieniu z podatku VAT... Czy należy naliczać i odprowadzać VAT...
 3. Czy jeśli wystąpi podatek VAT (naliczony) można go odliczać od podatku należnego...

Zdaniem Wnioskodawcy, wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków Bursy jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30a. Usługi zakwaterowania, wyżywienia świadczone dla osób indywidualnych (grup zorganizowanych), osób niebędących wychowankami Bursy - stawka podatku VAT 8% - opodatkowane. Zgodnie z art. 86 ustawy należy odliczyć podatek naliczony od należnego, ponieważ istnieje związek między czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Bursa odprowadza podatek VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się w zakresie:
 • zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i zakwaterowania własnych wychowanków - za nieprawidłowe,
 • opodatkowania podatkiem VAT usług zakwaterowania i wyżywienia grup zorganizowanych przebywających w bursie oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem, podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 5a ustawy, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Towary i usługi będące przedmiotem opodatkowania, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, dla których przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. identyfikuje się za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, wprowadzonej w życie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 ze zm.).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku. Jako odstępstwo od zasady powszechności i równości opodatkowania, zastosowanie obniżonej stawki podatku od towarów i usług możliwe jest jedynie w przypadku wykonania czynności ściśle określonych w ww. ustawie oraz w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie jej upoważnienia.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Na podstawie art. 146a pkt 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W pozycji 163 załączniku nr 3 do ustawy, który stanowi wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 7% (od 1 stycznia 2011 r. stawka podatku wynosi 8%) wymienione zostały „Usługi związane z zakwaterowaniem” zakwalifikowane do grupowania PKWiU 55.

Z objaśnień do ww. załącznika nr 3 do ustawy wynika, że wykaz nie ma zastosowania dla zakresu sprzedaży towarów i usług zwolnionych od podatku lub opodatkowanych stawkami niższymi niż stawka, której dotyczy załącznik.

Na podstawie obowiązującego art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, zwalnia się od podatku usługi w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz dostawę towarów ściśle z tymi usługami związaną, wykonywane:

 1. w formach i na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej oraz w przepisach o systemie oświaty,
 2. przez podmioty sprawujące opiekę nad dziećmi w wieku do 3 lat.

W myśl natomiast art. 43 ust. 1 pkt 30 ustawy, zwalnia się od podatku usługi zakwaterowania:

 1. w bursach i internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te bursy i internaty,
 2. w domach studenckich świadczone na rzecz studentów i doktorantów uczelni prowadzących te domy studenckie,
 3. świadczone na rzecz uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów przez podmioty inne niż wymienione w lit. a i b, pod warunkiem że szkoły lub uczelnie mają z tymi podmiotami zawarte umowy dotyczące zakwaterowania swoich uczniów i wychowanków lub studentów i doktorantów.

Tak określony zakres zwolnienia oznacza, że inne usługi zakwaterowania w bursach, internatach i w domach studenckich (czyli np. w ramach wycieczek, grup zorganizowanych, usług krótkotrwałego zamieszkania dla osób innych niż wymienione w zakresie objętym zwolnieniem), będą opodatkowane stawką podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 w związku z poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy (od 1 stycznia 2011 r. jest to stawka w wysokości 8 %).

Art. 43 ust. 17 ustawy stanowi, iż zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 18, 18a, 22-24, 26, 28, 29, 31, 32 i 33 lit. a lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Ponadto zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 247), zwalnia się od podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

W myśl § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r. zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Stosownie do § 13 ust. 9 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

 1. nie są one niezbędne do wykonywania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy, lub
 2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Należy również wskazać, iż jak wynika z § 7 ust. 1 pkt 1 cytowanego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r., stawkę podatku wymienioną w art. 41 ust. 1 ustawy obniża się do wysokości 8% dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia. W poz. 7 tego załącznika wymieniono usługi związane z wyżywieniem (PKWiU ex 56), z wyłączeniem sprzedaży:

 1. napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%,
 2. napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%,
 3. kawy i herbaty (wraz z dodatkami),
 4. napojów bezalkoholowych gazowanych,
 5. wód mineralnych,
 6. innych towarów w stanie nieprzetworzonym opodatkowanych stawką, o której mowa w art. 41 ust. 1 ustawy.

W myśl art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), system oświaty zapewnia w szczególności realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju.

Zgodnie z art. 2 ww. ustawy o systemie oświaty, system oświaty obejmuje:

 1. przedszkola, w tym z oddziałami integracyjnymi, przedszkola specjalne oraz inne formy wychowania przedszkolnego;
 2. szkoły:
  1. podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami integracyjnymi i sportowymi, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  2. gimnazja, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi i przysposabiającymi do pracy, sportowe i mistrzostwa sportowego,
  3. ponadgimnazjalne, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, dwujęzycznymi i sportowymi, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze i leśne,
  4. artystyczne;
 3. placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz korzystanie z różnych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

3a)placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;

3b)placówki artystyczne - ogniska artystyczne umożliwiające rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych;

 1. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne udzielające dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także pomocy uczniom w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
 2. młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki;
 3. (uchylony);
 4. placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (...).

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „uczeń”, i „bursa”, dlatego też należy posiłkować się definicjami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, przez słowo „uczeń” należy rozumieć także słuchaczy i wychowanków.

Bursa, w myśl postanowień § 43 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. Nr 109, poz. 631), zapewnia opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży, w tym uczniom wymagającym stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, w wieku do 24 roku życia.

Z treści wniosku wynika, że Bursa będąca zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, jest samorządową jednostką budżetową, dla której organem prowadzącym jest Prezydent Miasta. Wnioskodawca realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, określone w ustawie o systemie oświaty. Świadczy usługi w zakresie wyżywienia i zakwaterowania, prowadzi również stołówkę. Zainteresowany pracuje w oparciu o statut Bursy, z którego wynika, że Jej celem jest opieka, wychowanie, wspieranie w zakresie edukacji oraz profilaktyka. Umożliwia każdemu wychowankowi spożycie gorącego posiłku w stołówce Bursy. Opłata wnoszona za korzystanie przez wychowanka z posiłku równa jest wysokości kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków. Wysokość kosztów surowca ustala Dyrektor Bursy w porozumieniu z organem prowadzącym. Pozostałe koszty z przygotowaniem posiłków dla uczniów pokrywane są z budżetu Bursy (wynagrodzenie pracowników i pochodne od wynagrodzeń). Obiady przygotowywane dla wychowanków są opłacane przez rodziców na rachunek bankowy Bursy. W niektórych przypadkach wychowankowie mają przyznane dofinansowanie i wówczas posiłki finansują Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Stołówka nie prowadzi sprzedaży na wynos.

Bursa nie jest prowadzona przez żadną szkołę, nie posiada umów na usługi zakwaterowania ze szkołami, których uczniowie są wychowankami Bursy lub których młodzież przebywa w Bursie w czasie ferii zimowych, wakacji. Stołówka Wnioskodawcy prowadzona jest w formie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty.

Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż klasyfikacja statystyczna dla usług polegających na wyżywieniu własnych wychowanków, zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU to 55.90.11-00.00 „Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy”. Klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych przez Bursę, dotycząca usług polegających na zakwaterowaniu własnych wychowanków, stosowana jest według PKWiU 55.90.11 „Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne”. Natomiast klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych przez Bursę, dotycząca usług polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu osób indywidualnych (grup zorganizowanych), stosowana jest według PKWiU 55.90.19 „Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane”.

Bursa wykonuje czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług. Podatek naliczony, o którym mowa w pytaniu nr 3 wniosku ORD-IN, dotyczy czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze opis sprawy oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, stwierdzić należy, że usługi wyżywienia własnych wychowanków świadczone w formie i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty w ramach realizowanych zadań wychowawczych i opiekuńczych, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Przy czym, zwolnienie to znajduje zastosowanie zarówno w przypadku, gdy wynagrodzenie za ww. usługi świadczone przez Bursę dla własnych wychowanków uiszczane jest przez wychowanków, jak i w przypadku gdy należność ta uiszczana jest przez inny podmiot (w przedmiotowej sprawie Miejsko-Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej).

Odnośnie natomiast usług zakwaterowania świadczonych przez Bursę na rzecz własnych wychowanków, uznać należy, że nie są one objęte zwolnieniem od podatku VAT, gdyż nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a-c ustawy. Bursa – jak wskazał Wnioskodawca – nie jest prowadzona przez żadną szkołę, nie posiada umów na usługi zakwaterowania ze szkołami, których uczniowie są wychowankami Bursy. Wobec powyższego, skoro – jak wynika z opisu stanu faktycznego – ww. czynności klasyfikowane są według PKWiU 55.90.11 jako „Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne” i mieszczą się w grupowaniu 55, to podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy i poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.

Zatem, oceniając całościowo stanowisko Zainteresowanego, w którym stwierdza, że wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków Bursy jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30a ustawy, należało uznać za nieprawidłowe. Jakkolwiek Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny dla zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia własnych wychowanków, jednakże dokonał tego w oparciu o inną podstawę prawną niż tut. Organ.

W zakresie usług zakwaterowania osób indywidualnych (grup zorganizowanych), przebywających w Bursie, sklasyfikowanych – jak wskazał Wnioskodawca – według PKWiU 55.90.19 jako „Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane”, a zatem mieszczących się w grupowaniu 55, wskazać należy, że ww. czynności podlegają opodatkowaniu według 8% stawki podatku od towarów i usług, stosownie do art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy oraz poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy.

W stosunku natomiast do świadczonych przez Bursę usług polegających na wyżywieniu osób indywidualnych (grup zorganizowanych) uznać należy, że podlegają one opodatkowaniu preferencyjną stawką podatku VAT, tj. 8%, pod warunkiem zakwalifikowania ich do grupowania PKWiU 56 jako „Usługi związane z wyżywieniem”. Jednocześnie wskazać należy, że podana przez Wnioskodawcę klasyfikacja tych czynności do PKWiU 55.90.19 „Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane” nie obejmuje usług związanych z wyżywieniem. Wobec powyższego, wskazany przez Zainteresowanego dla przedmiotowych czynności symbol PKWiU, pozostaje bez znaczenia dla sprawy.

W konsekwencji dla usług zakwaterowania i wyżywienia osób indywidualnych (grup zorganizowanych) należy naliczać i odprowadzać podatek VAT należny.

Wobec powyższego, stanowisko Zainteresowanego w zakresie opodatkowania usług zakwaterowania i wyżywienia osób indywidualnych (grup zorganizowanych), osób niebędących wychowankami Bursy według stawki VAT 8%, uznaje się za prawidłowe.

Odnośnie natomiast kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego należy wskazać, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Według art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Stosownie do art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z treści cytowanych wyżej przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje czynny, zarejestrowany podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w świetle przedstawionych okoliczności sprawy, wskazać należy, że w przypadku świadczenia przez Wnioskodawcę, będącego czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, usług podlegających opodatkowaniu tym podatkiem i niekorzystających ze zwolnienia z opodatkowania, to Zainteresowanemu przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego w zakresie w jakim jest związany z wykonywaniem czynności podlegających opodatkowaniu i niekorzystających ze zwolnienia od podatku. Przy czym, powyższe prawo przysługuje pod warunkiem niezaistnienia przesłanek negatywnych, o których mowa w art. 88 ustawy.

Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, należało uznać je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.