1462-IPPB4.4511.127.2017.3.JK2 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od obu tych wartości, tj. grantu jak i zasiłku na zakwaterowanie (jeżeli tak, to od której)? Nawet jeżeli Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do opłacenia podatku, gdyż są niższe niż dieta opublikowana na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to czy Wnioskodawczyni ma obowiązek uiszczenia zaliczek, a następnie wnioskowania o ich zwrot?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2017 r. (data wpływu 13 lutego 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 kwietnia 2017 r. (data wpływu 20 kwietnia 2017 r.) na wezwanie z dnia 7 kwietnia 2017 r. Nr 1462-IPPB4.4511.127.2017.1.JK2 oraz pismem z dnia 20 kwietnia 2017 r. (data nadania 25 maja 2017 r., data wpływu 29 maja 2017 r.) na wezwanie z dnia 8 maja 2017 r. Nr 1462-IPPB4.4511.127.2017.2.JK2, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania grantu stażowego oraz zasiłku na zakwaterowanie - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania grantu stażowego oraz zasiłku na zakwaterowanie.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 7 kwietnia 2017 r. Nr 1462-IPPB4.4511.127.2017.1.JK2 z dnia 8 maja 2017 r. Nr 1462-IPPB4.4511.127.2017.2.JK2 wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku.

Pismem z dnia 14 kwietnia 2017 r. (data wpływu 20 kwietnia 2017 r.) z dnia 20 kwietnia 2017 r. (data nadania 25 maja 2017 r., data wpływu 29 maja 2017 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni w okresie 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. będzie odbywać staż w Banku we Frankfurcie (Niemcy). Wynagrodzenie Wnioskodawczyni nazwane w umowie: „traineeship grant” będzie wynosić 1050 euro miesięcznie. Ponadto Wnioskodawczyni dostanie do 750 euro miesięcznie na zakwaterowanie. Wnioskodawczyni nie jest już studentką oraz nie ma innych dochodów z tytułu pracy.

W nadesłanym uzupełnieniu na zapytanie dotyczące wskazania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w okresie będącym przedmiotem zapytania, Wnioskodawczyni podała, że aktualnie mieszka na terenie Niemiec.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że według jej wiedzy, nie uznałaby tego grantu jako stypendium, gdyż jest to wynagrodzenie za staż i jest nazwane w załączonej do wniosku umowie jako „trainneship grant”, co w dosłownym tłumaczeniu jest grantem stażowym.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od obu tych wartości, tj. grantu jak i zasiłku na zakwaterowanie (jeżeli tak, to od której)? Nawet jeżeli Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do opłacenia podatku, gdyż są niższe niż dieta opublikowana na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to czy Wnioskodawczyni ma obowiązek uiszczenia zaliczek, a następnie wnioskowania o ich zwrot?

Zdaniem Wnioskodawczyni, na podstawie interpretacji o sygnaturze IPPB2/415-752/08-2/MG, wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w 2008 roku nie powinna uiszczać podatku od żadnej z wymienionych wyżej kwot, które uzyska w najbliższym półroczu. Kwota 1050 euro miesięcznie, która zostanie Jej wypłacona jako stypendium (grant) oraz zasiłek na zakwaterowanie w wysokości 750 euro miesięcznie są niższe niż miesięczna dieta w Niemczech (dane zaczerpnięte ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie ostatnie opublikowane diety są aktualne od 1 marca 2013 roku), która wynosi 49 euro za dobę, a kwota limitu za nocleg wynosi do 150 euro za dobę. Stąd też, biorąc przeciętnie 30 dni jako długość miesiąca, dieta w Niemczech wyniesie 1470 euro i jest znacznie wyższa niż uzyskane przeze mnie 1050 euro miesięcznie. A maksymalna kwota limitu za nocleg wyniesie 4500 euro dla przeciętnego miesiąca wziętego do analizy Wnioskodawczyni (30 dni). Stąd też, obie kwoty, które uzyska są istotnie niższe niż te opublikowane na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zatem, według Wnioskodawczyni dochody nie powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym. A co z tego wynika, nie ma obowiązku uiszczania zaliczek na podatek dochodowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

W myśl art. 3 ust. 1a ww. ustawy, za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Natomiast art. 3 ust. 2a cytowanej ustawy stanowi, że osoby fizyczne, jeżeli nie posiadają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2b ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017 r., za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w ust. 2a, uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

  1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
  3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
  4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości;
  5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających;
  6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości;
  7. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

W świetle art. 4a wyżej cytowanej ustawy przepis art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w okresie 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. będzie odbywać staż w Banku we Frankfurcie (Niemcy). Wnioskodawczyni otrzyma wynagrodzenie nazwane w umowie: „traineeship grant” oraz zasiłek na zakwaterowanie. Ponadto Wnioskodawczyni wskazała, że mieszka na terenie Niemiec.

Zatem mając na uwadze przedstawione informacje we wniosku i uzupełnieniu należy wskazać, że Wnioskodawczyni jako osoba mająca miejsce zamieszkania w Niemczech, że zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podlega/podlegać będzie ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, tj. podlega/będzie polegać opodatkowaniu w Polsce jedynie od dochodów (przychodów) osiągniętych na terytorium RP.

Skoro Wnioskodawczyni mająca miejsce zamieszkania w Niemczech uzyskuje/będzie uzyskiwać wynagrodzenie z tytułu odbywania stażu w Niemczech, zatem dochody uzyskane poza granicami Polski nie podlegają opodatkowaniu w Polsce przez osobę, która nie ma w Polsce miejsca zamieszkania.

Stanowisko Wnioskodawczyni jest prawidłowe.

Należy dodatkowo podkreślić, że organ wydając interpretacje indywidualne opiera swoje rozstrzygnięcie wyłącznie na przedstawionym we wniosku opisie zdarzenia przyszłego, przyjmując argumenty podnoszone przez Wnioskodawczynię bez ich weryfikowania. Organ podatkowy nie jest uprawniony do ustalania zdarzenia przyszłego oraz jego oceny.

Dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie ani weryfikacji w ramach przedmiotowego postępowania o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest uprawniony, a tym bardziej obowiązany, do oceny dołączonych dokumentów. Związany jest wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię.

Jeżeli przedstawione zdarzenie przyszłe będzie się różnić od zdarzenia, które wystąpi w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywistego zdarzenia przyszłego.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że przywołane przez Wnioskodawcę rozstrzygnięcie organu podatkowego dotyczy konkretnej sprawy podatnika osądzonej w określonym stanie faktycznym i w tej sprawie rozstrzygnięcie w niej zawarte jest wiążące.

Jeżeli przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Należy dodać, że dokumenty (załączniki) dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.