Zakwaterowanie w bursach (akademikach i internatach) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakwaterowanie w bursach (akademikach i internatach). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik w zakresie wykonywanych czynności statutowych świadczy usługi polegające na zapewnieniu noclegów na rzecz mieszkańców bursy (z wyżywieniem lub bez ) sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.23.15-00.00 tj. „usługi krótkotrwałego zakwaterowania ,pozostałe ,gdzie indziej niesklasyfikowane „ ,które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) jako wymienione w poz. 1 załącznika nr 4 do ustawy korzystają ze zwolnienia od podatku .Jednocześnie w ramach dodatkowej działalności Podatnik zamierza świadczyć usługi zakwaterowania w bursie (bez wyżywienia ) zarówno dla grup zorganizowanych (wycieczki ) jak również dla osób indywidualnych. Usługi, które w przyszłości Bursa zamierza świadczyć polegające na wynajmie umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania. Czy podlegają one podatkowi VAT.

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14 a, art. 14 b § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Strony znak B2/07/11/06 z dnia 12.05.2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu 16.05.2006r. ) uzupełnionego pismem znak B2/07/14/06 z dnia 20.07.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.07.2006r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania, postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Strony za prawidłowe.UZASADNIENIE Jak wynika z przedstawionego zapytania Bursa Szkolna w zakresie wykonywanych czynności statutowych świadczy usługi polegające na zapewnieniu noclegów na rzecz mieszkańców bursy (z wyżywieniem lub bez ) sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.23.15-00.00 tj. „usługi krótkotrwałego (...)

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawką należy opodatkować usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia młodzieży polskiej i niemieckiej?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.11.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Jak wynika ze złożonego przez Podatnika pisma oraz dołączonej do niego opinii Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z dnia 24.06.2004 r. OHP Gospodarstwo Pomocnicze powołane do obsługi Centrum Kształcenia i Wychowania (CKiW) świadczy usługę, polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu młodzieży trudnej. Usługa ta mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 55.23.15-00.00 jako „Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane”. Zgodnie z postanowieniem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. (...)

2011
1
lut

Istota:

1. Czy usługi świadczone przez stołówkę należącą do szkoły i prowadzoną przez pracowników szkoły, polegające na żywieniu uczniów i personelu szkoły są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług ?
2. Czy usługi zakwaterowania uczniów w internacie są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług ?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 14.05.2004 r. (dodatkowe wyjaśnienia do pisma złożono w dniu 24.06.2004 r.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. Ponieważ usługi świadczone przez stołówkę należącą do szkoły i prowadzoną przez pracowników szkoły, polegające na żywieniu uczniów i personelu szkoły zaklasyfikowane zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupy usług w zakresie edukacji PKWiU 80.10.12-00.10, wobec czego znajdują się w poz. 7 załącznika nr 4 do cyt. wyżej ustawy o VAT i są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług. (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi, objęte grupowaniem PKWiU ex 55.23.15-00.00, jako usługi krótkotrwałego zakwaterowania, które podlegają wyłączeniu na takich samych zasadach jak bursy, internaty i akademiki, wykonywane przez Uczelnię korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?

Fragment:

(...) Pismem z 13.01.2005 r. podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług w stosunku do następującego stanu faktycznego: Przy Zakładzie zostało zaadaptowanych kilka pokoi noclegowych na potrzeby studentów i lekarzy rodzinnych w ramach dydaktyki przeddyplomowej studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarskiego oraz prowadzenia tzw. ustawicznego szkolenia lekarzy pracujących w terenie. Podczas trwania zajęć zaocznych, wieczorowych, kursów specjalistycznych, szkoleń miejsca noclegowe zajmowane są przez uczestników w/w szkoleń. W tak przedstawionym stanie faktycznym podatnik wnosi o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w następującym zakresie: Czy usługi, objęte grupowaniem PKWiU ex 55.23.15-00.00, jako usługi krótkotrwałego zakwaterowania, które podlegają wyłączeniu na takich samych zasadach jak (...)

2011
1
lut

Istota:

Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyżywienia i zakwaterowania wychowanków internatu.

Fragment:

(...) W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 17.09.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego) uzupełnione pismem z dnia 28.10.2004r. Zespół Szkół xxxxxxxx wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyżywienia i zakwaterowania wychowanków internatu. Do pisma dołączono pismo z dnia 21.10.2004r. znak OK-5672/KU-83/16-8057A/2004 Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, zawierające opinię sklasyfikowania usług świadczonych (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy usługi polegające na zakwaterowaniu oraz żywieniu dzieci mieszkających w internacie zą zwolnione od podatku VAT ze względu na ich klasyfikację w dziale PKWiU 80 - "Usługi w zakresie edukacji? Czy tak samo należy traktować sprzedać posiłków dla dzieci spoza internatów oraz pracowników szkoły? Czy usługi zakwaterowania grup zorganizowanych spoza szkoły w internacie korzystają ze zwolnienia od VAT ze względu na ich klasyfikację wPKWiU 55.23.15? Czy w/w usługi są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych? Jak należy liczyć obroty uprawnijące do zwolnienia od VAT i do obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?

Fragment:

(...) Stosownie do art.2 pkt 6 i art.8 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), zarówno towary jak i usługi identyfikowane są przy pomocy klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danej usługi lub wyrobu do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków usługodawcy lub producenta. Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do usług świadczonych przez ten podmiot, jednostką uprawnioną do wydania opinii klasyfikacyjnej w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zgodnie z dyspozycją art.43 ust.1 pkt 1 w/w ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 pod poz.1 wymienione są usługi zakwaterowania w bursach, (...)

2011
1
lut

Istota:

Szkoła posiada internat szkolny, w którym zakwaterowani są uczniowie szkoły.Czy zakwaterowanie uczniów w internacie podlega zwolnieniu od podatku VAT ?

Fragment:

(...) Zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Towary i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej, co wynika z art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Oceniając przedstawiony stan faktyczny, organ podatkowy informuje, że usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.23.15 podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy. Ten rodzaj usług (...)

2011
1
lut

Istota:

Szkoła posiada internat szkolny, w którym zakwaterowani są uczniowie szkoły, uczniowie innych szkół, a także w okresie letnim obozy sportowe oraz grupy zorganizowane uczestniczące w imprezach organizowanych na terenie miasta i gminy.Czy usługi zakwaterowania w internacie, osób nie będących uczniami szkoły, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.23.13-00-00 są zwolnione od podatku VAT, czy podlega opodatkowaniu stawką 7% ?.

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, rozumie się każde świadczenie usług na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Towary i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej, co wynika z art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Oceniając przedstawiony stan faktyczny, organ podatkowy informuje, że usługi sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 55.23.13 są to usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz miejsca krótkotrwałego zakwaterowania i podlegają opodatkowaniu stawką 7% zgodnie z art. 41 ust. (...)

2011
1
sty

Istota:

Z treści zapytania wynika, że wątpliwości podatnika dotyczą sklasyfikowania usług zakwaterowania w domach studenckich świadczonych dla osób nie będących studentami w okresie wakacji tj. sklasyfikowania ich jako usług obiektów noclegowych turystyki oraz innych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (symbol PKWiU ex 55.2) bądź jako usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (symbol PKWiU ex 55.23.15).

Fragment:

(...) Organy podatkowe nie są właściwe w sprawach klasyfikowania usług świadczonych przez podatnika do właściwego grupowania PKWiU. To podatnik winien dokonać właściwej klasyfikacji świadczonych przez siebie usług zgodnie z klasyfikacją PKWiU, a w razie wątpliwości zwrócić się do właściwego organu statystycznego z zapytaniem, jak ma zaklasyfikować swoje usługi, a mając symbol PKWiU, zwrócić się z zapytaniem do organu podatkowego, który wypowie się co do zasad opodatkowania usługi o określonym symbolu PKWiU. Stwierdzić należy, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. W powołanym załączniku wymienione są w pozycji 140 (symbol PKWiU ex 55.2) usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach (...)