Zakwaterowanie w bursach (akademikach i internatach) | Interpretacje podatkowe

Zakwaterowanie w bursach (akademikach i internatach) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakwaterowanie w bursach (akademikach i internatach). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatnik w zakresie wykonywanych czynności statutowych świadczy usługi polegające na zapewnieniu noclegów na rzecz mieszkańców bursy (z wyżywieniem lub bez ) sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.23.15-00.00 tj. „usługi krótkotrwałego zakwaterowania ,pozostałe ,gdzie indziej niesklasyfikowane „ ,które zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.) jako wymienione w poz. 1 załącznika nr 4 do ustawy korzystają ze zwolnienia od podatku .Jednocześnie w ramach dodatkowej działalności Podatnik zamierza świadczyć usługi zakwaterowania w bursie (bez wyżywienia ) zarówno dla grup zorganizowanych (wycieczki ) jak również dla osób indywidualnych. Usługi, które w przyszłości Bursa zamierza świadczyć polegające na wynajmie umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania. Czy podlegają one podatkowi VAT.
Fragment:
(...) Działając na podstawie art. 14 a, art. 14 b § 1-4, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w związku z zapytaniem Strony znak B2/07/11/06 z dnia 12.05.2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu 16.05.2006r. ) uzupełnionego pismem znak B2/07/14/06 z dnia 20.07.2006r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.07.2006r. ) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , w części dotyczącej opodatkowania podatkiem VAT usług wynajmu umeblowanych lokali krótkotrwałego zakwaterowania, postanawiam uznać przedstawione we wskazanym wniosku stanowisko Strony za prawidłowe.UZASADNIENIE Jak wynika z przedstawionego zapytania Bursa Szkolna w zakresie wykonywanych czynności statutowych świadczy usługi polegające na zapewnieniu noclegów na rzecz mieszkańców bursy (z wyżywieniem lub bez ) sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 55.23.15-00.00 tj. „usługi krótkotrwałego (...)
2011
1
kwi

Istota:
Jaką stawką należy opodatkować usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia młodzieży polskiej i niemieckiej?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 03.09.2004r. (data wpływu do tut. Urzędu 22.11.2004 r.) w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Jak wynika ze złożonego przez Podatnika pisma oraz dołączonej do niego opinii Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych w Łodzi z dnia 24.06.2004 r. OHP Gospodarstwo Pomocnicze powołane do obsługi Centrum Kształcenia i Wychowania (CKiW) świadczy usługę, polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu młodzieży trudnej. Usługa ta mieści się w grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 55.23.15-00.00 jako „Usługi krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe gdzie indziej niesklasyfikowane”. Zgodnie z postanowieniem art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. (...)
2011
1
mar

Istota:
1. Czy usługi świadczone przez stołówkę należącą do szkoły i prowadzoną przez pracowników szkoły, polegające na żywieniu uczniów i personelu szkoły są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług ?
2. Czy usługi zakwaterowania uczniów w internacie są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług ?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14a § 1 i 14b § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na Państwa pismo, które wpłynęło do tut. Urzędu Skarbowego w dniu 14.05.2004 r. (dodatkowe wyjaśnienia do pisma złożono w dniu 24.06.2004 r.), wyjaśnia: Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zwalnia się od podatku od towarów i usług, usługi wymienione w załączniku nr 4 do tej ustawy. Ponieważ usługi świadczone przez stołówkę należącą do szkoły i prowadzoną przez pracowników szkoły, polegające na żywieniu uczniów i personelu szkoły zaklasyfikowane zostały przez Urząd Statystyczny w Łodzi do grupy usług w zakresie edukacji PKWiU 80.10.12-00.10, wobec czego znajdują się w poz. 7 załącznika nr 4 do cyt. wyżej ustawy o VAT i są usługami zwolnionymi od podatku od towarów i usług. (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy usługi, objęte grupowaniem PKWiU ex 55.23.15-00.00, jako usługi krótkotrwałego zakwaterowania, które podlegają wyłączeniu na takich samych zasadach jak bursy, internaty i akademiki, wykonywane przez Uczelnię korzystają ze zwolnienia z podatku VAT?
Fragment:
(...) Pismem z 13.01.2005 r. podatnik zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku od towarów i usług w stosunku do następującego stanu faktycznego: Przy Zakładzie zostało zaadaptowanych kilka pokoi noclegowych na potrzeby studentów i lekarzy rodzinnych w ramach dydaktyki przeddyplomowej studentów Wydziału Lekarskiego i Pielęgniarskiego oraz prowadzenia tzw. ustawicznego szkolenia lekarzy pracujących w terenie. Podczas trwania zajęć zaocznych, wieczorowych, kursów specjalistycznych, szkoleń miejsca noclegowe zajmowane są przez uczestników w/w szkoleń. W tak przedstawionym stanie faktycznym podatnik wnosi o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w następującym zakresie: Czy usługi, objęte grupowaniem PKWiU ex 55.23.15-00.00, jako usługi krótkotrwałego zakwaterowania, które podlegają wyłączeniu na takich samych zasadach jak (...)
2011
1
lut

Istota:
Pytanie podatnika dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyżywienia i zakwaterowania wychowanków internatu.
Fragment:
(...) W myśl art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997r. poz.926 ze zm.) Urząd Skarbowy stosownie do swojej właściwości, na pisemne zapytanie podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Pismem z dnia 17.09.2004r. (data wpływu do tutejszego organu podatkowego) uzupełnione pismem z dnia 28.10.2004r. Zespół Szkół xxxxxxxx wystąpił do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Brzegu w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyżywienia i zakwaterowania wychowanków internatu. Do pisma dołączono pismo z dnia 21.10.2004r. znak OK-5672/KU-83/16-8057A/2004 Urzędu Statystycznego w Łodzi, Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych, zawierające opinię sklasyfikowania usług świadczonych (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy usługi polegające na zakwaterowaniu oraz żywieniu dzieci mieszkających w internacie zą zwolnione od podatku VAT ze względu na ich klasyfikację w dziale PKWiU 80 - "Usługi w zakresie edukacji? Czy tak samo należy traktować sprzedać posiłków dla dzieci spoza internatów oraz pracowników szkoły? Czy usługi zakwaterowania grup zorganizowanych spoza szkoły w internacie korzystają ze zwolnienia od VAT ze względu na ich klasyfikację wPKWiU 55.23.15? Czy w/w usługi są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kas fiskalnych? Jak należy liczyć obroty uprawnijące do zwolnienia od VAT i do obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej?
Fragment:
(...) Stosownie do art.2 pkt 6 i art.8 ust.3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535), zarówno towary jak i usługi identyfikowane są przy pomocy klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej. W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danej usługi lub wyrobu do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków usługodawcy lub producenta. Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do usług świadczonych przez ten podmiot, jednostką uprawnioną do wydania opinii klasyfikacyjnej w tym zakresie jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Zgodnie z dyspozycją art.43 ust.1 pkt 1 w/w ustawy, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W załączniku nr 4 pod poz.1 wymienione są usługi zakwaterowania w bursach, (...)
2011
1
lut

Istota:
Szkoła posiada internat szkolny, w którym zakwaterowani są uczniowie szkoły.Czy zakwaterowanie uczniów w internacie podlega zwolnieniu od podatku VAT ?
Fragment:
(...) Zgodnie z art.5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Towary i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej, co wynika z art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Oceniając przedstawiony stan faktyczny, organ podatkowy informuje, że usługi zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.23.15 podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy. Ten rodzaj usług (...)
2011
1
lut

Istota:
Szkoła posiada internat szkolny, w którym zakwaterowani są uczniowie szkoły, uczniowie innych szkół, a także w okresie letnim obozy sportowe oraz grupy zorganizowane uczestniczące w imprezach organizowanych na terenie miasta i gminy.Czy usługi zakwaterowania w internacie, osób nie będących uczniami szkoły, sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55.23.13-00-00 są zwolnione od podatku VAT, czy podlega opodatkowaniu stawką 7% ?.
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju zgodnie z art. 8 ust. 1 cytowanej ustawy, rozumie się każde świadczenie usług na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Towary i usługi identyfikowane są na podstawie przepisów o statystyce publicznej, co wynika z art. 2 pkt 6 i art. 8 ust. 3 cytowanej ustawy o podatku od towarów i usług. Oceniając przedstawiony stan faktyczny, organ podatkowy informuje, że usługi sklasyfikowane wg PKWiU pod symbolem 55.23.13 są to usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz miejsca krótkotrwałego zakwaterowania i podlegają opodatkowaniu stawką 7% zgodnie z art. 41 ust. (...)
2011
1
lut

Istota:
Z treści zapytania wynika, że wątpliwości podatnika dotyczą sklasyfikowania usług zakwaterowania w domach studenckich świadczonych dla osób nie będących studentami w okresie wakacji tj. sklasyfikowania ich jako usług obiektów noclegowych turystyki oraz innych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (symbol PKWiU ex 55.2) bądź jako usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach studenckich (symbol PKWiU ex 55.23.15).
Fragment:
(...) Organy podatkowe nie są właściwe w sprawach klasyfikowania usług świadczonych przez podatnika do właściwego grupowania PKWiU. To podatnik winien dokonać właściwej klasyfikacji świadczonych przez siebie usług zgodnie z klasyfikacją PKWiU, a w razie wątpliwości zwrócić się do właściwego organu statystycznego z zapytaniem, jak ma zaklasyfikować swoje usługi, a mając symbol PKWiU, zwrócić się z zapytaniem do organu podatkowego, który wypowie się co do zasad opodatkowania usługi o określonym symbolu PKWiU. Stwierdzić należy, że zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%. W powołanym załączniku wymienione są w pozycji 140 (symbol PKWiU ex 55.2) usługi świadczone przez obiekty noclegowe turystyki oraz inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, z wyłączeniem usług zakwaterowania w bursach, internatach i domach (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.