Zakwaterowanie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakwaterowanie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie wysokości opodatkowania usług odpłatnego zakwaterowania.

Fragment:

Jak wskazano w opisie sprawy, w internatach zakwaterowani są głównie uczniowie uczęszczający do danej szkoły. W takim przypadku, zdaniem Województwa, dla świadczonych usług zakwaterowania dla uczniów i wychowanków tych szkół zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a ustawy o VAT. Województwo wskazuje, że w interpretacji indywidualnej z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. ITPP2/443-1355a/11/AW , Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, iż: „ należy zaznaczyć, że zwolnieniem od podatku objęte są m.in. usługi zakwaterowania w internatach świadczone na rzecz uczniów i wychowanków szkół prowadzących te internaty. (...) jak słusznie wskazano we wniosku – zakwaterowanie w internacie uczniów Zespołu Szkół korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30 lit. a) ustawy ”. W związku z powyższym, w opinii Województwa, czynności w zakresie odpłatnego zakwaterowania uczniów danej szkoły stanowić będą po stronie Województwa usługi podlegające ustawie o VAT, lecz korzystające ze zwolnienia z tego podatku. Ad. 2. Odpłatne zakwaterowanie osób niebędących uczniami danej szkoły Stawka podatku, na postawie art. 41 ust. 1 ustawy, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2017
18
lip

Istota:

Czy Wnioskodawczyni jest zobowiązana do odprowadzenia podatku od obu tych wartości, tj. grantu jak i zasiłku na zakwaterowanie (jeżeli tak, to od której)? Nawet jeżeli Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do opłacenia podatku, gdyż są niższe niż dieta opublikowana na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, to czy Wnioskodawczyni ma obowiązek uiszczenia zaliczek, a następnie wnioskowania o ich zwrot?

Fragment:

Nr 1462-IPPB4.4511.127.2017.2.JK2, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania grantu stażowego oraz zasiłku na zakwaterowanie - jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 13 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania grantu stażowego oraz zasiłku na zakwaterowanie. Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 7 kwietnia 2017 r. Nr 1462-IPPB4.4511.127.2017.1.JK2 z dnia 8 maja 2017 r. Nr 1462-IPPB4.4511.127.2017.2.JK2 wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Pismem z dnia 14 kwietnia 2017 r. (data wpływu 20 kwietnia 2017 r.) z dnia 20 kwietnia 2017 r. (data nadania 25 maja 2017 r., data wpływu 29 maja 2017 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie. We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni w okresie 1 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. będzie odbywać staż w Banku we Frankfurcie (Niemcy). Wynagrodzenie Wnioskodawczyni nazwane w umowie: „ traineeship grant ” będzie wynosić 1050 euro miesięcznie. Ponadto Wnioskodawczyni dostanie do 750 euro miesięcznie na zakwaterowanie. Wnioskodawczyni nie jest już studentką oraz nie ma innych dochodów z tytułu pracy. W nadesłanym uzupełnieniu na zapytanie dotyczące wskazania miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w okresie będącym przedmiotem zapytania, Wnioskodawczyni podała, że aktualnie mieszka na terenie Niemiec.

2017
11
lut

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku świadczonych usług zapewnienia zakwaterowania i całodziennego wyżywienia uczestnikom obozów sportowych

Fragment:

Z opisu sprawy wynika, że Bursa Szkolna jest publiczną placówką zapewniającą zgodnie ze Statutem całodobową opiekę i wychowanie uczniom gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zgodnie z normami żywieniowymi. Bursa realizuje swoje cele i zadania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Jest placówką oświatową której organem prowadzącym jest Powiat. Opłaty za zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie zakwaterowanych wychowanków placówki są zwolnione przedmiotowo z podatku VAT /podpisane umowy porozumienia o zakwaterowaniu ze szkołami/. W tym roku w czasie wakacji Bursa zakwaterowała obozy typowo sportowe organizowane dla dzieci i młodzieży udzielając na podstawie podpisanych umów zakwaterowania oraz całodziennego wyżywienia dla uczestników tych obozów. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi, czy Bursa Szkolna jako placówka oświatowa zapewniająca zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie uczestnikom obozów typowo sportowych jest zwolniona od naliczania podatku VAT. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „ uczeń ”, i „ bursa ”, dlatego też należy posiłkować się definicjami wynikającymi z odrębnych przepisów. Zgodnie z brzmieniem art. 3 pkt 11 ww. ustawy o systemie oświaty, przez słowo „ uczeń ” należy rozumieć także słuchaczy i wychowanków.

2016
10
cze

Istota:

Stawka podatku dla usługi zakwaterowania z dodatkowymi usługami.

Fragment:

Pod poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, zawierającego Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% (obecnie 8%), wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 55 tj. usługi związane z zakwaterowaniem. W tym miejscu należy wyszczególnić różnice między wynajmem nieruchomości na cel mieszkaniowy a usługami związanymi z zakwaterowaniem. Cechami rozróżniającymi te dwie usługi są: zakres świadczeń dodatkowych (w przypadku zakwaterowania zwykle zapewniany jest opierunek oraz podstawowe wyposażenie wynajmowanego lokalu); długość okresu, na który do używania oddawany jest budynek bądź lokal (zwykle krótszy przy usługach związanych z zakwaterowaniem); zmienność w czasie poszczególnych używających lokalu (większa w przypadku usług związanych z zakwaterowaniem, mniejsza w przypadku najmu). Warto tutaj odnieść się do samego pojęcia „ zakwaterowanie ”. W związku z tym, że nie zostało ono zdefiniowane w ustawie o VAT, przy ustalaniu jego zakresu znaczeniowego należy odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN „ zakwaterować ” znaczy „ przydzielić komuś miejsce czasowego zamieszkania ”. Z kolei „ zakwaterować się ” znaczy „ zamieszkać gdzieś tymczasowo ”. Zatem celem innym niż mieszkaniowy jest np. cel krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym bądź biznesowym.

2014
4
cze

Istota:

W zakresie określenia stawki podatku dla świadczonych usług zakwaterowania

Fragment:

W tym miejscu należy zauważyć, że wynajem nieruchomości od usług związanych z zakwaterowaniem odróżnia zwykle: zakres świadczeń dodatkowych (w przypadku zakwaterowania zwykle zapewniany jest opierunek oraz podstawowe wyposażenie wynajmowanego lokalu); długość okresu, na który do używania oddawany jest budynek bądź lokal (zwykle krótszy przy usługach związanych z zakwaterowaniem); zmienność w czasie poszczególnych używających lokalu (większa w przypadku usług związanych z zakwaterowaniem, mniejsza w przypadku najmu). Zatem celem innym niż mieszkaniowy jest np. cel krótkotrwałego pobytu o charakterze turystycznym bądź biznesowym. Takie cele realizowane są m.in. przez hotele, pensjonaty, pokoje czy mieszkania do wynajęcia dla turystów bądź biznesmenów. Cel mieszkaniowy nie jest związany z chwilowym pobytem, ale z zamieszkaniem, więc stałym interesem życiowym osoby wynajmującej lokal mieszkalny Podsumowując, gdy najemcą nie jest podróżny (turysta), biznesmen czy osoba przebywająca służbowo na danym terenie (rejonie) a cel wynajęcia nieruchomości mieszkalnej będzie związany ze stałym interesem życiowym, wówczas w takim przypadku podmiot świadczący na własny rachunek usługę wynajmu, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy korzysta ze zwolnienia podatkowego.

2014
29
maj

Istota:

Czy świadczenie przez Spółkę usług Podstawowych na rzecz jej Klientów nie zaspokaja ich potrzeb mieszkaniowych i tym samym podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8% w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku tj. art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z brzmieniem pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy o VAT?Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, czy świadczenie przez Spółkę Usług Towarzyszących na rzecz jej Klientów wspólnie z Usługami Podstawowymi podlega opodatkowaniu analogiczną stawką VAT w wysokości 8% jak Usługi Podstawowe w świetle przepisów ustawy o VAT obowiązujących od 1 stycznia 2011 roku? Czy obowiązek w podatku VAT z tytułu świadczenia przez Spółkę na terytorium kraju za wynagrodzeniem Usług Podstawowych powstaje zgodnie z art. 19a ust. 1 i ust. 8 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r. bez uwzględnienia szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego wskazanego w art. l9a ust. 5 pkt 4 lit. b) ustawy o VAT?

Fragment:

W pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały „ Usługi związane z zakwaterowaniem ” (symbol PKWiU 55). Oznacza to, że intencją ustawodawcy było objęcie obniżoną stawką podatku VAT wszystkich usług sklasyfikowanych w dziale 55 PKWiU - związanych z zakwaterowaniem. W dziale 55 PKWiU wymienione zostały m.in. „ Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi ” - symbol 55.20.19.0. Należy w tym miejscu wskazać, że stosownie do pkt 7.2 zasad metodologicznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008), przy ustalaniu właściwego grupowania PKWiU 2008, do którego zalicza się określony produkt, należy kierować się zasadami budowy i logiki struktury PKWiU 2008. W żadnym przypadku o takim lub innym zaliczeniu produktu nie mogą decydować przesłanki sprzeczne z zasadami PKWiU 2008. Szczególnie niedopuszczalne jest kierowanie się korzyściami materialnymi, względnie innymi przywilejami wynikającymi z takiego lub innego zaklasyfikowania produktu. Przy zaliczaniu produktów do określonego grupowania PKWiU 2008 należy posługiwać się: niniejszymi zasadami metodycznymi, nazwami grupowań końcowych PKWiU 2008, wyjaśnieniami i wskazówkami zawartymi w osobnych wydawnictwach: "Wyjaśnienia do Taryfy Celnej" wydane rozporządzeniem Ministra Finansów oraz "Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej Wspólnot Europejskich" publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, seria C, ogólnymi regułami interpretacji Nomenklatury Scalonej (CN).

2014
25
lut

Istota:

Określenie stawki podatku dla usługi udostępniania lokali i/lub miejsc w lokalach studentom oraz osobom trzecim

Fragment:

Przy tym usługi polegające na udostępnianiu lokali i/lub miejsc w lokalach, w ocenie Wnioskodawcy, należy uznać za „ usługę związaną z zakwaterowaniem ” zgrupowane pod numerem 55 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług wprowadzonej Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (Dz.U.2008.207.1293 ze zm.), o której mowa w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, stanowiącym „ wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7% ” (od dnia 1 stycznia 2011 – stawką 8%). Usługi te obejmują w szczególności: „ usługi hotelarskie i podobne usługi związane z zakwaterowaniem ” zgrupowane pod numerem 55.1 PKWiU oraz „ usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne ” zgrupowane pod numerem 55.90.11.0 PKWiU. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do stawki podatku VAT dla usług udostępniania lokali i/lub miejsc w lokalach studentom oraz osobom trzecim. Odnosząc się do przedmiotowego zagadnienia należy wskazać, że co do zasady każde świadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Dopiero za pewne odstępstwo i wyjątek należy uznać potraktowanie kilku świadczeń za jedno złożone. Świadczeniami złożonymi zajmowały się wielokrotnie zarówno polskie sądy administracyjne jak i Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

2013
23
kwi

Istota:

W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i zakwaterowania własnych wychowanków, opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i zakwaterowania grup zorganizowanych przebywających w bursie oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

Klasyfikacja statystyczna czynności wykonywanych przez Bursę, dotycząca usług polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu osób indywidualnych (grup zorganizowanych), stosowana jest według PKWiU 55.90.19 „ Pozostałe usługi związane z zakwaterowaniem, gdzie indziej niesklasyfikowane ” - 8% VAT. W związku z powyższym zadano następujące pytania. Czy wyżywienie i zakwaterowanie własnych wychowanków podlega zwolnieniu z podatku VAT... Czy usługi zakwaterowania i wyżywienia osób indywidualnych (grup zorganizowanych), przebywających w Bursie, podlegają zwolnieniu z podatku VAT... Czy należy naliczać i odprowadzać VAT... Czy jeśli wystąpi podatek VAT (naliczony) można go odliczać od podatku należnego... Zdaniem Wnioskodawcy, wyżywienie i zakwaterowanie wychowanków Bursy jest zwolnione z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 30a. Usługi zakwaterowania, wyżywienia świadczone dla osób indywidualnych (grup zorganizowanych), osób niebędących wychowankami Bursy - stawka podatku VAT 8% - opodatkowane. Zgodnie z art. 86 ustawy należy odliczyć podatek naliczony od należnego, ponieważ istnieje związek między czynnościami opodatkowanymi podatkiem od towarów i usług. Bursa odprowadza podatek VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zaistniałego stanu faktycznego uznaje się w zakresie: zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT usług wyżywienia i zakwaterowania własnych wychowanków - za nieprawidłowe, opodatkowania podatkiem VAT usług zakwaterowania i wyżywienia grup zorganizowanych przebywających w bursie oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego - za prawidłowe.

2012
25
gru

Istota:

Brak opodatkowania świadczeń finansowanych w całości lub w części z ZFŚS.

Fragment:

W pozycji 163 załącznika nr 3 do ustawy, który stanowi wykaz towarów i usług podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 8%, wymienione zostały „ usługi związane z zakwaterowaniem ” - PKWiU 55. Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż pracownicy ponoszą odpłatność za korzystanie z domków letniskowych, które są własnością Gminy, a wykorzystywane są na cele rekreacyjne w ramach zasad funduszu socjalnego na potrzeby własne i członków rodzin. Zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Socjalnego otrzymane wpłaty zwiększają środki funduszu socjalnego. Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku, zostały zakwalifikowane wg PKWiU do grupowania 55.20.12.0. Zatem należy uznać, że usługi mieszczące się wg PKWiU w Dziale 55 - usługi związane z zakwaterowaniem, jako usługi zawarte w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%. Dział 55 obejmuje m.in. grupowanie 55.20.12.0 „ Usługi świadczone przez domy letniskowe, do których goście posiadają prawo wspólnego użytkowania przez określony okres każdego roku ”. Analizując opisane we wniosku okoliczności na tle przedstawionych regulacji prawnych, świadczone usługi polegające na udostępnianiu pracownikom domków letniskowych, sklasyfikowane wg PKWiU w grupowaniu 55.20.12.0, podlegają opodatkowaniu 8% stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 146a pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług i poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy, przy założeniu, że podana klasyfikacja jest prawidłowa.

2012
21
lis

Istota:

Czy usługa zakwaterowania i wyżywienia w obiektach noclegowych własnych, wynajętych lub dzierżawionych wraz z dodatkową usługą, polegającą na zapewnieniu opieki wychowawczej oraz przygotowaniu programu rekreacyjnego dla niepełnoletnich uczestników pobytu, zgodnie z wymogami MEN i MSiT, podlegają opodatkowaniu stawką podatku w wysokości 8%, na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT w związku z poz. 140 załącznika nr 3 do ustawy (...)?

Fragment:

Jak wcześniej wspomniano, pod pozycją 163 załącznika nr 3 do ustawy wymienione zostały usługi zaliczone do grupowania PKWiU 55 „ usługi związane z zakwaterowaniem ”. Zatem należy uznać, że usługi mieszczące się wg PKWiU w Dziale 55 - usługi związane z zakwaterowaniem, jako usługi zawarte w poz. 163 załącznika nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, podlegają opodatkowaniu stawką podatku VAT w wysokości 8%. Dział 55 obejmuje m.in. grupowanie 55.20.19.0 „ Pozostałe usługi obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania bez obsługi ”. Wg wyjaśnień Głównego Urzędu Statystycznego do PKWiU dział 55 obejmuje usługi w zakresie zapewnienia krótkotrwałego pobytu turystom i pozostałym podróżnym, usługi w zakresie zakwaterowania na dłuższy okres studentów, osób pracujących i pozostałych osób. Niektóre usługi dotyczą zapewnienia miejsca zakwaterowania lub zakwaterowania łącznie z wyżywieniem i/lub możliwością korzystania z obiektów rekreacyjnych. Dział ten nie obejmuje: usługi w zakresie zapewnienia długotrwałego zakwaterowania jako głównego miejsca pobytu w obiektach takich jak: apartamenty, zazwyczaj w cyklu miesięcznym lub rocznym, sklasyfikowanego w odpowiednich grupowaniach Sekcji L. Natomiast grupowanie 55.20.19.0 obejmuje: zakwaterowanie (...)