IPPP1/4512-425/15-2/RK | Interpretacja indywidualna

Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.
IPPP1/4512-425/15-2/RKinterpretacja indywidualna
 1. czynności niepodlegające opodatkowaniu
 2. dostawa towarów
 3. faktura
 4. obniżenie podatku należnego
 5. zakup
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie częściowe -> Odliczenie i zwrot podatku -> Odliczenie podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przestawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2015 r. (data wpływu 6 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu –jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 maja 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku możliwości odliczenia podatku wynikającego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją projektu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie założone zostało 8 października 2003 r., Rejestrując się w krajowym rejestrze sądowym . W 2004 r. Organizacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie jest organizacją o dość szerokim profilu działalności statutowej, ale od początku swojego istnienia siły koncentrowało w dwóch obszarach: edukacji oraz szeroko rozumianej pomocy społecznej.

Cele działania organizacji na podstawie statutu:

 1. Prowadzenie działalności oświatowej w systemie dziennym i zaocznym na poziomie podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym oraz dla dorosłych,
 2. Wdrażanie programów kształcenia nieoficjalnego,
 3. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 4. Organizacja i wspieranie przedsięwzięć promujących szeroko pojętą kulturę w środowisku lokalnym,
 5. Wydawanie publikacji drukowanych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych w zakresie realizacji działań statutowych,
 6. Wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy ,
 7. Realizacja działań w kierunku ograniczania lokalnego bezrobocia,
 8. Wspieranie rozwoju agrobiznesu i agroturystyki na terenie gminy ,
 9. Tworzenie,rozwój i promocja produktów turystycznych,
 10. Organizacja turystycznych rajdów pieszych, rowerowych, wycieczek i wyjazdów
 11. Współuczestniczenie w procesie wychowania młodzieży,
 12. Inspirowanie działań zmierzających do rozwoju gminy ,
 13. Inicjowanie działań na rzecz pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo,
 14. Prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
 15. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego w formie kół zainteresowań, świetlic, klubów, ognisk wychowawczych,
 16. Współuczestniczenie w pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 17. Wspieranie i inicjowanie rozwoju lokalnych sieci wsparcia osób i grup ze środowisk ubogich i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 18. Działalność na rzecz integracji reintegracji zawodowej i społecznej osób, zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie i prowadzenie klubów integracji społecznej
 19. Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
 20. Aktywizacja zawodowa i integracja społeczna osób niepełnosprawnych poprzez tworzenie warunków równego dostępu do edukacji.

Dnia 03.07.2014 roku Stowarzyszenie złożyło wniosek o przyznanie pomocy w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, działanie "Odnowa i rozwój wsi", projekt pt. "Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem do użytku publicznego". W zakres projektu weszły roboty budowlane polegające na remoncie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy. Świetlica jest miejscem spotkań społeczności lokalnej, w której odbywają się różnego rodzaju zebrania, spotkania i uroczystości. Świetlica wiejska jest to jedyne miejsce we wsi, dające możliwość integracji lokalnej społeczności, spotykania się aktywnych grup społecznych. Z pomieszczeń świetlicy oraz znajdujących się w nich urządzeń społeczność wiejska może korzystać nieodpłatnie. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie k działalności, zakupione urządzenia będą wykorzystywane na własny użytek w związku z tym ich zakup nie będzie miał związku z jakimikolwiek czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Koszty poniesione na ten projekt będą podlegały refundacji na podstawie złożonego wniosku o płatność oraz przedstawionych faktur. Stowarzyszenie nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT i nie składa deklaracji VAT 7. Korzysta z zwolnienia podmiotowego na podstawie art. 113 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Nie prowadzi działalności gospodarczej i nie nalicza ani nie odlicza podatku VAT. Interpretacja ta będzie stanowiła obowiązkowy załącznik do wniosku o płatność w ramach w/w działania na etapie refundacji wydatków poniesionych na remont oraz zakup wyposażenia do świetlicy. Termin realizacji projektu od złożenia wniosku tj. 03.07.2014 r. Do złożenia wniosku o płatność tj. 30.06.2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie nie ma możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu ponieważ nie jest zarejestrowana w urzędzie skarbowym jako podatnik podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei, stosownie do przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Art. 88 ust. 4 ustawy, stanowi dopełnienie art. 86 i określa status podatnika, umożliwiający realizację jego prawa do odliczenia, którym jest rejestracja jako podatnika VAT czynnego. Stosownie do tego przepisu, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z powołanych przepisów wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Realizuje projekt w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013, działanie „Odnowa i rozwój wsi”, projekt pt. „Remont wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej z przeznaczeniem do użytku publicznego”. W zakres projektu weszły roboty budowlane polegające na remoncie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, zakupione urządzenia będą wykorzystywane na własny użytek w związku z tym ich zakup nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT.

Ze względu na opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie zostały spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.