IPPP1-443-1118/11-4/AS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Opodatkowanie usług związanych z transakcją zakupu akcji spółki

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 11.07.2011 r. (data wpływu 18.07.2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18.10.2011 r. (data wpływu 24.10.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 12.10.2011 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług związanych z transakcją zakupu akcji spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18.07.2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie związanych z transakcją zakupu akcji spółki.

Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 18.10.2011 r. (data wpływu 24.10.2011 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 12.10.2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest firmą świadczącą usługi doradztwa finansowego i gospodarczego (główny przedmiot działalności wg PKD: 70.22.Z: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania). Spółka pośredniczy m.in. przy transakcjach nabycia lub zbycia spółek prawa handlowego przez ich udziałowców lub akcjonariuszy.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia stawki podatku VAT na usługi, które najczęściej, w umowach z klientami, definiuje jako „usługi doradztwa finansowego”. Wątpliwości pojawiły się po zmianie przepisów ustawy o podatku VAT, która to zmiana weszła w życie od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Stan faktyczny jest następujący:

W czerwcu 2010 roku zawarta została umowa na: „świadczenie usług pośrednictwa w zakresie przeprowadzenia transakcji zakupu akcji spółki S.A.”. Sama transakcja została zawarta w lutym 2011 roku, zapłata wynagrodzenia za wskazane usługi nastąpiła na podstawie wystawionej faktury VAT. Na fakturze została wskazana stawka 23%, co w świetle zmiany przepisów ustawy o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2011 roku zaczęło budzić wątpliwości obu stron umowy.

Dla wyjaśnienia, firma Wnioskodawcy nie zajmuje się pośrednictwem w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach regulowanych, a wskazane „usługi pośrednictwa” w umowie z czerwca 2010 roku dotyczą nabycia spółki akcyjnej nie notowanej na rynkach regulowanych.

W uzupełnieniu wniosku, Spółka wskazała, iż jest firmą świadczącą usługi doradcze przy kupnie i sprzedaży spółek nie znajdujących się w obrocie giełdowym. W praktyce, usługi świadczone są w ramach wielomiesięcznego procesu zmierzającego do nabycia lub zbycia akcji, udziałów lub majątku spółki.

W zakres usługi określonej jako „usługa pośrednictwa w zakresie przeprowadzenia transakcji zakupu spółki S.A.” wchodziły następujące działania:

 • zebranie informacji o spółce S.A., która miała być kupiona;
 • wizyty w spółce S.A. w celu poznania oczekiwań cenowych jej właścicieli;
 • przekazania kupującemu rekomendacji odnośnie prowadzenia negocjacji z właścicielami spółki S.A.
 • organizacja spotkań pomiędzy przedstawicielami kupującego a właścicielami.
W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy wykonanie wymienionych powyżej usług dotyczy przypadku opisanego w art. 43 ust. 1 pkt 41, zgodnie z którym: zwolnione od VAT są usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2010 roku, nr 211, poz. 1384), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.
 2. Czy wykonanie wyżej wymienionych usług jest opodatkowane na podstawie art. 43 ust. 15 pkt 2 i może być traktowane jako usługi doradztwa finansowego.

Zdaniem Wnioskodawcy świadczenie usług pośrednictwa w zakresie przeprowadzenia transakcji zakupu akcji spółki S.A. nie podlega pod art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o podatku VAT, a związane jest z usługami doradztwa finansowego i gospodarczego, które były świadczone przy zakupie akcji spółki S.A.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 5a ustawy towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

 1. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;
 2. zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;
 3. świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Co do zasady stawka podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 ww. ustawy wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Zgodnie z treścią art. 146a pkt 1 ustawy w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże w myśl art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy zwalnia się od podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384), z wyłączeniem przechowywania tych instrumentów i zarządzania nimi, oraz usługi pośrednictwa w tym zakresie.

Stosownie do art. 43 ust. 13 ustawy, zwolnienie od podatku stosuje się również do świadczenia usługi stanowiącej element usługi wymienionej w ust. 1 pkt 7 i 37-41, który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Przy czym, w myśl art. 43 ust. 14 ustawy, przepisu ust. 13 nie stosuje się do świadczenia usług stanowiących element usług pośrednictwa, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 37-41.

Ponadto, jak wynika z przepisu art. 43 ust. 15 ustawy, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 7, 12 i 37-41 oraz w ust. 13, nie mają zastosowania do:

 1. czynności ściągania długów, w tym factoringu;
 2. usług doradztwa;
 3. usług w zakresie leasingu.

Należy również wskazać, iż na podstawie art. 43 ust. 16 ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 41, nie ma zastosowania do usług dotyczących praw i udziałów odzwierciedlających:

 1. tytuł prawny do towarów;
 2. tytuł własności nieruchomości;
 3. prawa rzeczowe dające ich posiadaczowi prawo do korzystania z nieruchomości;
 4. udziały i inne tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne lub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części;
 5. prawa majątkowe, których instrumentami są towary, mierniki i limity wielkości produkcji oraz uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, i które mogą być zrealizowane poprzez dostawę towarów lub świadczenie usług innych niż zwolnione z podatku.

Z okoliczności sprawy wynika, iż Spółka świadczy usługi doradcze przy kupnie i sprzedaży spółek nie znajdujących się w obrocie giełdowym. W praktyce, usługi te świadczone są w ramach wielomiesięcznego procesu zmierzającego do nabycia lub zbycia akcji, udziałów lub majątku spółki. W roku 2010 Spółka zawarła umowę na „świadczenie usług pośrednictwa w zakresie przeprowadzenia transakcji zakupu akcji spółki S.A.”. W zakres powyższej usługi wchodziły następujące działania:

 • zebranie informacji o spółce S.A., która miała być kupiona;
 • wizyty w spółce S.A. w celu poznania oczekiwań cenowych jej właścicieli;
 • przekazania kupującemu rekomendacji odnośnie prowadzenia negocjacji z właścicielami spółki S.A.
 • organizacja spotkań pomiędzy przedstawicielami kupującego a właścicielami.

Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia zastosowania zwolnienia, bądź opodatkowania przedmiotowej usługi.

Mając na uwadze charakter świadczonych przez spółkę usług, konieczne będzie zdefiniowanie usług pośrednictwa oraz usług doradztwa. Należy zauważyć, iż ustawa o VAT, ani przepisy wykonawcze nie definiują powyższych pojęć. Wobec braku definicji należy się posłużyć znaczeniem językowym.

Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego PWN (www.sjp.pwn.pl) przez pośrednictwo rozumie się „działalność osoby trzeciej mającą na celu porozumienie się między stronami lub załatwienie jakichś spraw dotyczących obu stron; kojarzenie kontrahentów w transakcjach handlowych oraz umożliwianie kontaktu uczestnikom rynku pracy”.

Pojęcie pośrednictwa było również przedmiotem rozważań Trybunału Sprawiedliwości UE. W wyroku z dnia 21 czerwca 2007 r. (C-453/05) TS UE orzekł: „działalność pośrednictwa stanowi działalność polegającą na pośredniczeniu, która może obejmować między innymi wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia takiej umowy, kontaktowanie się z drugą stroną i negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem takiej działalności jest uczynienie wszystkiego co niezbędne, aby dwie strony zawarły umowę, a sam pośrednik nie ma żadnego interesu w zakresie treści danej umowy”.

Odnosząc się natomiast do definicji doradztwa, wskazać należy iż w internetowym SJP doradztwo to „udzielanie fachowych porad”, Natomiast „doradzać” oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Określenie „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowych, prawnych, finansowych. Zatem użyty ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć szeroko, ponadto art. 43 ust. 15 ustawy nie powołuje symbolu PKWiU odnoszącego się do usług doradczych.

W konsekwencji najistotniejszym w przedmiotowej sprawie jest charakter wykonywanych czynności. W ocenie tut. organu mając na uwadze opis sprawy oraz powołane wyżej definicje, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, iż świadczona usługa związana jest z doradztwem finansowym i gospodarczym. Wnioskodawca wskazał, iż w zakres usługi wchodzi m.in.: zbieranie informacji o spółce, która ma być kupiona, poznanie oczekiwań cenowych jej właścicieli, analiza informacji pod kątem ich poprawności i kompletności, przekazanie kupującemu rekomendacji odnośnie prowadzenia negocjacji z właścicielami spółki. Zatem świadczone czynności koncentrują się wokół doradzania, rozumianego jako udzielanie porad.

Zauważyć należy, iż z opisu sprawy nie wynika natomiast, by świadczone usługi miały charakter pośrednictwa rozumianego w myśl cyt. wyżej orzeczenia TS UE jako działalność, która obejmuje m.in. wskazywanie stronie danej umowy okazji do zawarcia danej umowy, negocjowanie w imieniu i na rzecz klienta warunków świadczeń wzajemnych, przy czym celem tej działalności jest uczynienie wszystkiego co możliwe, by dwie strony zawarły umowę.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdy jedna ze stron zleca wykonanie części czynności mających związek z zawarciem umowy, m.in. zebranie informacji o kupowanej spółce oraz szeroko rozumiane doradztwo związane z zawieraną transakcją. Ponadto w przedstawionych okolicznościach sprawy, Wnioskodawca wskazał, iż jest firmą świadczącą usługi doradcze przy kupnie i sprzedaży spółek nie znajdujących się w obrocie giełdowym oraz nie zajmuje się pośrednictwem w obrocie instrumentami finansowymi na rynkach regulowanych.

W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przedmiotowe czynności związane z przeprowadzeniem transakcji zakupu spółki, nie będą korzystały ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 41 w związku z art. 43 ust. 15 pkt 2 ustawy, bowiem istotą tych czynności jest doradztwo finansowe i gospodarcze. W konsekwencji będą podlegały opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 stawką podstawową VAT 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.