IBPP1/443-1363/11/AL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
W zakresie:1. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy oraz kwiatów, 2. konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy zużywanych przez pracowników i kontrahentów oraz konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kwiatów celem złożenia w miejscach pamięci tytułem uczczenia świąt państwowych,3. konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kontrahentom kwiatów z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy, gratulacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 24 sierpnia 2011r. (data wpływu 26 sierpnia 2011r.), uzupełnionego pismami z dnia 26 sierpnia 2011r. (data wpływu 31 sierpnia 2011r.), z dnia 16 listopada 2011r. (data wpływu 21 listopada 2011r.) oraz z dnia 7 grudnia 2011r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 1. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy oraz kwiatów – jest prawidłowe,
 2. konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy zużywanych przez pracowników i kontrahentów oraz konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kwiatów celem złożenia w miejscach pamięci tytułem uczczenia świąt państwowych – jest nieprawidłowe,
 3. konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kontrahentom kwiatów z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy, gratulacji – jest prawidłowe,

UZASADNIENIE

W dniu 26 sierpnia 2011r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 1. prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy oraz kwiatów,
 2. konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy zużywanych przez pracowników i kontrahentów oraz konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kwiatów celem złożenia w miejscach pamięci – tytułem uczczenia świąt państwowych,
 3. konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kontrahentom kwiatów z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy, gratulacji.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z dnia 26 sierpnia 2011r. (data wpływu 31 sierpnia 2011r.) oraz pismem dnia 16 listopada 2011r. (data wpływu 21 listopada 2011r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 4 listopada 2011r. znak: IBPP1/443-1363/11/AL, jak również pismem z dnia 7 grudnia 2011r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonuje zakupu kawy, herbaty, soków, słodyczy na potrzeby sekretariatu (poczęstunek dla pracowników, kontrahentów) oraz kwiatów na potrzeby reprezentacyjne.

Ww. zakupy dokumentowane są fakturami VAT.

Od ww. zakupów Wnioskodawca nie odlicza VAT naliczonego.

W konsekwencji powyższych działań Wnioskodawca wystawia fakturę wewnętrzną naliczając VAT należny.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 16 listopada 2011r. Wnioskodawca wskazał, iż pod pojęciem „przeznaczenia na cel reprezentacji” Spółka rozumie wszelkie działania mające na celu kreowanie pozytywnego wizerunku Spółki, chęć wywołania najkorzystniejszego wrażenia.

Na cel reprezentacji Spółka przekazuje zarówno wcześniej wyszczególnione towary jak i kwiaty.

Stwierdzenie iż Spółka dokonuje zakupu kawy, herbaty, soków, słodyczy „na potrzeby sekretariatu” oznacza, iż ww. zakupy są rozdysponowane przez sekretariat w celu poczęstunku podczas narad, szkoleń, spotkań biznesowych z kontrahentami, klientami Spółki.

Pracownicy korzystają z nich wyłącznie podczas narad i szkoleń. Nie ma możliwości korzystania z nich przez pracowników w dowolnym momencie codziennego dnia pracy wg własnej woli. Kontrahenci zużywają ww. towary wyłącznie na terenie Spółki.

Dokonywane przez Spółkę zakupy artykułów spożywczych mają związek z wykonywaną przez Spółkę działalnością opodatkowaną związaną z wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją ciepła.

Zakup towarów, o których jest mowa we wniosku tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy w celu ich zużycia w czasie pracy przez pracowników nie jest niezbędny w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Pracownicy zużywają ww. towary tylko podczas narad, szkoleń odbywających się na terenie Spółki.

Zakup towarów, o których mowa we wniosku tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy w celu ich zużycia przez kontrahentów nie jest niezbędny w celu prowadzenia działalności gospodarczej, pomaga jednak w kreowaniu pozytywnego wizerunku Spółki polegającego na utrzymywaniu należytych relacji z kontrahentem, przedstawicielami administracji państwowej w formie oficjalnych i handlowych spotkań i narad. Ww. towary zużywane są wyłącznie na terenie Spółki.

Spółka uważa, że zakup kwiatów nie jest niezbędny w celu prowadzenia działalności gospodarczej, pomaga jednak w kreowaniu pozytywnego wizerunku Spółki. Kwiaty wręczane są podczas oficjalnych i handlowych kontaktów z innymi podmiotami gospodarczymi z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy, gratulacji z tytułu szczególnych osiągnięć związanych z ich działalnością. Ponadto kwiaty kupowane są również w celu złożenia w miejscach pamięci tytułem uczczeniem świąt państwowych.

Spółka w momencie zakupu kawy, herbaty, soków, słodyczy nie wie w jakim celu zostaną zużyte. W przypadku zakupu kwiatów Wnioskodawca wie w jakim celu zostaną zużyte.

Wnioskodawca wskazał, iż na podstawie art. 86 ust. 1 u.p.t.u. Wnioskodawca nie odlicza VAT naliczonego od wymienionych wcześniej zakupów.

W uzupełnieniu z dnia 7 grudnia 2011r. Wnioskodawca wskazał, iż dokonywane przez Spółkę zakupy kwiatów mają związek z wykonywaną przez Spółkę działalnością opodatkowaną związana z wytworzeniem, sprzedażą i dystrybucją ciepła.

Przekazanie kwiatów, kawy, herbaty, słodyczy i soków dokonywane przez Wnioskodawcę wymienionym we wniosku podmiotom jest nieodpłatne.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Czy Spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów (kawy, herbaty, soków, słodyczy, kwiatów)...
  (pytanie ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 grudnia 2011r.)
 2. Czy postępowanie Wnioskodawcy, polegające na tym, iż wystawia fakturę wewnętrzną naliczając VAT należny jest prawidłowe...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Wnioskodawca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego wykonującego z faktur VAT dokumentujących ww. zakupy towarów.

(stanowisko ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku z dnia 7 grudnia 2011r.)

Ad. 2.

Na podstawie art. 7 ust. 2 u.p.t.u. Wnioskodawca jest zobligowany opodatkować podatkiem VAT, wystawiając fakturę wewnętrzną.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
 1. prawidłowe – w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakup towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy oraz kwiatów.
 2. nieprawidłowe – w zakresie konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych towarów tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy zużywanych przez pracowników i kontrahentów oraz konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kwiatów celem złożenia w miejscach pamięci tytułem uczczenia świąt państwowych,
 3. prawidłowe – w zakresie konieczności dokumentowania fakturą wewnętrzną przekazanych kontrahentom kwiatów z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy, gratulacji.

Na wstępie należy zaznaczyć, że z uwagi na powiązanie zagadnień w zakresie podatku od towarów i usług, zawartych we wniosku ORD-IN z dnia 24 sierpnia 2011r., uzupełnionym pismami z dnia 26 sierpnia 2011r. oraz z dnia 16 listopada 2011r., wydano jedną interpretację dotyczącą oceny przedstawionych przez Wnioskodawcę stanowisk.

Z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, wynika, iż w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do postanowień art. 86 ust. 2 ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:
  • z tytułu nabycia towarów i usług,
  • potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,
  • od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu
  • – z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;
 2. w przypadku importu towarów – suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego i deklaracji importowej, z zastrzeżeniem pkt 5;
 3. zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;
 4. kwota podatku należnego z tytułu:
  • świadczenia usług, dla którego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 lub 8 podatnikiem jest ich usługobiorca,
  • dostawy towarów, dla której zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 lub 7 podatnikiem jest ich nabywca,
  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów;
 5. kwota podatku należnego z tytułu importu towarów - w przypadkach, o których mowa w art. 33a;
 6. różnica podatku, o której mowa w art. 29 ust. 18 i art. 37.

Zgodnie z art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje co do zasady w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Ustawodawca stworzył podatnikom prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez nich zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, m.in. tego że towary i usługi będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W świetle powyższych przepisów prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia kwoty podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek nabyć z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Wnioskodawca dokonuje zakupu kawy, herbaty, soków, słodyczy z przeznaczeniem jako poczęstunek dla pracowników oraz kontrahentów firmy oraz kwiatów na potrzeby reprezentacyjne.

Kawa, herbata, soki, słodycze są zużywane przez pracowników wyłącznie podczas narad i szkoleń odbywających się na terenie Spółki i nie ma możliwości korzystania z nich przez pracowników w dowolnym momencie codziennego dnia pracy wg własnej woli.

Natomiast kontrahenci zużywają ww. towary podczas spotkań biznesowych, narad wyłącznie na terenie Spółki.

Dokonywane przez Spółkę zakupy artykułów spożywczych oraz kwiatów mają związek z wykonywaną przez Spółkę działalnością opodatkowaną związaną z wytwarzaniem, sprzedażą i dystrybucją ciepła.

Przekazanie kawy, herbaty, soków, słodyczy oraz kwiatów dokonywane jest przez Wnioskodawcę nieodpłatnie.

Zakup towarów, o których mowa we wniosku tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy w celu ich zużycia przez kontrahentów nie jest niezbędny w celu prowadzenia działalności gospodarczej, pomaga jednak w kreowaniu pozytywnego wizerunku Spółki polegającego na utrzymywaniu należytych relacji z kontrahentem, przedstawicielami administracji państwowej w formie oficjalnych i handlowych spotkań i narad.

Zakup kwiatów nie jest niezbędny w celu prowadzenia działalności gospodarczej, pomaga jednak w kreowaniu pozytywnego wizerunku Spółki. Kwiaty wręczane są podczas oficjalnych i handlowych kontaktów z innymi podmiotami gospodarczymi z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy, gratulacji z tytułu szczególnych osiągnięć związanych z ich działalnością.

Ponadto kwiaty kupowane są również w celu złożenia w miejscach pamięci tytułem uczczeniem świąt państwowych.

Zakupy ww. artykułów spożywczych oraz kwiatów dokumentowane są fakturami VAT.

Od ww. zakupów Wnioskodawca nie odlicza VAT naliczonego.

W konsekwencji powyższych działań Wnioskodawca wystawia fakturę wewnętrzną naliczając VAT należny.

Biorąc pod uwagę przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego, w oparciu o wskazane przepisy prawa podatkowego, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy ww. artykułów spożywczych zużytych przez pracowników lub kontrahentów i klientów Wnioskodawcy w trakcie szkoleń, narad czy spotkań biznesowych, w zakresie w jakim towary te są związane pośrednio z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną.

Wnioskodawca ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakupy kwiatów składanych w miejscach pamięci tytułem uczczenia świąt państwowych oraz zakupy kwiatów wręczanych podczas oficjalnych i handlowych kontaktów z innymi podmiotami gospodarczymi z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy oraz składania gratulacji z tytułu szczególnych osiągnięć związanych z działalnością tych podmiotów, w zakresie w jakim towary te są związane pośrednio z wykonywaną przez Wnioskodawcę działalnością opodatkowaną.

Istotne jest przy tym aby nie zachodziły przesłanki wykluczające ww. prawo, o których mowa w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż ma on prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy ww. artykułów spożywczych oraz kwiatów należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

W myśl art. 7 ust. 2 przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

– jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Przepis art. 7 ust. 3 ustawy o VAT stanowi, iż przepisu ust. 2 nie stosuje się do przekazywanych drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Natomiast zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o VAT przez prezenty o małej wartości, o których mowa w ust. 3, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

 1. o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
 2. których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 10 zł.

Jak wynika z art. 7 ust. 7 ustawy o VAT przez próbkę, o której mowa w ust. 3, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy.

Z przytoczonego brzmienia ww. przepisów wynika, że obecnie dla opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów bez znaczenia jest okoliczność na jakie cele (związane czy inne niż związane z prowadzonym przez podatnika przedsiębiorstwem) przekazywane są przez podatnika towary należące do jego przedsiębiorstwa (co stanowi dostosowanie polskich przepisów do stanowiska zajętego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku w sprawie C-48/97 pomiędzy Kuwait Petroleum (GB) Ltd. A Commissioners of Customs and Excise).

Od dnia 1 kwietnia 2011r. nieodpłatne przekazywanie towarów lub zużycie towarów należących do przedsiębiorstwa podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, co do zasady, w każdym przypadku, gdy podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Wyjątek od tej zasady dotyczy nieodpłatne przekazywanych przez podatników drukowanych materiałów reklamowych i informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek.

Typowym przykładem (wymienionym przez ustawodawcę wprost) sytuacji nieodpłatnego przekazania przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa jest zatem sytuacja przekazania towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia.

Zwrócić przy tym należy uwagę, że przepisy nie definiują pojęcia „potrzeb osobistych”. Za słownikiem języka polskiego uznać należy, że potrzebami „osobistymi” są takie potrzeby, które „dotyczą danej osoby” i które są jej potrzebami „prywatnymi”, tj. potrzebami niezwiązanymi z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą, statusem pracownika czy pełnioną funkcją.

Nie każde zatem przekazanie towaru rodzi skutki podatkowe lecz jedynie przekazanie na potrzeby określone przez ustawodawcę. Chodzi w tym przypadku o przekazanie na „potrzeby osobiste”, a więc na cele prywatne osób wymienionych w cytowanym przepisie.

Przez przekazywanie towarów lub świadczenie usług na potrzeby osobiste pracowników należy rozumieć zaspakajanie takich potrzeb pojedynczych pracowników lub ogółu pracowników, które nie są przez odpowiednie przepisy prawa uznane za potrzeby pracownicze - nie są one, w świetle regulacji prawnej stosunku pracy, potrzebami pracowniczymi, są zatem potrzebami osobistymi pracowników.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, iż przesłanką opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów jest, aby podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części. Nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy w związku z nabyciem bądź wytworzeniem towarów będących przedmiotem przekazania podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia.

A zatem aby uznać za opodatkowaną dostawę towarów w postaci przekazania nieodpłatnego przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa muszą zostać spełnione dwa warunki łącznie:

 1. dostawa ta musi stanowić przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast jak stanowi art. 106 ust. 7 ustawy o VAT w przypadku czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, są wystawiane faktury wewnętrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie. Faktury wewnętrzne są wystawiane także dla udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Jak wynika z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego, jest on zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym wykonującym działalność opodatkowaną związaną z wytworzeniem, sprzedażą i dystrybucją ciepła.

W ramach ww. działalności opodatkowanej dokonuje zakupu artykułów spożywczych tj. kawy, herbaty, soków, słodyczy które to zakupy nie są wprawdzie niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawcy, jednakże zużywane są przez pracowników wyłącznie podczas organizowanych przez Wnioskodawcę szkoleń i narad. Nie ma możliwości korzystania z nich przez pracowników w dowolnym momencie dnia pracy.

Z wniosku wynika ponadto, iż ww. artykuły spożywcze serwowane są również podczas organizowanych na terenie Spółki spotkań biznesowych oraz narad z kontrahentami i klientami Wnioskodawcy, co ma pomagać w kreowaniu pozytywnego wizerunku Wnioskodawcy polegającego na utrzymywaniu należytych relacji z kontrahentami, przedstawicielami administracji państwowej.

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa oraz przedstawiony przez Wnioskodawcę opis stanu faktycznego tut. organ stoi na stanowisku, iż zużycie przez pracowników podczas szkoleń i narad takich produktów jak: kawa, herbata, soki, słodycze nie będzie nosiło znamion przekazania towarów na swoje cele osobiste lub cele osobiste pracowników gdyż pracownicy mogą z ww. produktów korzystać wyłącznie podczas narad i szkoleń odbywających się na terenie Spółki. W opinii tut. organu uczestniczenie przez pracowników w szkoleniach czy naradach organizowanych przez Wnioskodawcę ma bezsprzecznie związek z działalnością Wnioskodawcy, bowiem podniesienie wiedzy pracowników w ramach szkoleń czy omówienie konkretnych problemów lub rozwiązań w trakcie organizowanych narad wpływać będzie na prawidłowe funkcjonowanie Spółki.

Również zużycie przez kontrahentów i klientów Wnioskodawcy w trakcie oficjalnych jak i handlowych spotkań i narad ww. artykułów spożywczych tj. kawa, herbata, soki, słodycze nie nosi znamion zużycia na cele osobiste podatnika, bowiem poczęstunek pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku Spółki polegającego na utrzymywaniu należytych relacji z kontrahentami czy przedstawicielami administracji państwowej, co bezsprzecznie związane jest (pośrednio) z działalnością gospodarczą (opodatkowaną) Wnioskodawcy.

Ponieważ zatem nie został spełniony jeden z warunków koniecznych do uznania za opodatkowaną dostawę towarów w postaci zużycia przez pracowników lub kontrahentów i klientów Wnioskodawcy towarów należących do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, tj. brak uznania zużycia tychże towarów – produktów spożywczych w celach osobistych przez pracownika lub podatnika, stwierdzić należy, iż nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowe zużycie towarów nie będzie podlegało przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotowe zużycie towarów nie stanowi również darowizny towarów.

Wnioskodawca wskazał również, iż kupuje kwiaty w celu złożenia ich w miejscach pamięci, tytułem uczczenia świąt państwowych.

W niniejszym przypadku również nie może być mowy o zużyciu tychże kwiatów na cele osobiste podatnika bowiem dokonując uczczenia świąt państwowych poprzez złożenie kwiatów w miejscach pamięci Wnioskodawca uczestniczy w życiu publicznym.

Ponieważ zatem nie został spełniony jeden z warunków koniecznych do uznania za opodatkowaną dostawę towarów w postaci przekazania przez podatnika towarów należących do przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, tj. brak uznania przekazania tychże towarów – kwiatów w celach osobistych przez podatnika, stwierdzić należy, iż nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Przedmiotowe przekazanie towarów nie będzie podlegało przepisom ustawy o podatku od towarów i usług.

Złożenie kwiatów w miejscu pamięci nie stanowi również darowizny towarów, gdyż brak jest drugiej strony czynności czyli obdarowanego.

Zatem zużycie takich produktów jak: kawa, herbata, soki, napoje przez pracowników podczas narad i szkoleń oraz kontrahentów i klientów podczas spotkań i narad oraz przekazanie kwiatów celem złożenia ich przez Wnioskodawcę w miejscach pamięci w celu uczczenia świąt państwowych nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów na podstawie art. 7 ust.2 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym nie wystąpi obowiązek dokumentowania fakturą wewnętrzną nieodpłatnego przekazania kawy, herbaty, soków słodyczy (pracownikom, kontrahentom i klientom Spółki) oraz przekazania kwiatów (celem złożenia ich w miejscach pamięci tytułem uczenia świąt państwowych).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jest zobowiązany opodatkować podatkiem VAT przekazanie nieodpłatne ww. towarów (tj. kawy, herbaty, soków słodyczy – pracownikom, kontrahentom i klientom Spółki oraz kwiatów - celem złożenia ich w miejscach pamięci), dokumentując powyższa czynność fakturą wewnętrzną, należało uznać za nieprawidłowe.

Wnioskodawca wskazał również, iż kupuje kwiaty, które następnie wręcza podczas oficjalnych i handlowych kontaktów z innymi podmiotami gospodarczymi z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy, gratulacji z tytułu szczególnych osiągnięć związanych z ich działalnością.

W niniejszym przypadku również nie może być mowy o zużyciu tychże kwiatów na cele osobiste podatnika bowiem zakup i przekazanie kwiatów, w okolicznościach, o których mowa wyżej pomaga w kreowaniu pozytywnego wizerunku Spółki. Zdaniem tut. organu ww. zakupy w sposób pośredni mają związek z działalnością opodatkowaną Wnioskodawcy.

Tym samym nie można uznać przekazania tychże towarów – kwiatów w celach osobistych przez podatnika, zatem nie znajdzie zastosowania w przedmiotowej sprawie przepis art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Jednakże zastosowanie w niniejszej sprawie znajdzie przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT, bowiem przekazanie tychże kwiatów podmiotom gospodarczym z tytułu obchodzonych przez nich jubileuszy, gratulacji z tytułu szczególnych osiągnięć związanych z ich działalnością uznać należy za darowiznę ww. towaru.

Ponieważ przy nabyciu ww. kwiatów Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących ww. zakupy, a jednocześnie ww. przekazanie uznać należy jako darowiznę towaru, zatem w tym przypadku zastosowanie znajdzie przepis art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT i ww. nieodpłatne przekazanie kwiatów podmiotom gospodarczym będzie stanowiło dostawę towarów opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

W tym przypadku, na podstawie art. 106 ust. 7 ustawy o VAT Wnioskodawca zobowiązany jest udokumentować ww. dostawę towaru – kwiatów fakturą wewnętrzną.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy, iż na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy o VAT jest zobligowany do opodatkowania tej dostawy podatkiem VAT wystawiając fakturę wewnętrzną uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego stanu faktycznego, lub zmiany stanu prawnego.

Nadmienia się, że w zakresie pozostałych kwestii objętych wnioskiem zostaną wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.