Zakup żywności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup żywności. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
22
lip

Istota:

Czy wydatki na zakup kawy, herbaty, napojów, jednorazowych naczyń i sztućców, suchych poczęstunków oraz kanapek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Fragment:

Zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Problematyka kosztów podatkowych w kwestii dotyczącej, czy w każdym przypadku wydatki przedsiębiorcy na zakup żywności, napojów oraz usług gastronomicznych, podawanych i świadczonych podczas spotkań z kontrahentami (spotkań biznesowych i okazjonalnych), niezależnie od miejsca podawania zakupionych artykułów żywnościowych i napojów oraz od miejsca świadczenia zakupionych usług gastronomicznych, stanowią koszty reprezentacji, podlegające wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy, była przedmiotem orzecznictwa sądów administracyjnych, które nie było jednolite. Mając na uwadze powyższe Minister Finansów wydał interpretację ogólną z dnia 25 listopada 2013 r. Nr DD6/033/127/SOH/2013/RD-120521 , w której zauważono m.in., (...) że nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki ( np. ciastka, paluszki, kanapki) napoje (np. kawa, herbata, woda mineralna, soki), a także posiłki (np. obiady, lunche), niezależnie od miejsca ich podawania (w siedzibie podatnika, czy też poza nią), podawane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami etc. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej.

2011
1
sie

Istota:

Dotyczy możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu.

Fragment:

W myśl art. 16 ust. 1 pkt 28, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Podkreślenia wymaga, iż wymienienie przez ustawodawcę jako przykładowych wydatków na usługi gastronomiczne, zakup żywności i napojów, w tym alkoholowych, nie oznacza, że wydatki te nigdy nie będą kosztami. Jedynie wówczas stwierdzić można, iż nie są one kosztami, gdy mają charakter reprezentacyjny. Przepisy prawa podatkowego nie definiują pojęcia „ reprezentacji ”. W tej sytuacji, według zasad wykładni przepisów prawa, należy odnieść się do definicji słownikowej, zgodnie z którą termin „ reprezentacja ” oznacza okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia, związana ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Z powyższego wynika jednoznacznie, iż nie wszystkie działania podejmowane na zewnątrz w kierunku kontrahentów muszą być potraktowane jako reprezentacja. Nie można również przypisać ustawodawcy intencji wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów określonych wydatków tylko z tego powodu, iż dotyczą one działań, którym towarzyszy budowanie pozytywnego wizerunku. Spółka ponosi wydatki na zakup artykułów spożywczych, takich jak kawa, herbata czy słodycze, które są produktami o małej wartości.

2011
1
lip

Istota:

Czy koszty wynajmu takich sal konferencyjnych i koszty w/w konsumpcji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji reprezentacji ani reklamy. Zatem należy odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. „ Słownik języka polskiego ” pod redakcją profesora Stanisława Dubisza definiuje reprezentację jako okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, zgodnie z przyjętym od lat poglądem doktryny prawa podatkowego, należy uznać, że reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy) wiążące się z okazałością, wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Celem wydatków na reprezentację jest m.in. kształtowanie i utrwalanie określonego wizerunku zewnętrznego firmy w oczach klientów, kontrahentów i opinii publicznej. Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów. Z kolei reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

2011
1
lip

Istota:

Czy koszty wynajmu takich sal konferencyjnych i koszty w/w konsumpcji można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Fragment:

Wyłączone z kosztów uzyskania przychodów są, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy, koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Przepisy prawa podatkowego nie zawierają definicji reprezentacji ani reklamy. Zatem należy odwołać się do wykładni językowej tych pojęć. „ Słownik języka polskiego ” pod redakcją profesora Stanisława Dubisza definiuje reprezentację jako okazałość, wystawność w czyimś sposobie życia związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Przenosząc tę definicję na grunt ustawy podatkowej, zgodnie z przyjętym od lat poglądem doktryny prawa podatkowego, należy uznać, że reprezentacja to występowanie w imieniu podatnika (firmy) wiążące się z okazałością, wytwornością, w celu wywołania jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu firmy. Celem wydatków na reprezentację jest m.in. kształtowanie i utrwalanie określonego wizerunku zewnętrznego firmy w oczach klientów, kontrahentów i opinii publicznej. Reprezentacja to przede wszystkim działania polegające na kontaktach oficjalnych i handlowych z innymi podmiotami gospodarczymi, związane w szczególności z utrzymaniem delegacji lub kontrahentów, uczestnictwem w przyjęciach związanych z pobytem tych podmiotów. Z kolei reklama to działania podmiotu gospodarczego kształtujące popyt na dane towary, usługi lub markę, poprzez poszerzenie wiedzy o nich, mające na celu zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do zakupu towarów lub usług tego podmiotu gospodarczego.

2011
1
maj

Istota:

Dotyczy zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej wydatków na zakup żywności, tj. napojów, kawy słodyczy, przekąsek i kanapek, które są oferowane kontrahentom w trakcie prezentacji towarów organizowanych przez firmę Podatniczki.

Fragment:

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Z powyższych przepisów wynika, iż wydatki poniesione na reklamę, w tym również na reklamę niepubliczną, skierowaną do zamkniętego kręgu odbiorców, w pełnej wysokości podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, pod warunkiem, że pozostają w związku z przychodami uzyskanymi przez podatnika. Natomiast wydatki poniesione na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności, napojów, m.in. alkoholowych, w ogóle nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. W przedstawionym stanie faktycznym istotne znaczenie ma więc ustalenie, czy ponoszone przez Podatnika wydatki na zakup napojów, słodyczy, kanapek i przekąsek oferowanych osobom obecnym w trakcie prezentacji towarów oferowanych przez firmę, stanowią koszty reprezentacji, czy reklamy. Ustawy podatkowe nie zawierają definicji pojęć „reklamy” i „reprezentacji” w związku z czym zgodnie z zasadą przyjętą w orzecznictwie dla wyjaśnienia znaczenia tych terminów należy posługiwać się wykładnią językową. Zgodnie z definicją przyjętą w Słowniku języka polskiego (pod redakcją prof.

2011
1
maj

Istota:

Czy przy prowadzeniu działalności polegającej na organizacji imprez kulturalnych, obsługa gastronomiczna, zakup żywności, napojów w tym napojów alkoholowych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?.

Fragment:

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w ramach zawieranych umów ma zapewnić obsługę gastronomiczną, zakup żywności, napojów w tym zakup napojów alkoholowych. Podatnik przytaczając treść ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wg stanu prawnego na dzień 01.01.2007r. art. 23 ust. 1 pkt 23, który mówi „... że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych...” wskazuje, iż powyższy przepis nie ma zastosowania w przypadku ponoszonych przez jego firmę kosztów tego rodzaju. W związku z powyższym Pan X zwrócił się z zapytaniem: - czy przy prowadzeniu działalności polegającej na organizacji imprez kulturalnych, obsługa gastronomiczna, zakup żywności, napojów w tym napojów alkoholowych będą stanowiły koszty uzyskania przychodu?. Wnioskodawca przedstawił własne stanowisko w sprawie, uznając, że w/w koszty są bezpośrednio związane z organizacją imprez oraz przychodem, który osiąga z wykonania zlecenia, i że wydatków tych nie można traktować jako reprezentację i reklamę. Według dokumentów tutejszego organu podatkowego, przyjęto zgłoszenie Pana X pozarolniczej działalności gospodarczej określonej kodem PKD 9234 działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana z siedzibą w ..... .

2011
1
maj

Istota:

Czy Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT dotyczącego zakupu artykułów spożywczych, które są zużywane w trakcie spotkań i narad z kontrahentami?

Fragment:

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.Nr 54, poz. 654 ze zm.) nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskujący nabywa artykuły spożywcze, które następnie są zużywane w trakcie spotkań i narad z kontrahentami. Ponadto, Spółka od zużytych artykułów spożywczych w trakcie spotkań i narad z kontrahentami nie nalicza podatku VAT. Mając na uwadze powyższe oraz cytowane powyżej uregulowania, stwierdzić należy, że Stronie nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabycia przedmiotowych artykułów spożywczych. Mając powyższe na uwadze postanowiono jak na wstępie. Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku oraz obowiązującego w tym stanie faktycznym stanu prawnego Niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla Strony i jest wiążąca dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej właściwych dla Strony do czasu jej zmiany lub uchylenia (art. 14b § 1 i 2 ustawy – Ordynacja podatkowa).

2011
1
maj

Istota:

Czy można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych wydatki z tytułu poczęstunku (obiad, kolacja biznesowa, kawa i herbata) dla kontrahenta w toku prowadzonych negocjacji handlowych?

Fragment:

W kontekście zdefiniowanego wyżej pojęcia „ reprezentacja ” oraz z analizy przytoczonego art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy, jednoznacznie wynika, iż wydatki na usługi gastronomiczne oraz zakup żywności i napojów, które wiążą się z tworzeniem dobrego wizerunku firmy, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Powoływanie się w tym kontekście przez Spółkę na okoliczność, że tego typu działania nie mają charakteru nadzwyczajnego, a wpisują się w „ zwykłe ” postępowanie wobec kontrahentów nie odbiera wyżej wymienionym czynnościom atrybutu reprezentacji, bowiem częstotliwość działań w tym zakresie nie decyduję o ich kwalifikacji. Wskazane przez Spółkę we wniosku wydatki dotyczące zakupu usług gastronomicznych, żywności, napojów związane z wizytami przedstawicieli kontrahentów (klientów) Spółki służą tworzeniu oraz utrwaleniu jej pozytywnego wizerunku na zewnątrz. Pracownicy i przedstawiciele handlowi kontrahentów (klientów) w trakcie spotkań, negocjacji handlowych reprezentują bowiem kontrahenta Wnioskodawcy, a poczęstowanie ich herbatą lub kawą, zapewnienie obiadu (lunchu) lub kolacji wpływać będzie na lepsze postrzeganie przez nich Spółki i utrwalanie Jej pozytywnego obrazu. Są to więc typowe wydatki reprezentacyjne, które wyłączone zostały na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z kosztów uzyskania przychodów.

2011
1
maj

Istota:

Czy zakup żywności i napojów dla pacjentów hospitalizowanych stanowi wydatek, który może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów

Fragment:

Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 5 marca 2007 roku (wpływ 16 marca 2007 roku) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w kwestii zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na zakup żywności, napojów, kawy, herbaty, uznaje stanowisko Strony za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Prowadzi Pan pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie usług leczniczych. Zaznaczył Pan, iż hospitalizowany pacjent wymaga zapewnienia żywienia. Ma Pan obawy, iż wydatki te mogą zostać zakwalifikowane – przy ewentualnej kontroli – do kosztów ponoszonych na reprezentację. W złożonym wniosku zawarł Pan pytanie następującej treści: -czy zakup żywności i napojów dla pacjentów hospitalizowanych stanowi wydatek, który może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów? Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa: Zdaniem Pana stosownie do art. 20 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o Zakładach Opieki Zdrowotnej zobowiązany jest Pan do zapewnienia hospitalizowanemu pacjentowi pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia. Uważa Pan, że zakup żywności i napojów stanowi wydatek, który może zostać zakwalifikowany do kosztów uzyskania przychodów, gdyż hospitalizowany pacjent wymaga bezwzględnie zapewnienia wyżywienia. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Toruniu wyjaśnia co następuje.

2011
1
maj

Istota:

Czy do kosztów działalności gospodarczej podlegającej na prowadzeniu prywatnego przedszkola można zaliczyć zakup wody mineralnej, soków, cukru, herbaty i słodyczy?

Fragment:

Art. 23 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych, w opisanym stanie faktycznym nie ma zastosowania. Zatem postanowiono jak w sentencji. Zgodnie z art. 14a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Stosownie do art. 14b § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji, w trybie określonym w § 5. Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.