Zakup towarów i usług pozostałych | Interpretacje podatkowe

Zakup towarów i usług pozostałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup towarów i usług pozostałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Sposób ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 6 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)
2011
1
maj

Istota:
Ewidencjonowanie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 6 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ewidencjonowania kosztów przez podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)
2011
1
maj

Istota:
Według jakiego kursu walut od 1 stycznia 2007r podatnik jest zobowiązany wyceniać ponoszone opłaty, prowizje bankowe oraz wydatki związane z zakupem towarów i usług ( np. paliwa, opłaty autostradowe, noclegi itp. ) opłacone gotówką lub kartą płatniczą związane z zakresem prowadzonej działalności, a które to wydatki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2007r., stwierdza, iż wydatki ponoszone w walutach obcych takie jak opłaty, prowizje bankowe oraz wydatki związanych z zakupem towarów i usług ( np. paliwa, opłaty autostradowe, noclegi itp. ) zaliczane do kosztów uzyskania przychodów należy wycenić przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień poniesienia kosztu. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 26.06.2007r. (data wpływu 27.06.2007r.) uzupełnionym w dniu 05.07.2007r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny :Jest Pani wspólnikiem Spółki Jawnej. Spółka jest (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy wyposażenia biura, programów finansowo-księgowych oraz materiałów biurowych?
Fragment:
(...) Pismem w dniu 24.01.2006 r., Pani ..... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przedstawiając stan faktyczny: W październiku 2005 r. jako osoba bezrobotna Pani .... otrzymała od Starosty ..... z Funduszu Pracy środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej - zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. z 2004 r. Nr 196 poz. 2018). Zgodnie z zawartą umową w sprawie przyznania (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy zakup licencji na zdjęcia od zagranicznej agencji fotograficznej drogą internetową można potraktować jako import usług.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący opodatkowania podatkiem podatku od towarów i usług zakupu licencji na zdjęcie drogą elektroniczną. W niniejszym wniosku Strona wyjaśnia, że dokonała zakupu licencji na zdjęcie od zagranicznej (spoza Unii Europejskiej) agencji fotograficznej drogą internetową. Za zakup Podatnik zapłacił kartą płatniczą. W piśmie złożonym w tutejszym Urzędzie w dniu 13.06.2006r. Strona wyjaśnia, że zakup usługi potraktowała jako usługę podlegającą opodatkowaniu i udokumentowała fakturą wewnętrzną naliczając podatek VAT i ujęła te fakturę (...)
2011
1
kwi

Istota:
Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy od zakupów towarów i usług niezbędnych do wykonania projektów realizowanych w ramach VI Programu Ramowego UE przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Fragment:
(...) Dnia 31 października 2006r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) - zwanej dalej ustawa o VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Instytut X, jako jednostka badawczo-rozwojowa, w ramach działalności statutowej - świadczy usługi naukowo-badawcze. Od września 2006r. realizuje projekty naukowo-badawcze, współfinansowane w 50 % ze środków Unii Europejskiej, w 30 % z Budżetu Państwa, oraz w 20 % ze środków własnych. Podatnik z tytułu otrzymanych środków korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast do końca 2006r. wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane tymi środkami nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt (...)
2011
1
kwi

Istota:
Dotyczy prawidłowości ujęcia, w odpowiednich rejestrach oraz w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7, zakupu inwentarza żywego.
1. Czy dokonując zakupu stada hodowlanego i/lub pojedynczych sztuk zwierząt o różnej wartości, które przeznaczone są do chowu i hodowli, a ich okres przewidywany pobytu w stadzie jest dłuższy niż rok można uznać, dla celów podatku od towarów i usług, iż zakup ten powinien być ujęty w rejestrze zakupów środków trwałych i w konsekwencji wykazany w poz. 44 i 45 deklaracji VAT-7.
2. Czy też zakup taki uznany być winien za zakupy pozostałe i wykazany w poz. 46 i 47 deklaracji VAT-7.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: - art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym przez ... Sp. z o. o. podaniem z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim postanawia dla ... Sp. z o. o. ... udzielić pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdzając iż stanowisko przedstawione przez podatnika jest prawidłowe. UZASADNIENIE Dnia 02 grudnia 2005 r. pismem z dnia 24 listopada 2005 r. ... Sp. z o. o. złożyła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Z przedłożonego przez podatnika (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.