Zakup towarów i usług pozostałych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup towarów i usług pozostałych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Sposób ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 6 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie sposobu ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w (...)

2011
1
maj

Istota:

Ewidencjonowanie kosztów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112 poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana B. przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2007r. (data wpływu do tut. Biura – 6 grudnia 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu ustalania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz ewidencjonowania kosztów przez podatnika prowadzącego podatkową księgę przychodów i rozchodów - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 grudnia 2007r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o udzielenie pisemnej (...)

2011
1
maj

Istota:

Według jakiego kursu walut od 1 stycznia 2007r podatnik jest zobowiązany wyceniać ponoszone opłaty, prowizje bankowe oraz wydatki związane z zakupem towarów i usług ( np. paliwa, opłaty autostradowe, noclegi itp. ) opłacone gotówką lub kartą płatniczą związane z zakresem prowadzonej działalności, a które to wydatki są zaliczane do kosztów uzyskania przychodu ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8 poz 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2007r., stwierdza, iż wydatki ponoszone w walutach obcych takie jak opłaty, prowizje bankowe oraz wydatki związanych z zakupem towarów i usług ( np. paliwa, opłaty autostradowe, noclegi itp. ) zaliczane do kosztów uzyskania przychodów należy wycenić przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień poniesienia kosztu. U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 26.06.2007r. (data wpływu 27.06.2007r.) uzupełnionym w dniu 05.07.2007r. zwróciła się Pani z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny :Jest Pani wspólnikiem Spółki Jawnej. Spółka jest (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy przysługuje prawo do obniżenia należnego podatku od towarów i usług o podatek naliczony wynikający z faktur dokumentujących zakupy wyposażenia biura, programów finansowo-księgowych oraz materiałów biurowych?

Fragment:

(...) Pismem w dniu 24.01.2006 r., Pani ..... zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w podatku od towarów i usług przedstawiając stan faktyczny: W październiku 2005 r. jako osoba bezrobotna Pani .... otrzymała od Starosty ..... z Funduszu Pracy środki na podjęcie własnej działalności gospodarczej - zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy z dnia 31 sierpnia 2004r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy (Dz.U. z 2004 r. Nr 196 poz. 2018). Zgodnie z zawartą umową w sprawie przyznania (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy zakup licencji na zdjęcia od zagranicznej agencji fotograficznej drogą internetową można potraktować jako import usług.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący opodatkowania podatkiem podatku od towarów i usług zakupu licencji na zdjęcie drogą elektroniczną. W niniejszym wniosku Strona wyjaśnia, że dokonała zakupu licencji na zdjęcie od zagranicznej (spoza Unii Europejskiej) agencji fotograficznej drogą internetową. Za zakup Podatnik zapłacił kartą płatniczą. W piśmie złożonym w tutejszym Urzędzie w dniu 13.06.2006r. Strona wyjaśnia, że zakup usługi potraktowała jako usługę podlegającą opodatkowaniu i udokumentowała fakturą wewnętrzną naliczając podatek VAT i ujęła te fakturę (...)

2011
1
kwi

Istota:

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, czy od zakupów towarów i usług niezbędnych do wykonania projektów realizowanych w ramach VI Programu Ramowego UE przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

(...) Dnia 31 października 2006r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek podatnika w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa o udzielenie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.) - zwanej dalej ustawa o VAT. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Instytut X, jako jednostka badawczo-rozwojowa, w ramach działalności statutowej - świadczy usługi naukowo-badawcze. Od września 2006r. realizuje projekty naukowo-badawcze, współfinansowane w 50 % ze środków Unii Europejskiej, w 30 % z Budżetu Państwa, oraz w 20 % ze środków własnych. Podatnik z tytułu otrzymanych środków korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast do końca 2006r. wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane tymi środkami nie stanowią kosztów uzyskania przychodów, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy prawidłowości ujęcia, w odpowiednich rejestrach oraz w odpowiednich pozycjach deklaracji VAT-7, zakupu inwentarza żywego.
1. Czy dokonując zakupu stada hodowlanego i/lub pojedynczych sztuk zwierząt o różnej wartości, które przeznaczone są do chowu i hodowli, a ich okres przewidywany pobytu w stadzie jest dłuższy niż rok można uznać, dla celów podatku od towarów i usług, iż zakup ten powinien być ujęty w rejestrze zakupów środków trwałych i w konsekwencji wykazany w poz. 44 i 45 deklaracji VAT-7.
2. Czy też zakup taki uznany być winien za zakupy pozostałe i wykazany w poz. 46 i 47 deklaracji VAT-7.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie: - art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym przez ... Sp. z o. o. podaniem z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim postanawia dla ... Sp. z o. o. ... udzielić pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdzając iż stanowisko przedstawione przez podatnika jest prawidłowe. UZASADNIENIE Dnia 02 grudnia 2005 r. pismem z dnia 24 listopada 2005 r. ... Sp. z o. o. złożyła do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika. Z przedłożonego przez podatnika (...)