Zakup towarów | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup towarów. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
10
maj

Istota:

W zakresie możliwości stosowania zwolnienia podmiotowego

Fragment:

Na pytanie „ czy Wnioskodawca zawarł umowę z zagranicznym kontrahentem (dostawcą azjatyckim) bądź z klientem o świadczenie usług pośrednictwa w zakupie towaru ” Wnioskodawca wskazał, że zawiera ustną umowę. Na pytanie „ co stanowi wynagrodzenie Wnioskodawcy z tytułu świadczonych usług pośrednictwa w zakupie towaru ” Wnioskodawca wskazał, że wynagrodzeniem wg Wnioskodawcy jest prowizja czyli różnica kwoty jaką klient wpłaca na rachunek bankowy Wnioskodawcy a kwotą jaką płaci Wnioskodawca dostawcy azjatyckiemu. Na pytanie Organu „ na czyją rzecz Wnioskodawca świadczy usługę pośrednictwa w zakupie towaru ” Wnioskodawca wskazał, że usługa świadczona jest na rzecz klienta. Na pytanie Organu „ w jaki sposób (tj. za pomocą jakich dokumentów, przez kogo wystawionych, na czyją rzecz wystawionych) dokumentowana jest sprzedaż towarów ” Wnioskodawca wskazał na następujące dokumenty: potwierdzenie sprzedaży towaru wystawione przez dostawcę azjatyckiego na rzecz klienta, rachunek wystawiony przez Wnioskodawcę na Jego prowizję za usługę pośrednictwa, potwierdzenie wpłaty na konto bankowe Wnioskodawcy od klienta, potwierdzenie wpłaty na rachunek dostawcy azjatyckiego z konta Wnioskodawcy. Wszelkie transakcje Wnioskodawca planuje księgować w księdze przychodów i rozchodów. Wartość sprzedaży nie przekroczy 200 000 zł roku podatkowym (proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności).

2016
31
mar

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Aby jednak można było wskazać, że określone zakupy mają chociażby pośredni związek z działalnością podmiotu, istnieć musi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy dokonanymi zakupami towarów i usług, a powstaniem obrotu. O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania obrotu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez podmiot obrotu. Należy podkreślić, że ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w całości lub w części, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych określonych w art. 88 tej ustawy. Przepis ten określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 4 lit. b ww. ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Reguła ta wyłącza możliwość odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

2015
29
sty

Istota:

Dot. możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, udokumentowanych dowodami wewnętrznymi wydatków poniesionych na zakup towarów handlowych (np. czarnych jagód leśnych, twarogu wiejskiego, jaj, warzyw i owoców) dokonywanych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej

Fragment:

Biura 10 października 2014 r.), uzupełnionym 30 grudnia 2014 r. oraz 2 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, udokumentowanych dowodami wewnętrznymi wydatków poniesionych na zakup towarów handlowych (np. czarnych jagód leśnych, twarogu wiejskiego, jaj, warzyw i owoców) dokonywanych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 10 października 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, udokumentowanych dowodami wewnętrznymi wydatków poniesionych na zakup towarów handlowych (np. czarnych jagód leśnych, twarogu wiejskiego, jaj, warzyw i owoców) dokonywanych od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 grudnia 2014 r. Znak: IBPBI/1/415-1221/14/ŚS wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 30 grudnia 2014 r. oraz 2 stycznia 2015 r. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Wnioskodawca prowadzi jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży zakupionych oraz pochodzących z własnej produkcji produktów spożywczych.

2012
16
cze

Istota:

Prawo do odliczenia podatku naliczonego

Fragment:

Spółka pragnie wskazać również, że w odniesieniu do podatku wynikającego z zakupów towarów i usług związanych zarówno z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, jak i zwolnionymi od podatku, Spółka powinna zastosować współczynnik sprzedaży, o którym mowa w art. 90 ust. 2 ustawy o VAT. Zastosowanie współczynnika sprzedaży powinno być jednak poprzedzone dokonaniem uprzedniej bezpośredniej alokacji zakupów (i wynikającego z nich podatku VAT) do czynności, w stosunku do których Spółce: przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego, oraz prawo to nie przysługuje. Alokacja ta może być dokonana, w opinii Spółki, nie tylko w odniesieniu do całej kwoty podatku VAT wynikającej z danej faktury dokumentującej zakup towarów bądź usług, ale także w odniesieniu do części tej podatku, pod warunkiem, że w obiektywny sposób udowodnić można istnienie bezpośredniego związku pomiędzy zakupami towarów i usług w tej części z działalnością opodatkowaną Spółki. Metodologia, którą planuje stosować Spółka pozwalać będzie również na określenie tej części podatku naliczonego, którego nie można przyporządkować w sposób jednoznaczny i bezpośredni do czynności opodatkowanych czy zwolnionych od VAT, i który podlegać będzie odliczeniu z zastosowaniem współczynnika sprzedaży.

2012
14
cze

Istota:

1) Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową?
2) Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?

Fragment:

Koszt zakupu towarów Spółka ujęła w księdze przychodów i rozchodów w dniu 3 stycznia 2012 r., na podstawie faktury zakupu wystawionej przez indyjskiego dostawcę po przeliczeniu USD na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury dokumentującej zakup towarów, czyli w dniu 29 listopada 2011 r., zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową... Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka cywilna, której jest wspólnikiem, zaewidencjonowała zakup towaru w rubryce 10 księgi podatkowej w dniu wystawienia dokumentu celnego SAD, czyli 3 stycznia 2012 r., na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W rubryce 16 księgi odnotowano datę wystawienia faktury tj. 30 listopada 2011 r.

2012
14
cze

Istota:

1) Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową?
2) Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty?

Fragment:

Koszt zakupu towarów Spółka ujęła w księdze przychodów i rozchodów w dniu 3 stycznia 2012 r., na podstawie faktury zakupu wystawionej przez indyjskiego dostawcę po przeliczeniu USD na PLN wg kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury dokumentującej zakup towarów, czyli w dniu 29 listopada 2011 r., zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy data zakupu towarów przyjęta w księdze przychodów i rozchodów w rubryce 10, w dniu 3 stycznia 2012 r. jest datą prawidłową... Czy koszt zakupu towarów zaewidencjonowany w księdze dnia 3 stycznia 2012 r., a przeliczony wg średniego kursu NBP poprzedzającego dzień wystawienia faktury zagranicznego dostawcy jest prawidłowo przyjęty... Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka cywilna, której jest wspólnikiem, zaewidencjonowała zakup towaru w rubryce 10 księgi podatkowej w dniu wystawienia dokumentu celnego SAD, czyli 3 stycznia 2012 r., na podstawie § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. W rubryce 16 księgi odnotowano datę wystawienia faktury tj. 30 listopada 2011 r.

2012
12
cze

Istota:

Czy zakup towarów w przedstawionym stanie faktycznym stanowi dla Wnioskodawczyni koszt zakupu towarów handlowych i w konsekwencji umożliwia pomniejszenie o taki wydatek osiąganych przychodów?

Fragment:

Powiązanie wszystkich posiadanych przez Wnioskodawczynię dokumentów, niezależnie od ich nazwy, oraz potwierdzenie zamówienia unikalnym numerem, czy też potwierdzenie dostawy, sporządzenie opisu otrzymanego towaru, a w szczególności dokonanie zapłaty za towar handlowy, dokumentuje w sposób wiarygodny dokonanie transakcji zakupu towarów handlowych. Ponadto, Wnioskodawczyni podnosi, że podstawą zapisu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów mogą być zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów - inne dowody (jak dowody opłat bankowych § 13 pkt 4), stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej z jej rzeczywistym przebiegiem. Dokonywanie zakupu towarów handlowych w celu ich dalszej odsprzedaży niewątpliwie spełnia wszystkie przesłanki uznania tego wydatku za koszt uzyskania przychodów. Sposób udokumentowania transakcji po stronie sprzedającego nie jest zależny od Wnioskodawczyni. Podmioty zagraniczne stosują dokumentacje wymagane w ich kraju. Wnioskodawczyni dokłada wszelkich starań, aby zgromadzić wszelkie dokumenty umożliwiające udokumentowanie dokonania transakcji zakupu towarów i poniesienia wydatku na ten cel. Brak możliwości zaliczenia takiego zakupu do kosztów uzyskania przychodu, przy działalności handlowej, powoduje pokrzywdzenie interesów polskiego podatnika oraz uniemożliwia swobodny przepływ towarów w ramach Unii Europejskiej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

2012
17
kwi

Istota:

Z jaką datą należy dokonywać w podatkowej księdze przychodów i rozchodów księgowań dotyczących zakupu towarów handlowych, tj. z datą otrzymania towaru handlowego (1 września 2011 r.), czy z datą wystawienia faktury przez dostawcę (31 sierpnia 2011 r.)? Który z tych dni należy przyjąć za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodu?

Fragment:

Z § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia wynika, że zakup towarów handlowych musi być wpisany do księgi niezwłocznie po ich otrzymaniu, najpóźniej przed przekazaniem do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Data otrzymania towarów wraz z podpisem osoby przyjmującej dostawę musi być uwidoczniona na dowodzie zakupu lub na sporządzonym przez jednostkę dokumencie w przypadku gdy obrotu dokonano przed otrzymaniem faktury zakupu. Literalne brzmienie tego przepisu uzależnia zatem wpisanie do księgi podatkowej kosztu zakupu towarów handlowych od momentu ich otrzymania. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe stanowisko w przedmiotowej sprawie przesądza fakt, że § 17 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów jest przepisem szczególnym w stosunku do przepisu art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca uważa, że zakup towarów handlowych powinien być księgowany w podatkowej księdze przychodów i rozchodów pod datą otrzymania towaru handlowego tj. w dniu 1 września 2011 r. (kolumna 2 księgi), datą zamieszczoną również na dowodzie zakupu przez osobę przyjmującą towar handlowy - bez względu na datę wystawienia faktury, a data 1 września 2011 r. jest dniem poniesienia kosztu uzyskania przychodu miesiąca września 2011 r.

2011
29
lis

Istota:

Prawidłowym jest dokumentowanie dowodem wewnętrznym (zawierającym niezbędne, określone w ww. rozporządzeniu, dane) zakupionych warzyw i owoców od rolników – producentów krajowych.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy na ponoszone przez niego wydatki na zakup towarów handlowych w postaci warzyw i owoców, bezpośrednio od ich krajowego producenta mogą być sporządzane dokumenty (dowody wewnętrzne), które będą stanowiły dowód zakupu towaru. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej "ewidencją", z zastrzeżeniem ust. 3 i 3a. Jednocześnie w myśl art. 4 ust. 3 ww. ustawy do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zakres stosowania dowodu wewnętrznego jako dokumentu będącego podstawą wpisów niektórych kosztów (wydatków) został określony w § 14 rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.

2011
1
paź

Istota:

Sposób udokumentowania zakupu towarów.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 28.02.2011r. (data wpływu 07.03.2011r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu udokumentowania zakupu towarów – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 07.03.2011r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu udokumentowani zakupu towarów. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego produktami roślinnymi (głównie owoce i warzywa). Zdarzenia gospodarcze dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych ewidencjonuje w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, opłacając podatek dochodowy według skali podatkowej. Wnioskodawca jest również czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zakupu towarów Wnioskodawca dokonywał dotychczas od rolników - producentów krajowych, na targowiskach, na podstawie faktur VAT RR. W związku z tym, że za towary płacił gotówką, nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT RR. Dokumentowanie tych transakcji fakturami VAT RR jest kłopotliwe, ponieważ rolnicy bardzo niechętnie udostępniają swoje dane do sporządzenia faktur VAT RR oraz dokonywania płatności za towary na rachunek bankowy.