IPPP3/443-228/08-2/CS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Przedmiotowa inwestycja związana z zakupem samochodu, służy wyłącznie wykonywaniu przez Zakład czynności zwolnionych od podatku VAT, a więc Wnioskodawcy - w świetle art. 86 ust. 1 ustawy - nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem pojazdu, będącego przedmiotem zapytania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 01.12.2008 r. (data wpływu 05.12.2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupienia pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków PFRON - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.12.2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupienia pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków PFRON.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zakład powstał 02.08.2004 r. Zatrudnia 28 osób, ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Zakład finansowany jest ze środków PFRON. Profilem zakładu jest przygotowywanie posiłków tj. dożywianie uczniów ze wszystkich szkół na terenie gminy. Przygotowywane posiłki są zwolnione od podatku VAT, dlatego Zakład nie był płatnikiem tego podatku.

W styczniu 2008 r. Zakład zawnioskował do Urzędu Skarbowego, o możliwość wystawiania faktur zawierających podatek VAT dla innych odbiorców niż szkoły podstawowe i gimnazja. Ilość faktur tego typu jest bardzo niewielka. Wnioskodawca posiada samochody do dowozu osób niepełnosprawnych do pracy w swoim zakładzie. Ponieważ samochody te wykorzystywane są do działalności zwolnionej od podatku VAT, nie ma możliwości odliczenia od faktur podatku VAT na remont związany z naprawą samochodów a także na paliwo dla tych samochodów. Kosztem w zakładzie jest cena brutto dla tych zakupów. Zakup nowego samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych jest współfinansowany ze środków PFRON i środków własnych. Wartość pojazdu jest kwotą brutto i nie nastąpiły żadne odliczenia podatku VAT z tego tytułu.

Podatnik zwraca się z prośbą o wydanie indywidualnej interpretacji, czy stanowisko wyrażone w oświadczeniu jest prawidłowe.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zakład ma prawo do odliczenia podatku VAT od zakupionego samochodu do którego otrzymał dofinansowanie z PFRON w kwocie brutto... W momencie podpisania umowy z PFRON była uwzględniona kwota brutto. Z powodów ograniczonych środków finansowych w zakładzie na dzień dzisiejszy Wnioskodawca nie jest w stanie pokryć kwoty podatku VAT z własnych środków, a termin płatności faktur za samochód upływa 21.12.2008r.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie można obniżyć podatku należnego o podatek naliczony w ramach realizacji zakupu pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” - w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy - kwotę podatku naliczonego stanowi z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przepis art. 86 ust. 1 wyraża podstawowe prawo podatnika, jakim jest możliwość odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z zapisem tego artykułu w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Wskazany przepis jednocześnie wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest przejawem neutralności podatku od towarów i usług. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na zachwianie zasady neutralności podatku i dlatego mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Reasumując, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

  • odliczenia dokonuje podatnik VAT,
  • towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego wynika, że Zakład zatrudnia 28 osób niepełnosprawnych. Świadczy usługi dożywiania uczniów szkół z terenu Gminy. Usługi te są zwolnione od podatku VAT.

W celu dowozu pracowników do zakładu, Wnioskodawca zakupił samochód współfinansowany ze środków PFRON. Pojazd jest wykorzystywany tylko do działalności zwolnionej od podatku VAT.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja związana z zakupem samochodu, służy wyłącznie wykonywaniu przez Zakład czynności zwolnionych od podatku VAT, a więc Wnioskodawcy w - świetle art. 86 ust. 1 ustawy - nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem pojazdu, będącego przedmiotem zapytania.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.