IBPP1/443-50/09/AW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Zakup samochodu służącego czynnościom nieopodatkowanym

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zespołu Szkół Ogólnokształcących przedstawione we wniosku z dnia 12 stycznia 2009r. (data wpływu 15 stycznia 2009r.), uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2009r. (data wpływu 26 marca 2009r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu Volkswagen Transporter – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 stycznia 2009r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu Volkswagen Transporter. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 24 marca 2009r. (data wpływu 26 marca 2009r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu z dnia 18 marca 2009r. znak IBPP1/443-50/09/AW.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Zespół Szkół Ogólnokształcących zakupił samochód Volkswagen Transporter w kwocie 115.900 zł brutto ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta, z czego PFRON Oddział zobowiązał się zrefundować kwotę 57.650 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących jest płatnikiem podatku VAT w zakresie dochodów własnych uzyskiwanych głównie z wynajmu sal gimnastycznych i basenu. Co miesiąc składa deklarację VAT.

W uzupełnieniu wniosku podano ponadto, że:

  1. Samochód Volkswagen Transporter został nabyty w celu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły i będzie służył wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług.
  2. Samochód Volkswagen Transporter zakupiono dnia 13 października 2008r.
  3. Volkswagen Transporter jest samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, nie posiada dodatkowego badania technicznego przeprowadzanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz nie posiada adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o VAT.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy możliwe jest obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu oraz dokonanie korekty deklaracji za październik 2008r. w celu pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony...

Zdaniem Wnioskodawcy, samochód Volkswagen Transporter był zakupiony z przekazanych mu środków finansowych przez Urząd Miasta, zatem Wnioskodawca sądzi, że zwrot podatku należnego przy zakupie samochodu mu się nie należy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wyraża podstawowe prawo podatnika, jakim jest możliwość odliczenia podatku naliczonego. Zgodnie z zapisem tego artykułu w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi wykorzystywane są do czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony. Wskazany przepis jednocześnie wyłącza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych (czynności zwolnione od podatku VAT, czynności niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT). Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jest przejawem neutralności podatku od towarów i usług. Wszelkie ograniczenia prawa do odliczenia podatku naliczonego wpływają na zachwianie zasady neutralności podatku i dlatego mogą wynikać jedynie z wyraźnej regulacji ustawowej.

Reasumując, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje zatem wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

  • odliczenia dokonuje podatnik VAT,
  • towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu stanu faktycznego wynika, że zakupił on samochód Volkswagen Transporter w kwocie 115.900 zł brutto ze środków otrzymanych z Urzędu Miasta, z czego PFRON Oddział zobowiązał się zrefundować kwotę 57.650 zł.

Zespół Szkół Ogólnokształcących jest płatnikiem podatku VAT w zakresie dochodów własnych uzyskiwanych głównie z wynajmu sal gimnastycznych i basenu. Co miesiąc składa deklarację VAT.

Ponadto podano, że samochód Volkswagen Transporter został nabyty w dniu 13 października 2008r. w celu dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły i będzie służył wyłącznie do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług. Volkswagen Transporter jest samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, nie posiada dodatkowego badania technicznego przeprowadzanego przez okręgową stację kontroli pojazdów oraz nie posiada adnotacji w dowodzie rejestracyjnym, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy o VAT.

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, że jeżeli przedmiotowy samochód, służy wyłącznie wykonywaniu przez Wnioskodawcę czynności zwolnionych od podatku VAT, to Wnioskodawcy – w świetle art. 86 ust. 1 ustawy – nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem pojazdu, będącego przedmiotem zapytania.

Należy przy tym zaznaczyć, że źródło finansowania zakupu pozostaje bez wpływu na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego związanego z przedmiotowym zakupem.

W tym stanie rzeczy, pytanie drugie zawarte w poz. 55 wniosku z dnia 12 stycznia 2009r. o wydanie interpretacji indywidualnej, dotyczące możliwości dokonania korekty deklaracji za październik 2008r. w celu pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony, uważa się za bezprzedmiotowe.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe, jednakże z innych przyczyn niż wskazane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Ponadto tut. organ zauważa, że nie dokonuje analizy załączonych do wniosku dokumentów, a interpretację wydaje w oparciu o stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawione przez Wnioskodawcę we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, co wynika wprost z przepisu art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Kielcach, ul. Prosta 10, 25-366 Kielce po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.