Zakup samochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup samochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP

Fragment:

Czy Gmina jako partner w projekcie będzie miała możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tym samym Gmina uczestnicząc w projekcie, którego celem jest podniesienie sprawności jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez ich doposażenie w specjalistyczne wozy ratowniczo-gaśnicze, występuje jako organ władzy publicznej a nabycie pojazdu związane jest z realizacją zadań własnych i w tym zakresie nie może być uznana za podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto wydatki poniesione na zakup samochodu strażackiego nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę w przyszłości czynności opodatkowanych. Tym samym nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt. ustawy W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2017
30
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP

Fragment:

Czy Gmina jako partner w projekcie będzie miała możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tym samym Gmina uczestnicząc w projekcie, którego celem jest podniesienie sprawności jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez ich doposażenie w specjalistyczne wozy ratowniczo-gaśnicze, występuje jako organ władzy publicznej a nabycie pojazdu związane jest z realizacją zadań własnych i w tym zakresie nie może być uznana za podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto wydatki poniesione na zakup samochodu strażackiego nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę w przyszłości czynności opodatkowanych. Tym samym nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt.

2017
9
cze

Istota:

Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP

Fragment:

Czy Gmina jako partner w projekcie będzie miała możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tym samym Gmina uczestnicząc w projekcie, którego celem jest podniesienie sprawności jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez ich doposażenie w specjalistyczne wozy ratowniczo-gaśnicze, występuje jako organ władzy publicznej a nabycie pojazdu związane jest z realizacją zadań własnych i w tym zakresie nie może być uznana za podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto wydatki poniesione na zakup samochodu strażackiego nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę w przyszłości czynności opodatkowanych. Tym samym nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt.

2011
1
lip

Istota:

Zakup samochodu służącego czynnościom nieopodatkowanym

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy możliwe jest obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu oraz dokonanie korekty deklaracji za październik 2008r. w celu pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony... Zdaniem Wnioskodawcy, samochód Volkswagen Transporter był zakupiony z przekazanych mu środków finansowych przez Urząd Miasta, zatem Wnioskodawca sądzi, że zwrot podatku należnego przy zakupie samochodu mu się nie należy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wyraża podstawowe prawo podatnika, jakim jest możliwość odliczenia podatku naliczonego.

2011
1
lip

Istota:

Zakup przedmiotowego samochodu, nie służy czynnościom opodatkowanym, a zatem Stronie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z jego nabyciem.

Fragment:

Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Gmina złożyła wniosek do PFRON dofinansowanie zakupu samochodu osobowego kombi do przewozu osób niepełnosprawnych przez WTZ W.. Gmina w/w samochód przekaże w użytkowanie Warsztatom terapii zajęciowej umową użyczenia (WZT to środek specjalny przy jednostce budżetowej gminy - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej). Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu... Podatnik wskazuje, że samochód będzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej, czyli będzie świadczył usługi, (czynności) zwolnione od podatku, więc nie można odliczyć podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu samochodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2011
1
lip

Istota:

W przedstawionym w treści wniosku stanie faktycznym, zakup samochodu związany z realizacją opisanego projektu nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Samochód będzie wykorzystywany przez Środowiskowy Dom Samopomocy, który nie jest podatnikiem podatku VAT. W związku z tym, że przedmiotowy samochód nie będzie służył działalności opodatkowanej podatkiem VAT, nie został spełniony warunek wynikający z ww. art. 86 ustawy i Gmina nie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury za ten samochód.

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 08.06.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Gmina zawarła umowę z Powiatem w sprawie dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach realizacji „ Programu wyrównywania różnic między regionami ”. Wymieniony program jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną gminy, działa w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem burmistrza, ŚDS był zobowiązany do realizacji zadania. Do jego obowiązków należało wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego dostawcy samochodu, a następnie sfinalizowanie zakupu. Środowiskowy Dom Samopomocy nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Gmina jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, jako podatnik VAT czynny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy podatnikowi podatku VAT tj. Gminie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturze zakupu samochodu dla osób nipełnosprawnych, wystawionej na Środowiskowy Dom Samopomocy...

2011
1
lip

Istota:

Przedmiotowa inwestycja związana z zakupem samochodu, służy wyłącznie wykonywaniu przez Zakład czynności zwolnionych od podatku VAT, a więc Wnioskodawcy - w świetle art. 86 ust. 1 ustawy - nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem pojazdu, będącego przedmiotem zapytania.

Fragment:

Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja związana z zakupem samochodu, służy wyłącznie wykonywaniu przez Zakład czynności zwolnionych od podatku VAT, a więc Wnioskodawcy w - świetle art. 86 ust. 1 ustawy - nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem pojazdu, będącego przedmiotem zapytania. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).