Zakup samochodu | Interpretacje podatkowe

Zakup samochodu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup samochodu. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
Fragment:
Czy Gmina jako partner w projekcie będzie miała możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tym samym Gmina uczestnicząc w projekcie, którego celem jest podniesienie sprawności jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez ich doposażenie w specjalistyczne wozy ratowniczo-gaśnicze, występuje jako organ władzy publicznej a nabycie pojazdu związane jest z realizacją zadań własnych i w tym zakresie nie może być uznana za podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto wydatki poniesione na zakup samochodu strażackiego nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę w przyszłości czynności opodatkowanych. Tym samym nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt.
2017
30
cze

Istota:
Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP
Fragment:
Czy Gmina jako partner w projekcie będzie miała możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Tym samym Gmina uczestnicząc w projekcie, którego celem jest podniesienie sprawności jednostek ochotniczych straży pożarnych poprzez ich doposażenie w specjalistyczne wozy ratowniczo-gaśnicze, występuje jako organ władzy publicznej a nabycie pojazdu związane jest z realizacją zadań własnych i w tym zakresie nie może być uznana za podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto wydatki poniesione na zakup samochodu strażackiego nie będą związane z wykonywaniem przez Gminę w przyszłości czynności opodatkowanych. Tym samym nie przysługuje jej prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zgodnie z art. 86 ust. 1 cyt.
2017
9
cze

Istota:
Zakup samochodu służącego czynnościom nieopodatkowanym
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy możliwe jest obniżenie podatku należnego o podatek naliczony przy zakupie samochodu oraz dokonanie korekty deklaracji za październik 2008r. w celu pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony... Zdaniem Wnioskodawcy, samochód Volkswagen Transporter był zakupiony z przekazanych mu środków finansowych przez Urząd Miasta, zatem Wnioskodawca sądzi, że zwrot podatku należnego przy zakupie samochodu mu się nie należy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7, suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Przepis art. 86 ust. 1 ustawy o VAT wyraża podstawowe prawo podatnika, jakim jest możliwość odliczenia podatku naliczonego.
2011
1
lip

Istota:
Zakup przedmiotowego samochodu, nie służy czynnościom opodatkowanym, a zatem Stronie nie przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony związany z jego nabyciem.
Fragment:
Organu wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Gmina złożyła wniosek do PFRON dofinansowanie zakupu samochodu osobowego kombi do przewozu osób niepełnosprawnych przez WTZ W.. Gmina w/w samochód przekaże w użytkowanie Warsztatom terapii zajęciowej umową użyczenia (WZT to środek specjalny przy jednostce budżetowej gminy - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej). Wnioskodawca jest podatnikiem VAT, ale nie ma możliwości odzyskania podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy Gminie będzie przysługiwało odliczenie podatku naliczonego od zakupu samochodu... Podatnik wskazuje, że samochód będzie służył do przewozu osób niepełnosprawnych uczestniczących w warsztatach terapii zajęciowej, czyli będzie świadczył usługi, (czynności) zwolnione od podatku, więc nie można odliczyć podatku naliczonego zawartego w cenie zakupu samochodu. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Kwestie dotyczące prawa do odliczenia podatku naliczonego uregulowane zostały w dziale IX ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2011
1
lip

Istota:
W przedstawionym w treści wniosku stanie faktycznym, zakup samochodu związany z realizacją opisanego projektu nie będzie służył czynnościom opodatkowanym. Samochód będzie wykorzystywany przez Środowiskowy Dom Samopomocy, który nie jest podatnikiem podatku VAT. W związku z tym, że przedmiotowy samochód nie będzie służył działalności opodatkowanej podatkiem VAT, nie został spełniony warunek wynikający z ww. art. 86 ustawy i Gmina nie miała prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury za ten samochód.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 08.06.2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Gmina zawarła umowę z Powiatem w sprawie dofinansowania zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy, w ramach realizacji „ Programu wyrównywania różnic między regionami ”. Wymieniony program jest współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną gminy, działa w formie jednostki budżetowej. Zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem burmistrza, ŚDS był zobowiązany do realizacji zadania. Do jego obowiązków należało wyłonienie w trybie przetargu nieograniczonego dostawcy samochodu, a następnie sfinalizowanie zakupu. Środowiskowy Dom Samopomocy nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Gmina jest zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym, jako podatnik VAT czynny. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy podatnikowi podatku VAT tj. Gminie przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT naliczonego w fakturze zakupu samochodu dla osób nipełnosprawnych, wystawionej na Środowiskowy Dom Samopomocy...
2011
1
lip

Istota:
Przedmiotowa inwestycja związana z zakupem samochodu, służy wyłącznie wykonywaniu przez Zakład czynności zwolnionych od podatku VAT, a więc Wnioskodawcy - w świetle art. 86 ust. 1 ustawy - nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem pojazdu, będącego przedmiotem zapytania.
Fragment:
Uwzględniając powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowa inwestycja związana z zakupem samochodu, służy wyłącznie wykonywaniu przez Zakład czynności zwolnionych od podatku VAT, a więc Wnioskodawcy w - świetle art. 86 ust. 1 ustawy - nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z zakupem pojazdu, będącego przedmiotem zapytania. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).
2011
1
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.