Zakup na potrzeby osobiste (własne) | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup na potrzeby osobiste (własne). Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wnioskodawcy będą zobowiązani do naliczenia podatku VAT od całej sprzedaży (działki budowlane), czy tylko od działki nabytej na nowych zasadach podatkowych - z podatkiem VAT?

Fragment:

(...) DECYZJA Na podstawie art.14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t.Dz.U. z 2005r. Nr 8,poz.60 ze zm.) w związku z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 217, poz.1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług i uznaje stanowisko podatnika odnoszące się do kwestii związanej z opodatkowaniem podatkiem od towarów i usług dostawy działek budowlanych zakupionych z podatkiem od towarów i usług oraz bez podatku - za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Wnioskiem z dnia 01.03.2007r. zwrócono się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaty odsetek od kredytu budowlano-hipotecznego zaciągniętego w Banku na zakup nieruchomości w budowie.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 oraz art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20 .12.2006r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w i łuznać za nieprawidłowe wyrażone we wniosku stanowisko w kwestii możliwości skorzystania z ulgi odsetkowej przewidzianej w art. 26 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zakupu, od osoby fizycznej, rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 20.12.2006r. wystąpiła Pani w trybie art.14a Ordynacji podatkowej o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w kwestii dotyczącej możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu spłaty odsetek od (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy odliczenia podatku naliczonego z dokonanych w hurtownii zakupów towarów przeznaczonych na potrzeby osobiste.

Fragment:

(...) Podatnik w swoim piśmie zwrócił się z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie sposobu ewidencjonowania faktur VAT potwierdzających zakupy dokonywane w hurtowni, które kupowane są na potrzeby osobiste Podatnika.Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w momencie dokonywania zakupów w hurtowni Podatnik wie czy są to zakupy na potrzeby osobiste jego i jego rodziny, czy też związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Otrzymanie faktury VAT potwierdzającej dokonanie zakupu nie jest jedynym wyznacznikiem, który kwalifikuje do odliczenia podatku VAT zawartego na tym dokumencie. Warunkiem uprawniającym do dokonania odliczenia podatku naliczonego jest powiązanie wydatku ze sprzedażą opodatkowaną. W myśl art.86 ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) w zakresie, w jakim towary wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art.15, przysługuje prawo (...)