IPPB4/415-99/08-4/SP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1.Od jakiej kwoty należy zapłacić podatek, czy też może Wnioskodawczyni wraz z mężem jest z niego zwolniona? 2.Jeśli pieniądze (172.000 zł) ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę hipoteki i zakup innego mieszkania, to od jakiej kwoty trzeba zapłacić podatek lub nie płacić, jeśli hipoteka zostanie zaliczona do pomniejszenia przychodu?3.Czy biorąc pod uwagę fakt, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania zostały przeznaczone na zakup mieszkania i spłatę kredytu będzie miało miejsce zwolnienie z tzw. 10% (ryczałtu) podatku od sprzedaży mieszkania? Czy ma wpływ na to data (moment) spłaty kredytu tzn. po akcie notarialnym czy też przed? 4.Jakie dokumenty są potrzebne przy ewentualnym zwolnieniu z podatku? 5.Czy w rozliczenie „wchodzą” również takie koszty kupowanego mieszkania jak: notariusz, PCC, remont?6.Czy zatem podatek należy zapłacić od kwoty 172.000 zł, czy od różnicy 172.000 – 134.000 – ewentualne koszty notarialne kupowanego mieszkania), czy też przysługuje zwolnienie, ponieważ „dochodzi” hipoteka?7.Czy zakupione mieszkanie musi być własnościowe tzn. pełna własność, spółdzielcze – własnościowe czy może być spółdzielcze czy lokatorskie (kwaterunkowe)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 05.11.2008 r. (data wpływu 07.11.2008 r.), uzupełniony pismem z dnia 09.01.2009 r. (data wpływu 12.01.2009 r.) na wezwanie z dnia 23.12.2008 r. Nr IPPB4/415-99/08-2/SP o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 07.11.2008 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismem z dnia 23.12.2008 r. Nr IPPB4/415-99/08-2/SP wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano w dniu 01.12.2008 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

W dniu 10 września 2004 r. (akt notarialny) Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyli mieszkanie za środki w 100% z kredytu bankowego (umowa o kredyt mieszkaniowy). Fakt ten był zgłoszony do urzędu skarbowego i stosownie do decyzji z dnia 01.10.2004 r. uiszczono dopłatę w wysokości 90,00 zł (dopłata do PCC).

Dnia 27.10.2008 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem podpisali umowę przedwstępną sprzedaży tego mieszkania, a dnia 28.11.2008 r. sprzedali mieszkanie za kwotę 172.000 zł (akt notarialny). Koszty zbycia tego mieszkania (biuro nieruchomości) to kwota 2.300,06 zł. Za pieniądze ze sprzedaży mieszkania małżonkowie zakupili mniejsze mieszkanie, które nabyli dnia 15.12.2008 r. (akt notarialny) i ma ono status mieszkania spółdzielczego własnościowego bez księgi wieczystej. Ponadto za resztę środków spłacili hipotekę w kwocie 48.305,17 zł, ciążącą na sprzedanym mieszkaniu.

Wnioskodawczyni zaznacza, że nie została żadna gotówka ze sprzedaży mieszkania, gdyż część została od razu przekazana z banku do banku na spłatę kredytu, a pozostałe środki na zakup mniejszego mieszkania.

Zaznacza również, że małżonkowie nie korzystali z ulgi odsetkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 1. Od jakiej kwoty należy zapłacić podatek, czy też może Wnioskodawczyni wraz z mężem jest z niego zwolniona...
 2. Jeśli pieniądze (172.000 zł) ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę hipoteki i zakup innego mieszkania, to od jakiej kwoty trzeba zapłacić podatek lub nie płacić, jeśli hipoteka zostanie zaliczona do pomniejszenia przychodu...
 3. Czy biorąc pod uwagę fakt, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania zostały przeznaczone na zakup mieszkania i spłatę kredytu będzie miało miejsce zwolnienie z tzw. 10% (ryczałtu) podatku od sprzedaży mieszkania... Czy ma wpływ na to data (moment) spłaty kredytu tzn. po akcie notarialnym czy też przed...
 4. Jakie dokumenty są potrzebne przy ewentualnym zwolnieniu z podatku...
 5. Czy w rozliczenie „wchodzą” również takie koszty kupowanego mieszkania jak: notariusz, PCC, remont...
 6. Czy zatem podatek należy zapłacić od kwoty 172.000 zł, czy od różnicy 172.000 – 134.000 – ewentualne koszty notarialne kupowanego mieszkania), czy też przysługuje zwolnienie, ponieważ „dochodzi” hipoteka...
 7. Czy zakupione mieszkanie musi być własnościowe tzn. pełna własność, spółdzielcze – własnościowe czy może być spółdzielcze czy lokatorskie (kwaterunkowe)...

Zdaniem Wnioskodawcy:

W urzędzie skarbowym Wnioskodawczyni dowiedziała się, że fakt sprzedaży mieszkania należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży mieszkania (aktu notarialnego) i, że są 2 lata na tzw. rozliczenie się z 10% podatku. Formalność tę załatwiono i złożono 09.12.2008 r. oświadczenie, że uzyskano przychód w kwocie 168.799,49 zł oraz złożono PIT-23.

W związku z tym, że środki w głównej części zostały przeznaczone na zakup mieszkania:

172.000,00 zł (sprzedaż mieszkania)

- 3.200,06 zł(koszty odpłatnego zbycia – pośrednictwa)

= 168.799,94 zł

- 134.000,00 zł (zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)

= 34.799,94 zł

- 3.560,84 zł (notariusz – koszty zakupu mniejszego mieszkania)

= 31.239,10 zł

pozostaje 31.239,10 zł, ale pieniędzy tych Wnioskodawczyni wraz z mężem nie posiada, gdyż zostały przeznaczone na spłatę kredytu hipotecznego, czyli powinni być zwolnieni z wpłaty tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) źródłem przychodu jest – z zastrzeżeniem ust. 2 – odpłatne zbycie m.in.:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z przytoczonego wyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że przy ocenie czy w przypadku zbycia nieruchomości (w tym lokalu mieszkalnego), powstaje przychód podlegający opodatkowaniu – decydujące jest, czy od końca roku, w którym nastąpiło nabycie, do daty sprzedaży upłynęło 5 lat.

Użyte w cytowanym przepisie „odpłatne zbycie” oznacza przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych. Moment przeniesienia prawa własności w prawie podatkowym określony jest zgodnie z normami prawa cywilnego. Zgodnie z normami prawa cywilnego przeniesienie własności nieruchomości następuje w chwili zawarcia w formie aktu notarialnego ostatecznej umowy sprzedaży i nie zmienia tego fakt zawarcia wcześniej warunkowej umowy sprzedaży (umowy przedwstępnej) ani wcześniejsza zapłata części lub całości ceny.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż nabyte w 2004 r. przez Wnioskodawczynię wraz z mężem mieszkanie, zostało zbyte w 2008r. W świetle powyższego odpłatne zbycie ww. nieruchomości stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto mieszkanie nie minął okres pięciu lat, o którym mówi ten przepis.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ww. ustawy zmieniającej do przychodu (dochodu) uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r., stosuje się zasady określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 01 stycznia 2007 r. Oznacza to zarazem, iż nowe zasady opodatkowania mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw nabytych po 31 grudnia 2006 r.

W związku z tym, że w przedmiotowej sprawie nabycie mieszkania miało miejsce w 2004 r. należy stosować przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r., przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Natomiast ust. 3 tego artykułu określa sposób ustalenia wartości rynkowej a ust. 4 – tryb postępowania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej w przypadku, gdy wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku.

Do kosztów odpłatnego zbycia zaliczyć można np. opłatę notarialną, opłatę sądową, koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Kosztów zbycia nie stanowią natomiast wydatki na nabycie zbywanej nieruchomości. Wydatki poniesione na nabycie nie stanowią też kosztów uzyskania przychodu ze zbycia mieszkania, gdyż podatek od przychodu ze zbycia mieszkania oblicza się od kwoty uzyskanego przychodu, czyli bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodu.

Na podstawie art. 28 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r. podatek od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) powołanej ustawy ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

Zgodnie z art. 28 ust. 2a ww. ustawy powyższa zasada nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i b) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

 1. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne – własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b. w całości – jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części.

Na podstawie art. 21 ust. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 32 lit. a), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie.

W świetle przytoczonych przepisów warunkiem zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy jest wydatkowanie środków nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, uzyskanych z odpłatnego zbycia na cele wymienione w tym przepisie.

Podkreślić należy, że cytowany powyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy nie zawiera ograniczenia wydatkowania środków do jednej tylko inwestycji na cele mieszkaniowe. Przepis ten wymienia tylko rodzaj tych wydatków i termin wydatkowania środków. Tym samym podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy w każdym przypadku wydatkowania w przepisanym terminie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw na kilka celów wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy.

Momentem wydatkowania przez podatnika kwot uzyskanych ze sprzedaży na nabycie określonych w tym przepisie rzeczy lub praw, a także m.in. na remont jest data faktycznego wydatkowania przychodu, bowiem przepis ten wiąże skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych z terminem wydatkowania środków pieniężnych określonym w tej umowie.

Natomiast w odniesieniu do zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży mieszkania, w przypadku, gdy sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania w zamian za to mieszkanie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części, wyjaśnia się, że użycie w tym przepisie słów „w zamian” oznacza, że wprost z aktu notarialnego sprzedaży mieszkania musi wynikać, że nabywca mieszkania w zamian za zapłatę ceny za to mieszkanie przekazuje sprzedającemu swoje prawa do spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu. Natomiast nie podlega zwolnieniu z opodatkowania przychód ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na nabycie mieszkania kwaterunkowego, gdyż nie zostało to przewidziane w cytowanych powyżej przepisach.

Zwolnieniu od podatku dochodowego podlegają również na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ww. ustawy przychody uzyskane z tytułu sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

 • w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Z przytoczonego powyżej przepisu wynika, iż okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego wydatkowanego na spłatę kredytu (pożyczki) jest cel zaciągnięcia tej pożyczki (kredytu). Kredyt musi być zaciągnięty na cele mieszkaniowe, co z kolei powinno wynikać z treści umowy kredytowej. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu mieszkaniowego. Bez znaczenia pozostaje przy tym data zaciągnięcia kredytu (pożyczki) i to, której nieruchomości lub prawa ten kredyt (pożyczka) dotyczy. Przepis nie wymaga, aby kredyt (pożyczka) zostały zaciągnięte na nabycie nieruchomości lub prawa innej niż zbywana. Skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych jest związany z terminem wydatkowania tych środków na cel określony w ustawie. Momentem wydatkowania przez podatnika kwot uzyskanych ze sprzedaży lokalu jest moment spłaty kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Nie ma więc przeszkód, aby ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy mogli korzystać m.in. podatnicy, którzy przeznaczyli przychód uzyskany z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie zbywanego lokalu - pod warunkiem, że jest to lokal wymieniony w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a), a także na spłatę kredytu zaciągniętego na cele określone w tym przepisie związane ze zbytym lokalem. Ważny jest bowiem moment uzyskania przychodu i poniesienia wydatku. Środki przeznaczone na spłatę kredytu muszą pochodzić ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 r., czyli w ramach tzw. ulgi odsetkowej.

Dodatkowo należy podkreślić, że cytowany powyżej art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy (tak samo jak lit. a) tego przepisu) nie zawiera ograniczenia wydatkowania środków do jednej tylko inwestycji na cele mieszkaniowe. Przepis ten wymienia tylko rodzaj tych wydatków i termin wydatkowania środków. Tym samym podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy w każdym przypadku wydatkowania w przepisanym terminie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw na spłatę kredytu lub kredytów zaciągniętych na cele wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit a) ustawy.

Nadmienić należy również, iż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania poniesionego wydatku. Kwestia wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości powinna być dla celów podatkowych udokumentowana rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami w postaci rachunków, faktur, dowodów bankowych potwierdzających spłatę kredytu, dokonanie przelewu środków na rachunek osoby, od której nabywany jest nowy lokal oraz innych dowodów zasługujących na wiarę.

Reasumując, z przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnień wynikających z powołanego art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) w brzmieniu obowiązującym przed 01 stycznia 2007 r. jest wyłącznie przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w terminie nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie Wnioskodawczyni wskazała, iż uzyskany w 2008 r. przychód ze sprzedaży mieszkania, pomniejszony o koszty odpłatnego zbycia (pośrednictwa) przeznaczyła (w okresie dwóch lat) na zakup nowego mieszkania. Ponadto ze środków, które pozostały ze sprzedaży Wnioskodawczyni poniosła wydatek na usługi notariusza związane z nabyciem nowego mniejszego lokalu mieszkalnego. Natomiast zdaniem Wnioskodawczyni, pozostała po przeprowadzeniu tych transakcji kwota powinna być zwolniona z podatku, ponieważ została przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbytego lokalu.

Wobec tego stwierdzić należy, iż przychód ze sprzedaży w 2008 r. prawa do lokalu uzyskany przez Wnioskodawczynię wydatkowany w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży na:

 • nabycie nowego, mniejszego mieszkania, do którego Wnioskodawczyni przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 • spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup zbytego mieszkania (Wnioskodawczyni nie korzystała z odliczeń w ramach tzw. „ulgi odsetkowej” – na co wskazała w opisie przedstawionego stanu faktycznego)

korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy. Należy zwrócić uwagę, że spłata kredytu może nastąpić zarówno przed zawarciem aktu notarialnego sprzedaży (może to mieć miejsce w przypadku otrzymania zadatku na poczet przyszłej ceny sprzedaży) jak i po zawarciu aktu notarialnego sprzedaży. Warunkiem jest, aby spłata nastąpiła w ciągu dwóch lat od sprzedaży mieszkania.

Jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniem objęte są przychody przeznaczone na zakup mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość jak również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jakie zostało nabyte przez Wnioskodawczynię wraz z mężem.

Przychód uzyskany ze sprzedaży w 2008 r. mieszkania w części wydatkowanej w ciągu dwóch lat na opłacenie usług notariusza związanych z nabyciem nowego mieszkania i PCC od nabycia mieszkania będzie korzystał ze zwolnienia ze zryczałtowanego 10% podatku dochodowego, również na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, kwota ta została bowiem wydatkowana na nabycie nowego mieszkania czyli na cele wskazane w wyżej powołanym przepisie.

Wobec tego należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawczyni, że skoro kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia – koszty pośrednictwa – została przeznaczona zgodnie z przedstawionym wyliczeniem na nabycie nowego mieszkania (wraz z opłaceniem notariusza) i na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup starego mieszkania, ma miejsce zwolnienie z podatku jest prawidłowe.

We wniosku ORD-IN z dnia 05 listopada 2008 r. w pozycji 34 Wnioskodawczyni wskazała, iż przedstawiona przez nią sytuacja dotyczy zdarzenia przyszłego. Natomiast z uzupełnienia do wniosku wynika, że sprzedaż przedmiotowego mieszkania miała miejsce dnia 28 listopada 2008 r. a zakup nowego mieszkania w dniu 15 grudnia 2008 r. a zatem wydana interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Do wniosku Wnioskodawczyni dołączyła plik dokumentów. Należy jednak zauważyć, że wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem. Wobec tego niniejszą interpretację wydano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.