IPPB4/415-485/10-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca uzyskał prawo własności lokalu mieszkalnego na mocy darowizny dopiero w 2010 roku. Zatem nie spełnia wszystkich warunków określonych przepisami art. 26b ww. ustawy, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowego odliczenia. Tym samym należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi odsetkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 07.06.2010 r. (data wpływu 14.06.2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia od dochodu wydatków na spłatę odsetek od kredytu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w dniu 03.08.2006 r. zawarł wraz z żoną umowę kredytu hipotecznego (mieszkaniowego) jako współkredytobiorca, na zakup nowego lokalu mieszkaniowego w wysokości 318.456,68 zł. W umowie z bankiem jako cel kredytu wpisane jest budownictwo mieszkaniowe.

W dniu 03.07.2006 r. między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa w formie aktu notarialnego. Następnie żona Wnioskodawcy w dniu 18.07.2006 r. podpisała z deweloperem umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkaniowego. Akt notarialny na ww. mieszkanie pomiędzy żoną Wnioskodawcy, a deweloperem został podpisany w dniu 24.06.2008 r. Wnioskodawca wskazał, iż żona była jedynym właścicielem mieszkania, jednakże oboje byli współkredytobiorcami kredytu hipotecznego. W dniu 26.02.2009 r. małżonkowie wspólnie złożyli formularz PIT-2K w Urzędzie Skarbowym.

W roku 2010 małżonkowie postanowili zmienić prawa własności do przedmiotowego mieszkania. Umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego z dnia 19.02.2010 r. Następnie ww. darowiznę przedstawiono do banku w celu odpisania żony Wnioskodawcy od kredytu. W dniu 23.03.2010 r. małżonkowie podpisali aneks do umowy kredytu hipotecznego zawartej w dniu 03.08.2006 r. W związku z aneksem Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem mieszkania oraz jedynym kredytobiorcą. Ponadto Wnioskodawca wskazał, iż jest to jego pierwsze mieszkanie i służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Jaki procent ulgi odsetkowej przysługuje obecnie Wnioskodawcy...

Zdaniem Wnioskodawcy, przysługuje mu 100% ulgi ze względu na fakt, iż obecnie jest jedynym właścicielem mieszkania i tylko on obecnie spłaca raty kredytu (kapitał oraz odsetki). Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawca powołał się na interpretację indywidualną o sygn. IPPB4/415-655/09-4/JS z dnia 13.01.2010 r. Ponadto w opinii Wnioskodawcy należy mieć na uwadze naczelną zasadę postępowania dowodowego określonego w art. 180 Ordynacji podatkowej, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 roku – odliczeniu od dochodu podlegają faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanych z:

 1. budową budynku mieszkalnego,
 2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,
 3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,
 4. nadbudową, rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie, spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Warunki zastosowania ulgi z tytułu spłaty odsetek od zaciągniętego kredytu określa art. 26b ust. 2 cytowanej ustawy. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem od podstawy opodatkowania można odliczyć odsetki na spłatę kredytu, jeżeli:

 1. kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 roku,
 2. kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1 art. 26b,
 3. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku takiego planu – określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,
 4. inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:
  a) o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,
  b) o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,
 5. do zeznania podatkowego składanego za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik jest obowiązany dołączyć oświadczenie według ustalonego wzoru PIT-2K, o wysokości wszystkich wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych,
 6. odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodami wystawionymi przez bank i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku oraz że nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym
 7. podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na: zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, budowę budynku mieszkalnego, wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej, zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym do dnia zasiedlenia, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo – kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Jednakże w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw wchodzącego w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. - podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zagwarantowała zatem korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych osobom, którym bank udzielił kredytu mieszkaniowego w latach 2002-2006. Prawo to przysługuje w sytuacji, kiedy podatnikowi został udzielony kredyt (pożyczka) do końca 2006 r. i spełnia on warunki określone w przepisach art. 26b ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

We wniosku wskazano, iż Wnioskodawca w dniu 03.08.2006 r. zawarł wraz z żoną umowę kredytu hipotecznego (mieszkaniowego) jako współkredytobiorca, na zakup nowego lokalu mieszkaniowego. W dniu 03.07.2006 r. między małżonkami została ustanowiona rozdzielność majątkowa w formie aktu notarialnego. Następnie żona Wnioskodawcy w dniu 18.07.2006 r. podpisała z deweloperem umowę przedwstępną sprzedaży lokalu mieszkaniowego. Akt notarialny na ww. mieszkanie pomiędzy żoną Wnioskodawcy, a deweloperem został podpisany w dniu 24.06.2008 r. Wnioskodawca wskazał, iż żona była jedynym właścicielem mieszkania, jednakże oboje byli współkredytobiorcami kredytu hipotecznego. W dniu 26.02.2009 r. małżonkowie wspólnie złożyli formularz PIT-2K w Urzędzie Skarbowym. W roku 2010 małżonkowie postanowili zmienić prawa własności do przedmiotowego mieszkania. Umowa darowizny została zawarta w formie aktu notarialnego dnia 19.02.2010 r. Następnie ww. darowiznę przedstawiono do banku w celu odpisania żony Wnioskodawcy od kredytu. W dniu 23.03.2010 r. małżonkowie podpisali aneks do umowy kredytu hipotecznego zawartej w dniu 03.08.2006 r. W związku z aneksem Wnioskodawca stał się jedynym właścicielem mieszkania oraz jedynym kredytobiorcą.

Jak wyżej wskazano, przepis art. 26b ust. 2 pkt 4 lit b) ustawy stanowi, że jednym z warunków uprawniających do skorzystania z ulgi jest zawarcie umowy o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowy w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca uzyskał prawo własności lokalu mieszkalnego na mocy darowizny dopiero w 2010 roku. Zatem nie spełnia wszystkich warunków określonych przepisami art. 26b ww. ustawy, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowego odliczenia.

Tym samym należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi odsetkowej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.