IPPB2/436-113/11-4/AF | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia określonego w treści art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, to planowane zbycie lokalu mieszkalnego w drodze sprzedaży, bez względu na czas, w którym będzie dokonane, nie spowoduje utraty powyższego zwolnienia. Powołany przez Wnioskodawczynię we wniosku art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie dotyczy Wnioskodawczyni, w związku z tym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku pod kątem spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 25.03.2011 r. (data wpływu 29.03.2011 r.) uzupełnione na wniosku ORD-IN z dnia 08.05.2011 r. (data nadania 10.05.2011 r., data wpływu 11.05.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży mieszkania na podstawie art. 16 ustawy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29.03.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od spadków i darowizn w zakresie zwolnienia z opodatkowania sprzedaży mieszkania na podstawie art. 16 ustawy.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Umową darowizny (Akt notarialny z dnia 4 lutego 2008 r. – zawarty przed notariuszem) rodzice darowali Wnioskodawczyni mieszkanie o powierzchni 47 metrów kwadratowych. Podatek od darowizn nie był pobrany na podstawie artykułu 4a ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn. W mieszkaniu tym Wnioskodawczyni zamieszkiwała w czasie studiów od czerwca 2004 r. Dnia 12 lipca 2008 r. Wnioskodawczyni wyszła za mąż. W darowanym przez rodziców mieszkaniu Wnioskodawczyni zamieszkuje obecnie wspólnie z mężem. We wrześniu 2010 r. w wyniku problemów zdrowotnych Wnioskodawczyni poroniła ciążę, mimo to Wnioskodawczyni pragnie zostać matką i obecnie znowu jest w ciąży (ciąża wysokiego ryzyka).

W 2000 r. u Wnioskodawczyni zdiagnozowano nieuleczalną, przewlekłą chorobę tężyczkę. Od wielu lat Wnioskodawczyni leczy się w Centrum ... Jednym z głównych skutków tężyczki jest możliwość wystąpienia hiperwentylacji, która prowadzić może do niekontrolowanego skurczu mięśni ciała, co z kolei może stanowić istotne zagrożenie zdrowia w chwili ataku. Czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia hiperwentylacji jest wzmożony wysiłek fizyczny. Obecne mieszkanie znajduje się na 4 piętrze budynku bez windy, co jest dużym utrudnieniem dla codziennego funkcjonowania. Wnioskodawczyni dotychczas miała możliwość zamieszkiwania na 4 piętrze, zażywając wysokie dawki niezbędnych leków. Ze względu na fakt, iż organizm Wnioskodawczyni nie przyswaja pewnych związków organicznych, zwiększona suplementacja nie daje możliwości nieograniczonego zwiększania poziomu tych substancji w organizmie Wnioskodawczyni. Nie istnieje możliwość zrównoważenia zwiększonego wysiłku fizycznego, związanego na przykład z wchodzeniem na 4 piętro z dzieckiem na rękach, przez zwiększoną dawkę leków. Ponadto istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż objawy tej choroby nasilą się w okresie poporodowym, związanym z karmieniem dziecka – w okresie tym zalecane jest maksymalne ograniczenie wysiłku fizycznego. Zgodnie z wytycznymi prowadzącego Wnioskodawczynię lekarza, w okresie tym konieczna będzie wzmożona kontrola lekarska i szczególna opieka, ze względu na duże obciążenie organizmu.

Wnioskodawczyni jest zmuszona zmienić posiadane (darowane) mieszkanie, na mieszkanie w budynku z windą lub bez windy, ale na niższych kondygnacjach, a najlepiej na paterze. Gdy urodzi się dziecko, przy obecnym stanie zdrowia, Wnioskodawczyni będzie bardzo mocno narażona na zaostrzenie objawów choroby, a nie ma w mieście nikogo, kto mógłby jej pomóc.

Wnioskodawczyni jest przekonana, że zmiana mieszkania pozwoliłaby jej na prowadzenie w miarę możliwości normalnego życia i pozwoliłaby Wnioskodawczyni zapewnić lepszą opiekę dziecku po jego narodzinach.

Pismem z dnia 04.05.2011 r. Nr IPPB2/436-113/11-2/AF wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez doprecyzowanie stanu faktycznego przedstawionego we wniosku poprzez wskazanie czy z tytułu otrzymanego w drodze darowizny lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni skorzystała z ulgi, o której mowa w art. 4a czy art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Wezwanie skutecznie doręczono 06.05.2011 r. Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie na druku ORD-IN z dnia 08.05.2011 r. (data nadania 10.05.2011 r., data wpływu 11.05.2011 r.) informując, iż w związku z umową darowizny, sporządzoną aktem notarialnym z dnia 4 lutego 2008 r., na podstawie której rodzice darowali Wnioskodawczyni mieszkanie, podatek od darowizn nie został pobrany na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni wskazała, iż celem wniosku z dnia 25.03.2011 r. było uzyskanie informacji czy w związku z trudną sytuacją zdrowotną opisaną szczegółowo przez Wnioskodawczynię we wniosku z dnia 25.03.2011 r., planowane zbycie otrzymanego w dniu 4 lutego 2008 r. w formie darowizny mieszkania, nie będzie stanowić podstaw do ustalenia zobowiązania podatkowego zgodnie z art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Wnioskodawczyni poinformowała również, iż sprzedaż darowanego mieszkania jeszcze nie nastąpiła.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w opisanej sytuacji Wnioskodawczyni spełnia warunki do skorzystania z delegacji art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, sprzedając darowane, zwolnione od podatku, mieszkanie i przeznaczając środki na zakup drugiego mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spełnione są warunki do zachowania zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, bowiem stosownie do treści art. 16 ust. 7 pkt 2 – sprzedaż darowanego mieszkania jest uzasadniona koniecznością zmiany warunków (podyktowanych sytuacją zdrowotną), a środki uzyskane ze sprzedaży zostaną niezwłocznie przeznaczone na zakup drugiego mieszkania. Zakup mieszkania na niższej kondygnacji lub w budynku z windą, pozwoli Wnioskodawczyni uniknąć negatywnych skutków choroby.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

  1. dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego;
  2. darowizny, polecenia darczyńcy;
  3. zasiedzenia;
  4. nieodpłatnego zniesienia współwłasności;
  5. zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu;
  6. nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 4 lutego 2008 r. rodzice darowali Wnioskodawczyni mieszkanie. Podatek od spadków i darowizn nie został pobrany na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4.

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

  1. wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub
  2. gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Wyżej wymienione zwolnienie stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa. (art. 4 ust. 4)

Z art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn wynika, iż jedynym warunkiem skorzystania ze zwolnienia, w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia, jest zgłoszenie przez osoby objęte zwolnieniem właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego nabycia w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku.

Z treści art. 4a ww. ustawy o podatku od spadków i darowizn nie wynika więc by ustawodawca obwarował to zwolnienie podatkowe obowiązkiem zamieszkiwania obdarowanej w darowanym lokalu mieszkalnym przez okres co najmniej 5 lat od momentu otrzymania darowizny. Nabywca rzeczy i praw majątkowych, który skorzystał ze zwolnienia na podstawie art. 4a ww. ustawy może swobodnie dysponować nabytym majątkiem.

Należy nadmienić, iż dopiero niespełnienie warunku określonego w tym przepisie powoduje, iż osoby w nim wymienione korzystają z innych zwolnień na zasadach ogólnych, tj. określonych dla członków rodziny zaliczonych do I grupy podatkowej.

Zgodnie z powołanym przez Wnioskodawczynię art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji lub ustalenia zobowiązania podatkowego:

  1. zbycie udziału w budynku lub lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, albo spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych, albo
  2. zbycie budynku lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (udziału w budynku lub lokalu), albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków lub miejsca zamieszkania, a przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży na nabycie innego budynku lub lokalu mieszkalnego (udziału w budynku lub lokalu) albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego (udziału w takim prawie), albo budowę innego budynku lub lokalu nastąpiło w całości w okresie dwóch lat od dnia zbycia i łączny okres zamieszkiwania w zbytym i nabytym budynku lub lokalu, potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały, wynosi 5 lat.

Reasumując, należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia określonego w treści art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, to planowane zbycie lokalu mieszkalnego w drodze sprzedaży, bez względu na czas, w którym będzie dokonane, nie spowoduje utraty powyższego zwolnienia. Powołany przez Wnioskodawczynię we wniosku art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie dotyczy Wnioskodawczyni, w związku z tym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku pod kątem spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.