Zakup mieszkania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup mieszkania. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2016
6
gru

Istota:

Czy opisana planowana transakcja sprzedaży, w związku z niższą od wartości rynkowej ceną zakupu, obciąża którąkolwiek ze stron podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje zakup mieszkania, wartość rynkowa lokalu wynosi około 130.000 zł., ustalona cena zakupu ze sprzedającym to 50.000 zł. Cena zakupu mieszkania będzie tak niska, ponieważ objęcie lokalu w posiadanie nastąpi po zgonie obojga małżonków (sprzedających), a przy tym w okresie posiadania przedmiotowego lokalu Państwo XX (sprzedający) uprawnieni są do korzystania z całego ww. lokalu mieszkalnego, z wyłączeniem osób trzecich z tym że są zobowiązani do uiszczania wszystkich opłat związanych z utrzymaniem tego lokalu w szczególności opłat z tytułu zarządu, świadczeń na fundusz remontowy, opłat za energię elektryczną, ciepłą i zimną wodę oraz wywóz śmieci. Powyższe zapisy znajdą się w akcie notarialnym zakupu mieszkania. Zgodnie z art. 155 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo, że strony inaczej postanowiły. Przy czym umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości, o czym stanowi art. 158 ww. ustawy powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

2014
20
sie

Istota:

Czy spłata kredytu przez rodziców podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn?

Fragment:

W powołanej interpretacji indywidualnej stwierdzono, że: „ Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że nieustabilizowana sytuacja materialna wnioskodawcy i jego żony nie pozwoliła im zaciągnąć kredytu na zakup mieszkania (...). W związku z tym, rodzice wnioskodawcy zaciągnęli kredyt hipoteczny na zakup mieszkania, a na podstawie umowy cywilnoprawnej wnioskodawca i jego żona zobowiązali się do spłacania miesięcznych rat ww. kredytu. W świetle art. 888 Kodeksu cywilnego należy uznać, iż w opisanej sytuacji nie doszło do zawarcia umowy darowizny. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z wzajemnością świadczeń. Rodzice wnioskodawcy zaciągnęli kredyt z przeznaczeniem na zakup mieszkania dla syna i jego żony i przekazali środki z tego kredytu na rzeczy syna i synowej. Natomiast syn i synowa zadeklarowali w zawartej umowie, że będą spłacać kredyt z własnych środków. Wobec tego przekazanie przez rodziców środków z kredytu nie było nieodpłatne, co jest warunkiem darowizny. Rodzice dokonali świadczenia na rzecz syna i synowej, ale w zamian syn i synowa będą dokonywać świadczeń na rzecz rodziców, czyli spłacać kredyt zaciągnięty przez rodziców. Tym samym opisana we wniosku czynność nie jest umową darowizny i jako taka nie podlega podatkowi od spadków i darowizn. ” W związku z powyższym, Wnioskodawczyni uważa, że przedstawiony przez Nią stan faktyczny nie generuje obowiązku podatkowego w zakresie podatku od spadków i darowizn.

2012
22
maj

Istota:

Czy odsetki od spłaconego kredytu w ratach stanowią koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu, który ma być podstawą opodatkowania wg obowiązującej skali podatkowej?

Fragment:

(...) zakup mieszkania - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 8 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu odsetek od kredytu na zakup mieszkania. W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca zakupił w 2010 roku mieszkanie, na które zaciągnął kredyt. Kredyt spłacał wraz z odsetkami. Sytuacja losowa zmusiła Wnioskodawcę do wynajęcia tego mieszkania. Z najemcą zawarł umowę najmu. Za wynajem Wnioskodawca będzie otrzymywał przychód (dochód), wybrał formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych: zasady ogólne – podatek wg skali podatkowej. O fakcie tym zawiadomił naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy odsetki od spłaconego kredytu w ratach stanowią koszty uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu, który ma być podstawą opodatkowania wg obowiązującej skali podatkowej... Zdaniem Wnioskodawcy, odsetki od spłaconego kredytu mieszkalnego stanowią koszty uzyskania przychodu.

2011
1
paź

Istota:

Należy stwierdzić, iż skoro Wnioskodawczyni skorzystała ze zwolnienia określonego w treści art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, to planowane zbycie lokalu mieszkalnego w drodze sprzedaży, bez względu na czas, w którym będzie dokonane, nie spowoduje utraty powyższego zwolnienia. Powołany przez Wnioskodawczynię we wniosku art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn nie dotyczy Wnioskodawczyni, w związku z tym bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie wniosku pod kątem spełnienia warunków do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 16 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Fragment:

Zakup mieszkania na niższej kondygnacji lub w budynku z windą, pozwoli Wnioskodawczyni uniknąć negatywnych skutków choroby. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje: Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 4 lutego 2008 r. rodzice darowali Wnioskodawczyni mieszkanie. Podatek od spadków i darowizn nie został pobrany na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 4a ust. (...)

2011
1
paź

Istota:

Powstanie obowiązku podatkowego.

Fragment:

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że tylko z faktu współkredytowania zakupu mieszkania nie można wywodzić, że Wnioskodawczyni dokonała przysporzenia w majątku syna i jego żony kosztem swojego majątku. Brak bowiem w takiej sytuacji rzeczywistego uszczuplenia majątku matki, czyli elementu konstytutywnego dla umowy darowizny. Zakup mieszkania, o którym mowa we wniosku, sfinansowany został bowiem ze środków pochodzących z kredytu bankowego. Z istoty kredytu wynika natomiast, że samo jego otrzymanie i spłata na warunkach przewidzianych w umowie kredytowej są obojętne podatkowo. Zgodnie bowiem z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Stosownie do art. 366 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami) kilku dłużników może być zobowiązanych w ten sposób, że wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych (solidarność dłużników).

2011
1
wrz

Istota:

Czy Wnioskodawca może sprzedać mieszkanie i nie płacić podatku od darowizny z którego był zwolniony (przy czym kwotę ze sprzedaży przeznaczy na zakup mieszkania i ewentualny jego remont)?

Fragment:

Oznacza to, że sprzedaż lokalu w celu przeznaczenia uzyskanych w ten sposób środków pieniężnych na sfinansowanie zakupu mieszkania wyposażonego w łazienkę należy uznać za uzasadnioną konieczność zmiany warunków mieszkaniowych. Biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną we wniosku należy stwierdzić, iż w sytuacji Wnioskodawcy zachodzi uzasadniona konieczność zmiany warunków mieszkaniowych, wymagana przepisem art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn dla zachowania ulgi mieszkaniowej. A zatem, zbycie przez Wnioskodawcę lokalu mieszkalnego otrzymanego w drodze spadku przed upływem 5 lat, a następnie przeznaczenie pieniędzy ze sprzedaży na nabycie mieszkania wyposażonego w łazienkę, w przypadku gdy nabycie to nastąpi nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia lokalu, będzie spełniało przesłanki do zachowania ulgi z art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

2011
1
wrz

Istota:

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca uzyskał prawo własności lokalu mieszkalnego na mocy darowizny dopiero w 2010 roku. Zatem nie spełnia wszystkich warunków określonych przepisami art. 26b ww. ustawy, które uprawniają do skorzystania z przedmiotowego odliczenia. Tym samym należy stwierdzić, iż Wnioskodawcy nie przysługuje odliczenie w ramach ulgi odsetkowej.

Fragment:

(...) budynku, b) o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik, do zeznania podatkowego składanego za rok podatkowy, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, podatnik jest obowiązany dołączyć oświadczenie według ustalonego wzoru PIT-2K, o wysokości wszystkich wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, odsetki zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodami wystawionymi przez bank i nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba, że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku oraz że nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (...)

2011
1
lip

Istota:

Odliczenie podatku naliczonego, wynikającego z faktur na zakup mieszkania przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej, wystawionych na Wnioskodawcę prowadzącego działalność gospodarczą i jego małżonkę.

Fragment:

Obecnie jest w trakcie zakupu mieszkania, wyłącznie z przeznaczeniem na kancelarię. Bank stwarza problemy z udzieleniem kredytu na firmę. Zainteresowany mógł otrzymać korzystny kredyt na siebie i żonę z przeznaczeniem na zakup mieszkania. Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu lokalu, Wnioskodawca przeznacza go w 100% na prowadzenie działalności gospodarczej. Kredyt przeznacza na zakup mieszkania, więc odsetki od kredytu naliczone przed datą wprowadzenia do ewidencji środków trwałych podwyższają wartość początkową mieszkania, natomiast odsetki naliczone i zapłacone po dacie wprowadzenia nieruchomości do ewidencji środków trwałych stanowią koszt uzyskania przychodów. Zainteresowany prowadzi tylko sprzedaż opodatkowaną, więc podatek VAT wynikający z faktur zaliczkowych dokumentujących wpłaty na zakup mieszkania odlicza w 100%. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy podatek VAT wynikający z faktury wystawionej na Wnioskodawcę i jego żonę Zainteresowany może odliczyć w 100%... Zdaniem Wnioskodawcy, podatek VAT z faktury wystawionej na niego i jego żonę na zakup mieszkania może być w 100% odliczony, ponieważ sprzedaż usług świadczonych przez Zainteresowanego jest w 100% opodatkowana i nie ma przypadków sprzedaży zwolnionej od podatku VAT.

2011
1
lip

Istota:

1.Od jakiej kwoty należy zapłacić podatek, czy też może Wnioskodawczyni wraz z mężem jest z niego zwolniona? 2.Jeśli pieniądze (172.000 zł) ze sprzedaży mieszkania zostaną przeznaczone na spłatę hipoteki i zakup innego mieszkania, to od jakiej kwoty trzeba zapłacić podatek lub nie płacić, jeśli hipoteka zostanie zaliczona do pomniejszenia przychodu?3.Czy biorąc pod uwagę fakt, że pieniądze ze sprzedaży mieszkania zostały przeznaczone na zakup mieszkania i spłatę kredytu będzie miało miejsce zwolnienie z tzw. 10% (ryczałtu) podatku od sprzedaży mieszkania? Czy ma wpływ na to data (moment) spłaty kredytu tzn. po akcie notarialnym czy też przed? 4.Jakie dokumenty są potrzebne przy ewentualnym zwolnieniu z podatku? 5.Czy w rozliczenie „wchodzą” również takie koszty kupowanego mieszkania jak: notariusz, PCC, remont?6.Czy zatem podatek należy zapłacić od kwoty 172.000 zł, czy od różnicy 172.000 – 134.000 – ewentualne koszty notarialne kupowanego mieszkania), czy też przysługuje zwolnienie, ponieważ „dochodzi” hipoteka?7.Czy zakupione mieszkanie musi być własnościowe tzn. pełna własność, spółdzielcze – własnościowe czy może być spółdzielcze czy lokatorskie (kwaterunkowe)?

Fragment:

Jak wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnieniem objęte są przychody przeznaczone na zakup mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość jak również spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, jakie zostało nabyte przez Wnioskodawczynię wraz z mężem. Przychód uzyskany ze sprzedaży w 2008 r. mieszkania w części wydatkowanej w ciągu dwóch lat na opłacenie usług notariusza związanych z nabyciem nowego mieszkania i PCC od nabycia mieszkania będzie korzystał ze zwolnienia ze zryczałtowanego 10% podatku dochodowego, również na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, kwota ta została bowiem wydatkowana na nabycie nowego mieszkania czyli na cele wskazane w wyżej powołanym przepisie. Wobec tego należy stwierdzić, że stanowisko Wnioskodawczyni, że skoro kwota uzyskana ze sprzedaży mieszkania pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia – koszty pośrednictwa – została przeznaczona zgodnie z przedstawionym wyliczeniem na nabycie nowego mieszkania (wraz z opłaceniem notariusza) i na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego na zakup starego mieszkania, ma miejsce zwolnienie z podatku jest prawidłowe. We wniosku ORD-IN z dnia 05 listopada 2008 r. w pozycji 34 Wnioskodawczyni wskazała, iż przedstawiona przez nią sytuacja dotyczy zdarzenia przyszłego.

2011
1
lip

Istota:

Art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż wydatki na zakup materiałów i wykonane prace wykończeniowe poniesione pomiędzy odebraniem lokalu mieszkalnego a podpisaniem aktu notarialnego, nie mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) jako wydatki na zakup mieszkania, a co za tym idzie brak jest podstaw do zwolnienia z opodatkowania tej części kwoty uzyskanej uprzednio przez Pana ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, która wydatkowana została na wykończenie mieszkania przed uzyskaniem jego prawa własności. Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, że niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej). Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 19-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.