Zakup gruntu | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup gruntu. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
9
maj

Istota:

Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, wydatkowane na zakup gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)?

Fragment:

(...) 2011 r. (data wpływu 29 marca 2011 r.) Wnioskodawca wskazał, że od 1 marca 2001 r. prowadzi działalność gospodarczą. W ww. nieruchomości od 1 marca 2001 r. do 1 maja 2005 r. prowadzona była działalność gospodarcza. W dniu 28 grudnia 2006 r. sprzedał tę nieruchomość z powodu uciążliwości prowadzenia gabinetu weterynaryjnego z powodu braku wybiegu dla zwierząt. W treści wniosku zadano następujące pytanie. Czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, wydatkowane na zakup gruntu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniowo-usługową korzystają ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a)... Przedstawiając własne stanowisko Wnioskodawca wskazał, że przychód ze sprzedaży powyższej nieruchomości powinien skorzystać ze zwolnienia podatkowego. W dniu 20 kwietnia 2011 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów, wydał interpretację indywidualną Nr ITPB1/415-127/11/GR, w której uznając stanowisko (...)

2011
1
wrz

Istota:

Warunki do zastosowania zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Fragment:

(...) na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2006 r. jedynie w części wydatkowanej na nabycie wyodrębnionego geodezyjnie gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową. Nie można natomiast uznać, że przychód ze sprzedaży w całości wydatkowany na zakup gruntu rolnego oraz leśnego korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy po przekazaniu budynku dzieciom będziemy zmuszeni zwrócić ulgę budowlaną?

Fragment:

(...) odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu, a następnie zbycia tego gruntu lub prawa, podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone od podatku należnego za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności. Z opisanego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca wraz z żoną wybudowali budynek mieszkalny. W latach 1994-2004 korzystali z "dużej ulgi budowlanej” ponosząc wydatki na zakup gruntu i budowę budynku mieszkalnego. Wydatki na zakup gruntu były odliczane od dochodu. W 2009 roku małżonkowie zamierzają przekazać notarialnie na własność przedmiotowy budynek córce i synowi. Reasumując stwierdzić należy, iż przekazując w 2009 roku budynek mieszkalny dzieciom aktem notarialnym zachowane zostaną prawa nabyte wykorzystane przez Wnioskodawcę w części dokonanych odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego. Jeżeli z tytułu poniesienia wydatków na nabycie gruntu pod budowę (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie zwolniony z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., jeśli w części został przeznaczony na zakup niezabudowanej działki, sklasyfikowanej jako grunty orne klasy IV b, która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Fragment:

(...) poz. 717 ze zm.). Zgodnie z art. 4 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z analizy zdarzenia przyszłego opisanego przez Panią w złożonym wniosku, wynika, iż w 2007 roku sprzedała Pani wspólnie z mężem mieszkanie. Przychód uzyskany ze sprzedaży tego mieszkania przeznaczony został na zakup gruntu ornego, który zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy położony jest na terenach zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz na wcześniejszą spłatę kredytu, zaciągniętego na zakup zbytego mieszkania. W związku z tym, iż podstawą do ustalenia przeznaczenia gruntu jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatem uznać należy, że wiążące dla oceny Pani prawa do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy powstaną konsekwencje podatkowe, w sytuacji gdy część wydatków na zakup gruntu została odliczona od dochodu w zeznaniu za rok 1999 w ramach ulgi na zakup gruntu pod wynajem, a następnie, tj. w roku 2005 i 2008 grunt ten został przekazany synowi w formie darowizny?

Fragment:

(...) konsekwencje podatkowe, w sytuacji gdy część wydatków na zakup gruntu została odliczona od dochodu w zeznaniu za rok 1999 w ramach ulgi na zakup gruntu pod wynajem, a następnie, tj. w roku 2005 i 2008 grunt ten został przekazany synowi w formie darowizny... Zdaniem Wnioskodawcy, czynność opisana powyżej nie stanowi zbycia (sprzedaży), gdyż przekazanie nieruchomości nie zostało dokonane za pieniądze, zatem nie ma obowiązku doliczenia do dochodu kwoty wydatków poniesionych na zakup gruntu, w części odliczonych od dochodu w roku 1999. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe. Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2001 r. podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy w sytuacji budowy budynku mieszkalnego przez kilku inwestorów, na każdej fakturze zakupu materiałów budowlanych powinni być wymienieni wszyscy inwestorzy? Czy wydatek na zakup działki budowlanej stanowi koszt uzyskania przychodów ze sprzedaży nieruchomości lokalowej?

Fragment:

(...) inwestorów; kosztem budowy jest również wydatek poniesiony na zakup działki budowlanej. Ocena prawna stanowiska: Faktury zakupu materiałów budowlanych winny zawierać w pozycji „nabywca” nazwisko inwestora. Faktury stanowią podstawę udokumentowanych wydatków poniesionych na budowę budynku i zakup gruntu. Przy określaniu kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości przyjmuje się proporcjonalny udział poszczególnych inwestorów w sumie wydatków. Zakup gruntu stanowi koszt uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości lokalowej. Dokonując bowiem sprzedaży nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębną własność dokonujemy sprzedaży dwóch części tej nieruchomości: 1.indywidualnej własności samego lokalu, 2.ułamkowego udziału we własności gruntu i wspólnych części budynku jak klatki schodowe, piwnice, korytarze, kotłownie itp. Obie te części nie mogą być rozdzielone; nie można sprzedać lokalu bez ułamkowego (...)

2011
1
maj

Istota:

1.Czy zakup gruntu przez firmę (developera) rozliczającego się na podstawie księgi przychodów i rozchodów, przeznaczonego pod budowę lokali na sprzedaż, stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia zakupu?

Fragment:

(...) 2.wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Oznacza to w praktyce, że podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wszelkie wydatki, koszty, straty i inne wartości o tym charakterze, jeżeli pomiędzy kosztami a przychodami istnieje związek przyczynowo – skutkowy. Zgodnie z unormowaniami zawartymi w cytowanej ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych , w przedstawionym stanie faktycznym zakup gruntu zakupionego pod budowę domków jednorodzinnych w prowadzonej działalności gospodarczej stanowi koszt uzyskania przychodu. Wydatek poniesiony z tytułu zakupu gruntu należy zaewidencjonować w zakupach towarów handlowych , który stanowi później część składową sprzedanego produktu (domu). Natomiast pozostałe koszty związane z zakupem gruntu, takie jak opłaty notarialne czy opłaty sądowe stanowią koszty uboczne zakupu. Na koniec każdego roku podatkowego podatnicy są (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy zakupiona działka musi posiadać warunki zabudowy wydane przez Urząd Gminy aby mogła spełniać warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Fragment:

(...) przestrzennego obowiązująca w dacie nabycia gruntu. Zakup działki bez określonego planu jej zagospodarowania, mogący w pewnych okolicznościach zaspokoić potrzeby mieszkaniowe nabywcy nie może, z uwagi na brak wyraźnego zapisu ustawowego skutkować zwolnieniem z opodatkowania kwot wydatkowanych na ten cel, a uzyskanych uprzednio ze sprzedaży nieruchomości. Zatem w świetle przedstawionego stanu faktycznego i prawnego, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, a wydatkowany na zakup gruntu, którego przeznaczenie nie będzie określone zgodnie z miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego Gminy jako działka pod zabudowę mieszkaniową nie powoduje zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym. (...)

2011
1
maj

Istota:

Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, niesprzedane towary poprzez różnice remanentowe, powiększają kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu za dany rok podatkowy. Wydatek na zakup gruntu stanowić będzie koszt w momencie przeniesienia własności na kupującego tj. wnioskodawcę w dniu sporządzenia aktu notarialnego

Fragment:

(...) pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa. W świetle powyższego u podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów niesprzedane towary poprzez różnice remanentowe powiększają kwotę dochodu podlegającego opodatkowaniu za dany rok podatkowy. Mając na uwadze przedstawiony opis zdarzenia przyszłego przez wnioskodawcę i w/w przepisy należy stwierdzić, iż wydatek na zakup gruntu stanowić będzie koszt w momencie przeniesienia własności na kupującego tj. wnioskodawcę w dniu sporządzenia aktu notarialnego. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż interpretacja nie mocy wiążącej dla drugiego wspólnika spółki cywilnej. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa (...)

2011
1
maj

Istota:

Jeżeli w roku podatkowym, w którym podatnik prowadzący księgę przychodów i rozchodów zakupił grunty (przeznaczone do dalszej odsprzedaży) nie osiągnął przychodu z ich zbycia, jest on zobowiązany do ujęcia wartości gruntu w spisie z natury na koniec roku.

Fragment:

(...) sposobu rozliczania kosztów – przy zastosowaniu metody memoriałowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy zakup gruntu przez firmę (developera) rozliczającego się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, przeznaczonego pod budowę lokali mieszkalnych na sprzedaż, stanowi koszt uzyskania przychodu w dacie poniesienia wydatku ... Zdaniem wnioskodawcy zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zakup gruntu przez developera rozliczającego się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów nie stanowi kosztu uzyskania przychodu w dacie jego poniesienia, jest jednak kosztem uzyskania przychodów w dacie określenia dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości t.j. w dacie sprzedaży lokali mieszkalnych. Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z (...)