Zakup akcji | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup akcji. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
14
mar

Istota:

Czy obowiązek wynikający z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy osób prawnych, będących stroną umowy cywilnoprawnej, przedmiotem której jest zakup akcji innego podmiotu?

Fragment:

(...) deklarację PIT-8C. Jednakże nadal uważa, że wynikający z art. 39 ust. 3 obowiązek dotyczy osób fizycznych lub prawnych zawodowo zajmujących się obrotem papierami wartościowymi, a nie dotyczy podmiotu będącego jedynie stroną umowy cywilnoprawnej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy obowiązek wynikający z art. 39 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy osób prawnych, będących stroną umowy cywilnoprawnej, przedmiotem której jest zakup akcji innego podmiotu... Zdaniem Wnioskodawcy, obowiązek wynikający z art. 39 ust. 3 dotyczy osób fizycznych lub prawnych zawodowo zajmujących się obrotem papierami wartościowymi, a nie dotyczy podmiotu będącego jedynie stroną umowy cywilnoprawnej. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)

2011
29
gru

Istota:

W przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, Wnioskodawca w związku z zawarciem planowanej umowy sprzedaży akcji nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

(...) zawieraniu umowy o której mowa w pkt 1, dom maklerski wykona również czynności maklerskie, związane z przeniesieniem akcji pomiędzy rachunkami stron. Dom maklerski otrzyma wynagrodzenie za wykonaną usługę pośrednictwa. Planowana transakcja dokonana zostanie poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy planowany zakup akcji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy - transakcja dokonana w opisany sposób korzysta, w ocenie Wnioskodawcy, ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC. Przepis ten zwalnia od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, (...)

2011
29
gru

Istota:

Należy stwierdzić, iż w przedstawionym we wniosku zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie przepis art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Tym samym, Wnioskodawca w związku z zawarciem planowanej umowy sprzedaży akcji nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

(...) umowy kupna/sprzedaży. Przeniesienie akcji ze zbywcy na nabywcę dokonane zostanie na podstawie zleceń złożonych przez strony w domu maklerskim. Dom maklerski otrzyma wynagrodzenie za wykonaną usługę pośrednictwa. Planowana transakcja dokonana zostanie poza obrotem zorganizowanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538, z późn. zm.). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy planowany zakup akcji podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych... Zdaniem Wnioskodawcy - transakcja dokonana w opisany sposób korzysta, w ocenie Wnioskodawcy, ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o PCC. Przepis ten zwalnia od podatku sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi: firmom inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, dokonywaną w (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy koszt akcji bonusowej będzie stanowił dla Spółki koszt uzyskania przychodu
(pytanie oznaczone we wniosku nr 2)?

Fragment:

(...) będą także inne podmioty z grupy, które odpowiedzialne będą m.in. za poprawne rozliczanie wpłat, realizację płatności dywidendowych oraz bieżącą obsługę uczestników programu. Rola Spółki polegać będzie m.in. na zbieraniu deklaracji przystąpienia od chętnych do uczestnictwa w programie pracowników, tworzeniu odpowiednich zestawień i baz danych dla innych spółek, gromadzeniu i przekazywaniu kapitału inwestycyjnego odpowiedniej jednostce z grupy, odpowiedzialnej za zakup akcji, wypłacie dywidend pracownikom w imieniu spółki Y. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy koszt akcji bonusowej będzie stanowił dla Spółki koszt uzyskania przychodu (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)... Zdaniem Spółki, możliwość zakwalifikowania określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodów jest uzależniona od spełnienia przesłanek zawartych w art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (zwanej dalej: „UPDOP"). Z (...)

2011
1
wrz

Istota:

Planowany zakup akcji będzie korzystał ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Fragment:

(...) prowadząca działalność maklerską uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez firmę inwestycyjną w imieniu jednej ze stron transakcji, a także czynności maklerskie, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 2 w zw. z pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, tj. wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych, na rachunek dającego zlecenie. Reasumując należy stwierdzić, iż planowany zakup akcji będzie korzystał ze zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 9 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu (...)

2011
1
lip

Istota:

Czy Spółka jako płatnik w sposób zasadny naliczała pracownikom podatek dochodowy dodając do ich przychodu wartość naliczanych odsetek od udzielonej im pożyczki i czy zasadne jest zaprzestanie doliczania wartości tych odsetek do przychodu pracowników, z uwagi na fakt, że ich wartość nie stanowi de facto dla tychże pracowników nieodpłatnego świadczenia?

Fragment:

(...) przez banki oraz inne podmioty udzielające pożyczek i kredytów oraz warunków ich przyznawania. Ponadto, cel pożyczek, które zostały udzielone przez Spółkę nie jest komercyjny (Spółka nie zamierza osiągać zysków z tego tytułu), w odróżnieniu od kredytów udzielanych przez banki oraz inne instytucje pożyczkowe. Pożyczki udzielone przez Spółkę mają raczej na celu wspomożenie finansowe pracowników Spółki w celu umożliwienia im zebrania odpowiedniej ilości kapitału na zakup akcji. Podsumowując, w świetle przedstawionego stanu faktycznego oraz przy uwzględnieniu przywołanych powyżej okoliczności prawnych, nie jest uzasadnione uznanie hipotetycznych odsetek od nieoprocentowanej pożyczki dla pracowników za ich przychód,. Przenosząc powyższe na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, iż brak jest podstaw do zakwalifikowania wartości odsetek od nieoprocentowanej pożyczki udzielonej przez pracodawcę (jeżeli zakład pracy w istocie nie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy kupno akcji imiennych spółki, która nie jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych zdeponowanych w Domu Maklerskim rodzi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 1, § 3, art.216 § 1 i art.217 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, art.3 ust. 1 pkt 1, art.4 pkt 1, art.5 ust. 1, art.6 ust. 1 pkt 1 lit.c, art.7 ust. l pkt 1 lit. b, art.9 pkt 9 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 41 poz. 399 ze zm) w związku z wnioskiem z dnia 27.11.2006r. złożonym przez Pana w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, czy kupno akcji imiennych spółki, która nie jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych zdeponowanych w Domu Maklerskim rodzi obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie potwierdza stanowisko zawarte we wniosku i uznaje je za prawidłowe. UZASADNIENIE Stan faktyczny sprawy przedstawiony przez wnioskodawcę: Zamierza pan nabyć akcje spółki, która nie jest notowana na Giełdzie (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy umorzenie pożyczki na zakup akcji byłym pracownikom stanowi przychód ze stosunku pracy, czy też z innych źródeł? Czy przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych? Jakim obowiązkom podlega wnioskodawca jako pożyczkodawca i płatnik?

Fragment:

(...) tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. W opisanym stanie faktycznym kwota umorzonej pożyczki na zakup akcji stanowi nieodpłatne świadczenie. Dokonując przedmiotowego umorzenia pożyczki wnioskodawca spowodował zlikwidowanie zobowiązania pieniężnego istniejącego po stronie dłużnika. A zatem gdyby nie umorzenie należności, podatnik byłby zobowiązany do poniesienia wydatków celem zaspokojenia wierzyciela. Tym samym czynność wnioskodawcy ma dla podatnika konkretny wymiar finansowy, gdyż nie powoduje uszczuplenia w jego majątku, do którego musiałoby dojść gdyby nie umorzenie (...)

2011
1
cze

Istota:

Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów prowizji oraz odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup akcji.

Fragment:

(...) przepisów, do wydatków związanych z nabyciem akcji należy zaliczyć takie, które są bezpośrednio przypisane do konkretnej transakcji, a więc tylko te, bez których nie byłoby możliwe nabycie przedmiotowych akcji. Taki wydatek stanowią zatem koszty związane z nabyciem zbywanego papieru wartościowego, jak również koszty kredytu zaciągniętego na jego nabycie, w tym koszt prowizji banku oraz zapłaconych odsetek. Wynika to z faktu, iż uiszczenie opłat związanych z kredytem na zakup akcji jest warunkiem koniecznym do jego uzyskania. W rezultacie prowizja banku oraz odsetki od kredytu zaciągniętego w celu nabycia akcji stanowią koszt uzyskania przychodów w takiej wysokości w jakiej zostały faktycznie poniesione. Jednakże podkreślić należy, iż wydatki na nabycie akcji stanowią koszty uzyskania przychodu – stosownie do przepisu art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy - dopiero w momencie uzyskania przychodu ze zbycia tych papierów wartościowych. Zatem w przypadku (...)

2011
1
cze

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, że odsetki od niniejszego kredytu zaciągniętego na zakup akcji zapłacone przed datą złożenia niniejszego wniosku mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w momencie zapłaty oraz także w przyszłości będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w tym momencie?

Fragment:

(...) enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Pokreślenia wymaga dodatkowo treść art. 16 ust. 1 pkt 11 updop, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów naliczonych, lecz niezapłaconych odsetek od zobowiązań, w tym również od kredytów. Oznacza to a contrario, że zapłacone odsetki od kredytów nie zostały wyłączone z katalogu kosztów uzyskania przychodów.Na podstawie powyższego uznać należy, iż odsetki od kredytu zaciągniętego przez Spółkę na zakup akcji są kosztem w momencie zapłaty lub kapitalizacji. Stanowisko to jest zgodne z pismem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2002 r., nr PB4/AK-8214-6905-192/02: „Zdaniem Ministra Finansów należy rozdzielić pojęcie wydatków na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) od źródeł finansowania tego rodzaju wydatków. Dotyczy to w szczególności pożyczek i kredytów zaciągniętych na nabycie udziałów. Odsetki od takich pożyczek i kredytów nie stanowią wydatków na nabycie (...)