Zakup | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

Wydatek poniesiony przez Wnioskodawczynię na zakup laptopa nie spełnia kryteriów „indywidualnego sprzętu” niezbędnego w rehabilitacji oraz ułatwiającego wykonywanie czynności życiowych, o których mowa w art. 26 ust. 7a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym wydatek ten nie może być odliczony od dochodu Wnioskodawczyni, jako wydatek poniesiony na cele rehabilitacyjne. Wymienione w ww. przepisie wydatki stanowią enumeratywne wyliczenie, zawierające wszystkie możliwe wydatki uprawniające do skorzystania z odliczenia. Rozszerzająca interpretacja przepisu art. 26 ust. 7a ww. ustawy jest niedozwolona. Zgodnie bowiem z zasadą przyjętą w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, jak i w doktrynie prawa podatkowego, ulgi podatkowe są wyjątkiem od zasady równości i powszechności opodatkowania. Tak więc przepisy stanowiące ulgi winny być interpretowane ściśle, niedopuszczalna jest ich interpretacja rozszerzająca. Należy zauważyć, że ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Fragment:

Wydatki związane z zakupem laptopa i oczyszczacza powietrza nie zostały sfinansowane ani dofinansowane ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ani nie zostały zwrócone Wnioskodawczyni w jakiejkolwiek formie. Za powyższy sprzęt Wnioskodawczyni zapłaciła z własnych środków, zakup potwierdzony jest fakturami na nazwisko Wnioskodawczyni. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu zakup laptopa w wydatkach na cele rehabilitacyjne oraz wydatkach związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych? Czy Wnioskodawczyni może odliczyć od dochodu zakup oczyszczacza powietrza w wydatkach na cele rehabilitacyjne oraz wydatkach związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych? Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie Nr 1. Natomiast w zakresie odpowiedzi na pytanie Nr 2 została wydana odrębna interpretacja. Zdaniem Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni uważa, że zakup laptopa można zaliczyć do wydatków na cele rehabilitacyjne, ponieważ urządzenie to pozwoliło Jej na kontakt ze światem zewnętrznym, gdy przez miesiąc była odizolowana w szpitalu.

2018
15
kwi

Istota:

Brak prawa do odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP

Fragment:

Celem realizowanego projektu jest zakup ogółem 43 samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla ochotniczych straży pożarnych. W przypadku Gminy, zakupiony będzie ciężki samochód z przeznaczeniem dla OSP w ... niezbędny do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zagrożeń naturalnych. Faktury dokumentujące poniesione wydatki będą wystawione na Wnioskodawcę, który zostanie obciążony podatkiem VAT. Po dokonaniu zakupu pojazd zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych Gminy a następnie przekazany jednostce OSP w bezpłatne użytkowanie i będzie wykorzystywany do działań ratowniczych (np. wypadki i kolizje drogowe, klęski żywiołowe itp.). Projekt jako całość ma charakter niekomercyjny – zakupione wozy strażackie nie będą wykonywać żadnych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, skutkujących sprzedażą opodatkowaną a wykorzystywane będą wyłącznie do realizowania zadań własnych Gminy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Gmina jako partner w projekcie będzie miała możliwość odliczenia i odzyskania podatku VAT od zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP? Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego przy zakupie maszyn rolniczych.

Fragment:

Zakup również udokumentowany został fakturą, a płatność była gotówką. 20 grudnia 2016 r. Wnioskodawca kupił nowe maszyny rolnicze: zestaw uprawowo-siewny 3,0 m SN300 i prasę Kverneland typ 6250 za kwotę 157.000 zł. Zakup udokumentowany fakturą. Zakup ten został częściowo sfinansowany gotówką (47.000zł) oraz pożyczką od S. Sp.z o.o. W pierwszej deklaracji VAT, tj. złożonej za styczeń 2017 r. Wnioskodawca odliczył podatek VAT od w/w zakupów w wys. 38.877 zł., które wpisane zostały do ewidencji środków trwałych. Uzyskany w ten sposób zwrot podatku VAT został przez Wnioskodawcę przeznaczony na zakup kolejnych maszyn. Dokonując zakupu ww. urządzeń i maszyn w okresie zimowym oraz planując rejestrację na podatnika czynnego VAT od stycznia 2017r., Wnioskodawca nie miał zamiaru wykorzystywać tychże maszyn do sprzedaży zwolnionej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca postąpił prawidłowo, ujmując w deklaracji VAT-7 za styczeń 2017 r. cały podatek naliczony wykazany na fakturach przy nabyciu środków trwałych (wymienionych w poz. 74), w sytuacji, kiedy zakup nastąpił tuż przed przed rejestracją na podatnika czynnego VAT? Zdaniem Wnioskodawcy: Podstawowym prawem podatnika VAT jest prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabytych towarów i usług służących do wykonywania czynności opodatkowanych.

2018
15
kwi

Istota:

Czy w przypadku dokonywania przez pracowników Spółki zakupów rabatowanych na podstawie prowadzonego w spółce programu rabatowego opisanego powyżej należy zaliczyć wartość udzielonego rabatu jako świadczenie niepieniężne i uwzględnić je jako przychód ze stosunku pracy, a tym samym czy Wnioskodawca ma obowiązek obliczyć i potrącić zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonania zakupów rabatowanych? Analogicznie czy w przypadku dokonywania przez osoby nie będące pracownikami Spółki zakupów rabatowanych na podstawie prowadzonego w spółce programu rabatowego opisanego powyżej należy uwzględnić wartość udzielonego rabatu jako świadczenie niepieniężne i wystawić dokument PIT-8C?
Czy w przypadku dokonywania przez pracowników Spółki zakupów rabatowanych na podstawie prowadzonego w Spółce programu rabatowego, który ulegnie zmianie w ten sposób, że będzie skierowany nie tylko do konkretnych osób (m.in. pracowników, członków organów, osób świadczących usługi na rzecz Spółki) ale również do członków ich rodzin (a szczegółowo opisanego powyżej) należy zaliczyć wartość udzielonego rabatu jako świadczenie niepieniężne i uwzględnić je jako przychód ze stosunku pracy, a tym samym czy Wnioskodawca ma obowiązek obliczyć i potrącić zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu dokonania zakupów rabatowanych? Analogicznie czy w przypadku dokonywania przez osoby nie będące pracownikami Spółki zakupów rabatowanych na podstawie zmodyfikowanego programu rabatowego (skierowanego do potencjalnie nieograniczonej liczby osób a opisanego powyżej należy uwzględnić wartość udzielonego rabatu jako świadczenie niepieniężne i wystawić dokument PIT-8C?

Fragment:

Rabaty te liczone są od ceny podstawowej brutto i wynoszą: 30% rabatu na zakupy z grupy: rowery, narty, buty narciarskie, urządzenia fitness, odżywki, napoje; 45% rabatu na pozostałe zakupy za wyjątkiem grup wymienionych w pkt 1 powyżej 80% rabatu na usługi serwisowe dla 10 usług w okresie rozliczeniowym. Każda osoba ma przyznany indywidualnie limit owych zakupów, który nie jest uzależniony od bycia pracownikiem lub nie. Jest to program realizowany przez Wnioskodawcę stale i ma na celu promocję własnych produktów oraz zwiększenie obrotu Spółki. Dotychczasowa praktyka Spółki traktowała zakupy rabatowane jako nieodpłatne świadczenie na rzecz osób uprawnionych do rabatowanego zakupu, a tym samym przyjmowała, że wartość udzielonego rabatu, będącego różnicą w cenie pomiędzy obowiązującą ceną w sklepie w dniu zakupu, a ceną nabycia towaru przez daną osobę, stanowi przychód pracownika zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych i ulega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W tej sytuacji Wnioskodawca w stosunku do pracowników oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób które z zakupów dokonanych z rabatem korzystały, natomiast w stosunku do pozostałych osób sporządza dokument PIT-8C.

2018
3
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w całości bądź części w związku z realizacją inwestycji – zakup urządzeń rekreacyjnych.

Fragment:

(...) zakup urządzeń rekreacyjnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 5 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odzyskania podatku naliczonego w całości bądź części w związku z realizacją inwestycji – zakup urządzeń rekreacyjnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą zgodną z kodem PKD 93.21.Z - działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki. Ze względu na nieprzekroczenie obrotu Wnioskodawca jest podatnikiem zwolnionym od podatku VAT na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Jako mikroprzedsiębiorca Wnioskodawca otrzymał pomoc od Urzędu Marszałkowskiego Województwa na operację w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020. Otrzymane środki Wnioskodawca zamierza przeznaczyć na zakup nowych urządzeń rekreacyjnych, takich jak: mobilny figloraj na kółkach, mobilne eurobungee, dmuchane place zabaw, dmuchane zjeżdżalnie, fotobudkę, zestaw nagłośnieniowy, oraz niezbędne okablowanie.

2017
18
maj

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o wskazany sposób określania proporcji od wydatków dotyczących m.in. kosztów zużycia materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, ogrzewania, usług telekomunikacyjnych oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem obiektów, prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o wskazany sposób określania proporcji od wydatków dotyczących zakupu paliwa związanego z eksploatacją samochodów służbowych oraz sposobu prowadzenia ewidencji zakupu dotyczącej podatku VAT.

Fragment:

Dla potrzeb rozliczenia podatku VAT prowadzone są ewidencje zakupu związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT w całości oraz w stosunku, do których kwota podatku należnego odliczana jest proporcjonalnie (współczynnikami „ proporcji ” i „ preproporcji ”). Zakupy dokonywane wyłącznie na potrzeby wykonywania czynności związanych z działalnością nieodpłatną i zwolnioną, nie uprawniającą do odliczania podatku VAT, ewidencjonowane są w wartości brutto i nie są wykazywane w rejestrach VAT oraz deklaracji VAT-7. Odliczanie podatku VAT naliczonego odbywa się na następujących zasadach: zakup służący wyłącznie działalności opodatkowanej – odliczenie całkowite podatku VAT, zakup służący działalności opodatkowanej i zwolnionej – odliczenie 77% VAT, zakup służący działalności opodatkowanej i nieodpłatnej – odliczenie 46% VAT, zakup służący działalności opodatkowanej, zwolnionej i nieodpłatnej – odliczenie 35,42% (77% z 46%) VAT, zakup służący wyłącznie działalności zwolnionej lub nieodpłatnej – brak prawa do odliczenia VAT. Przy odliczaniu podatku VAT naliczonego stosowana jest alokacja bezpośrednia, dlatego też (...)

2017
10
maj

Istota:

W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji jako podatnik VAT czynny

Fragment:

Wskazać należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonane przed rejestracją dla potrzeb podatku od towarów i usług (przed złożeniem formularza VAT-R) przysługuje, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. W niniejszej sprawie – Wnioskodawca – we wrześniu 2016 r. dokonał zakupu nieruchomości gruntowych na potrzeby działalności opodatkowanej (dzierżawy). Jednocześnie Spółka dokonała zgłoszenia jako podatnika podatku od towarów i usług z dniem 21 listopada 2016 r. poprzez zgłoszenie VAT-R. W tej sytuacji Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dotyczącej zakupu nieruchomości gruntowych, w deklaracji za 4 kwartał 2016 r. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2017
4
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z aktualizacją zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Fragment:

Zatem stwierdzić należy, iż ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia. Wskazać należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonane przed rejestracją dla potrzeb podatku od towarów i usług (przed złożeniem formularza VAT-R) przysługuje, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. W niniejszej sprawie – jak twierdzi Wnioskodawca – dokonywał zakupów na potrzeby przyszłej działalności opodatkowanej (zakup, zgodnie z oświadczeniem, nigdy nie posłuży do wykonywania czynności zwolnionych z VAT) za które otrzymał faktury wystawione w miesiącu grudniu 2015 r.

2016
17
gru

Istota:

Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup garniturów i koszul wykorzystywanych, jako strój roboczy w pracy?

Fragment:

Odnosząc się do ponoszonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na zakupu garnituru i koszuli, stwierdzić należy, iż zakup ten nie ma wpływu na powstanie lub zwiększenie przychodu, bądź na funkcjonowanie źródła przychodu. Prowadzona działalność nie wymaga zakupu ww. rzeczy, ani ze względu na wymagania technologiczne czy sanitarne ani bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem nie można uznać zakupu odzieży za wydatki niezbędne do uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Niezależnie bowiem od zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i posiadać ubrania i obuwie, które zużywają się przez sam fakt funkcjonowania danej osoby w życiu społecznym. Dlatego też zakup tych rzeczy stanowi spełnienie zwykłych normalnych potrzeb danej osoby fizycznej niezależnie od tego, czy prowadzi ona działalność gospodarczą czy też nie. Uzyskiwanie przychodów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie jest zatem uzależnione od rodzaju noszonej odzieży. Obowiązujące zasady życia społecznego wymagają, aby osoby prowadzące swoje interesy w ramach działalności gospodarczej posiadały schludny wygląd, podobnie zresztą, jak osoby zatrudnione w innych zawodach, np. nauczyciele, urzędnicy.

2016
14
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu udokumentowania zakupu towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu udokumentowania zakupu towarów.

Fragment:

Dowody wewnętrzne, o których mowa powyżej mogą dotyczyć wyłącznie zdarzeń gospodarczych wymienionych w § 14 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, a więc: zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt; zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0); wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika; zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych; kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących; zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych; wydatków związanych z opłatami za czynsz, (...)