Zakup | Interpretacje podatkowe

Zakup | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakup. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o wskazany sposób określania proporcji od wydatków dotyczących m.in. kosztów zużycia materiałów biurowych, środków czystości, energii elektrycznej, wody, ogrzewania, usług telekomunikacyjnych oraz innych kosztów związanych z utrzymaniem obiektów, prawa do odliczenia podatku naliczonego w oparciu o wskazany sposób określania proporcji od wydatków dotyczących zakupu paliwa związanego z eksploatacją samochodów służbowych oraz sposobu prowadzenia ewidencji zakupu dotyczącej podatku VAT.
Fragment:
Dla potrzeb rozliczenia podatku VAT prowadzone są ewidencje zakupu związane z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku VAT w całości oraz w stosunku, do których kwota podatku należnego odliczana jest proporcjonalnie (współczynnikami „ proporcji ” i „ preproporcji ”). Zakupy dokonywane wyłącznie na potrzeby wykonywania czynności związanych z działalnością nieodpłatną i zwolnioną, nie uprawniającą do odliczania podatku VAT, ewidencjonowane są w wartości brutto i nie są wykazywane w rejestrach VAT oraz deklaracji VAT-7. Odliczanie podatku VAT naliczonego odbywa się na następujących zasadach: zakup służący wyłącznie działalności opodatkowanej – odliczenie całkowite podatku VAT, zakup służący działalności opodatkowanej i zwolnionej – odliczenie 77% VAT, zakup służący działalności opodatkowanej i nieodpłatnej – odliczenie 46% VAT, zakup służący działalności opodatkowanej, zwolnionej i nieodpłatnej – odliczenie 35,42% (77% z 46%) VAT, zakup służący wyłącznie działalności zwolnionej lub nieodpłatnej – brak prawa do odliczenia VAT. Przy odliczaniu podatku VAT naliczonego stosowana jest alokacja bezpośrednia, dlatego też (...)
2017
18
maj

Istota:
W zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur otrzymanych przed dokonaniem rejestracji jako podatnik VAT czynny
Fragment:
Wskazać należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonane przed rejestracją dla potrzeb podatku od towarów i usług (przed złożeniem formularza VAT-R) przysługuje, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. W niniejszej sprawie – Wnioskodawca – we wrześniu 2016 r. dokonał zakupu nieruchomości gruntowych na potrzeby działalności opodatkowanej (dzierżawy). Jednocześnie Spółka dokonała zgłoszenia jako podatnika podatku od towarów i usług z dniem 21 listopada 2016 r. poprzez zgłoszenie VAT-R. W tej sytuacji Wnioskodawca posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury VAT dotyczącej zakupu nieruchomości gruntowych, w deklaracji za 4 kwartał 2016 r. Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w powyższym zakresie należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
2017
10
maj

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie prawa i terminu obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z aktualizacją zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.
Fragment:
Zatem stwierdzić należy, iż ustawa nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia podatku VAT od zakupów poczynionych przed rejestracją, o ile występują przesłanki, iż zakupione towary i usługi będą wykorzystywane do bieżących (lub przyszłych) czynności opodatkowanych (oraz ewentualnie spełniać inne warunki określone w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług). Niemniej ustawodawca narzucił podatnikom obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny, a zatem podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, nie wcześniej niż w momencie otrzymania faktury, lecz aby uprawnienie to zrealizować musi posiadać status podatnika VAT czynnego w momencie realizacji uprawnienia. Wskazać należy, że prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących zakupy dokonane przed rejestracją dla potrzeb podatku od towarów i usług (przed złożeniem formularza VAT-R) przysługuje, jeżeli towary i usługi są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby opodatkowanej działalności gospodarczej prowadzonej przez Wnioskodawcę. W niniejszej sprawie – jak twierdzi Wnioskodawca – dokonywał zakupów na potrzeby przyszłej działalności opodatkowanej (zakup, zgodnie z oświadczeniem, nigdy nie posłuży do wykonywania czynności zwolnionych z VAT) za które otrzymał faktury wystawione w miesiącu grudniu 2015 r.
2017
4
lut

Istota:
Czy w przedstawionej sytuacji Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów zakup garniturów i koszul wykorzystywanych, jako strój roboczy w pracy?
Fragment:
Odnosząc się do ponoszonych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wydatków na zakupu garnituru i koszuli, stwierdzić należy, iż zakup ten nie ma wpływu na powstanie lub zwiększenie przychodu, bądź na funkcjonowanie źródła przychodu. Prowadzona działalność nie wymaga zakupu ww. rzeczy, ani ze względu na wymagania technologiczne czy sanitarne ani bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem nie można uznać zakupu odzieży za wydatki niezbędne do uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej. Niezależnie bowiem od zagadnienia prowadzenia działalności gospodarczej, każda osoba musi nabywać i posiadać ubrania i obuwie, które zużywają się przez sam fakt funkcjonowania danej osoby w życiu społecznym. Dlatego też zakup tych rzeczy stanowi spełnienie zwykłych normalnych potrzeb danej osoby fizycznej niezależnie od tego, czy prowadzi ona działalność gospodarczą czy też nie. Uzyskiwanie przychodów w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie jest zatem uzależnione od rodzaju noszonej odzieży. Obowiązujące zasady życia społecznego wymagają, aby osoby prowadzące swoje interesy w ramach działalności gospodarczej posiadały schludny wygląd, podobnie zresztą, jak osoby zatrudnione w innych zawodach, np. nauczyciele, urzędnicy.
2016
17
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie sposobu udokumentowania zakupu towarów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w zakresie sposobu udokumentowania zakupu towarów.
Fragment:
Dowody wewnętrzne, o których mowa powyżej mogą dotyczyć wyłącznie zdarzeń gospodarczych wymienionych w § 14 ust. 2 cytowanego rozporządzenia, a więc: zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt; zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0); wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika; zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych; kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących; zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych; wydatków związanych z opłatami za czynsz, (...)
2016
14
sty

Istota:
Czy uzyskane kwoty w formie zaliczki i zadatków na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży i wydatkowane na zakup kolejnego mieszkania, jego remont, opłaty notarialne i prowizję pośrednika Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć jako dochód zwolniony z opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) zakup mieszkania, jak i wydatki związane z zakupem tego mieszkania oraz jego remontem będą dokonane po sprzedaży nieruchomości. Zatem początkiem terminu, od jakiego można uwzględnić ww. wydatki przy obliczeniu dochodu zwolnionego jest dzień odpłatnego zbycia, czyli dzień w którym została zawarta przez Wnioskodawczynię właściwa umowa sprzedaży, a więc 20 listopada 2013 r. Powyższe oznacza, że kwota zadatku oraz zaliczki uzyskana przy zawarciu umowy przedwstępnej jak również kwota, która została przekazana na rachunek bankowy i przeznaczona na zakup mieszkania oraz na opłaty notarialne i prowizję firmie pośredniczącej przy zakupie mieszkania przed datą zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży darowanego lokalu mieszkalnego nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również wydatki na zakup materiałów budowlanych oraz wykończeniowych, sanitarnych do nowego lokalu mieszkalnego, biorąc pod uwagę zapis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, poniesione przez Wnioskodawczynię przed podpisaniem ww. umowy przyrzeczonej nie uprawniają do przedmiotowego zwolnienia.
2015
17
lis

Istota:
Czy uzyskane kwoty w formie zaliczki i zadatków na podstawie umowy przedwstępnej, tj. przed datą zawarcia umowy sprzedaży i wydatkowane na zakup kolejnego mieszkania, jego remont, opłaty notarialne i prowizję pośrednika Wnioskodawczyni będzie mogła zaliczyć jako dochód zwolniony z opodatkowania i tym samym skorzystać z ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) zakup mieszkania, jak i wydatki związane z zakupem tego mieszkania oraz jego remontem będą dokonane po sprzedaży nieruchomości. Zatem początkiem terminu, od jakiego można uwzględnić ww. wydatki przy obliczeniu dochodu zwolnionego jest dzień odpłatnego zbycia, czyli dzień w którym została zawarta przez Wnioskodawczynię właściwa umowa sprzedaży, a więc 20 listopada 2013 r. Powyższe oznacza, że kwota zadatku oraz zaliczki uzyskana przy zawarciu umowy przedwstępnej jak również kwota, która została przekazana na rachunek bankowy i przeznaczona na zakup mieszkania oraz na opłaty notarialne i prowizję firmie pośredniczącej przy zakupie mieszkania przed datą zawarcia w formie aktu notarialnego umowy sprzedaży darowanego lokalu mieszkalnego nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również wydatki na zakup materiałów budowlanych, wykończeniowych i sanitarnych do nowego lokalu mieszkalnego, biorąc pod uwagę zapis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, poniesione przez Wnioskodawczynię przed podpisaniem ww. umowy przyrzeczonej nie uprawniają do przedmiotowego zwolnienia.
2015
17
lis

Istota:
Prawidłowość prowadzenia ewidencji zakupów od dnia 1 lipca 2015 r.
Fragment:
Wnioskodawca odlicza 50% podatku naliczonego od zakupów związanych z eksploatacją tych samochodów i nie odlicza zakupu paliwa do tych samochodów. Jednak w związku z wejściem w życie od 1 lipca 2015 r. przepisów umożliwiających odliczenie 50% podatku VAT zawartego w cenie paliwa zakupionego do firmowych samochodów osobowych Wnioskodawca zamierza wprowadzić ułatwienie w sposobie ewidencjonowania tych faktur w rejestrze zakupu VAT. Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest prawidłowość prowadzenia ewidencji zakupów od dnia 1 lipca 2015 r. Z przedstawionych okoliczności wynika, że zestawienie sporządzane przez pracownika wyszczególniające każdy odrębny dokument zakupu w oddzielnej pozycji zostanie potraktowane jako cząstkowy pomocniczy rejestr zakupu VAT. Zestawienie zostanie przeniesione do zasadniczego rejestru zakupu VAT, na podstawie którego jest sporządzana deklaracja podatkowa. Zestawienie zostanie zapisane w rejestrze zasadniczym w jednej pozycji z podaniem następujących danych: liczba porządkowa pozycji rejestru zasadniczego, numer unikalny zestawienia, data powstania obowiązku podatkowego, data zestawienia, kwota netto podlegająca opodatkowaniu z podsumowania zestawienia, kwota podatku z podsumowania zestawienia, podatek podlegający odliczeniu z podsumowania zestawienia.
2015
16
paź

Istota:
Brak możliwości odzyskania podatku od towarów i usług z tytułu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem.
Fragment:
Natomiast ponosiła będzie koszty związane z zakupem paliwa, ubezpieczeniem, przeglądami i ewentualnym remontem samochodu, w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostki OSP. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do zadań Gminy należy utrzymanie porządku publicznego, zapewnienie bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. Nabyty samochód nie będzie wykorzystywany do czynności opodatkowanych. Gmina jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Posiada odrębny NIP i REGON (Urząd Gminy też posiada odrębny NIP i REGON). Faktura dokumentująca zakup samochodu będzie wystawiona na Gminę. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w związku z opisanym zdarzeniem przyszłym Gmina .... nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT od towarów i usług... Zdaniem Wnioskodawcy, Gmina nie będzie miała możliwości odzyskania podatku VAT naliczonego ponieważ zakup samochodu nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług Gmina nie będzie świadczyła usług opodatkowanych. W związku z powyższym Gminie nie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT.
2015
13
paź

Istota:
Możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy związane z realizacją projektu.
Fragment:
W zakres projektu weszły roboty budowlane polegające na remoncie świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia do świetlicy. W ramach prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności, zakupione urządzenia będą wykorzystywane na własny użytek w związku z tym ich zakup nie będzie miał związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Ze względu na opis stanu faktycznego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego należy stwierdzić, że w analizowanej sprawie nie zostały spełnione warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług, gdyż Wnioskodawca nie jest podatnikiem VAT, a dokonane zakupy nie będą wykorzystywane do czynności podlegających opodatkowaniu. Wnioskodawca nie ma zatem możliwości obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących poniesione wydatki. Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul.
2015
11
paź
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Zakup
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.