US.III-415/14/06 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wspólnik spółki ma prawo pomniejszyć podatek dochodowy należny od dochodu z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym (nieobjętej zezwoleniem na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej) o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą z najniższej podstawy ustalania stawek (odliczenie dotyczy 7,75 % podstawy wymiaru tej składki)?

US.III-415/14/06

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochody wolne od podatku
  2. składki na ubezpieczenia zdrowotne
  3. specjalna strefa ekonomiczna
  4. zakres zezwolenia
  5. zezwolenie na prowadzenie działalności
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Odliczenie składek na ubezpieczenia

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2006 r. uzupełnionego w dniu 28.04.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej odliczenia od podatku należnego od dochodu z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku podatnika uzyskującego dochody podlegające opodatkowaniu, jak i dochody korzystające ze zwolnienia w podatku dochodowym, postanawia uznać, że stanowisko podatnika jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku.

W dniu 17.02.2006 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek pana o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego, dotyczący przepisów ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, który został uzupełniony w dniu 28.04.2006 r. Zgodnie z opisem stanu faktycznego zawartym we wniosku spółka jawna, której jest pan wspólnikiem działa na terenie specjalnej strefy ekonomicznej "EURO-PARK" MIELEC na podstawie zezwolenia wydanego w styczniu 2003 r. Każdy ze wspólników uzyskuje zarówno dochody zwolnione od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 63a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wspólnicy spółki opłacają składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. Płacone przez nich składki są ustalane w oparciu o najniższą podstawę przewidzianą przez przepisy prawa. Wniosek zawiera zapytanie, czy wspólnik spółki ma prawo pomniejszyć podatek dochodowy należny od dochodu z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym (nieobjętej zezwoleniem na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej) o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą z najniższej podstawy ustalania stawek (odliczenie dotyczy 7,75 % podstawy wymiaru tej składki). Zgodnie z pana stanowiskiem wspólnik spółki ma prawo pomniejszyć podatek dochodowy należny z tytułu działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym o kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Po przeanalizowaniu treści żądania objętego wnioskiem Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu stwierdza:

Zgodnie z art. 27b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135):

  1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
    - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 , 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 27b ust. 2 ww. ustawy kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75 % podstawy wymiaru tej składki. Przepis ten daje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą podstawę do odliczenia od podatku opłaconych w roku podatkowym składek na własne ubezpieczenie zdrowotne podatnika. Generalną zasadą wynikającą z treści ww. przepisu jest brak podstawy do obniżania podatku o składki na ubezpieczenie zdrowotne, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku m.in. na podstawie art. 21 ww. ustawy. Jednak należy mieć na uwadze fakt, że jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą podlega pan w myśl ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Z prowadzonej działalności gospodarczej osiąga pan zarówno dochód podlegający opodatkowaniu, jak i dochód korzystający ze zwolnienia od opodatkowania. Płacone przez pana składki z tytułu własnego ubezpieczenia zdrowotnego ustalane są w oparciu o najniższą podstawę przewidzianą przepisami prawa, a nie od rzeczywiście osiąganych dochodów. Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest składką obligatoryjną, którą płaci pan ze względu na prowadzenie działalności gospodarczej i jest składką wymagalną, nawet w przypadku, gdyby nie uzyskiwał pan żadnego dochodu z działalności gospodarczej. W związku z powyższym, skoro ciąży na panu obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne, może pan odliczyć od podatku z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym kwotę faktycznie zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne ( odliczenie dotyczy 7,75 % podstawy wymiaru tej składki).

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.