Zakres zezwolenia | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakres zezwolenia. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
kwi

Istota:

Czy wspólnik spółki ma prawo pomniejszyć podatek dochodowy należny od dochodu z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym (nieobjętej zezwoleniem na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej) o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą z najniższej podstawy ustalania stawek (odliczenie dotyczy 7,75 % podstawy wymiaru tej składki)?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) oraz art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mielcu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17.02.2006 r. uzupełnionego w dniu 28.04.2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej odliczenia od podatku należnego od dochodu z działalności opodatkowanej podatkiem dochodowym kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku podatnika uzyskującego dochody podlegające opodatkowaniu, jak i dochody korzystające ze zwolnienia w podatku dochodowym, postanawia uznać, że stanowisko podatnika jest prawidłowe w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku . W dniu 17.02.2006 r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek pana o (...)

2011
1
lut

Istota:

Fragment:

(...) Ze stanu faktycznego przedstawionego przez stronę wynika, iż Spółka prowadzi dwojaki rodzaj działalności tj. działalność objętą Zezwoleniem Nr z dnia 30 lipca 2002 r., z której uzyskany dochód może być zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych oraz działalność gospodarczą wykraczającą poza udzielone zezwolenie. Powyższe zezwolenie zostało wydane na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 397 ze zm.), które zostało uchylone dnia 28.10.2004 r. na podstawie art. 69 ustawy z dnia 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w dniu wejścia w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 222, poz. 2251). Jednak w myśl art. 12 ww. rozporządzenia z dnia 14 września 2004 r. zezwolenia wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy jeżeli Spółka nie wystąpi o zmianę zezwolenia, w trybie określonym w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw - to nie będą miały do niej zastosowania przepisy art. 5 ust. 2 ww. ustawy, czy będą miały zastosowanie przepisy art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.?

Fragment:

(...) Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie przepisów art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpoznaniu wniosku z dnia 19.01.2005 r. (data wpływu 20.01.2005 r.) uzupełnionego pismem z dnia 10.02.2005 r. (data wpływu 11.02.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie zastosowania przez Spółkę przepisów art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw ( Dz.U. z 2003 r. nr 188, poz. 1840). uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 1994 r. Nr 123, poz. 600 ze zm.) była kilkakrotnie nowelizowana. Na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w przedstawionym stanie faktycznym poszerzenie zakresu działalności gospodarczej o sprzedaż napojów o zawartości 4% alkoholu wyłącza tę działalność z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

(...) Podatniczka prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w zakresie usług chałupniczych oraz od grudniu 2003r. również w zakresie handlu detalicznego. Od stycznia 2004r. Podatniczka rozszerzyła prowadzoną działalność handlową o sprzedaż napojów o zawartości 4% alkoholu. Ocena prawna stanu faktycznego: Zasadą wyrażoną w treści art. 9a ust. 1 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w brzmieniu obowiązującym w roku 2004 - jest, że dochody osiągnięte przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowani na zasadach określonych w art. 27 z zastrzeżeniem ust. 2 i 3,, chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku (...)

2011
1
sty

Istota:

Uzupełnić

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, dokonując weryfikacji informacji udzielonej przez Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie pismem z dnia 13.04.2004 r. (znak: PUS I/423/45/2004), o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w trybie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), zmienia jej treść. Zapytanie spółki zmierza do wyjaśnienia wątpliwości czy dochód z tytułu odszkodowania wynikającego z umowy dotyczącej produkcji wiązek elektrycznych zaliczanego do pozostałych przychodów operacyjnych jest zwolniony od podatku dochodowego, w sytuacji gdy spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwoleń uzyskanych przed dniem 1.01.2001 r. i korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego z tytułu wydatków inwestycyjnych. W obowiązującym stanie prawnym wskazać należy, że: 1. Jeżeli spółka jest małym lub średnim przedsiębiorcą w (...)