Zakres usługi | Interpretacje podatkowe

Zakres usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakres usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło powinno być uwzględniane w kwocie 10.000,00 euro uprawniającej do korzystania ze zwolnienia od podatku towarów i usług VAT?
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity z póżn. zmian), w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 11.01.2006r.) uzupełnionym pismem z dnia 21.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego POSTANAWIA uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 11.01.2006r. za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik świadczy usługi w zakresie prac badawczo rozwojowych w zakresie nauk ekonomicznych, psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych oraz podpisanych z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku umów o dzieło, w ramach których pełni (...)
2011
1
maj

Istota:
Charakter czynności, świadczonych na rzecz byłego pracodawcy jest tożsamy z czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. dlatego też, Wnioskodawca traci prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c
Fragment:
(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. ( data wpływu 08.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki – 19 %. - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczy określenia rodzaju świadczonych usług w treści wystawianych faktur przy użyciu sformułowania "usługi świadczone w miesiącu .... na podstawie umowy o stałej współpracy z dnia .... ".
Fragment:
(...) W dniu 2 stycznia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kaliszu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym wniosku zwrócił się Pan z zapytaniem czy poprawnym jest zamieszczanie w treści wystawianych faktur VAT za wykonane usługi, dla określenia rodzaju świadczonych usług, sformułowania: usługi świadczone w miesiącu ( miesiąc, rok ) na podstawie ( zgodnie z umową) Umowy o stałej współpracy z dnia ( dzień, miesiąc, rok) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera z kontrahentami umowy o stałej współpracy. Przedmiot umowy stanowi świadczenie usług przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy w zakresie:1.doradztwa w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej,2.oceny zdolności płatniczej kontrahentów usługodawcy,3.pośredniczenia w zawieraniu (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy podatnik świadczący w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi na rzecz pracodawcy pokrywające się z czynnościami wykonywanymi przez podatnika w ramach stosunku pracy może dochody uzyskane z tytułu tej działalności opodatkować na zasadach wynikających z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9a ust. 2 i 3 w związku z art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Beaty K. z dnia 2.03.2006 r. dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyboru w roku 2006 opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki 19-procentowej, postanawia uznać stanowisko pani Beaty K. w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku za nieprawidłowe, zatem podatniczka nie może w 2006 r. wybrać opodatkowania dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki 19-procentowej. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy wykonywane przez spółkę usługi dotyczące budownictwa mieszkalnego (obejmujące kwoty za robociznę, zastosowane materiały, pracę urządzeń oraz sprzętu) winny być opodatkowane 7 % stawką VAT ?.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 18.02.2005 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 24 lutego 2005 r. wpłynęło do tut. Organu podatkowego pismo Spółki - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej wysokości stawki podatku od towarów i usług na wykonywane przez Spółkę usługi budowlane w budownictwie mieszkaniowym (PK.OB 111 i 112). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu dokonał oceny formalnej poprawności wniosku i ustalił, że w sprawie, będącej przedmiotem zapytaniania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym, stwierdzając tym samym brak negatywnych przesłanek do (...)
2011
1
mar

Istota:
Wykonuję usługi w zakresie układania parkietów, cyklinowania, montażu schodów i stopni drewnianych, produkcji i montażu wyrobów stolarskich i sprzedaży tych wyrobów oraz w zakresie sprzedaży lakieru. Jak mam traktować zakup lakieru : jako sprzedaż czy koszt mojej usługi (do zakupionego lakieru, jeżeli wykonuję usługę nie doliczam marży)?
Fragment:
(...) Na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 02.12.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie wyjaśnia co następuje: Złożone zapytanie dotyczy kwestii zakwalifikowania wydatku związanego z zakupem lakieru. Prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, polegającą na układaniu parkietów, cyklinowaniu, montażu schodów i stopni drewnianych, produkcji i montażu wyrobów stolarskich i sprzedaży tych wyrobów oraz sprzedaży lakieru do drewna. Pana pytanie brzmi: „jak mam traktować zakup lakieru: jako sprzedaż czy koszt mojej usługi (do zakupionego lakieru, jeżeli wykonuję usługę nie doliczam marży)?” W uzupełnieniu do złożonego pisma wyjaśnił Pan, że sprzedaż lakieru do drewna wiąże się z wykonywaniem przez Pana usługi. Zgodnie z art 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.