Zakres usługi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakres usługi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy wynagrodzenie z tytułu umów o dzieło powinno być uwzględniane w kwocie 10.000,00 euro uprawniającej do korzystania ze zwolnienia od podatku towarów i usług VAT?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.z 2005r. Nr 8, poz. 60 tekst jednolity z póżn. zmian), w związku z wnioskiem Strony z dnia 11.01.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 11.01.2006r.) uzupełnionym pismem z dnia 21.02.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego POSTANAWIA uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 11.01.2006r. za prawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podatnik świadczy usługi w zakresie prac badawczo rozwojowych w zakresie nauk ekonomicznych, psychologicznych, socjologicznych i pedagogicznych oraz podpisanych z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku umów o dzieło, w ramach których pełni (...)

2011
1
maj

Istota:

Charakter czynności, świadczonych na rzecz byłego pracodawcy jest tożsamy z czynnościami wykonywanymi przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. dlatego też, Wnioskodawca traci prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c

Fragment:

(...) INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2007 r. ( data wpływu 08.11.2007 r. ) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym według stawki – 19 %. - jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 08.11.2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób (...)

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy określenia rodzaju świadczonych usług w treści wystawianych faktur przy użyciu sformułowania "usługi świadczone w miesiącu .... na podstawie umowy o stałej współpracy z dnia .... ".

Fragment:

(...) W dniu 2 stycznia do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kaliszu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym wniosku zwrócił się Pan z zapytaniem czy poprawnym jest zamieszczanie w treści wystawianych faktur VAT za wykonane usługi, dla określenia rodzaju świadczonych usług, sformułowania: usługi świadczone w miesiącu ( miesiąc, rok ) na podstawie ( zgodnie z umową) Umowy o stałej współpracy z dnia ( dzień, miesiąc, rok) Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawiera z kontrahentami umowy o stałej współpracy. Przedmiot umowy stanowi świadczenie usług przez usługodawcę na rzecz usługobiorcy w zakresie:1.doradztwa w przedmiocie prowadzenia działalności gospodarczej,2.oceny zdolności płatniczej kontrahentów usługodawcy,3.pośredniczenia w zawieraniu (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy podatnik świadczący w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej usługi na rzecz pracodawcy pokrywające się z czynnościami wykonywanymi przez podatnika w ramach stosunku pracy może dochody uzyskane z tytułu tej działalności opodatkować na zasadach wynikających z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nisku, działając na podstawie: art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9a ust. 2 i 3 w związku z art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku pani Beaty K. z dnia 2.03.2006 r. dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyboru w roku 2006 opodatkowania dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki 19-procentowej, postanawia uznać stanowisko pani Beaty K. w stanie faktycznym przedstawionym we wniosku za nieprawidłowe, zatem podatniczka nie może w 2006 r. wybrać opodatkowania dochodu uzyskanego z prowadzonej działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg stawki 19-procentowej. Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy wykonywane przez spółkę usługi dotyczące budownictwa mieszkalnego (obejmujące kwoty za robociznę, zastosowane materiały, pracę urządzeń oraz sprzętu) winny być opodatkowane 7 % stawką VAT ?.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 18.02.2005 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. uznaje stanowisko podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE W dniu 24 lutego 2005 r. wpłynęło do tut. Organu podatkowego pismo Spółki - w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji dotyczącej wysokości stawki podatku od towarów i usług na wykonywane przez Spółkę usługi budowlane w budownictwie mieszkaniowym (PK.OB 111 i 112). Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu dokonał oceny formalnej poprawności wniosku i ustalił, że w sprawie, będącej przedmiotem zapytaniania nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa oraz postępowanie przed sądem administracyjnym, stwierdzając tym samym brak negatywnych przesłanek do (...)

2011
1
lut

Istota:

Wykonuję usługi w zakresie układania parkietów, cyklinowania, montażu schodów i stopni drewnianych, produkcji i montażu wyrobów stolarskich i sprzedaży tych wyrobów oraz w zakresie sprzedaży lakieru. Jak mam traktować zakup lakieru : jako sprzedaż czy koszt mojej usługi (do zakupionego lakieru, jeżeli wykonuję usługę nie doliczam marży)?

Fragment:

(...) Na podstawie art 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana zapytanie z dnia 02.12.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie wyjaśnia co następuje: Złożone zapytanie dotyczy kwestii zakwalifikowania wydatku związanego z zakupem lakieru. Prowadzi Pan działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, polegającą na układaniu parkietów, cyklinowaniu, montażu schodów i stopni drewnianych, produkcji i montażu wyrobów stolarskich i sprzedaży tych wyrobów oraz sprzedaży lakieru do drewna. Pana pytanie brzmi: „jak mam traktować zakup lakieru: jako sprzedaż czy koszt mojej usługi (do zakupionego lakieru, jeżeli wykonuję usługę nie doliczam marży)?” W uzupełnieniu do złożonego pisma wyjaśnił Pan, że sprzedaż lakieru do drewna wiąże się z wykonywaniem przez Pana usługi. Zgodnie z art 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (...)