Zakres pełnomocnictwa | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakres pełnomocnictwa. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Radca prawny jest uprawniony - w świetle art. 35 p.p.s.a. do reprezentowania strony w oparciu o pełnomocnictwo złożone w toku postępowania administracyjnego, ale obejmujące również umocowanie do reprezentowania strony przed wszystkimi sądami.
Należy w tym miejscu zauważyć, że pełnomocnictwo to zostało udzielone w czasie (26 sierpnia 2003 r.), gdy postępowanie sądowe ze skargi na decyzję administracyjną było jednoinstancyjne. Logiczny jest zatem wywód skarżącej, iż skoro pełnomocnictwo to nie uprawniało wskazanego w nim radcę prawnego do sporządzenia w imieniu mocodawcy skargi kasacyjnej, to nie było również umocowaniem do działania tegoż radcy prawnego w imieniu strony w postępowaniu przed sądem administracyjnym I instancji.
W konsekwencji za błędne należało uznać stanowisko Sądu I instancji, że nie zachodziła przewidziana w art. 271 pkt 2 p.p.s.a. podstawa wznowienia postępowania. Z omówionych wyżej względów należało bowiem uznać, iż strona nie była należycie reprezentowana przy rozpoznawaniu przez Sąd jej skargi na decyzję ostateczną.
Radca prawny nie dołączył bowiem pełnomocnictwa strony upoważniającego go do działania w jej imieniu przed WSA, a Sąd rozpoznał sprawę z jego udziałem.

Fragment:

(...) a także inne osoby, jeżeli przewidują to przepisy szczególne”. W niniejszej sprawie pełnomocnikiem skarżącej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach był radca prawny, który działał na podstawie pełnomocnictwa zamieszczonego w aktach administracyjnych, a obejmującego umocowanie do reprezentowania w postępowaniu toczącym się przed Urzędem Skarbowym w Rudzie Śląskiej oraz przed wszystkimi urzędami i sądami (karta nr 28 akt Urzędu Skarbowego). Zakres pełnomocnictwa, wynikający z umocowania do działania stanowi wystarczającą podstawę do reprezentowania skarżącej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Pełnomocnik, będący radcą prawnym, spełniał bowiem wymagania wynikające z treści art. 35 § 1 p.p.s.a., zatem zarzut niewłaściwej reprezentacji i niemożliwości działania przed tym sądem nie zasługuje na uwzględnienie. Za niezasadny i niemający potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym uznał Sąd zarzut dotyczący (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy urząd skarbowy może kwestionować zakres udzielonego doradcy podatkowemu pełnomocnictwa, a tym samym może kwestionować czynności wykonywane przez tego pełnomocnika w imieniu podatnika? Czy ewentualne kwestionowanie czynności pełnomocnika powinno odbywać się przy zastosowaniu procedury podatkowej czy też w dowolnej formie?

Fragment:

(...) zakresu spraw. Urząd Skarbowy, jako organ publicznoprawny, nie ma uprawnień do arbitralnego orzekania o bezskuteczności czynności prawnej wykonanej przez pełnomocnika. Po przeanalizowaniu złożonego wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sierpcu uprzejmie informuje:Jeżeli pełnomocnictwo szczególne jest ważnie udzielone w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego - wówczas naczelnik urzędu skarbowego nie może podważać ważności pełnomocnictwa; naczelnik urzędu skarbowego ocenia zakres pełnomocnictwa, o ile wynika z niego do jakich czynności zostało udzielone. Pojęcie "reprezentacji" podatnika nie obejmuje sporządzania i podpisywania deklaracji za podatnika. Do sporządzania i podpisywania deklaracji konieczne jest pełnomocnictwo szczegółowe. Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i jest zgodna ze stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia opisywanego zdarzenia. (...)

2011
1
kwi

Istota:

Podatnik zapytuje, czy pełnomocnik Spółki ustanowiony do jej reprezentowania przed organami podatkowymi, może podpisywać formularz identyfikcyjny/aktualizacyjny NIP-2?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w przedmiocie właściwości "wyspecjalizowanych" urzędów skarbowych w indywidualnej sprawie Podatnika przedstawionej we wniosku z dnia 09.12.2005r. (wpływ do tutejszego Urzędu 27.12.2005r.). p o s t a n a w i a uznać stanowisko Podatnika za prawidłowe UZASADNIENIE Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że podatnik XXX S.A. z ustanowił pełnomocnikami Spółki właściciela i kierownika Biura Rachunkowego "YYY" tj. Pana AAA i BBB do reprezentowania spraw w/w Spółki przed organami podatkowymi. Podatnik zapytuje, czy pełnomocnik Spółki ustanowiony do jej reprezentowania przed organami podatkowymi, może podpisywać formularz (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy upoważnienie udzielone przez adwokata aplikantowi adwokackiemu do zastępowania go przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej nie podlega opłacie skarbowej.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Katowice działając na podstawie art. l4a § 1, § 3 i § 4, art. l4b § 1, § 2 i §7, art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /Dz.U z 2005r. Nr 8, poz. 60 zpóźn. zm./ w związku z art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej /Dz.U Nr 225, poz. 1635/ oraz art. 77 ustawy z dnia 26 maja 1982r. Prawo o adwokaturze IDz.U z 2002r. Nr 123, poz. 1058 z późn. zm./ postanawia udzielić na wniosek Pana ........... działającego w ramach Kancelarii .......... interpretacji podatkowej uznając, iż upoważnienie udzielone przez adwokata aplikantowi adwokackiemu do zastępowania go przed sądami, organami ścigania i organami administracji publicznej nie podlega opłacie skarbowej . UZASADNIENIE Pismem z dnia 22 stycznia 2007r. Pan ....... działający w ramach Kancelarii ........... zwrócił się z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów dotyczących (...)