Zakres opodatkowania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakres opodatkowania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
16
maj

Istota:

1. Czy odpłatne udostępnianie IPR zwiedzającym podlega opodatkowaniu VAT?
2. W przypadku pozytywnej odpowiedzi na pytanie 1, czy czynność ta podlega opodatkowaniu według stawki obniżonej (obecnie 8%)?

Fragment:

(...) zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego udostępniania obiektu historycznego zwiedzającym – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem VAT odpłatnego udostępniania obiektu historycznego zwiedzającym. Wniosek uzupełniono w dniu 14 marca 2013 r. o doprecyzowanie opisu sprawy. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Gmina (dalej: Gmina) jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT. Gmina jest właścicielem obiektu historycznego (dalej: IPR). IPR jest obiektem wykorzystywanym w celach kulturowych, turystycznych, rozrywkowych. IPR jest najstarszym budynkiem w mieście. Obiekt ten posiada wyjątkowe walory historyczne, m. in. dzięki temu, iż w przeszłości zamieszkiwały go wybitne postacie. Obecnie jest on miejscem wystawy historycznych zbiorów, w którym zwiedzający mogą podziwiać m. in. starą broń, meble, radia, telewizory, dawny sprzęt gospodarstwa domowego, archeologię regionu, izbę z rzadkimi ludowymi ręcznie malowanymi meblami oraz studnię o głębokości 20 m znajdującą się wewnątrz domu.

2011
1
sie

Istota:

WDT, w przypadku gdy kontrahent zagraniczny w momencie dokonywania transakcji nie posiadał ważnego i właściwego numeru identyfikacyjnego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych.

Fragment:

(...) dostawy są nowe środki transportu. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzeżeniem ust. 7 - art. 13 ust. 6 ustawy. Stosownie do art. 97 ust. 1 ustawy, podatnicy o których mowa w art. 15, podlegający obowiązkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrzwspólnotowej dostawy lub pierwszego wewnątrzwspólnotowego nabycia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczęcia wykonywania tych czynności. Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, które uzyskały potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub przy nabywaniu usług, o których mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podają numer, pod którym są zidentyfikowane na potrzeby podatku, są obowiązane do posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL - art. 97 ust. 10 ustawy. Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2 12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2011
1
sie

Istota:

Moment wystąpienia wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dokonanie ewentualnych korekt deklaracji VAT-7 w związku z otrzymaniem dokumentów potwierdzających wywóz towarów do innego państwa członkowskiego Wspólnoty Europejskiej.

Fragment:

W świetle art. 13 ust. 1 ustawy, przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, przy czym przepis ten stosuje się m.in. pod warunkiem, że nabywca towarów jest podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. Zakwalifikowanie danej czynności do wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w świetle powołanych regulacji, wymaga zatem spełniania szeregu warunków zarówno o charakterze podmiotowym, jak i przedmiotowym. Do tych ostatnich należy przede wszystkim zaliczyć fakt wywozu towaru z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jako bezpośredniego następstwa dokonanej przez podatnika dostawy towarów. W świetle dyspozycji art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy, miejscem dostawy towarów jest w przypadku towarów niewysyłanych ani nietransportowanych - miejsce, w którym towary znajdują się w momencie dostawy. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca dokonał w grudniu 2008 r. dostawy towarów (obudów generatorów) na rzecz kontrahenta niemieckiego zarówno kontrahent, jaki i Wnioskodawca spełniają „wymogi ustawy dla wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabyć”.

2011
1
cze

Istota:

Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości

Fragment:

Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14.08.2008. (data wpływu 18.08.2008r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18.08.2008r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. W ramach prowadzonej działalności deweloperskiej Wnioskodawca nabył na podstawie aktu notarialnego sporządzonego 31 marca 2006 r. nieruchomość składającą się z prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego jedną działkę geodezyjną, oraz własność posadowionych na tym gruncie budynków pofabrycznych. Część z tych budynków objętych jest obecnie opieką konserwatora zabytków. Przedmiotowe budynki zostały nabyte przez Spółkę przy zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług („VAT”), z uwagi na fakt, że spełniały one w momencie sprzedaży definicję towarów używanych. Odpowiednio zwolnieniu z VAT podlegała również sprzedaż w części dotyczącej prawa wieczystego użytkowania gruntu. W zakresie przedmiotowych budynków, od końca roku, w których zakończono budowę tych obiektów minęło więcej niż 5 lat.

2011
1
cze

Istota:

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy czynności wykonywane w ramach Umowy Rachunków Powiązanych nie podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Fragment:

W ocenie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie jest nieprawidłowe. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają: - odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, - eksport towarów, - import towarów, - wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, - wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Według art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez odpłatną dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w myśl zaś art. 8 ust. 1 tejże ustawy przez odpłatne świadczenie usług rozumieć należy każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Jak stanowi art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Jak wynika z cytowanych przepisów dostawa towarów oraz świadczenie usług podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie wówczas, gdy są wykonywane odpłatnie.

2011
1
lut

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółdzielnia świadczy usługi polegające na montażu elementów wyposażenia mieszkań takich jak: szafy wnękowe, pawlacze, drzwi przesuwane, grzejniki, wanny, płytki podłogowe itp. Strona pyta o zakres opodatkowania tych czynności.

Fragment:

Odnosząc się do rodzaju wykonywanej przez Podatnika usługi należy stwierdzić, że zaliczenie określonego produktu do właściwego grupowania PKWiU należy do obowiązków producenta (usługodawcy). Wynika to z faktu, że właśnie producent (usługodawca) posiada wszystkie informacje niezbędne do właściwego zaliczenia produktu do odpowiedniego grupowania PKWiU tj. informacje dotyczące charakteru usługi. Organ Skarbowy nie jest właściwy do klasyfikowania usług wg PKWiU. Co do zasady zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o VAT w okresie od przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 31 grudnia 2007r. stosuje się stawkę w wysokości 7% w odniesieniu do: a) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych związanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, b) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych. Ponadto, zgodnie z załącznikiem nr 3, poz. 161 do w/w ustawy o podatku VAT, preferencyjną stawką w wysokości 7% objęte zostały dostawa, budowa, remont lub przebudowa budynków mieszkalnych (PKOB 11) i ich części, z wyjątkiem lokali użytkowych, realizowanych w ramach budownictwa społecznego. Jednocześnie Naczelnik tutejszego Urzędu przypomina, że w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania zainteresowany podmiot może zwrócić się o wskazanie zaklasyfikowania i wydanie opinii interpretacyjnej do Ośrodka Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.

2011
1
lut

Istota:

Pytanie Podatnika dotyczy zakresu opodatkowania dostawy przyrządów, aparatów lub modeli wyłącznie dla celów pokazowych - PKWiU- ex36.63.74-00.

Fragment:

Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie informuje, że zgodnie z przepisami art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stawka podatku VAT na wyroby o symbolu PKWiU 36.63.74-00 wynosi 22%.