Zakres działalności | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakres działalności. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
cze

Istota:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W ramach inwestycji buduje budynek handlowo-usługowo-mieszkalny, który został przyjęty do ewidencji jako środek trwały. Wnioskodawca planuje wynajmować pomieszczenia, znajdujące się w nowym budynku innym firmom i osobom fizycznym. W związku z tym Wnioskodawca pyta czy przychody z wynajmu pomieszczeń można zakwalifikować jako przychody firmy i opodatkować zgodnie z art. 30c.

Fragment:

(...) dochodowym od osób fizycznych. W ramach inwestycji Wnioskodawca buduje budynek handlowo-usługowo-mieszkalny, który będzie stanowić środek trwały. Wnioskodawca planuje wynajmować pomieszczenia, znajdujące się w nowym budynku innym firmom i osobom fizycznym. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy przychody z wynajmu pomieszczeń można zakwalifikować jako przychody firmy i opodatkować podatkiem według stałej stawki 19%... Zdaniem Wnioskodawcy, należy poszerzyć zakres działalności gospodarczej o wynajem i dzierżawę. Natomiast przychody z wynajmu należy kwalifikować jako przychody firmy i opodatkować podatkiem według stałej stawki 19%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym i polegających na świadczeniu usług kierowcy jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej?

Fragment:

(...) W dniu 05 marca 2007r. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisu art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) - w sprawie określenie czy przychód uzyskiwany z tytułu świadczenia na rzecz przewoźnika usług związanych z transportem drogowym i polegających na świadczeniu usług kierowcy jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą – Przedsiębiorstwo Usługowe – figurującą w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Gminy , gdzie przedmiot działalności określono jako: 60.24. A Transport drogowy towarów pojazdami specjalnymi. 60.24. B Transport drogowy towarów pojazdami uniwersalnymi. 63.11. C Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych. (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy będąc zatrudniony na podstawie umowy o pracę na stanowisku „kierownika działu wyposażenia łazienek” i rozpoczynając działalność gospodarczą w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych mogę opłacać podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykonując usługi na rzecz pracodawcy?

Fragment:

(...) - bez względu na wysokość przychodu. W art. 8 ust. 1 pkt 6 ustawodawca zawarł, że opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 1b, nie stosuje się do podatników rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy wykonywał w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności podatnika lub spółki. Jak wynika z przytoczonych wyżej przepisów, okolicznością wyłączającą możliwość skorzystania z tej formy opodatkowania jest wykonywanie czynności z zakresu działalności gospodarczej w ramach stosunku pracy. Zatem jeżeli czynności wykonywane w ramach stosunku pracy są odmienne od usług wykonywanych w ramach działalności gospodarczej nie ma podstaw do wyłączenia z ryczałtu . (...)

2011
1
lut

Istota:

Dotyczy opodatkowania dochodu z najmu jako dochodu z działalności gospodarczej podatkiem liniowym

Fragment:

(...) prawa podatkowego: Ze złożonego przez panią pisma wynika, że prowadzi pani działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego środkami farmaceutycznymi i artykułami sanitarnymi - A. Działalność ta wykonywana jest na parterze budynku stanowiącego pani własność. Lokale na piętrze budynku ma pani zamiar przeznaczyć na wynajem. Z wyjaśnienia złożonego w dniu 8.10.2004 r. wynika, że usługi najmu świadczone będą w ramach działalności gospodarczej; dotychczasowy zakres działalności poszerzy pani o usługi wynajmu. W związku z tym, że na 2004 r. wybrała pani opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), tj. wg stawki 19-procentowej, stawkę tę stosować będzie pani do całości dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej, czyli z prowadzenia apteki oraz usług wynajmu. (...)