Zakres | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakres. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
10
wrz

Istota:

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia.

Fragment:

Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2013 r. (data wpływu 2 kwietnia 2013 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 2 kwietnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania nabycia udziałów własnych w celu ich umorzenia. W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. Działając na podstawie art. 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 umowy spółki w grudniu 2012 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało umorzenia z czystego zysku, za zgodą wspólników, udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Udziały należały do 9 wspólników i łącznie stanowiły 31,5% kapitału zakładowego Spółki. Wysokość wynagrodzenia należnego wspólnikom, których udziały zostały umorzone, ustalono powyżej wartości nominalnej ich udziałów. Zgodnie z uchwałą Zarząd Spółki został upoważniony do zawarcia ze wspólnikami, których udziały podlegały umorzeniu, stosownych umów (w formie aktów notarialnych). W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy czynność nabycia udziałów w celu ich umorzenia z czystego zysku podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych...

2013
7
wrz

Istota:

Czy wydanie przez Wnioskodawcę Infrastruktury jako wynagrodzenia za umarzane udziały będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

Dział obejmuje kierownika Działu wraz z podległymi mu stanowiskami w zakresie administrowania infrastrukturą torową oraz infrastrukturą sieciową. Do zakresu działania Działu należą wszelkie czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem infrastrukturą torowo - sieciową. Szczegółowy zakres działania Działu obejmuje: Dokumentowanie majątku w zakresie torowo-sieciowym; Nadzór nad prowadzeniem dokumentacji eksploatacyjnej obiektów, przejmowaniem gruntów i obiektów na majątek spółki, dokumentowanie zmian w księgach wieczystych w zakresie torowo-sieciowym; Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz uczestniczenie w ocenie, wycenie i kwalifikowaniu do likwidacji materiałów i rzeczowych składników majątkowych związanych z infrastrukturą torowo - sieciową; Współpraca z działami księgowości w zakresie dokumentowania środków trwałych; Dokumentowanie zmian wartości modernizowanych obiektów; Prowadzenie działań związanych z przejmowaniem i zdawaniem nieruchomości (gruntowych, kubaturowych, niekubaturowych i lokalowych) - zlecanie operatów szacunkowych przy współpracy z Sekcją Inwestycji i Nadzoru Budowlanego; Bieżące prowadzenie i wdrażanie zmian w księgach obiektów związanych z infrastrukturą torowo - (...)

2012
31
sty

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Zgodnie z treścią posiadanych przez Wnioskodawcę Zezwoleń, ich zakresem objęta jest działalność gospodarcza prowadzona przez Wnioskodawcę na terenie SSE rozumiana jako „działalność produkcyjna, handlowa i usługowa w zakresie wyrobów i usług wytworzonych na terenie strefy”, określonych w tych Zezwoleniach za pomocą wskazanych w nich grupowań statystycznych. W ocenie Wnioskodawcy, powyższy sposób określenia zakresu Zezwoleń powoduje, że Zezwoleniem objęte są wszelkie działania podejmowane na terenie Strefy zmierzające do wytworzenia wyrobów, których klasyfikacje statystyczne zostały podane w Zezwoleniach. Przychody będące przedmiotem takich działań, tj. przychody z działalności produkcyjnej, handlowej usługowej w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy powinny zatem na mocy wyżej wymienianego art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 12 ustawy o SSE korzystać ze zwolnienia podatkowego, przy czym zwolnienie to nie powinno się ograniczać wyłącznie do przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży z wyrobów wytworzonych na terenie strefy, ale również obejmować przychody będące rezultatem takiej działalności, jak w omawianym przypadku przychody uzyskane z tytułu zbycia powstałych w wyniku działalności produkcyjnej narzędzi niezbędnych do jej realizacji.

2011
1
paź

Istota:

Czy po takiej zmianie składu chemicznego preparatu, Wnioskodawca może X zaklasyfikować pod kodem CN 3820 i preparat ten będzie zwolniony od podatku akcyzowego?

Fragment:

(...) zakresie zwolnienia od akcyzy towaru o kodzie CN 3820 zawierającego alkohol etylowy całkowicie skażony – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 13 grudnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od akcyzy towaru o kodzie CN 3820 zawierającego alkohol etylowy całkowicie skażony. Pismami z dnia 21 stycznia 2011 r. (data wpływu 24 stycznia 2011 r.) oraz z dnia 16 marca 2011 r. (data wpływu 16 marca 2011 r.) uzupełniono przedmiotowy wniosek w zakresie opisanego zdarzenia przyszłego, pytania, własnego stanowiska oraz opłaty. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca (dalej również Spółka) był producentem płynu przeciw zamarzaniu. Produkował go na bazie syntetycznego alkoholu skażonego AFC, na którego posiadał WT – preparat ten był zaklasyfikowany do kodu CN 3820. Obecnie ma on możliwość zakupu na polskim rynku preparatu pod nazwą X, który jest zaklasyfikowany do kodu CN 3814 00 90. Do ww. preparatu Zainteresowany chciałby dodać: 1% MEK. 1% monoetylenu glikolu, kolor, zapach oraz środek powierzchniowo czynny.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dla celów obliczenia dochodu opodatkowanego (straty podatkowej) oraz dochodu (straty) z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Strefy, Spółka może prowadzić wspólną ewidencję dla działalności podstawowej (podlegającej zwolnieniu na podstawie Pierwszego i Drugiego Zezwolenia) i działalności Centrum Usług Wspólnych (podlegającej zwolnieniu na podstawie Pierwszego Zezwolenia) oraz odrębną ewidencję dla działalności podlegającej opodatkowaniu?

Fragment:

Nie ma to jednak wpływu na faktyczną działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę Przejmowaną na terenie SSE, która zawiera się w ww. zakresie Działalności Podstawowej. Podsumowując, zakres działalności gospodarczej zwolnionej z opodatkowania prowadzony przez Spółkę Przejmowaną na terenie SSE na podstawie Drugiego Zezwolenia jest tożsamy z zakresem działalności prowadzonej przez Spółkę w oparciu o Pierwsze Zezwolenie. Pierwsze Zezwolenie obejmuje również działalność nieobjętą zakresem Drugiego Zezwolenia, tj. działalność produkcyjną handlową i usługową w zakresie następujących wyrobów wytworzonych na terenie Strefy: 17.20 Tkaniny z wyłączeniem działalności określonej w § 2 pkt 9 Rozporządzenia Strefowego, 17.54 Wyroby włókiennicze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności określonej w § 2 pkt 9 Rozporządzenia Strefowego, 24.16 Tworzywa sztuczne w formach podstawowych, 25.13 Wyroby z gumy pozostałe, 74.12.1 Usługi rachunkowości i kontroli ksiąg, 74.12.2 Usługi w zakresie księgowości, z wyłączeniem deklaracji podatkowych. Niemniej jednak, poza Działalnością Podstawową z powyższej listy Spółka prowadzi jedynie działalność w zakresie usług księgowych (ujętą pod kodami 74.12.1 oraz 74.12.2 klasyfikacji PKWiU, dalej: Działalność Centrum Usług Wspólnych).

2011
1
wrz

Istota:

Czy dochód z działalności gospodarczej Spółki polegającej na sprzedaży części zamiennych zakupionych przez Spółkę od innych podmiotów, w których dokonane zostały przeróbki i z których następnie powstały zestawy naprawcze, oraz oprogramowania stworzonego i instalowanego przez Spółkę na rzecz podmiotów, którym Spółka sprzedała wcześniej maszyny (urządzenia) podlega zwolnieniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jako działalność pomocnicza w stosunku do działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej?

Fragment:

Sprzedaż oprogramowania stworzonego i instalowanego przez Spółkę na rzecz podmiotów, którym Spółka sprzedała wcześniej maszyny (urządzenia) wchodzi w zakres otrzymanego zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Sprzedaż ta przyporządkowana jest bowiem działalności w zakresie usług w zakresie oprogramowania oraz usług związanych z informatyką, pozostałych. Dochód pochodzący z tej sprzedaży będzie mógł zatem korzystać ze zwolnienia z opodatkowania o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. Również sprzedaż części zamiennych zakupionych przez Spółkę od innych podmiotów, w których dokonane zostały przeróbki i z których następnie powstały zestawy naprawcze do maszyn (urządzeń), na rzecz podmiotów, którym Spółka sprzedała wcześniej maszyny (urządzenia) wchodzi w zakres zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej jako element usługi serwisowej dotyczącej wyrobów „strefowych”. Stanowisko Spółki w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu pochodzącego ze sprzedaży, na rzecz podmiotów, którym Spółka sprzedała wcześniej maszyny (urządzenia): oprogramowania stworzonego i instalowanego przez Spółkę, sprzedaży części zamiennych, zakupionych przez Spółkę od innych podmiotów, w których dokonane zostały przeróbki i z których następnie powstały zestawy naprawcze, -jest prawidłowe.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dochód z działalności gospodarczej Spółki polegającej na sprzedaży części zamiennych zakupionych przez Spółkę od innych podmiotów, w których dokonane zostały przeróbki i z których następnie powstały zestawy naprawcze, oraz oprogramowania stworzonego i instalowanego przez Spółkę na rzecz podmiotów, które zakupiły maszyny (urządzenia) od innych przedsiębiorców, szczególnie zagranicznych, podlega zwolnieniu z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych jako działalność pomocnicza w stosunku do działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej ?

Fragment:

Sprzedaż oprogramowania stworzonego i instalowanego przez Spółkę na rzecz podmiotów, które zakupiły maszyny (urządzenia) od innych przedsiębiorców wchodzi w zakres otrzymanego zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Sprzedaż ta przyporządkowana jest bowiem działalności w zakresie usług w zakresie oprogramowania oraz usług związanych z informatyką, pozostałych. Dochód pochodzący z tej sprzedaży będzie mógł zatem korzystać ze zwolnienia z opodatkowania o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 updop. Natomiast sprzedaż części zamiennych zakupionych przez Spółkę od innych podmiotów, w których dokonane zostały przeróbki i z których następnie powstały zestawy naprawcze do maszyn (urządzeń), na rzecz podmiotów, które zakupiły maszyny (urządzenia) od innych przedsiębiorców, nie wchodzi w zakres zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej. Działalność polegająca na sprzedaży części zamiennych jako element świadczonych usług serwisu, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń, które wcześniej nie były sprzedane przez Spółkę, nie jest działalnością objętą zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy. Nie dotyczy ona bowiem wyrobów wytworzonych na terenie strefy. Działalność gospodarcza Spółki polegająca na świadczeniu usług serwisu, konserwacji i naprawy maszyn i urządzeń, które wcześniej nie były sprzedane przez Spółkę, a jedynie przez innych przedsiębiorców, szczególnie zagranicznych, świadczone poza terenem Specjalnej Strefy Ekonomicznej nie jest działalnością objętą zezwoleniem na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dochód osiągnięty z działalności ubocznej, polegającej na umożliwieniu kontrahentom nabywania produktów Spółki - gazu technicznego wyprodukowanego/ magazynowanego i transportowanego zgodnie z Zezwoleniem - poprzez udostępnianie odpowiednich zbiorników/odgazowywaczy, w części w jakiej dotyczy produktów strefowych, może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym na podstawie Zezwolenia?

Fragment:

(...) zakresie badań i analiz technicznych. W związku z powyższym, iż usługi udostępniania kontrahentom Spółki zbiorników na gaz (kriogenicznych zbiorników stacjonarnych i odgazowywaczy), nie zostały wymienione w Zezwoleniu, to dochody uzyskane z tego tytułu nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych. Są to bowiem w istocie dochody z tytułu oddania do używania (odpłatnego) składników majątku Spółki, a działalność w tym zakresie może być przedmiotem odrębnie prowadzonej samodzielnej działalności podstawowej. Argumentacja Spółki, iż udostępnienie kontrahentom zbiorników/odgazowywaczy ma charakter wyłącznie pomocniczy i stanowi integralną część działalności głównej prowadzonej na podstawie Zezwolenia nie zasługuje na uwzględnienie. Trzeba bowiem stwierdzić, iż przyjęcie tego typu rozumowania doprowadziłoby w istocie do dokonania rozszerzającej interpretacji zakresu zwolnienia. Wymienione usługi mogą być bowiem przedmiotem odrębnie prowadzonej samodzielnej działalności podstawowej. Natomiast odnosząc się do stanowiska Spółki, iż w doktrynie utrwalił się pogląd, zgodnie z którym dochody z tzw. działalności (...)

2011
1
wrz

Istota:

Czy cały przychód uzyskiwany przez Spółkę z prowadzonej na terenie SSE działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej określonej w posiadanym przez Spółkę Zezwoleniu, w tym z tytułu wykonania usługi u nabywcy (np. montaż, instalacja, rozruch, wdrożenie), tj. poza terenem SSE, korzysta ze zwolnienia określonego w art. 17 ust 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

(...) zakresie obróbki mechanicznej elementów metalowych. Spółka zgodnie z posiadanym zezwoleniem wykonuje na terenie SSE działalność produkcyjną, handlową i usługową. Wyprodukowane na terenie Strefy wyroby (świadczenie usług zgodnie ze zezwoleniem), Spółka bardzo często, ze względu na złożony lub kompleksowy charakter, zobowiązana jest do ich fizycznego zainstalowania (montażu, rozruchu, wdrożenia) u nabywcy tj. poza terenem strefy. W uzupełnieniu wniosku które wpłynęło do tut. Biura w dniu 04 sierpnia 2010 r. Spółka doprecyzowała przedstawione zdarzenie przyszłe, informując, iż działalność, która jest prowadzona w oparciu o zezwolenie z dnia 23 (winno być 28) września 2008 r. obejmuje pozycje mieszczące się w poniższych zakresach wg PKWiU z 2004 r.: PKWiU 28.11 – Konstrukcje metalowe, PKWiU 28.11 (winno być 28.12) – Elementy metalowe stolarki budowlanej, PKWiU 28.51 – Usługi obróbki metali i nakładania powłok na metale, PKWiU 28.52 – Usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych, PKWiU 29.11 – Silniki i turbiny, części silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych, PKWiU 29.12 – Pompy i sprężarki, PKWiU 29.13 – Kurki i zawory, PKWiU 29.14 – Łożyska, koła zębate, przekładnie zębate i elementy napędowe,i) PKWiU 29.52 – Maszyny dla górnictwa i budownictwa,j) PKWiU 29.56 – Maszyny specjalnego przeznaczenia pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane,k) PKWiU 73.10 – Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych.

2011
1
wrz

Istota:

Opodatkowania wniesienia aportu.

Fragment:

Ponadto informuje się, iż ocena prawna stanowiska Wnioskodawcy w zakresie: obowiązku wystawienia faktury VAT z tytułu wniesienia aportu do Spółki Komandytowej, określenia podstawy opodatkowania przy wniesieniu aportu, prawa do odliczenia podatku naliczonego zostanie zawarta w odrębnych rozstrzygnięciach. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz.U. Nr 163, poz. 1016), skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 4A, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.