Zakończenie budowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakończenie budowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2012
18
sie

Istota:

1.Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi odsetkowej od całości udzielonego kredytu?
2.Czy odsetki zapłacone do 2010 r. Zainteresowany może odliczyć poprzez złożenie korekt zeznań podatkowych za lata 2006-2010 ?

Fragment:

(...) działalności gospodarczej, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne, przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu, systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach. Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 26b ust. 3 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli przyznany kredyt wykorzystywany jest na inwestycję mieszkaniową wymienioną w ust. 1 oraz nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu, odliczeniu nie podlegają odsetki od części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie tego gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5. Na podstawie art. 26 ust. 4 cytowanej ustawy, odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki: naliczone za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. z zastrzeżeniem ust. 5 i zapłacone od tego dnia, od tej części kredytu która nie przekracza ustalonej w roku zakończenia inwestycji kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego dla celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnikom przysługuje prawo do skorzystania z ulgi odsetkowej, jeżeli w 2004 r. rozpoczęli budowę budynku mieszkalno-usługowego, w 2005r. otrzymali kredyt budowlany, od 15 grudnia 2005r. są w zameldowani w tym budynku, natomiast odbiór części mieszkalnej nastąpił w kwietniu 2006r. (nie oddano do użytkowania części usługowej budynku)?

Fragment:

W oparciu o powyższe stwierdzić należy, iż jednym z warunków dokonania odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu jest zakończenie budowy budynku mieszkalnego w terminie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym uzyskano pozwolenie na budowę. W ocenie organu podatkowego, warunek ten został spełniony, gdyż budowę części mieszkalnej ukończono formalnie w 2006 roku, a zatem przed upływem 3 lat licząc od końca roku w którym pozwolenie na budowę uzyskano. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt nie ukończenia budowy części usługowej budynku, gdyż należy mieć na uwadze fakt, iż odliczeniu podlegają tylko i wyłącznie wydatki poniesione na spłatę odsetek od tej części kredytu, która przeznaczona była na realizację inwestycji mającej na celu zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Stanowisko podatników należy uznać zatem za prawidłowe, o ile zostały spełnione pozostałe warunki określone w przepisach prawa podatkowego. Interpretacja jest aktualna według stanu prawnego na dzież jej wydania i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

2011
1
maj

Istota:

Czy podatniczka może skorzystać z odliczenia od dochodu za 2006r. zapłaconych odsetek za okres od 2002 do 2006 roku od kredytu hipotecznego zaciągniętego na budowę budynku mieszkalnego w sytuacji, gdy nastąpiło częściowe oddanie budynku do użytku?

Fragment:

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatniczka uzyskała pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego w 2002r., natomiast zakończenie budowy nastąpi w 2007r. (tj. po upływie 5 lat). Tym samym, w świetle powyższego należy stwierdzić, iż nie zostały spełnione warunki uprawniające do skorzystania z ulgi podatkowej określonej w art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006r., gdyż zakończenie budowy nie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę. przez pytającego. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, iż stanowisko podatniczki w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe. Niniejsza interpretacja jest aktualna według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia i do czasu zmiany stanu prawnego lub stanu faktycznego przedstawionego przez pytającego.

2011
1
maj

Istota:

Kiedy powinno nastąpić zakończenie budowy w oparciu o przepisy prawa budowlanego, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi odsetkowej w myśl przepisów ustawy pdof?

Fragment:

Zatem jednym z warunków dokonania odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu jest zakończenie budowy budynku mieszkalnego w terminie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego w którym uzyskano pozwolenie na budowę. Tym samym, odnosząc się do stanu faktycznego, jeżeli uzyskał Pan pozwolenie na budowę w roku 2003, ostatecznym terminem do zakończenia inwestycji, w celu uzyskania prawa do w/w ulgi, jest ostatni dzień roku 2006. Biorąc od uwagę powyższe, nie ulega wątpliwości, że prowadzona przez Pana inwestycja nie została ukończona do końca roku 2006, co potwierdza Inspektorat Nadzoru Budowlanego w decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na użytkowanie budynku. Przepis art. 26b ust. 2 pkt 4 lit.a w/w ustawy wskazuje na przesłanki do skorzystania z ulgi i odnosi się do całego procesu inwestycyjnego związanego z zaspokojeniem własnych potrzeb mieszkaniowych, wymienionych w art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zatem przepisu tego nie można czytać w oderwaniu do przepisów dotyczących postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego tj. prawa materialnego, czyli ustawy - Prawo budowlane. W przedmiotowej sprawie argumentuje Pan, iż odpowiedź z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego odmawiająca wydania pozwolenia na użytkowanie budynku została wydana w dniu 11 grudnia 2006 roku, tj. 20 dni od daty powiadomienia przez Pana o zakończeniu budowy, a nie do 14 dni, jak stanowi zapis w decyzji przenoszącej pozwolenie na budowę.

2011
1
kwi

Istota:

W roku 1992r. rozpocząta została budowa jednorodzinnego domu mieszkalnego. Do końca 2004r. korzystałem z tzw. "dużej ulgi budowlanej" na budowę domu, natomiast w 2005r. z ulgi na remont i modernizacje budynku mieszkalnego. Formalnie nie zgłoszono zakończenia budowy, jednakże w dzienniku budowy jest zamieszczone potwierdzenie zakończenia robót związanych z budową domu w 2004r. Czy w związku z powyższym mam prawo do korzystania z ulgi remontowej za 2005r.?

Fragment:

Zatem stosownie do ww. przepisów, zakończenie budowy ma miejsce w momencie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o tym fakcie. Brak zgłoszenia budowy do właściwego organu wskazuje, że w sensie prawnym i faktycznym budowa przedmiotowego domu nie została jeszcze zakończona. Budowany budynek, nie spełnia jednego z wyżej wymienionych warunków, a mianowicie nie jest faktycznie zajmowany użytkowany na podstawie tytułu prawnego. W związku z powyższym dopiero w chwilą zakończenia budowy tj. od momentu zawiadomienia właściwego organu o oddaniu do użytkowania obiektu budowlanego, spełniając wszystkie pozostałe warunki podatnik nabywał na podstawie art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym w 2003r. w związku z art. 12 ust. 2 ustawy nowelizującej z dnia 12 listopada 2003r. prawo do odliczeń od podatku 19% wydatków poniesionych na remont i modernizację tego budynku mieszkalnego. W świetle powyższych uregulowań prawnych oraz stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, wydatki poniesione przez podatnika remont i modernizację budynku mieszkalnego, którego budowa nie została formalnie zakończona nie podlegają odliczeniu od podatku za 2005r. w ramach ulgi na remont i modernizacje budynku mieszkalnego.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy odliczania wydatków na remont przed zakończeniem budowy budynku mieszkalnego.

Fragment:

Stosownie natomiast do postanowień art. 27a ust. 1 pkt 1 ustawy, podatek dochodowy od osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, obliczony zgodnie z art. 27 i obniżony zgodnie z art. 27b o kwotę składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza się na zasadach określonych w ustawie, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację - zajmowanego na podstawie tytułu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, a ponadto przedmiotowe wydatki: 1. mieszczą się w zakresie rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw Nr 156, poz. 788 (art. 27a ust. 17 ustawy), 2. zostały udokumentowane fakturą wystawioną wyłącznie przez podatnika podatku od towarów i usług, nie korzystającego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodem odprawy celnej, a w przypadku wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej - dowodem tej wpłaty (art. 27a ust. 6 pkt 1 ustawy), 3. nie zostały odliczone od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone wydatki zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu (art. 27a ust. 7 pkt 1 ustawy) 4. dotyczą budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 27a ust. 7 pkt 2 ustawy).

2011
1
kwi

Istota:

Kiedy musi nastąpić zakończenie budowy budynku mieszkalnego, aby podatnik mógł skorzystać z ulgi polegającej na odliczeniu od dochodu odsetek od kredytu?

Fragment:

W piśmie z dnia 02 sierpnia 2006 podatniczka zwróciła się z zapytaniem, w którym roku musi nastąpić zakończenie budowy, aby skorzystać z ulgi polegającej na odliczeniu od dochodu odsetek od kredytu. Podatniczka uważa, iż okres trzyletni, w trakcie którego musi nastąpić zakończenie budowy upływa z dniem 10 kwietnia 2007 roku. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu uznaje zajęte stanowisko za nieprawidłowe. W myśl art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późniejszymi zmianami) w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku, od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z budową budynku mieszkalnego. Zgodnie z ust. 2 pkt 4 art. 26b w/w ustawy jednym z warunków dokonania odliczenia, o którym mowa jest to, iż inwestycja, dotycząca budynku mieszkalnego została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a w przypadku inwestycji dotyczącej budowy budynku mieszkalnego-zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano pozwolenie na budowę i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku.

2011
1
kwi

Istota:

Czy może Pani skorzystać z ulgi z tytułu wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na wykończenie budynku mieszkalnego poniesionych pomiędzy oddaniem budynku do użytkowania, a złożeniem wniosku z tytułu zakończenia budowy budynku mieszkalnego?

Fragment:

Nr 207, poz. 2016 ze zm.) przez zakończenie budowy należy rozumieć wydanie decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. Ustawa Prawo budowlane reguluje także kwestię częściowego oddania do użytkowania. Zgodnie z art. 55 ust. 2 tej ustawy, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest wymagane także jeżeli przystąpienie do użytkowania tego obiektu lub jego części ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. Ze stanu faktycznego wynika, iż wraz z mężem poniosła Pani wydatki na zakup materiałów budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego i w związku z tym w dniu 14.03.2006 r. złożyliście Państwo wniosek VZM-1 o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Budynek mieszkalny, o którym mowa wyżej planujecie Państwo oddać do użytku z końcem kwietnia 2007 r., jednak do tego czasu nie zostanie w całości wykończony. W związku z tym nadal będziecie Państwo ponosić wydatki na jego wykończenie. Biorąc więc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz cytowane wyżej przepisy należy stwierdzić, iż w przypadku gdy nastąpi planowane z końcem kwietnia 2007 r. oddanie do użytku części wykończonej budynku mieszkalnego, to wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych na wykończenie pozostałej części budynku należy traktować jako wydatki na inwestycję wymienioną w art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zwrocie części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych, tj. na budowę budynku mieszkalnego.

2011
1
kwi

Istota:

Czy brak wymaganymi przepisami prawa budowlanego pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego stanowi przeszkodę w skorzystaniu z ulgi remontowo modernizacyjnej?

Fragment:

W przypadku kiedy podatnik chce skorzystać z możliwości odliczenia od podatku w ramach ulgi na remont i modernizację, o której mowa w art. 12 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy musi w pierwszej kolejności wykonać prace budowlane mające na celu zakończenie budowy. Za datę uzyskania tytułu prawnego do zajmowanego budynku mieszkalnego należy uznać moment, w którym podatnik uzyskał pozwolenie na jego użytkowanie. Uzyskanie takiego pozwolenia potwierdza fakt zakończenia budowy budynku mieszkalnego, jak również legalizuje jego użytkowanie.Momentu zakończenia budowy (oddania obiektu do użytkowania) nie definiuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zagadnienie budowy budynku mieszkalnego, regulują natomiast przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. Nr 106, poz. 1126 ze zm.). W myśl art. 54 powołanej ustawy do używania obiektu budowlanego, na którego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowę, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy. Zakończenie budowy obiektu budowlanego następuje w momencie, gdy odpowiada on warunkom, jakie przewiduje Prawo budowlane. Brak zgłoszenia zakończenia budowy do właściwego organu wskazuje, że w sensie prawnym i faktycznym budowa przedmiotowego domu mieszkalnego nie została jeszcze zakończona. Ponadto istotą remontu jest wykonywanie robót budowlanych w istniejącym już obiekcie, polegających głównie na wymianie dotychczas zużytych składników wyposażenia technicznego budynku, natomiast istotą modernizacji jest trwałe ulepszenie, unowocześnienie istniejącego budynku.

2011
1
mar

Istota:

Jaką stawkę podatku od towarów i usług (VAT) zastosować przy czynności sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, nieruchomości zabudowanych niewykończonymi obiektami budowlanymi oraz nieruchomości gruntowych zabudowanych obiektami, których budowa została ukończona ?

Fragment:

Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega między innymi odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zatem od 1 maja 2004 r. grunt jest towarem w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Odpłatna dostawa gruntu podlega opodatkowaniu VAT jeśli jest realizowana przez podatnika w ramach jego działalności gospodarczej. Zgodnie z przedstawionym przez Starostwo stanem faktycznym przedmiotowa sprzedaż dotyczy działek gruntowych zabudowanych, oraz dziaek gruntowych niezabudowanych. W przypadku dostawy działek gruntowych zabudowanych, są to grunty zabudowane niedokończonymi obiektami , oraz grunty zabudowane obiektami których budowa zostala zakończona. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.