IPPB3/4510-1123/15-2/JBB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Ustalenia momentu rozpoznania przychodów i kosztów podatkowych z tytułu zawartych zakładów wzajemnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015r., poz.643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22.12.2015r. (data wpływu 29.12.2015r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia momentu rozpoznania przychodów i kosztów podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2015r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia momentu rozpoznania przychodów i kosztów podatkowych z tytułu zawartych zakładów wzajemnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Spółka planuje rozpoczęcie działalności w zakresie zakładów wzajemnych przez internet, na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych. Działalność ta będzie polegała na tym, że osoba chcąca dokonać zawarcia zakładu wzajemnego przez internet po spełnieniu odpowiednich warunków formalnych:

  1. dokonanie rejestracji w systemie (utworzenia konta gracza),
  2. wpłaceniu minimalnej kwoty środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy zgodnie z regulaminem,

będzie mogła wytypować zaistnienie różnych zdarzeń (wynik tych zdarzeń).

Uczestnik zakładów wzajemnych, aby uczestniczyć w zakładzie będzie musiał dokonać wpłaty odpowiedniej stawki wyrażonej w pieniądzu. Zawarcie zakładu będzie następować w momencie wpłaty stawki. Uczestnik zakładu wzajemnego ma możliwość wygrania określonej sumy pieniędzy zależnej od stosunku wpłaty do wygranej.

Wpłacanie stawki zakładu przez uczestnika nie oznacza, że w tym momencie dochodzi do rozstrzygnięcia zakładu wzajemnego. Wpłaty dokonywane przez uczestników zakładów wzajemnych będą dokonywane w danym miesiącu, a rozstrzygnięcie zakładów wzajemnych będzie następowało w terminach późniejszych, np. wpłata stawki przez gracza nastąpi w miesiącu lutym, a rozstrzygnięcie zakładu będzie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Zatem dopiero w tym momencie dojdzie do wykonania usługi przez Spółkę, gdyż uczestnik oczekuje od Spółki określonego sposobu zachowania właśnie w tym momencie.

W związku z tym Spółka będzie posiadać wpłacone przez uczestników zakładów wzajemnych środki pieniężne, które nie stanowią jej przychodu, a jedynie są one przechowywane do czasu rozstrzygnięcia zakładu wzajemnego, jeżeli do takiego rozstrzygnięcia dojdzie, bo mogą zdarzać się przypadki gdzie z przyczyn niezależnych od Spółki dojdzie do odwołania zdarzenia będącego przedmiotem zakładu wzajemnego. W momencie rozstrzygnięcia zakładu wzajemnego dojdzie do następujących sytuacji:

  1. uczestnik zakładu dokonał prawidłowego wytypowania zakładu i Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wygranej pieniężnej, która może być niższa niż kwota wpłacona przez uczestnika. Nadwyżka kwoty wpłaconej nad wygraną będzie stanowić przychód Spółki.
  2. uczestnik zakładu dokonał prawidłowego wytypowania zakładu i Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wygranej pieniężnej, która może być wyższa niż kwota wpłacona przez uczestnika. Spółka nie uzyska z takiego zakładu przychodu.
  3. uczestnik zakładu dokonał nieprawidłowego wytypowania zakładu i Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty wygranej pieniężnej a wpłacona kwota stanowi przychód Spółki.

W związku z powyższym kwotą przychodu dla Spółki będzie kwota, jaką uczestnik zakładu wzajemnego zostawi w Spółce, co wystąpi wówczas, gdy uczestnik wygra mniej niż wpłacił łub nie wygrał żadnej kwoty.

W przypadku, gdy nie dojdzie do rozstrzygnięcia zakładu z przyczyn niezależnych od Spółki uczestnik zakładu otrzyma zwrot środków pieniężnych w kwocie wpłaconej stawki za zakład. Spółka w danym miesiącu będzie miała możliwość ustalenia kwot przychodu na podstawie systemu finansowo-księgowego.

Spółka nie będzie wystawiać faktur dokumentujących zawarcie zakładów, gdyż jest to sprzedaż na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami podatku VAT.

Z przychodem podatkowym osiąganym z zakładów wzajemnych wiąże się przede wszystkim bezpośrednio koszt jego uzyskania, którym jest podatek od gier hazardowych.

Podatek od gier będzie ponoszony przez Spółkę od dnia rozpoczęcia urządzania gier na pierwszej stronie internetowej objętej zwolnieniem. Podatek od gier będzie płacony do 10 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

W związku z tym, że będzie to koszt bezpośredni Spółka będzie alokować do przychodów z rozstrzygniętych zakładów wzajemnych, a co za tym idzie dopiero w tym momencie ujmować w kosztach uzyskania przychodu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
  1. Czy przychód podatkowy z zawarcia zakładów wzajemnych będzie powstawał w momencie rozstrzygnięcia zawartych zakładów wzajemnych...
  2. Czy koszt podatkowy stanowiący podatek od gier będzie podlegał zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie rozstrzygnięcia zawartych zakładów wzajemnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przepisu art. 12 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014, poz. 851 z późn. zm.) dalej zwaną „ustawa o CIT” za przychody uznaje się m.in. otrzymane pieniądze. W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą przychodami są także należne przychody pomimo tego, że nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane (art. 12 ust 3 ustawy o CIT). W związku z tym przychodami podatkowymi są otrzymane pieniądze, które powodują trwałe przysporzenie majątkowe podatnika. Ponadto przychodami są należne pieniądze będące następstwem wykonania przez podatnika świadczenia, za które ma on otrzymać umowne wynagrodzenie. Taki przychód powstaje niezależnie od otrzymania środków pieniężnych.

Przepisy ustawy o CIT określają przychody, które nie stanowią przychodów podatkowych. Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o CIT do przychodów podatkowych nie zalicza się pobranych wpłat na poczet dostaw towarów lub świadczenia usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Oznacza, to, że tylko otrzymane pieniądze, które następnie staną się należnością (zapłaconą należnością) mogą być przychodami podatkowymi.

W przedstawionym stanie przyszłym Spółka w momencie zawierania zakładu przez uczestnika (gracza) otrzymuje środki pieniężne, które nie stanowią uregulowania należności Spółki za świadczenie usług. Spółka posiada te środki do momentu rozstrzygnięcia zakładu wzajemnego i dopiero w tym momencie Spółka będzie wiedzieć, czy powstanie należność za usługi, czy też taka należność nie powstanie. Uregulowanie należności nastąpi, co zostało przedstawione w stanie przyszłym w przypadkach, gdy wpłata uczestnika za zakład będzie wyższa niż wygrana. Dopiero w tym momencie Spółka zabierze z wpłaconych środków należną jej kwotę za usługi.

W związku z tym otrzymane środki pieniężne z zawartych zakładów wzajemnych nie stanowią przychodu podatkowego gdyż są to pobrane wpłaty na poczet usług, które zostaną wykonane w następnych okresach rozliczeniowych tj. w okresach gdzie dojdzie do rozstrzygnięcia zawartych zakładów i ustalenia czy po stronie Spółki doszło do powstania przychodu – należności.

Przychód z zawartych zakładów wzajemnych powstanie dopiero w momencie, gdy dojdzie do rozstrzygnięcia zakładów wzajemnych.

Ze względu na to, że otrzymane stawki (pieniądze) za zakłady wzajemne nie stanowią przychodu w momencie ich otrzymania nie znajdą zastosowania przepisy art. 12 ust. 3a-3e ustawy o CIT dotyczące określenia momentu powstania przychodu. Dopiero, gdy dojdzie od rozstrzygnięcia zakładów wzajemnych nastąpi wykonanie usługi a co za tym idzie przychód podatkowy będzie rozpoznany zgodnie z art. 12 ust. 3a ustawy o CIT tj. w dacie wykonania usługi.

W odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów, jakim będzie podatek od gier Spółka stoi na stanowisku, że jest to koszt bezpośrednio związany z uzyskiwanym przychodem na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy o CIT - z tytułu zawierania zakładów wzajemnych. Podatek ten obciąża kwotę wpłaconych stawek przez graczy zawierających zakłady wzajemne a co za tym idzie w przypadku, gdy Spółka uzyska przychody będzie on wpływał bezpośrednio na ich powstanie. W przypadku kosztów bezpośrednich istotne z podatkowego punktu widzenia jest to, że koszt ten można bezpośrednio powiązać z kwotą konkretnego uzyskanego przychodu, ponieważ stanowi on 12% kwoty stawki wpłaconej przez gracza.

Od wpłaconych kwot przez graczy Spółka będzie odprowadzać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu otrzymania wpłat podatek wynoszący 12% sumy stawek wpłaconych przez graczy. Na moment przyjęcia zakładu spółka nie ponosi ciężaru podatku gdyż jedynie potrąca go i wpłaca do organu podatkowego. Dopiero w momencie rozstrzygnięcia zakładu ciężar tego podatku może zostać poniesiony przez Spółkę.

W związku z tym koszty uzyskania przychodów będą powstawać w następujących sytuacjach:

  1. uczestnik zakładu dokonał prawidłowego wytypowania zakładu i Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wygranej pieniężnej, która może być niższa niż kwota wpłacona przez uczestnika. Nadwyżka kwoty wpłaconej nad wygraną będzie stanowić przychód Spółki a kosztem podatkowym będzie kwota podatku od gier obliczona od wpłaconej stawki zakładu,
  2. uczestnik zakładu dokonał prawidłowego wytypowania zakładu i Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wygranej pieniężnej, która może być wyższa niż kwota wpłacona przez uczestnika. Spółka nie uzyska z takiego zakładu przychodu, ale kosztem podatkowym będzie kwota wypłaconej nadwyżki na wpłaconą stawką powiększona o kwotę podatku od gier obliczoną od wpłaconej stawki zakładu,
  3. uczestnik zakładu dokonał nieprawidłowego wytypowania zakładu i Spółka nie będzie zobowiązana do wypłaty wygranej pieniężnej a wpłacona kwota stanowi przychód Spółki a kosztem podatkowym będzie kwota podatku od gier obliczona od wpłaconej stawki zakładu.

W powyższych przypadkach dokładnie widać, że kwota podatku od gier ma bezpośredni związek z przychodem podatkowym powstałym w momencie rozstrzygnięcia zakładów wzajemnych.

Reasumując zdaniem Spółki przychód podatkowy z zawarcia zakładów wzajemnych będzie powstawał w momencie rozstrzygnięcia zawartych zakładów wzajemnych natomiast koszt uzyskania przychodów, którym będzie podatek od gier będzie podlegał zaliczeniu do kosztów w momencie rozstrzygnięcia zawartych zakładów wzajemnych gdyż jest to koszt bezpośrednio związany z przychodem podatkowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późń. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.