IPPB2/4511-165/15-2/MK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako wygrane w zakładach wzajemnych urządzanych i prowadzonych na terytorium Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Belgii przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej na mocy zawartych umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu w Polsce, jednakże przychód ten na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania ewentualnie uzyskanego z tego tytułu przychodu w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym składanym do właściwego urzędu skarbowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 grudnia 2014 r. (data wpływu 2 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wygranych w zakładach wzajemnych prowadzonych za pośrednictwem internetu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu wygranych w zakładach wzajemnych prowadzonych za pośrednictwem internetu.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Miejsce zamieszkania Podatnika znajduje się na terytorium RP, gdzie przebywa on przez większą część roku. Podczas pobytów na terytorium Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji oraz Belgii podatnik bierze udział w zakładach wzajemnych, zgodnie z definicją ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. art. 2 ust. 2. Zakłady te organizowane są za pośrednictwem Internetu, a ich organizator jest uprawniony do prowadzenia własnej działalności na podstawie przepisów wewnętrznych państwa, na terytorium którego odbywa się gra.

Ewentualna wygrana lub jej część jest wypłacana na rachunek bankowy podatnika, otwarty i prowadzony w polskim banku.

Maksymalna kwota wygranej z pojedynczego zakładu nie przekracza 2280 złotych. Jednocześnie łączna kwota wpływu na konto podatnika (przelewu dokonanego z konta organizatora na konto podatnika) może być wyższa, ponieważ składają się na nią wygrane z wielu niezależnych zakładów, których jednorazowe wartości nie przekraczają 2280 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochody uzyskiwane w wyżej wymienionych okolicznościach podlegają w Polsce opodatkowaniu i czy należy je zgłaszać w Urzędzie Skarbowym...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Rzeczpospolita Polska ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Francją, Wielka Brytanią, Hiszpanią i Belgią.

Na podstawie artykułu 21 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między RP i Francją, artykułu 21 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między RP i Wielką Brytanią, artykułu 21 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między RP i Hiszpanią oraz artykułu 21 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między RP i Belgią dochód z zakładów wzajemnych podlega opodatkowaniu jedynie w RP.

W związku z tym zasady tego opodatkowania reguluje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na mocy artykułu 21 ust. 1 punkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wygrane w zakładach wzajemnych są wolne od opodatkowania, jeżeli:

 • są urządzane i prowadzone przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego - jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2280 zł.

W związku z powyższym wymienione w opisie sytuacji przyszłej wygrane są zwolnione z podatku oraz nie podlegają obowiązkowi zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Zgodnie z art. 30 ust. 9 ww. ustawy, powyższy przepis stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania przez podatnika jego miejsca zamieszkania dla celów podatkowych certyfikatem rezydencji.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 6a cyt. ustawy wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Z powołanego powyżej przepisu wynika, że wygrana uzyskana w zakładach wzajemnych urządzonych i prowadzonej przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów o grach hazardowych, o ile jej jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2.280,00 zł, będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną, której miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, gdzie przebywa on przez większą część roku. Podczas pobytów na terytorium Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji oraz Belgii Wnioskodawca bierze udział w zakładach wzajemnych, zgodnie z definicją ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. art. 2 ust. 2. organizowanych za pośrednictwem internetu. Organizator tych zakładów jest uprawniony do prowadzenia własnej działalności na podstawie przepisów wewnętrznych państwa, na terytorium którego odbywa się gra. Ewentualna wygrana lub jej część jest wypłacana na rachunek bankowy Wnioskodawcy, otwarty i prowadzony w polskim banku. Maksymalna kwota wygranej z pojedynczego zakładu nie przekracza 2.280 złotych. Jednocześnie łączna kwota wpływu na konto Wnioskodawcy (przelewu dokonanego z konta organizatora na konto podatnika) może być wyższa, ponieważ składają się na nią wygrane z wielu niezależnych zakładów, których jednorazowe wartości nie przekraczają 2280 zł.

Ustawowa definicja zakładów wzajemnych zawarta została w art. 2 ust. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.), który stanowi, że zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

 1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
 2. zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

Stosownie do treści art. 4 ust. 2 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2.

W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych zakładów wzajemnych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 15d ust. 1 ww. ustawy).

Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany przeprowadzać transakcje wynikające z tych zakładów wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego prowadzonego w:

 1. banku krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą - Prawo bankowe”;
 2. oddziale banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe;
 3. instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe, prowadzącej działalność w formach określonych w art. 48i tej ustawy;
 4. innej instytucji upoważnionej do prowadzenia rachunku płatniczego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175, z późn. zm.) (art. 153E ww. ustawy).

Ponieważ Wnioskodawca będzie otrzymywał wygrane z tytułu uczestnictwa w zakładach wzajemnych organizowanych za pośrednictwem internetu na terytorium państw Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Belgii, zatem należy odnieść się do postanowień zawartych przez Polskę w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, tj.:

 • Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych podpisanej w Londynie w dniu 20 lipca 2006 r. (t. j. Dz. U. z z 2006 r. nr 250, poz. 1840).

W myśl art. 21 ust. 1 ww. Konwencji zatytułowanego Inne dochody, części dochodu, inne niż dochód wypłacany przez trust lub z majątku spadkowego w wyniku zarządzania tym majątkiem, bez względu na to gdzie powstają, osiągane przez osobę mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, które nie zostały objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

 • Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Hiszpanii o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Madrycie w dniu 15 listopada 1979 r. (Dz. U. z 1982 r. nr 17, poz. 127

W myśl art. 21 ust. 1 ww. Umowy zatytułowanego Inne dochody części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, bez względu na to, skąd one pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, będą opodatkowane tylko w tym Państwie.

 • Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Republiki Francuskiej w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną 20 czerwca 1975 r.( Dz. U. z 1977 r. nr 1, poz. 5).

W myśl art. 21 ust. 1 ww Umowy zatytułowanego inne nie wymienione przychody części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania w jednym z Umawiających się Państw, bez względu na to skąd pochodzą, a o których nie było mowy w poprzednich artykułach niniejszej umowy, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie.

 • Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Belgii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie w dniu 20 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 211, poz. 2139).

W myśl art. 21 ust. 1 ww. Konwencji zatytułowanego Inne dochody części dochodu osoby mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w jednym Umawiającym się Państwie, bez względu na to skąd pochodzą, które nie są objęte postanowieniami poprzednich artykułów niniejszej Konwencji, mogą być opodatkowane tylko w tym Państwie.

Z powyższego wynika, że uzyskane przez Wnioskodawcę dochody z wygranych w zakładach wzajemnych które Wnioskodawca uzyska na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, będą podlegały opodatkowaniu w Polsce, tj. miejscu zamieszkania Wnioskodawcy.

Jak wynika z wniosku zakłady wzajemne będą organizowane i prowadzone przez podmiot do tego uprawniony na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej. Maksymalna jednorazowa wartość wygranej z pojedynczego zakładu nie przekroczy kwoty 2.280,00 zł. Zatem w świetle powołanych powyżej uregulowań prawnych należy uznać, że zostaną spełnione warunki określające zwolnienie przedmiotowe na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Należy przy tym wskazać, że w sytuacji, gdy jednorazowa wartość wygranej przekracza kwotę 2.280,00 zł to opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega cała wartość wygranej.

Wobec tego ewentualna wygrana w zakładach wzajemnych wpłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy otwarty i prowadzony w Polsce, o ile jej jednorazowa wartość nie przekroczy kwoty 2.280,00 zł, będzie korzystać z ww. zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reasumując:

Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako wygrane w zakładach wzajemnych urządzanych i prowadzonych na terytorium Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Belgii przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej na mocy zawartych umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu w Polsce, jednakże przychód ten na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania ewentualnie uzyskanego z tego tytułu przychodu w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym składanym do właściwego urzędu skarbowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.