IBPP4/4513-90/16/PK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Korekta zapłaconego podatku z tytułu zakładów wzajemnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 10 marca 2016 r. (data wpływu 15 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z 29 kwietnia 2016 r. (data wpływu 5 maja 2016 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od gier hazardowych w przedmiocie korekty zapłaconego podatku z tytułu zakładów wzajemnych, jest:

 • prawidłowe w zakresie korekty zapłaconego podatku,
 • nieprawidłowe w zakresie rozpoznania nadpłaty podatku.

UZASADNIENIE

W dniu 15 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od gier hazardowych w przedmiocie korekty zapłaconego podatku z tytułu zakładów wzajemnych. Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 29 kwietnia 2016 r., stanowiącym odpowiedz na wezwanie organu z 26 kwietnia 2016 r., znak:IBPP4/4513-90/16/PK.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie urządzania i prowadzenia zakładów wzajemnych, o których mowa w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (UGH), na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Finansów regulaminu.

W związku z powyższym, Spółka jako podatnik podatku od gier, stosownie do art. 75 ust. 1 w zw. z art. 73 ust. 1 pkt 4) UGH jest zobowiązana do:

 1. składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru (w przypadku Spółki jest to deklaracja dla podatku od gier POG-5 wraz z załącznikiem POG-5/A), oraz
 2. obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej

-za okresy miesięczne, w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Podstawą opodatkowania podatkiem od gier w zakładach wzajemnych jest suma wpłaconych stawek (art. 73 ust. 1 pkt 4 UGH).

Po przyjęciu przez Spółkę od klienta (gracza) stawki na dany zakład wzajemny (np. na mecz piłki nożnej) oraz odprowadzeniu przez Spółkę (od przyjętej stawki) podatku od gier, może się zdarzyć, że Spółka jest zobowiązana do zwrotu stawki.

Sytuacje w których Spółka określa przyczyny zwrotu stawki uregulowane są w zatwierdzonym przez Ministra Finansów regulaminie urządzania zakładów wzajemnych. Mogą to być między innymi następujące sytuacje:

 • zdarzenie, którego dotyczy zawarty przez gracza zakład nie odbywa się (np. następuje odwołanie meczu),
 • po przyjęciu przez Spółkę zakładu (i wpłaceniu przez gracza stawki), w wyniku wewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez Spółkę, okazuje się, że zakład został zawarty nieprawidłowo, np. zakład zostaje zawarty w trakcie odbywanego zdarzenia, którego dotyczy zakład (w trakcie meczu), co w przypadku danego zakładu jest niedozwolone,
 • anulowanie zakładu w związku z podejrzeniem zmowy pomiędzy graczami (np. w przypadku zawarcia identycznych zakładów w krótkim okresie czasu na znaczne kwoty stawek),
 • wystąpienie oczywistego błędu na kuponie, który potwierdza zawarcie zakładu.

W wyniku powyższych sytuacji dochodzi do anulowania zakładu (zgodnie z postanowieniami regulaminu) i w konsekwencji do zwrotu przez Spółkę stawki wpłaconej przez gracza. Istotne jest to, że pomiędzy dniem wpłaty stawki przez gracza, a dniem faktycznego zwrotu stawki może minąć znaczny okres czasu, nawet kilka miesięcy, np. w przypadku gdy gracz zawiera zakład długoterminowy.

Fakt zwrotu stawki przez Spółkę oznacza, że po stronie Spółki powstała nadpłata w podatku od gier, podstawą bowiem opodatkowania podatkiem od gier w zakładach wzajemnych jest suma wpłaconych stawek (art. 73 ust. 1 pkt 4 UGH).

Zgodnie bowiem z art. 72 § 1 pkt 1) OP, za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego podatku. Tymczasem w przypadku zwrotu stawki przez Spółkę, fakt nadpłacenia podatku jest bezsporny.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy w związku z powstaniem nadpłaty w podatku od gier, jeżeli Spółka wykazała podatek od gier w deklaracji za miesiąc X (np. styczeń 2016 r.), a następnie zwróciła graczowi stawkę w miesiącu Y (np. w marcu 2016 r.) Spółka ma prawo:

 1. dokonać korekty pierwotnej miesięcznej deklaracji dla podatku od gier (deklaracja POG-5 i załącznika POG-5/A), w której wykazała wpłaconą przez gracza stawkę oraz należny z tego tytułu podatek od gier (w naszym przykładzie korekty deklaracji za miesiąc X, tj. styczeń 2016 r.), czy też
 2. rozliczać nadpłatę w podatku od gier w bieżącej deklaracji dla podatku od gier, tj. deklaracji w której następuje zwrot stawki (w naszym przykładzie w deklaracji za miesiąc Y, tj. marzec 2016 r.)...

Zdaniem Spółki, nadpłatę w podatku od gier, Spółka ma prawo rozliczać w deklaracji dla podatku od gier za miesiąc w którym Spółka zwróciła graczowi stawkę (w naszym przykładzie w deklaracji za miesiąc Y, tj. marzec 2016 r.).

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Przepisy UGH nie przewidują instytucji korekty deklaracji dla podatku od gier ani nadpłaty tego podatku, stąd do opisanego stanu faktycznego należy stosować przepisy OP. Zgodnie bowiem z art. 8 UGH do postępowań w sprawach określonych w UGH stosuje się odpowiednio przepisy OP, chyba że przepisy UGH stanowią inaczej.

Zgodnie z art. 73 § 1 pkt 1) OP, nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.

W przypadku Spółki, o tym czy mamy do czynienia z nadpłatą decyduje moment zwrotu stawki klientowi (graczowi). Dopóki Spółka nie zwróci graczowi stawki, wykazany i odprowadzony przez Spółkę podatek od gier od takiej stawki, jest podatkiem należnym i Spółka nie może ani żądać jego zwrotu, ani dokonywać jakichkolwiek korekt deklaracji dla podatku od gier. Niezależnie bowiem od przyczyn zwrotu stawki, dopóki Spółka dysponuje wpłaconą stawką, nie może dokonać żadnej korekty deklaracji dla podatku od gier, ponieważ wpłacona przez klienta (gracza) kwota posiada status „wpłaconej stawki”.

Powyższe wynika z faktu, że podstawą opodatkowania podatkiem od gier jest suma wpłaconych stawek (art. 73 ust. 1 pkt 4 UGH). Przepisy UGH łączą obowiązek podatkowy ze zdarzeniem faktycznym, tj. faktem wpłaty stawki na zakład, a nie od zdarzenia, czy dana stawka została wpłacona na zakład, który zostanie lub nie zostanie później anulowany. Dlatego też dla celów obowiązku podatkowego w podatku od gier nie mają znaczenia przyczyny anulowania zakładu, ale fakt wpłaty stawki lub ewentualny fakt zwrotu stawki.

Jeżeli Spółka anuluje dany zakład (np. ponieważ zakład zostanie zawarty nieprawidłowo), ale pomimo tego nie zwróci graczowi stawki, to po stronie Spółki nie powstaje nadpłata. Dopiero w momencie zwrotu stawki, zachodzi podstawa do zwrotu nadpłaconego podatku, pod warunkiem, że Spółka wystąpi z takim wnioskiem poprzez odpowiednie rozliczenie w deklaracji dla podatku od gier. Deklaracja ta jest deklaracją za miesiąc w którym Spółka zwróciła graczowi stawkę (w naszym przykładzie w deklaracji za miesiąc Y. tj. marzec 2016 r.). Spółka nie może skorygować deklaracji w której wykazała wpłaconą przez gracza stawkę (w naszym przykładzie nie dokonuje korekty deklaracji za miesiąc X, tj. styczeń 2016 r.), ponieważ w miesiącu tym (w miesiącu X) stawka była wpłacona, a zatem w świetle art. 73 ust. 1 pkt 4 UGH, Spółka była zobowiązana za ten miesiąc (za miesiąc X) wykazać tą stawkę wraz z kwotą należnego podatku od gier.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest:
 • prawidłowe w zakresie korekty zapłaconego podatku,
 • nieprawidłowe w zakresie rozpoznania nadpłaty podatku

Zgodnie z art. 72 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa za nadpłatę uważa się m.in. kwotę nadpłaconego lub nienależnie zapłaconego podatku.

Na podstawie art. 73 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej nadpłata powstaje, z zastrzeżeniem § 2, z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej.

Na podstawie powyższego należ stwierdzić, że nadpłata powstaje gdy podatnik danego podatku wpłaci do organu podatkowego kwotę podatku, która w ogóle nie powinna być wpłacona albo gdy wpłacona kwota przewyższa kwotę która winna być wpłacona w danym czasie np. za rozlicznie okresowe podatku.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 612 ze zm.), dalej zwaną „ustawą o grach” zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu:

 1. wyników sportowego współzawodnictwa ludzi lub zwierząt, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranej zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek - totalizatory;
 2. zaistnienia różnych zdarzeń, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej - bukmacherstwo.

W myśl art. 73 ust. 1 pkt 4 podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek.

Na podstawie art. 75 ust. 1 ustawy podatnicy, z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, są obowiązani, bez wezwania, do:

 1. składania właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji podatkowych dla podatku od gier, według ustalonego wzoru,
 2. obliczania oraz wpłacania podatku od gier na rachunek właściwej izby celnej

-za okresy miesięczne, w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Na mocy § 1 pkt 1 i 2 rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowej dla podatku od gier z dnia 27 stycznia 2010 r. (t.j. z dnia 8 lipca 2014 r. Dz.U. z 2014 r. poz. 1089) określa się wzory deklaracji podatkowej dla podatku od gier:

 1. POG-5 - deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera, stanowiąca załącznik nr 1 do rozporządzenia;
 2. POG-5/A - załącznik do deklaracji POG-5 dla podatku od gier przeznaczony dla podatników prowadzących kasyna gry, salony gry bingo pieniężne oraz urządzających zakłady wzajemne, loterie pieniężne, grę telebingo i loterie audioteksowe, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.

Zgodnie ze wzorem załącznika POG-5/A (określonym w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia) wykazuje się w nim m.in. podstawę opodatkowania z tytułu organizowanych zakładów wzajemnych.

Na podstawie ww. przepisów należy stwierdzić, że podmiot prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych rozlicza podatek z tej działalności w okresach miesięcznych składając deklaracje POG-5 wraz załącznikiem POG-5/A, gdzie wykazuje m.in. podstawę opodatkowania, która stanowi sumę wpłaconych składek w danym okresie rozliczeniowym. Podatek za dany okres rozliczeniowy winien być wpłacony do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

Przenosząc regulacje w zakresie nadpłaty na grunt podatku od gier w zakresie zakładów wzajemnych, należy stwierdzić, że nadpłata w tym podatku powstanie jeśli podatnik wpłaci kwotę podatku wyższą od tej zadeklarowanej w deklaracji - w sytuacji gdy w deklaracji wykazano właściwa kwotę - albo też gdy w wpłaci kwotę podatku taką jaką zadeklarował w deklaracji lecz zadeklarowana kwota będzie zawyżona.

Jak wynika z wniosku Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie urządzania i prowadzenia zakładów wzajemnych. Po przyjęciu przez Spółkę od klienta (gracza) stawki na dany zakład wzajemny (np. na mecz piłki nożnej) oraz odprowadzeniu przez Spółkę (od przyjętej stawki) podatku od gier, może się zdarzyć, że Spółka jest zobowiązana do zwrotu stawki.

Sytuacje w których Spółka określa przyczyny zwrotu stawki uregulowane są w zatwierdzonym przez Ministra Finansów regulaminie urządzania zakładów wzajemnych. Mogą to być między innymi następujące sytuacje:

 • zdarzenie, którego dotyczy zawarty przez gracza zakład nie odbywa się (np. następuje odwołanie meczu),
 • po przyjęciu przez Spółkę zakładu (i wpłaceniu przez gracza stawki), w wyniku wewnętrznej weryfikacji przeprowadzonej przez Spółkę, okazuje się, że zakład został zawarty nieprawidłowo, np. zakład zostaje zawarty w trakcie odbywanego zdarzenia, którego dotyczy zakład (w trakcie meczu), co w przypadku danego zakładu jest niedozwolone,
 • anulowanie zakładu w związku z podejrzeniem zmowy pomiędzy graczami (np. w przypadku zawarcia identycznych zakładów w krótkim okresie czasu na znaczne kwoty stawek),
 • wystąpienie oczywistego błędu na kuponie, który potwierdza zawarcie zakładu.

W wyniku powyższych sytuacji-dochodzi do anulowania zakładu (zgodnie z postanowieniami regulaminu) i w konsekwencji do zwrotu przez Spółkę stawki wpłaconej przez gracza. Istotne jest to, że pomiędzy dniem wpłaty stawki przez gracza, a dniem faktycznego zwrotu stawki może minąć znaczny okres czasu, nawet kilka miesięcy, np. w przypadku gdy gracz zawiera zakład długoterminowy.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Spółka uwzględniając w danym okresie rozliczeniowym wszystkie wpłacone stawki w tym okresie - tj. deklarując je oraz wpłacając kwotę podatku tożsamą z ta deklarowaną - prawidłowo rozlicza podatek. Tj. z jednej strony czyni zadość przepisom w zakresie podatku od gier, a z drugiej strony, nie wpłaca kwoty podatku wyższej od tej zadeklarowanej jak i też nie deklaruje kwoty wyższej niż faktycznie winna ona wynosić.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że nie występują tu okoliczności które generują nadpłatę podatku w rozumieniu ordynacji podatkowej. Wycofania (zwrot) stawki w późniejszym okresie rozliczeniowym nie stanowi okoliczność wymienionej w Ordynacji podatkowej, która skutkuje powstaniem nadpłaty.

Dla tego też stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nie prawidłowe.

Powyższe jednak nie przekreśla możliwości korekty podatku. Jak słusznie zauważył Wnioskodawca dopóki nie zwróci graczowi stawki, wykazany i odprowadzony przez Spółkę podatek od gier od takiej stawki, jest podatkiem należnym. Niezależnie bowiem od przyczyn zwrotu stawki, dopóki Spółka dysponuje wpłaconą stawką, nie może dokonać żadnej korekty deklaracji dla podatku od gier, ponieważ wpłacona przez klienta (gracza) kwota posiada status „wpłaconej stawki” i winna być uwzględniona w podstawie opodatkowania za okres rozliczeniowy w którym została wpłacona. Podstawa opodatkowania jest określana na podstawie sumy wpłaconych stawek na określone zdarzenia, a nie zależy od tego czy dany zakład dojdzie do skutku czy też nie.

Dlatego też na prawidłowość rozliczenia (określenie podstawy opodatkowania) podatku od gier w zakresie zakładów wzajemnych nie ma znaczenia zaistnienie zdarzenia, które było przedmiotem zakładu, ale fakt wpłaty stawki lub ewentualny fakt zwrotu stawki.

W konsekwencji należy uznać że wycofanie stawki w późniejszym okresie rozliczeniowym (zgodnie z przykładem w marcu) nie czyni rozliczenia za okres (styczeń), w którym wykazano (uwzględniono) daną stawkę, za nieprawidłowe, tym samym brak jest podstawy do korygowania deklaracji pierwotnej.

Natomiast wycofanie stawki w okresie późniejszym niż ją wpłacono, można uznać za stawkę o wartości ujemnej, która pomniejsza sumę stawek za okres rozliczeniowy w którym dochodzi do zwrotu stawki, a tym samym pomniejsza podstawę opodatkowania za okres w którym dochodzi do wycofania stawki.

Dlatego też Wnioskodawca składając deklaracje za okres, w którym wycofano stawkę, winien uwzględnić ten fakt w składanej deklaracji za ten okres, poprzez pomniejszenie podstawy opodatkowania o kwotę zwróconej stawki.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej rozliczenia zwróconej stawki należy uznać za prawidłowe.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za:

 • prawidłowe w zakresie korekty zapłaconego podatku,
 • nieprawidłowe w zakresie rozpoznania nadpłaty podatku.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.