1424/1110/443/82/2005/IW | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy świadczone, opisane wyżej, usługi agencyjne na rzecz Totalizatora Sportowego, tj. Spółki wykonującej Monopol Państwa w zakresie sprzedaży gier losowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też są zwolnione od tego podatku?

1424/1110/443/82/2005/IW

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. loterie
  2. pośrednictwo
  3. zakłady wzajemne
  1. Podatek od towarów i usług (VAT)

POSTANOWIENIE
W dniu 20.07.2005r. Pan Krzysztof ...... wystąpił do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Wniosek dotyczy podatku od towarów i usług.
Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy agencyjnej Podatnik wykonuje na rzecz Totalizatora Sportowego sp. z o.o. usługi polegające na stałym zawieraniu umów sprzedaży zakładów w imieniu i na rachunek tej spółki oraz stałym zawieraniu umów sprzedaży losów loterii pieniężnej w imieniu i na rachunek tej spółki.
Z tytułu prowadzonej działalności Podatnik otrzymuje od Totalizatora Sportowego stosowne wynagrodzenie prowizyjne uzależnione od wartości zakładów używanych w grach prowadzonych przez tę spółkę. Podatnik potwierdza, że usługi polegają na wykonaniu opisanej wyżej czynności przez agenta na rzecz Totalizatora Sportowego i klasyfikowane są przez Urząd Statystyczny w klasie 92.71, tj. usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów ( a więc jako usługi rekreacyjne), branża 92 usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem.
Pytanie Podatnika:
Czy świadczone, opisane wyżej, usługi agencyjne na rzecz Totalizatora Sportowego, tj. Spółki wykonującej Monopol Państwa w zakresie sprzedaży gier losowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też są zwolnione od tego podatku?

Stanowisko Podatnika:
W ocenie Podatnika usługi świadczone na rzecz Totalizatora Sportowego sp. z o.o. podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.).
Uzasadniając powyższe stanowisko Podatnik wskazuje przede wszystkim, że usługi wykonywane przez kolektorów Totalizatora Sportowego, jako usługi integralnie związane z grami, klasyfikowane są przez Urząd Statystyczny w klasie 92.71, tj. usługi związane z grami hazardowymi i organizowaniem zakładów ( za usługi rekreacyjne), branża 92- usługi związane z rekreacją, kulturą i sportem.
Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt. 1 cyt. ustawy, zwalnia się z opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W powyższym załączniku, pośród usług zwolnionych w poz. 11 wymienia się usługi związane z kulturą, rekreacją i sportem ( PKWiU branża 92).
W tej samej pozycji ustawodawca zawiera również katalog usług mieszczących się w branży 92, ale wyłączonych ze zwolnionych. W grupie tych usług nie zostały wymienione usługi związane z grami hazardowymi i zakładami wzajemnymi, a więc świadczonymi przez kolektorów Spółki.

Stanowisko Organy Podatkowego:
Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, na mocy art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. zm), podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zasadą, wyrażoną w art. 8 ust. 3 w/w ustawy jest, iż usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych.
Stawka podstawowa podatku od towarów i usług, określona w art. 41 ust. 1 w/w ustawy, wynosi 22% z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 oraz art. 129 ust. 1.Ustawa przewiduje jednak również pewne zwolnienia od podatku, o których mowa między innymi w art. 43 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy.
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2005r, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy.
Pod poz. 11 tego załącznika ustawodawca ujął usługi o symbolu ex 92 - usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem 1) - z wyłączeniem:
1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi
2) usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,
3) usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),
4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na inne imprezy sportowe,
5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5)
5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach , usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach 5b) wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72)
6) działalności agencji informacyjnych,
7) usług wydawniczych,
8) usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz.12
Gdzie:
ex - dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania
1) - dotyczy wyłącznie usług związanych z rekreacją i sportem świadczonych przez podmioty, które nie mają jako celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług.
Z danych posiadanych przez tutejszy organ podatkowy wynika , iż prowadzi Pan działalność handlową oraz kolekturę Totolotka. Powyższa działalność opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych. Z żadnych złożonych przez Pana dokumentów nie wynika aby prowadzona działalność gospodarcza posiadała znamiona działalności non profit.
Należy zaznaczyć, iż zwolnienie z opodatkowania VAT wynikające z w/w przepisu dotyczące zwolnienia usług związanych z rekreacją i sportem, dotyczy wyłącznie usług świadczonych przez podmioty, które nie mają na celu osiąganie zysków, a zyski, które osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. W wypadku sprzedających kupony, np. Totolotka, owym zyskiem jest prowizja, zwykle stanowiąca (przynajmniej w części) zarobek prowadzącego kolekturę, kiosk czy sklep. Nie jest to z pewnością działalność non profit o jakiej mowa w objaśnieniach do cyt. zał. nr 4 do ustawy.
Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż uzyskiwane przez Pana wynagrodzenie prowizyjne z tytułu świadczenia usług na rzecz Totalizatora Sportowego nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na mocy cyt. art.43 ust.1 pkt.1 ustawy o VAT, lecz podlega opodatkowaniu zgodnie z art.41 ust.1 cyt. ustawy według stawki 22% .

Pouczenie:
Niniejsze postanowienie wydane zostało na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.
Zgodnie z art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla wnioskodawcy, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej -do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Zgodnie z art. 14b § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. Zażalenie, zgodnie z przepisem art. 222 w związku z art. 239 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia.
Zgodnie z art. 236 § 2 pkt. 1 cyt. ustawy zażalenie podlega opłacie skarbowej we właściwej wysokości.
Niniejsze postanowienie może zostać zmienione lub uchylone w drodze decyzji przez Organ odwoławczy w trybie art. 14b § 5 cyt. ustawy Ordynacja podatkowa.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.