0112-KDIL2-2.4012.80.2017.3.AKR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na udostępnianiu Platformy internetowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 30 marca 2017 r. (data wpływu 7 kwietnia 2017 r.) uzupełnionym pismem z dnia 29 maja 2017 r. (data wpływu 29 maja 2017 r.) oraz pismem z dnia 3 lipca 2017 r. (data wpływu 3 lipca 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na udostępnianiu Platformy internetowej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na udostępnianiu Platformy internetowej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony w dniu 29 maja 2017 r. o doprecyzowanie opisu sprawy oraz w dniu 3 lipca 2017 r. o pełnomocnictwo.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej jako: „Spółka”) jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka planuje rozszerzyć zakres prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej, w tym o usługi sklasyfikowane m.in. jako PKD 62.01 Działalność związana z oprogramowaniem; PKD 62.02 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki; PKD 62.03 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi; PKD 62.09 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych; PKD 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi.

Nowa działalność gospodarcza wykonywana przez Spółkę prowadzona będzie przy pomocy sieci Internet. Spółka za pośrednictwem utworzonej Platformy internetowej (dalej jako: „Platforma”) będzie oferowała osobom fizycznym (dalej jako: „Graczom”) chcącym się założyć między sobą tzw. giełdę zakładów. Platforma ma łączyć Graczy i dostarczać im narzędzi do zawarcia między sobą umowy zakładu. Spółka jako podmiot prowadzący Platformę nie będzie zawierać zakładu z Graczami.

Za pośrednictwem giełdy zakładów Gracze będą mogli zakładać się między sobą o wyniki wydarzeń sportowych mających charakter przyszły lub teraźniejszy. Aby zawrzeć zakład na giełdzie zakładów, każdy Gracz będzie musiał założyć konto, zaakceptować regulamin oraz zostać zweryfikowany przez Spółkę.

Aby móc uczestniczyć w zakładzie, Gracze zakładający się między sobą będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Spółki. Kurs, po którym zawierany będzie zakład pomiędzy Graczami, określany będzie przez strony zawierające zakład przed jego zawarciem, a zawarcie zakładu nastąpi dopiero po tym, kiedy nastąpi dopasowanie kursów i stawek dla poszczególnych stron zakładu. Spółka nie wyklucza, że będzie istniała możliwość, iż zakład będzie zawierany w części (tzn. jedynie część stawki zostanie dopasowana do zakładanego kursu) albo nie zostanie zawarty wcale (np. ze względu na niedopasowanie kursów lub stawek stron zakładu).

Przepływ pieniędzy następować będzie poprzez Platformę – tzn. Gracze przekazywać będą środki pieniężne Platformie (Spółce), a Platforma przekazywać będzie część środków (po potrąceniu należnej Spółce prowizji) Graczowi, który wygra zakład. Oznacza to, że wartość wygranej wypłacana będzie w pieniądzu na rachunek bankowy Gracza, który prawidłowo odgadnie wynik wydarzenia i będzie liczona jako iloczyn stawki oraz kursu, po którym zawarto zakład. Żadna ze stron nie będzie mogła, wycofać się z zakładu. Każda ze stron będzie natomiast mogła zawrzeć kolejny zakład dotyczący tego samego wydarzenia, wybierając twierdzenie odwrotne do tego, które zostało wybrane przy pierwszym zakładzie. Umożliwi to zwrot całości, części albo odpowiednio powiększonej stawki.

W uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, że:

  1. zamierza prowadzić działalność gospodarczą polegającą na udostępnianiu urządzenia informatycznego, jakim będzie Platforma internetowa. Spółka nie zamierza prowadzić działalności w zakresie gier losowych, czy zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
  2. będzie pobierała prowizję z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnieniu Platformy internetowej,
  3. aby móc uczestniczyć w zakładzie, Gracze zakładający się między sobą będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Spółki. Dopiero po wpłaceniu środków przez każdego Gracza, będą oni zakładać się między sobą. Natomiast Spółka, jak wskazano we wniosku należną prowizję z tytułu świadczenia usług polegających na udostępnieniu Platformy internetowej Graczom będzie pobierać, jako procent od kwoty wygranej netto, liczonej jako różnica między wartością wygranej a stawką,
  4. zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej – zgodnie z przedstawionym we wniosku zdarzeniem przyszłym – na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  5. w stosunku do Spółki nie powstał wcześniej obowiązek rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej,
  6. z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje dotyczące planowanego przedsięwzięcia polegającego na świadczeniu przez Spółkę usług udostępnienia Platformy internetowej będzie jednoznacznie wynikać, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczy i na czyją rzecz zostanie dokonana.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w świetle opisanej sytuacji świadczone przez Spółkę usługi na rzecz osób fizycznych polegające na udostępnieniu Platformy internetowej będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Zdaniem Wnioskodawcy, świadczone usługi polegające na udostępnianiu Platformy internetowej osobom fizycznym nie będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Uzasadnienia stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stawka podatku, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie natomiast z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. li 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy o VAT, zwalnia się również od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Niemniej jednak, powyżej wskazana regulacja odnosząca się do zwolnienia od podatku nie będzie miała zastosowania w przedmiotowej sprawie. Wynika, to z tego, iż Gracze nie będą zakładać się o wyniki wydarzeń ze Spółką. Gracze będą zawierać między sobą zakład nienazwany, którego urządzanie nie wymaga zezwolenia Ministra Finansów. Tym samym, Spółka nie będzie urządzać gier hazardowych przez sieć Internet w postaci zakładów wzajemnych, na które zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Zakłady za pośrednictwem giełdy zakładów zawierane będą na podstawie umowy pomiędzy Graczami. Natomiast Spółka za pośrednictwem giełdy zakładów będzie jedynie umożliwiała łączenie tego typu ofert, tak aby mogła zostać zawarta umowa pomiędzy Graczami. Tym samym rola Spółki ograniczy się tylko do pośrednictwa w takim zakładzie poprzez udostępnienie portalu internetowego na którym Gracze będą mogli zakładać się między sobą. Oznacza to, że Spółka w ramach prowadzonej działalności w żadnym momencie nie stanie się podmiotem urządzającym zakłady wzajemne, a będzie jedynie oferowała dostęp do giełdy zakładów za pośrednictwem udostępnionej Platformy internetowej. Zobowiązanymi do zapłaty podatku z tytułu uzyskanej wygranej z tego typu zakładów będą Gracze. O tych zobowiązaniach Gracze będą informowani w regulaminie świadczenia usług na profilu Spółki na Platformie.

Z tytułu świadczonych usług Spółka będzie pobierała prowizję, jako procent od kwoty wygranej netto, liczonej jako różnica między wartością wygranej a stawką. Kwota należnej prowizji Spółce będzie stanowiła jej przychód. Tym samym w ocenie Spółki, dla celów VAT wartość prowizji powinna zostać rozpoznana i opodatkowana wg stawki 23% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz. 1221, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 – na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Dostawa towarów oraz świadczenie usług mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy. Zgodnie z tym przepisem przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że w sytuacji, gdy przedmiotem dostawy są towary w rozumieniu powołanego wyżej przepisu i gdy czynność ta prowadzi do przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel, mamy do czynienia z dostawą w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Nie każda jednak czynność stanowiąca dostawę towarów lub świadczenie usług podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność była opodatkowana tym podatkiem musi być wykonana przez podatnika.

Jak wynika z art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – w myśl art. 15 ust. 2 ustawy – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Spółka planuje rozszerzyć zakres prowadzenia przez siebie działalności gospodarczej. Nowa działalność gospodarcza wykonywana przez Spółkę prowadzona będzie przy pomocy sieci Internet. Spółka za pośrednictwem utworzonej Platformy internetowej (dalej jako: „Platforma”) będzie oferowała osobom fizycznym (dalej jako: „Graczom”) chcącym się założyć między sobą tzw. giełdę zakładów. Platforma ma łączyć Graczy i dostarczać im narzędzi do zawarcia między sobą umowy zakładu. Spółka jako podmiot prowadzący Platformę nie będzie zawierać zakładu z Graczami. Za pośrednictwem giełdy zakładów Gracze będą mogli zakładać się między sobą o wyniki wydarzeń sportowych mających charakter przyszły lub teraźniejszy. Aby zawrzeć zakład na giełdzie zakładów, każdy Gracz będzie musiał założyć konto, zaakceptować regulamin oraz zostać zweryfikowany przez Spółkę. Aby móc uczestniczyć w zakładzie, Gracze zakładający się między sobą będą wpłacać stawkę/stawki w pieniądzu za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek bankowy Spółki. Kurs, po którym zawierany będzie zakład pomiędzy Graczami, określany będzie przez strony zawierające zakład przed jego zawarciem, a zawarcie zakładu nastąpi dopiero po tym, kiedy nastąpi dopasowanie kursów i stawek dla poszczególnych stron zakładu. Spółka nie wyklucza, że będzie istniała możliwość, iż zakład będzie zawierany w części (tzn. jedynie część stawki zostanie dopasowana do zakładanego kursu) albo nie zostanie zawarty wcale (np. ze względu na niedopasowanie kursów lub stawek stron zakładu).

Przepływ pieniędzy następować będzie poprzez Platformę – tzn. Gracze przekazywać będą środki pieniężne Platformie (Spółce), a Platforma przekazywać będzie część środków (po potrąceniu należnej Spółce prowizji) Graczowi, który wygra zakład. Oznacza to, że wartość wygranej wypłacana będzie w pieniądzu na rachunek bankowy Gracza, który prawidłowo odgadnie wynik wydarzenia i będzie liczona jako iloczyn stawki oraz kursu, po którym zawarto zakład. Żadna ze stron nie będzie mogła, wycofać się z zakładu. Każda ze stron będzie natomiast mogła zawrzeć kolejny zakład dotyczący tego samego wydarzenia, wybierając twierdzenie odwrotne do tego, które zostało wybrane przy pierwszym zakładzie. Umożliwi to zwrot całości, części albo odpowiednio powiększonej stawki.

Spółka nie zamierza prowadzić działalności w zakresie gier losowych, czy zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zwolnienia od podatku VAT świadczonych przez Spółkę usługi na rzecz osób fizycznych polegające na udostępnieniu Platformy internetowej.

Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że w oparciu o art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Przy czym zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy, zwalnia się od podatku działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach określonych w odrębnej ustawie.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o grach, ustawa określa warunki urządzania gier hazardowych i zasady prowadzenia działalności w tym zakresie oraz zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych, zwanym dalej „podatkiem od gier”.

Grami hazardowymi są gry losowe, zakłady wzajemne, gry w karty, gry na automatach – art. 1 ust. 2 ustawy o grach.

Na mocy art. 2 ust. 1 ustawy o grach, grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku (...).

Z kolei, zakładami wzajemnymi są zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe, polegające na odgadywaniu zaistnienia różnych zdarzeń, w tym zdarzeń wirtualnych, w których uczestnicy wpłacają stawki, a wysokość wygranych zależy od umówionego, między przyjmującym zakład a wpłacającym stawkę, stosunku wpłaty do wygranej – bukmacherstwo (art. 2 ust. 2 ustawy o grach).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że zwolnieniu od podatku VAT podlega wyłącznie działalność podmiotów gospodarczych w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach tylko w zakresie podlegającym opodatkowaniu podatkiem od gier na podstawie ustawy o grach hazardowych. Z opisu sprawy wynika, że Spółka nie zamierza prowadzić działalności w zakresie gier losowych, czy zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Mając na uwadze powyższe, o ile – jak zostało wskazane w opisie sprawy – Spółka nie będzie prowadzić działalności w zakresie gier losowych, czy zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, należy stwierdzić, że świadczone przez Spółkę usługi na rzecz osób fizycznych polegające na udostępnieniu Platformy internetowej nie będą zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

Niniejsza interpretacja dotyczy zwolnienia od podatku VAT usług polegających na udostępnianiu Platformy internetowej. W pozostałym zakresie dotyczącym zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie wynikające z własnego stanowiska, które nie zostały objęte pytaniem – nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

Ponadto, wydając przedmiotową interpretację tut. organ oparł się na wynikającym z treści wniosku opisie przedstawionego zdarzenia przyszłego, w szczególności na założeniu, że Spółka nie będzie prowadzić działalności w zakresie gier losowych, czy zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego w opisie sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.