Zakłady wzajemne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakłady wzajemne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług polegających na udostępnianiu Platformy internetowej.

Fragment:

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że zwolnieniu od podatku VAT podlega wyłącznie działalność podmiotów gospodarczych w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych i gier na automatach tylko w zakresie podlegającym opodatkowaniu podatkiem od gier na podstawie ustawy o grach hazardowych. Z opisu sprawy wynika, że Spółka nie zamierza prowadzić działalności w zakresie gier losowych, czy zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Mając na uwadze powyższe, o ile – jak zostało wskazane w opisie sprawy – Spółka nie będzie prowadzić działalności w zakresie gier losowych, czy zakładów wzajemnych w rozumieniu ustawy o grach hazardowych, należy stwierdzić, że świadczone przez Spółkę usługi na rzecz osób fizycznych polegające na udostępnieniu Platformy internetowej nie będą zwolnienie od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 15 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe. Niniejsza interpretacja dotyczy zwolnienia od podatku VAT usług polegających na udostępnianiu Platformy internetowej. W pozostałym zakresie dotyczącym zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu na kasie rejestrującej wydano odrębne rozstrzygnięcie. Tut. organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego.

2016
30
gru

Istota:

Określenie stawki podatku dla zakładów wzajemnych oraz określenia podstawy opodatkowania z tytułu działalności dotyczącej prowadzenia zakładów wzajemnych w zakresie podatku od towarów i usług w zakresie

Fragment:

Podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w zakładach wzajemnych - suma wpłaconych stawek (art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy). Jak wynika z powyższych przepisów zakłady wzajemne – inne niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt – podlegają opodatkowaniu stawką w wysokości 12% od sumy wpłaconych składek. Powyższe przepisy nie warunkują wysokości stawki od warunków zakładów, które oferuje bukmacher, w tym m.in. od oferowanych kursów po których zawierane są zakłady. Jak wynika z wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność w zakresie urządzania zakładów wzajemnych, nie dotyczących współzawodnictwa zwierząt, w punktach przyjmowania zakładów oraz przez sieć Internet. Wnioskodawca zamierza zaoferować graczom - którzy po raz pierwszy dokonali zakładu poprzez stronę internetową Wnioskodawcy i przegrali – możliwość zawarcia nowego zakładu (promocyjnego) z kursem zakładu lepszym, niż klienci pozostali. Wątpliwości dotyczą kwestii opodatkowania podatkiem od gier takiego „ promocyjnego ” zakładu. Jak zauważono powyżej, przepisy ustawy o grach hazardowych przewidują tylko jedną stawkę podatku dla zakładów wzajemnych, innych niż zakłady wzajemne na sportowe współzawodnictwo zwierząt.

2016
19
maj

Istota:

Korekta zapłaconego podatku z tytułu zakładów wzajemnych.

Fragment:

Zgodnie ze wzorem załącznika POG-5/A (określonym w załączniku nr 2 ww. rozporządzenia) wykazuje się w nim m.in. podstawę opodatkowania z tytułu organizowanych zakładów wzajemnych. Na podstawie ww. przepisów należy stwierdzić, że podmiot prowadzących działalność w zakresie zakładów wzajemnych rozlicza podatek z tej działalności w okresach miesięcznych składając deklaracje POG-5 wraz załącznikiem POG-5/A, gdzie wykazuje m.in. podstawę opodatkowania, która stanowi sumę wpłaconych składek w danym okresie rozliczeniowym. Podatek za dany okres rozliczeniowy winien być wpłacony do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie. Przenosząc regulacje w zakresie nadpłaty na grunt podatku od gier w zakresie zakładów wzajemnych, należy stwierdzić, że nadpłata w tym podatku powstanie jeśli podatnik wpłaci kwotę podatku wyższą od tej zadeklarowanej w deklaracji - w sytuacji gdy w deklaracji wykazano właściwa kwotę - albo też gdy w wpłaci kwotę podatku taką jaką zadeklarował w deklaracji lecz zadeklarowana kwota będzie zawyżona. Jak wynika z wniosku Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie urządzania i prowadzenia zakładów wzajemnych. Po przyjęciu przez Spółkę od klienta (gracza) stawki na dany zakład wzajemny (np. na mecz piłki nożnej) oraz odprowadzeniu przez Spółkę (od przyjętej stawki) podatku od gier, może się zdarzyć, że Spółka jest zobowiązana do zwrotu stawki.

2016
5
kwi

Istota:

Ustalenia momentu rozpoznania przychodów i kosztów podatkowych z tytułu zawartych zakładów wzajemnych.

Fragment:

Uczestnik zakładu wzajemnego ma możliwość wygrania określonej sumy pieniędzy zależnej od stosunku wpłaty do wygranej. Wpłacanie stawki zakładu przez uczestnika nie oznacza, że w tym momencie dochodzi do rozstrzygnięcia zakładu wzajemnego. Wpłaty dokonywane przez uczestników zakładów wzajemnych będą dokonywane w danym miesiącu, a rozstrzygnięcie zakładów wzajemnych będzie następowało w terminach późniejszych, np. wpłata stawki przez gracza nastąpi w miesiącu lutym, a rozstrzygnięcie zakładu będzie miało miejsce w miesiącu kwietniu. Zatem dopiero w tym momencie dojdzie do wykonania usługi przez Spółkę, gdyż uczestnik oczekuje od Spółki określonego sposobu zachowania właśnie w tym momencie. W związku z tym Spółka będzie posiadać wpłacone przez uczestników zakładów wzajemnych środki pieniężne, które nie stanowią jej przychodu, a jedynie są one przechowywane do czasu rozstrzygnięcia zakładu wzajemnego, jeżeli do takiego rozstrzygnięcia dojdzie, bo mogą zdarzać się przypadki gdzie z przyczyn niezależnych od Spółki dojdzie do odwołania zdarzenia będącego przedmiotem zakładu wzajemnego. W momencie rozstrzygnięcia zakładu wzajemnego dojdzie do następujących sytuacji: uczestnik zakładu dokonał prawidłowego wytypowania zakładu i Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wygranej pieniężnej, która może być niższa niż kwota wpłacona przez uczestnika.

2015
11
cze

Istota:

Dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę jako wygrane w zakładach wzajemnych urządzanych i prowadzonych na terytorium Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji i Belgii przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej na mocy zawartych umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, stanowią przychód podlegający opodatkowaniu w Polsce, jednakże przychód ten na mocy art. 21 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy jest zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do wykazywania ewentualnie uzyskanego z tego tytułu przychodu w zeznaniu rocznym o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w danym roku podatkowym składanym do właściwego urzędu skarbowego.

Fragment:

Stosownie do treści art. 4 ust. 2 ww. ustawy ilekroć w ustawie jest mowa o grach hazardowych, rozumie się przez to gry losowe, zakłady wzajemne i gry na automatach, o których mowa w art. 2. W przypadku urządzania zakładów wzajemnych przez sieć Internet, urządzenia przetwarzające i przechowujące informacje oraz dane dotyczące tych zakładów wzajemnych, a także ich uczestników, powinny być zainstalowane i przechowywane na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (art. 15d ust. 1 ww. ustawy). Podmiot urządzający zakłady wzajemne przez sieć Internet jest obowiązany przeprowadzać transakcje wynikające z tych zakładów wyłącznie za pośrednictwem rachunku płatniczego prowadzonego w: banku krajowym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawą - Prawo bankowe ”; oddziale banku zagranicznego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy - Prawo bankowe; instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy - Prawo bankowe, prowadzącej działalność w formach określonych w art. 48i tej ustawy; innej instytucji upoważnionej do prowadzenia rachunku płatniczego zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.

2014
17
gru

Istota:

Czy w przypadku wypłacania wygranych w stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów wzajemnych, w oparciu o papierowy kupon dokumentujący zawarcie tego zakładu i będący podstawą do wypłaty ewentualnej wygranej, Spółka zobowiązana jest do przechowywania tego dokumentu (kuponu) także w formie papierowej, skoro równolegle prowadzi dokumentację w formie elektronicznej, która gwarantuje rzetelność prowadzonej dokumentacji księgowej zachowującej dowody źródłowe, przy założeniu, że dokumenty (kupony) w formie papierowej, na podstawie których wypłacane są wygrane w stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów w dalszym ciągu, po zrealizowaniu wypłaty wygranej, byłyby przesyłane do siedziby Spółki; a ich utylizacja następowałaby po skontrolowaniu i uzgodnieniu wszystkich transakcji oraz zakończeniu prac związanych z rozliczeniem miesięcznego okresu sprawozdawczego?

Fragment:

BKIP 29 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej Ordynacji podatkowej oraz podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku przechowywania w formie papierowej dokumentów (kuponów) będących podstawą do wypłat wygranych w przypadku zawartych zakładów wzajemnych - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 lipca 2014 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie obowiązku przechowywania w formie papierowej dokumentów (kuponów) będących podstawą do wypłat wygranych w przypadku zawartych zakładów wzajemnych. We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Spółka, w oparciu o decyzje Ministra Finansów zezwalające na urządzanie zakładów wzajemnych, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie przyjmowania zakładów wzajemnych zarówno poprzez sieć Internet, jak też poprzez stacjonarne punkty umożliwiające zawieranie zakładów bukmacherskich. Wykorzystuje do tego celu oprogramowanie komputerowe, przy pomocy którego ewidencjonuje wszystkie transakcje związane z zawarciem zakładu i wypłatą wygranej i inne zdarzenia gospodarcze, w tym wszystkie operacje kasowe realizowane w stacjonarnych punktach przyjmowania zakładów wzajemnych i transakcje bezgotówkowe realizowane online. Raporty dziennych transakcji, które są istotne dla celów księgowych na bieżąco są generowane z programu komputerowego do przyjmowania zakładów i wprowadzone do systemu finansowo-księgowego Spółki, gdzie otrzymują status „ wstępnie wprowadzonych ” i oczekują na weryfikację.

2012
6
mar

Istota:

1. Czy opisana powyżej działalność podlega regulacjom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych?
2. Czy opisane powyżej turnieje stanowią gry losowe lub zakłady wzajemne, w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych?

Fragment:

Aby bowiem wyjaśnić i odpowiedzieć Wnioskodawcy na zadane pytania, należy zinterpretować przepisy dotyczące obszaru uznania gry lub zakładu za grę losową, zakład wzajemny bądź grę na automacie. Zatem jako podlegające ustawie mogą być zakwalifikowane tylko te przedsięwzięcia, które posiadają wszystkie cechy ustawowe charakteryzujące grę losową, zakład wzajemny bądź grę na automacie, ale na skutek elementów dodatkowych lub kombinacji różnych cech, ich charakter nie jest jasny. Jednakże w tej materii Minister Finansów ma za zadanie precyzować i wyjaśniać oraz ustalić, czy planowane przez podmiot przedsięwzięcie (działalność, gra) posiada cechy wymienione w art. 2 ustawy o grach hazardowych, a ustalenia te są niezbędne do podjęcia rozstrzygnięcia. W tym celu Minister Finansów na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy o grach hazardowych po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego rozstrzyga, w drodze decyzji, czy gra lub zakład posiadające cechy wymienione w ust. 1-5 jest grą losową, zakładem wzajemny albo grą na automacie w rozumieniu ustawy o grach hazardowych. Zatem należy zwrócić uwagę, że dokonanie oceny, czy opisane przez Wnioskodawcę przedsięwzięcie (turniej) podlega ustawie o grach hazardowych czy też nie podlega, nie jest interpretacją przepisów prawa podatkowego. Przytoczone bowiem pytania o udzielenie interpretacji indywidualnej odnoszą się do zagadnień regulowanych ustawą o grach hazardowych, jednak nie dotyczą one kwestii będących przedmiotem regulacji przepisów podatkowych.

2011
1
sie

Istota:

Gdy mówimy o sumie wpłaconych stawek, które stanowią podstawę opodatkowania, należy mieć pod uwagę sumę wszystkich kwot (stawek) które stanowią podstawę do obliczenia ewentualnej wygranej czyli będzie to kwota wpłacona bezpośrednio przez gracza, jak też i kwoty wynikające z poszczególnych prawidłowo wytypowanych okazji przeznaczone na kolejne okazje zawarcia zakładu.

Fragment:

Przedmiotem opodatkowania przez Spółkę jest prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych. Zgodnie z przepisami ww. ustawy z 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych podstawę opodatkowania podatkiem od gier w zakładach wzajemnych stanowi suma wpłaconych stawek (art. 42 pkt 8 ww. ustawy o grach), a stawka podatku wynosi 10% (art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy). Stawkę stanowi opłata jaką uczestnik gry musi wnieść, aby wziąć udział w zakładzie. Wpłata fizycznie określonej kwoty jest warunkiem wzięcia udziału w grze. W przypadku zakładu typu F. stawkę stanowić będzie kwotą jaką wpłaci gracz przy zakupie tego zakładu. Zgodnie z § 4 pkt I regulaminu zakładów wzajemnych Spółki na kuponie umieszcza się wartość stawki, którą będzie kwota odpowiadająca równowartości wpłaconych pieniędzy przez gracza. Jeżeli zgodnie z ustawą o grach i zakładach wzajemnych podstawę opodatkowania podatkiem od gier stanowi w zakładach wzajemnych suma wpłaconych stawek to w przypadku zakładu wzajemnego typu F. stawkę tego zakładu stanowi wpłacona kwota pieniędzy przez gracza w momencie podjęcia decyzji o przystąpieniu do tego zakładu. Późniejszy sposób podziału wygranej i ponowne przeliczanie pozostałej wygranej według ustalonych kursów są już wynikiem konstrukcji matematycznej całego zakładu typu F. i pomysłowości bukmacherów Spółki.

2011
1
cze

Istota:

W przypadku zawierania zakładów wzajemnych w imieniu "T" S.A. pośrednik podlega regulacjom ustawy o grach i zakładach wzajemnych, a osoba bezpośrednio obsługująca zakłady musi uzyskać świadectwo zawodowe.

Fragment:

Na podstawie delegacji zawartej w przedmiotowej ustawie Minister Finansów dnia 3 czerwca 2003 roku wydał rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 102 poz. 948 ze zm.) Treść zawarta w § 3 ust. 3 ww. rozporządzenia stanowi, iż do uzyskania świadectwa zawodowego są obowiązane osoby zajmujące stanowisko, z którym wiąże się obowiązek bezpośredniego prowadzenia gry lub zakładu wzajemnego, w szczególności: krupierzy, przyjmujący zakłady wzajemne, prowadzący kolektury gier liczbowych, osoby obsługujące urządzenia do gier, z wyłączeniem pracowników obsługi technicznej. Reasumując, stwierdza się, iż działalność opisana we wniosku polegająca na zawieraniu zakładów wzajemnych w imieniu przedsiębiorcy "T" S.A. podlega regulacjom ustawy o grach i zakładach wzajemnych w ograniczonym zakresie. Wnioskodawca na podstawie ustawy zobowiązany będzie do uzyskania świadectwa zawodowego, w związku z czym stanowisko podatnika wskazujące, iż nie podlega on regulacjom ustawy o grach i zakładach wzajemnych jest nieprawidłowe. W tym miejscu należy zaznaczyć, iż zgodnie z art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej, wyczerpujący opis stanu faktycznego winien wynikać z wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, jak również z pism uzupełniających stan faktyczny, nie zaś z załączonych do niego dokumentów, w związku z czym nie były one przedmiotem merytorycznej analizy.

2011
1
mar

Istota:

Czy świadczone, opisane wyżej, usługi agencyjne na rzecz Totalizatora Sportowego, tj. Spółki wykonującej Monopol Państwa w zakresie sprzedaży gier losowych, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, czy też są zwolnione od tego podatku?

Fragment:

Pod poz. 11 tego załącznika ustawodawca ujął usługi o symbolu ex 92 - usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem 1 ) - z wyłączeniem: 1) usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi 2) usług związanych z wyświetlaniem filmów i taśm wideo, wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych, 3) usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61), 4) wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.33, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na inne imprezy sportowe, 5) wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12, 22.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5) 5a) usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (PKWiU (...)