Zakłady osób zagranicznych | Interpretacje podatkowe

Zakłady osób zagranicznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakłady osób zagranicznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy po 01.01.2007r. Strona zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji transfer pricing, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do transakcji zawieranych z innymi podmiotami powiązanymi niż jednostka macierzysta ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 23.01.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 26.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 26.03.2007r.), reprezentowaną przez pełnomocnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy po 01.01.2007r. Strona zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji transfer pricing, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do transakcji zawieranych z innymi podmiotami powiązanymi niż jednostka macierzysta, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy Strona od dnia 01.01.2007r. nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji transfer pricing w odniesieniu do transakcji zawieranych z jednostką macierzystą ?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 23.01.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 26.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 26.03.2007r.), reprezentowaną przez pełnomocnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, iż Strona od dnia 01.01.2007r. nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji transfer pricing w odniesieniu do transakcji zawieranych z jednostką macierzystą, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest ona oddziałem przedsiębiorcy (...)
2011
1
maj

Istota:
Czy opodatkowując w Polsce zyski z pierwszych dziewięciu miesięcy działalności w zakresie prac mechaniczno-montażowych i spawalniczych prowadzonych na terytorium Litwy a z kolejnych miesięcy działalności w Republice Litewskiej wnioskodawca postąpi prawidłowo w świetle umowy z dnia 20 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 277)?
Fragment:
(...) Na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 20 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 277), Minister Finansów uznaje stanowisko Spółki X S.A. z siedzibą w D przedstawione we wniosku dotyczące opodatkowania w Polsce zysków wynikających z prac montażowych lub instalacyjnych prowadzonych na terenie Republiki Litewskiej za nieprawidłowe. Uzasadnienie Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że X podpisał w czerwcu 2006 r. pierwszą umowę z litewską firmą Y S.A., z trzymiesięcznym terminem realizacji, o wykonanie prac mechaniczno-montażowych i spawalniczych na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy istnieje możliwość kumulowania w deklaracji PIT-5 dochodów uzyskanych w ramach działalności gospodarczej w filii położonej w Niemczech.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w podanym stanie faktycznym sprawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu - 04.02.2005 r.), złożonego przez Pana S. K. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, to jest przepisu art. 3 ust. 1 i art. 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w zakresie przedstawionego w piśmie stanu faktycznego sprawy dotyczącego zapytania "Jeżeli od dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia zakładu w Niemczech będę chciał płacić podatek dochodowy w Polsce, to czy będę kumulował te dochody w deklaracji PIT-5...", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli uznaje stanowisko podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 02.02.2005 r. (data (...)
2011
1
mar

Istota:
Dotyczy:
- uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków z tytułu wynajęcia mieszkania, przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego i wartości diet, w związku z podróżą służbową poza granice kraju,
- świadczenia usług stomatologicznych na rzecz byłego pracodawcy i możliwości korzystania z opodatkowania wg liniowej 19% stawki podatku,
- złożenia dwóch odrębnych zeznań, tj. z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym i z wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- opłacania zaliczek na podatek dochodowy, zgodnie z art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., póz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 13.10.2005r., znak US.II-PDF/415/63/05, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie: uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków z tytułu wynajęcia mieszkania, przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego i wartości diet, w związku z podróżą służbową poza granice kraju, świadczenia usług stomatologicznych na rzecz byłego pracodawcy i możliwości korzystania z opodatkowania wg liniowej 19% stawki podatku, złożenia dwóch odrębnych zeznań, tj. z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym i z wynagrodzenia ze stosunku (...)
2011
1
mar

Istota:
1.Czy w wyniku sprzedaży dla potrzeb VAT ustalonej wg cen sprzedaży a wewnątrz wspólnotowe nabycie według kosztu wytworzenia wystąpi dochód w rozumieniu polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu ?
2.Czy podmiot zarejestrowany dla celów VAT w Polsce nie posiadający na terytorium Rzeczypospolitej zakładu, wystawiając polską fakturę sprzedaży dla celów VAT w powyższej sytuacji staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce?
Fragment:
(...) Firma jest osobą zagraniczną zarejestrowaną w Estonii i nie posiada na terytorium Polski zakładu ani filii. Firma ta dokonuje wysyłek z Estonii do składu konsygnacyjnego w Polsce, skąd następnie towary te są sprzedawane. Transakcja pobrania towarów, przez polskiego kontrahenta ze składu konsygnacyjnego dokumentowana jest fakturą VAT sprzedaży wystawioną zgodnie z polskimi przepisami, z zastosowaniem polskich stawek VAT. Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi, iż podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. W celu jednakże uniknięcia opodatkowaniu tych samych dochodów dwukrotnie, tj. w państwie siedziby lub zarządu zagranicznej osoby prawnej i w Polsce, zawierane są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te stanowią lex specialis (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.