Zakłady osób zagranicznych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakłady osób zagranicznych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy po 01.01.2007r. Strona zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji transfer pricing, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do transakcji zawieranych z innymi podmiotami powiązanymi niż jednostka macierzysta ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 23.01.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 26.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 26.03.2007r.), reprezentowaną przez pełnomocnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy po 01.01.2007r. Strona zobowiązana jest do sporządzania dokumentacji transfer pricing, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do transakcji zawieranych z innymi podmiotami powiązanymi niż jednostka macierzysta, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a uznać stanowisko Strony za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy Strona od dnia 01.01.2007r. nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji transfer pricing w odniesieniu do transakcji zawieranych z jednostką macierzystą ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 22.01.2007r. (wpływ do tut. Urzędu 23.01.2007r.), uzupełnionego pismem z dnia 26.03.2007r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 26.03.2007r.), reprezentowaną przez pełnomocnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. potwierdzenia, iż Strona od dnia 01.01.2007r. nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji transfer pricing w odniesieniu do transakcji zawieranych z jednostką macierzystą, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny p o s t a n a w i a uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że jest ona oddziałem przedsiębiorcy (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy opodatkowując w Polsce zyski z pierwszych dziewięciu miesięcy działalności w zakresie prac mechaniczno-montażowych i spawalniczych prowadzonych na terytorium Litwy a z kolejnych miesięcy działalności w Republice Litewskiej wnioskodawca postąpi prawidłowo w świetle umowy z dnia 20 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 277)?

Fragment:

(...) Na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 20 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r. Nr 51, poz. 277), Minister Finansów uznaje stanowisko Spółki X S.A. z siedzibą w D przedstawione we wniosku dotyczące opodatkowania w Polsce zysków wynikających z prac montażowych lub instalacyjnych prowadzonych na terenie Republiki Litewskiej za nieprawidłowe. Uzasadnienie Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, że X podpisał w czerwcu 2006 r. pierwszą umowę z litewską firmą Y S.A., z trzymiesięcznym terminem realizacji, o wykonanie prac mechaniczno-montażowych i spawalniczych na (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje możliwość kumulowania w deklaracji PIT-5 dochodów uzyskanych w ramach działalności gospodarczej w filii położonej w Niemczech.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) w podanym stanie faktycznym sprawy, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005 r. (data wpływu - 04.02.2005 r.), złożonego przez Pana S. K. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego, to jest przepisu art. 3 ust. 1 i art. 4a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w zakresie przedstawionego w piśmie stanu faktycznego sprawy dotyczącego zapytania "Jeżeli od dochodów uzyskanych z tytułu prowadzenia zakładu w Niemczech będę chciał płacić podatek dochodowy w Polsce, to czy będę kumulował te dochody w deklaracji PIT-5...", Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Soli uznaje stanowisko podatnika za nieprawidłowe. UZASADNIENIE W odpowiedzi na zapytanie podatnika z dnia 02.02.2005 r. (data (...)

2011
1
mar

Istota:

Dotyczy:
- uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków z tytułu wynajęcia mieszkania, przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego i wartości diet, w związku z podróżą służbową poza granice kraju,
- świadczenia usług stomatologicznych na rzecz byłego pracodawcy i możliwości korzystania z opodatkowania wg liniowej 19% stawki podatku,
- złożenia dwóch odrębnych zeznań, tj. z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym i z wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- opłacania zaliczek na podatek dochodowy, zgodnie z art. 44 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

(...) Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., póz. 60 ze zm.), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 13.10.2005r., znak US.II-PDF/415/63/05, w którym udzielono interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie: uznania za koszty uzyskania przychodu wydatków z tytułu wynajęcia mieszkania, przejazdów środkami komunikacji publicznej oraz wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego i wartości diet, w związku z podróżą służbową poza granice kraju, świadczenia usług stomatologicznych na rzecz byłego pracodawcy i możliwości korzystania z opodatkowania wg liniowej 19% stawki podatku, złożenia dwóch odrębnych zeznań, tj. z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym i z wynagrodzenia ze stosunku (...)

2011
1
lut

Istota:

1.Czy w wyniku sprzedaży dla potrzeb VAT ustalonej wg cen sprzedaży a wewnątrz wspólnotowe nabycie według kosztu wytworzenia wystąpi dochód w rozumieniu polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który będzie podlegał w Polsce opodatkowaniu ?
2.Czy podmiot zarejestrowany dla celów VAT w Polsce nie posiadający na terytorium Rzeczypospolitej zakładu, wystawiając polską fakturę sprzedaży dla celów VAT w powyższej sytuacji staje się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce?

Fragment:

(...) Firma jest osobą zagraniczną zarejestrowaną w Estonii i nie posiada na terytorium Polski zakładu ani filii. Firma ta dokonuje wysyłek z Estonii do składu konsygnacyjnego w Polsce, skąd następnie towary te są sprzedawane. Transakcja pobrania towarów, przez polskiego kontrahenta ze składu konsygnacyjnego dokumentowana jest fakturą VAT sprzedaży wystawioną zgodnie z polskimi przepisami, z zastosowaniem polskich stawek VAT. Art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) stanowi, iż podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. W celu jednakże uniknięcia opodatkowaniu tych samych dochodów dwukrotnie, tj. w państwie siedziby lub zarządu zagranicznej osoby prawnej i w Polsce, zawierane są umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Umowy te stanowią lex specialis (...)