Zakłady (oddziały) osób prawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakłady (oddziały) osób prawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy oddział zagraniczny spółki duńskiej otrzymujący od spółki macierzystej faktury dotyczące usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski, powinien z tego tytułu naliczać VAT od importu usług ?.

Fragment:

(...) Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 24.11.2004 r. wyjaśnia co następuje: Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest rozstrzygnięcie kwestii czy oddział zagraniczny spółki duńskiej otrzymujący od spółki macierzystej faktury dotyczące usług, których miejsce świadczenia znajduje się na terytorium Polski, powinien z tego tytułu naliczać Vat od importu usług.Z treści zapytania wynika, iż duńska firma (spółka macierzysta) prowadzi na terenie Polski działalność gospodarczą w formie oddziału. Oddział ten występuje pod nazwą KX A/S S.A. Oddział w Polsce i posiada status odrębnego podatnika podatku od towarów i usług. Pracownicy spółki macierzystej świadczą na terenie Polski na rzecz oddziału firmy usługi nadzoru na budową dróg oraz usługi doradcze i zarządcze. Dla (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przy wystawianiu faktur VAT można do nazwy Spółki dopisać nazwę utworzonego zakładu?

Fragment:

(...) Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60) art. 157 ust. 2 pkt 2, art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawienia faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 971) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2005 r. znak DN 8/05 (data wpływu 18.02.2005 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym w wyżej wymienionym piśmie stanie faktycznym stanowisko zajęte przez Podatnika jest (...)

2011
1
lut

Istota:

Sposób prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT przez osobę prawną posiadającą oddziały terenowe.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego Ośrodkowi medycyny pracy z siedzibą w X, oceniając stanowisko Podatnika odnośnie sposobu prowadzenia ewidencji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT, przedstawione we wniosku nr DN.0117-1/05 z dnia 11.01.2005 r. (data wpływu: 18.01.2005 r.) o udzielenie interpretacji jako prawidłowe . U Z A S A D N I E N I E 1. Stan faktyczny przedstawiony przez Wnioskodawcę. Z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż jest osobą prawną świadczącą usługi określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Usługi te świadczone są w siedzibie Ośrodka w X, a także w jego oddziałach w Y i Z. 2. Przedmiot interpretacji. Ośrodek (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy postępowanie Spółki było prawidłowe w świetle art. 7 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 7, art. 22 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania między Rzeczypospolitą a Królestwem Danii?

Fragment:

(...) Stan faktyczny: „H” sp. z o.o. z siedzibą w Polsce posiada (od 2003r.) w Danii filię, w związku z działalnością której ponosi koszty. Filia - w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Rzeczypospolitą Polską a Królestwem Danii - jest zakładem. Filia jest zarejestrowana w Danii jako podmiot gospodarczy dla celów rozliczeń podatkowych, jest jednostką samobilansującą się w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości. W 2003 roku filia w Danii poniosła koszty z tytułu zużycia materiałów, usług obcych i wynagrodzeń, nie uzyskując na terenie Danii żadnych przychodów. Spółka „H” w zeznaniu CIT-8 za 2003r rok wykazała stratę filii w pozycji 28 ze znakiem minus, w poz. 33 ze znakiem plus, czyli bez wpływu na dochód do opodatkowania z działalności, osiągnięty przez tę spółkę w Polsce. Ocena prawna stanu faktycznego: Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (...)

2011
1
lut

Istota:

Jakim numerem identyfikacji podatkowej powinien posługiwać się oddział wyodrębniony z osoby prawnej (spółki akcyjnej) przy sprawach nie związanych z podatkiem od towarów i usług, a związanych ze sporządzaniem deklaracji PIT-4, PIT-11 i PIT-8 ?

Fragment:

(...) ust 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 269, poz. 2681 ze zm.) obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami. Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż ww., jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków; podmioty te również otrzymują NIP (ust 2 ww. art.). Obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają także podmioty będące, na podstawie odrębnych ustaw, płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne; podmioty te również otrzymują NIP (ust 3 ww. art.). Oddział osoby prawnej nie mieści się w dyspozycji przepisu art. 2 ust 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, bowiem na (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy należności wypłacone firmie rosyjskiej przez podmiot polski za usługi reklamy polskiej firmy i jej wyrobów oraz za usługi związane z badaniem rynku - prowadzone na terenie Federacji Rosyjskiej podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

(...) Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 7.05.2003 r. (data wpływu do Urzędu 9.05.2003 r.) dotyczący informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Prawo do opodatkowania poszczególnych dochodów jakie rezydenci podatkowi jednego umawiającego się państwa uzyskują w drugim umawiającym się państwie określają umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku Firmy będącej rezydentem podatkowym Rosji, a uzyskującej dochody w Polsce kwestie te reguluje umowa z 22 maja 1992 r. zawarta między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 125, poz. 569). Świadczone przez Firmę rosyjską na rzecz Spółki usługi reklamowe oraz badania rynku (...)

2011
1
lut

Istota:

Zakład osoby prawnej zwrócił się z zapytaniem, czy słusznie postąpił, wpłacając wymienioną kwotę?

Fragment:

(...) Stan faktyczny w sprawie . Od 1 maja 2004r. oddział (zakład) osoby prawnej nie jest podatnikiem VAT. Zakład osoby prawnej samodzielnie sporządzający bilans, w 2001r. zakupił 2 kasy rejestrujące i odliczył 50% ich wartości netto od podatku należnego. Ponieważ od dnia użytkowania tych kas nie upłynęły 3 lata, zakład odliczoną kwotę wpłacił do Urzędu Skarbowego. Ocena prawna stanu faktycznego . Zgodnie z § 9 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 234, poz.1971) podatnicy są obowiązani do zwrotu odliczonych lub zwróconych im kwot w przypadku, gdy w okresie trzech lat od dnia rozpoczęcia ewidencjonowania zaprzestaną ich używania, zaprzestaną działalności nastąpi otwarcie likwidacji, zostanie ogłoszona upadłość, nastąpi sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału samodzielnie sporządzającego bilans, nie dokonują w obowiązującym terminie zgłoszenia kasy do obowiązkowego (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy oddziały Stowarzyszenia zarejestrowane w Sądzie jako oddzielne podmioty w świetle art. 160 ustawy o VAT są oddzielnymi podmiotami ?

Fragment:

(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w odpowiedzi na złożone w dniu 06.05.2004 r. zapytanie (uzupełnione pismem z dnia 28.05.2004 r.), informuje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego następująco: Zapytanie dotyczy zajęcia stanowiska w sprawie czy oddziały w Warszawie i w Białymstoku powinny być traktowane jako odrębne podmioty , posiadają one osobowość prawną. Zgodnie z art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie, w jakim dotyczą (...)