IPTPB3/4510-84/15-4/IR | Interpretacja indywidualna

Powstanie przychodu z tytułu likwidacji konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
IPTPB3/4510-84/15-4/IRinterpretacja indywidualna
 1. likwidacja
 2. odpisy
 3. przychód
 4. rozwiązanie
 5. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów -> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przychody -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 marca 2015 r. (data wpływu 4 marca 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 20 maja 2015 r. (data wpływu 22 maja 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu likwidacji konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 marca 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania przychodu z tytułu likwidacji konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z uwagi na braki wniosku, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), pismem z dnia 7 maja 2015 r., (doręczonym w dniu 13 maja 2015 r.) wezwał Wnioskodawcę do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

W odpowiedzi na ww. wezwanie, dnia 22 maja 2015 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stan faktyczny na 31 stycznia 2015 r.

Likwidacja Spółki z o.o. w Ł., prowadzona jest od dnia 3 września 2012 r., tj. od dnia, w którym w siedzibie Spółki w obecności Notariusza odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Sp. z o.o., które podjęło następujące uchwały:

 • uchwałę w sprawie rozwiązania Spółki i otwarcia likwidacji,
 • uchwałę w sprawie powołania Likwidatora.

Wnioskodawca nadmienia, że w Spółce od 1990 r. do chwili obecnej nie działały żadne organizacje związkowe.

Z analizy zapisów księgowych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dokumentów źródłowych, na podstawie których dokonano ewidencji w księgach rachunkowych Spółki wynika, że dnia 31 grudnia 2014 r. konto Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazuje saldo kredytowe, które stanowi różnicę pomiędzy dokonanymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpisami podstawowymi w latach 2006-2014 obciążającymi koszty działalności, a kwotami wydatków, jakie poniesione zostały w wyżej wymienionym okresie, w związku z prowadzeniem działalności socjalnej.

Trudna sytuacja płatnicza jaka występowała w Spółce w latach 2006-2014 spowodowała, że zakres prowadzonej działalności socjalnej znacznie został ograniczony, a kwoty odpisów podstawowych, jakie w tym okresie dokonane zostały, nie były w ustawowych terminach i w pełnej wysokości odprowadzone na wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Aktualnie w Spółce zatrudnionych jest czterech pracowników w tym: Likwidator. Przewiduje się, że rozwiązanie umów o pracę z pracownikami nastąpi z dniem 30 czerwca 2015 r., a zatem za pierwsze półrocze 2015 r. zostanie dokonany odpis podstawowy, a równowartość środków pieniężnych – zgodnie z zapisem art. 12 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.; dalej ZFŚS) odprowadzona zostanie na wyodrębniony rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Z powyższego wynika, że na dzień 30 czerwca 2015 r. na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie występowało saldo kredyt obejmujące kwoty z lat 2006-2014, o których mowa w punkcie 2 oraz kwotę odpisu podstawowego za pierwsze półrocze 2015 r., która pomniejszona zostanie o ewentualne wydatki na działalność socjalną, jaka w tym okresie prowadzona będzie. Natomiast na rachunku środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą zgromadzone środki pieniężne odzwierciedlające równowartość odpisu podstawowego za pierwsze półrocze 2015 r. pomniejszone o kwoty wydatkowane na działalność socjalną w tym okresie.

Z uwagi na uwarunkowania opisane w punkcie 3, kwoty odpisów podstawowych nie były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym w latach 2006-2014 zwiększały podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Z przedstawionego materiału wynika, że na dzień 30 czerwca 2015 r. w likwidowanej Spółce na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na rachunku środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostają niewykorzystane kwoty (o których mowa w punkcie 5), a ze wszystkimi zatrudnionymi pracownikami zostaną rozwiązane umowy o pracę.

W uzupełnieniu wniosku Spółka dodała następujące wyjaśnienia.

 1. całość dochodów Spółki bez względu na miejsce ich osiągnięcia podlega w Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych,
 2. rokiem podatkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy,
 3. podstawowy przedmiot działalności Spółki obejmował:
  • prowadzenie działalności handlowej na rynkach zagranicznych w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych, jak również eksportu i importu towarów oraz materiałów do produkcji obuwia,
  • realizację obrotu towarowego w kraju na szczeblu hurtu i detalu,
  • wynajem powierzchni biurowych i magazynowych,
 4. Spółka w lipcu 2015 r. po rozwiązaniu stosunku pracy ze wszystkimi zatrudnionymi pracownikami co nastąpi ( zgodnie z przedstawionym opisem w punkcie 4 w pozycji 68 części G wniosku ORD-IN) dnia 30 czerwca 2015 r. dokona przeniesienia salda konta „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” na konto „Pozostałe przychody operacyjne”. Po rozwiązaniu umów o pracę ze wszystkimi pracownikami Spółka utraci bowiem status pracodawcy, a tym samym przestaną na Niej ciążyć obowiązki związane z tworzeniem i gospodarowaniem ZFŚS oraz wystąpi brak osób uprawnionych do korzystania ze środków ZFŚS. Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o ZFŚS (Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335, z późn. zm.) nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do sposobu odniesienia niewykorzystanych środków ZFŚS w przypadku likwidacji spółki z o.o. , dlatego też za podstawę prawną należy przyjąć postanowienia wynikające z art. 1, art. 2 pkt 1 i 5, art. 3-5, art. 7 ust. 2, art. 8, art. 11, art. 12 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy o ZFŚS a także orzecznictwo sądowe: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2008 r. (IPK 243/07) jak również interpretację zawartą w Biuletynie Informacyjnym dla Służb Ekonomiczno-Finansowych Nr 15 (806) z dnia 20 maja 2013 r. (IX. Rachunkowość, punkcie 1), która określa w likwidowanej spółce sposób przeksięgowania niewykorzystanych kwot jakie figurują na koncie ZFŚS.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (po przeformułowaniu wniosku):

Czy przeniesienie salda konta „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” na konto „Pozostałe przychody operacyjne” skutkowało będzie powstaniem przychodu Spółki podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, (po doprecyzowaniu wniosku) przeniesienie salda konta „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” obejmującego (lata 2006-2014) na konto „Pozostałe przychody operacyjne” nie spowoduje po stronie Spółki powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) z tego względu że:

 1. Spółka w latach 2006-2014 zgodnie z wymienioną wyżej ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o ZFSS dokonywała odpisów podstawowych odnoszonych w ciężar kosztów działalności, a z uwagi na występujące trudności płatnicze nie dokonywała przelewów środków pieniężnych w ustawowych terminach w pełnej wysokości na wyodrębniony rachunek środków ZFŚS,
 2. zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych opisana w punkcie „a” sytuacja powodowała, że kwoty dokonanych odpisów podstawowych w latach 2006-2014 wobec nie przekazania ich na wydzielony rachunek środków ZFŚS nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów Spółki. Stąd też przeniesienie salda konta „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” na konto „Pozostałe przychody operacyjne” jak już zaznaczono jest operacją księgową, która nie powoduje powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z kolei przeniesienie salda konta „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” obejmującego okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. na konto „Pozostałe przychody operacyjne” będzie wiązało się z powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dlatego, że Spółka dokona zgodnie z przepisami ustawy o ZFŚS odpisu podstawowego i wpłaci wartość odpisów na wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla celów ZFŚS, co powoduje, że dokonane w tym okresie odpisy podstawowe będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu. Przepis art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) regulujący kwestię przychodów, nie wymienia źródeł przychodu, lecz określa zdarzenia, których wystąpienie powoduje powstanie obowiązku podatkowego. Poprzez przykładowe wyliczenie zawarte w kolejnych ustępach art. 12 ustawodawca precyzuje więc jedynie rodzaje przychodów. Ponadto wylicza jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.

Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne.

Na podstawie art. 12 ust. 1 omawianej ustawy można stwierdzić, że co do zasady przychodem jest każda wartość wchodząca do majątku podatnika, powiększająca jego aktywa, mająca definitywny charakter, którą może on rozporządzać jak własną.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że likwidacja Spółki z o.o., prowadzona jest od dnia 3 września 2012 r. Z analizy zapisów księgowych na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dokumentów źródłowych, na podstawie których dokonano ewidencji w księgach rachunkowych Spółki wynika, że dnia 31 grudnia 2014 r. konto Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazuje saldo kredytowe, które stanowi różnicę pomiędzy dokonanymi zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami odpisami podstawowymi w latach 2006-2014 obciążającymi koszty działalności, a kwotami wydatków, jakie poniesione zostały w wyżej wymienionym okresie, w związku z prowadzeniem działalności socjalnej. Trudna sytuacja płatnicza jaka występowała w Spółce w latach 2006-2014 spowodowała, że zakres prowadzonej działalności socjalnej znacznie został ograniczony, a kwoty odpisów podstawowych, jakie w tym okresie dokonane zostały, nie były w ustawowych terminach i w pełnej wysokości odprowadzone na wyodrębniony rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Aktualnie w Spółce zatrudnionych jest czterech pracowników w tym: Likwidator. Przewiduje się, że rozwiązanie umów o pracę z pracownikami nastąpi z dniem 30 czerwca 2015 r., a zatem za pierwsze półrocze 2015 r. zostanie dokonany odpis podstawowy, a równowartość środków pieniężnych – zgodnie z zapisem art. 12 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, odprowadzona zostanie na wyodrębniony rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Z powyższego wynika, że na dzień 30 czerwca 2015 r. na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będzie występowało saldo kredyt obejmujące kwoty z lat 2006-2014 oraz kwotę odpisu podstawowego za pierwsze półrocze 2015 r., która pomniejszona zostanie o ewentualne wydatki na działalność socjalną, jaka w tym okresie prowadzona będzie. Natomiast na rachunku środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych będą zgromadzone środki pieniężne odzwierciedlające równowartość odpisu podstawowego za pierwsze półrocze 2015 r. pomniejszone o kwoty wydatkowane na działalność socjalną w tym okresie. Kwoty odpisów podstawowych nie były zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, a tym samym w latach 2006-2014 zwiększały podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Z przedstawionego materiału wynika, że na dzień 30 czerwca 2015 r. w likwidowanej Spółce na koncie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz na rachunku środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pozostają niewykorzystane kwoty, a ze wszystkimi zatrudnionymi pracownikami zostaną rozwiązane umowy o pracę. Spółka w lipcu 2015 r. po rozwiązaniu stosunku pracy ze wszystkimi zatrudnionymi pracownikami co nastąpi dnia 30 czerwca 2015 r. dokona przeniesienia salda konta „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” na konto „Pozostałe przychody operacyjne”.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami. Kosztami uzyskania przychodów są więc wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, kosztem uzyskania przychodów są jednak:

 1. podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy,
 2. odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

Z powołanego powyżej przepisu wynika, że kosztem uzyskania przychodu są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111) obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu.

W rozpatrywanej sprawie jak wynika z opisu zdarzenia przyszłego, na saldo niewykorzystanego Funduszu składają się odpisy, które w części nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów, a w części zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz powołane przepisy prawa podatkowego tutejszy Organ stoi na stanowisku, że w przypadku gdy likwidowana Spółka w lipcu 2015 r. po rozwiązaniu dnia 30 czerwca 2015 r. stosunku pracy z zatrudnionymi pracownikami dokona przeniesienia salda konta „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” na konto „Pozostałe przychody operacyjne”:

 • kwoty odpisów na ZFŚS za lata 2006-2014, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów z uwagi na fakt, że dokonano jedynie rachunkowego odpisu w koszty w księgach rachunkowych, nie dokonując rzeczywistej wpłaty środków na wyodrębniony rachunek ZFŚS, w przypadku rozwiązania tego Funduszu, nie będą stanowić przychodu podatkowego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ będzie to operacja księgowa/rachunkowa nie powodująca żadnych przepływów pieniężnych,
 • niewykorzystane środki ZFŚS za okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2015 r., które stanowiły koszty uzyskania przychodów w związku z ich odpisem i wpłatą na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS, w przypadku rozwiązania Funduszu stanowić będą przychód podatkowy Spółki na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.