IPPB4/4511-677/16-4/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy od otrzymanych świadczeń z ZFŚS przez emerytów i rencistów po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim należy zastosować zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2016 r. (data wpływu 7 czerwca 2016 r.) uzupełnione pismem z dnia 16 czerwca 2016 r. (data nadania 16 czerwca 2016 r., data wpływu 17 czerwca 2016 r.) na wezwanie Nr IPPB4/4511-677/16-2/MS z dnia 9 czerwca 2016 r. (data nadania 10 czerwca 2016 r., data doręczenia 13 czerwca 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z przekazanymi świadczeniami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz emerytów lub rencistów zlikwidowanej szkoły - jest:

  • prawidłowe – w części dotyczącej braku obowiązku pobory zaliczki,
  • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 7 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacanych emerytom lub rencistom zlikwidowanej szkoły.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-677/16-2/MS z dnia 9 czerwca 2016 r. (data nadania 10 czerwca 2016 r., data doręczenia 13 czerwca 2016 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o wyjaśnienie, czy nadesłane pismo należy traktować jako wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeśli Wnioskodawca oczekiwał wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego, to należało przedmiotowe pismo uzupełnić poprzez wskazanie i uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy, dokonanie stosownej opłaty od wniosku, uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych, złożenie oświadczenia i podpisu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej, wskazanie przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, określenie przedmiotu wniosku, wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego w odniesieniu do sformułowanego pytania.

Pismem z dnia 16 czerwca 2016 r. (data nadania 16 czerwca 2016 r., data wpływu 17 czerwca 2016 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący zdarzenie przyszłe.

Uchwałą Zarządu Województwa z dnia 15 grudnia 2015 r. Zespół Medycznych Szkół został wskazany jako placówka, w której będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami lub dla nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których zlikwidowane Kolegium Nauczycielskie było ostatnim miejscem pracy, wskazało Zespół jako szkołę, od której emerytowani pracownicy zlikwidowanej placówki oświatowej – Kolegium Nauczycielskiego będą mogli otrzymywać usługi i świadczenia finansowane z ZFŚS.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od otrzymanych świadczeń z ZFŚS przez emerytów i rencistów po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim należy zastosować zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Zdaniem Wnioskodawcy.

Jednostka nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Od wypłaconych świadczeń szkoła wystawi PIT-8C za dany rok.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14–15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 38 cyt. ustawy wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł.

Na mocy powołanego przepisu, zwolnione z opodatkowania są wszelkiego rodzaju świadczenia, tj. zarówno rzeczowe, pieniężne, jak i niepieniężne.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 – w wysokości 10% należności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4D, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 42 ust. 1 cyt. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. (...).

W myśl art. 42 ust. 1a cyt. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. (...).

Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm.) działalność socjalną stanowią usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.

W myśl art. 8 ust. 2 ww. ustawy zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z Funduszu, z uwzględnieniem ust. 1, oraz zasady przeznaczania środków Funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie ustalanym zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów.

Stosownie do art. 2 pkt 5 cyt. ustawy osoby uprawnione do korzystania z Funduszu oznaczają pracowników i ich rodziny, emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał, w regulaminie, o którym mowa w art. 8 ust. 2, prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu.

Z wniosku wynika, że uchwałą Zarządu Województwa z dnia 15 grudnia 2015 r. Zespół Medycznych Szkól został wskazany jako placówka, w której będzie naliczany odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami lub rencistami lub dla nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla których zlikwidowane Kolegium Nauczycielskie było ostatnim miejscem pracy, wskazało Zespół jako szkołę, od której emerytowani pracownicy zlikwodowanej placówki oświatowej – Kolegium Nauczycielskiego będą mogłi otrzymywać usługi i świadczenia finansowane z ZFŚS.

Wnioskodawca ma wątpliwość, czy świadczenia, które będą przyznawane emerytom i rencistom po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim będą podlegały zwolnieniu zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać należy, że aby świadczenie korzystało ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista,
  • świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy lub od związków zawodowych (nie ma znaczenia, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot),
  • kwota świadczenia nie może przekroczyć w roku podatkowym wysokości 2.280 zł.

Jedną z przesłanek do zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest, aby świadczenie było przyznane osobie w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy lub od związków zawodowych.

Z analizy treści art. 21 ust. 1 pkt 38 i art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że świadczenia otrzymywane przez emerytów i rencistów mają szeroki zakres i nie odnoszą się wyłącznie do świadczeń, jakie emeryci i renciści otrzymują od swoich byłych pracodawców. Dotyczą one bowiem wszystkich świadczeń otrzymywanych w związku z uprzednio łączącym emeryta i rencistę stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracą nakładczą i spółdzielczym stosunkiem pracy. Zastosowanie ww. przepisu nie jest zatem uzależnione od tego, czy udzielającym świadczenie jest podmiot będący byłym zakładem pracy świadczeniobiorcy, czy też inny podmiot. Ważne jest jedynie, aby beneficjentem świadczenia była osoba, która posiada status emeryta lub rencisty oraz, aby udzielone tym osobom świadczenie wynikało z uprzednio łączącego ich stosunku służbowego, czy stosunku pracy (stosunków pokrewnych).

Zatem dla emerytów i rencistów świadczenia otrzymane w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem pracy stanowią przychód. Jednakże przychód ten bez względu na źródło finansowania korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli wartość otrzymanych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 2.280 zł. Od nadwyżki ponad tę kwotę płatnik obowiązany jest, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Mając na uwadze opisane zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa należy zatem stwierdzić, że świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które będą przyznawane emerytom i rencistom będą korzystały ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 2.280 zł w sytuacji, gdy spełnione będą wszystkie warunki wymienione w tym przepisie. Od nadwyżki ponad tę kwotę Wnioskodawca jako płatnik będzie obowiązany pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy. Natomiast, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik będzie zobowiązany przesłać do urzędu skarbowego roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-8AR). Wnioskodawca z tytułu przekazanych świadczeń dla osób posiadających status emeryta lub rencisty nie wystawia informacji PIT-8C.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.