IBPBII/1/415-525/14/MŁ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Czy od dofinansowania do wycieczki emerytów powinien być pobrany 10% zryczałtowany podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 17 czerwca 2014 r. (data wpływu do Biura – 23 czerwca 2014 r.), uzupełnionym 5 września 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania wycieczki ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania wycieczki ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Z uwagi na fakt, że wniosek nie spełniał wymogów formalnych pismem z 22 sierpnia 2014 r. znak: IBPB II/1/415-525/14/MŁ wezwano do jego uzupełnienia.

Wniosek uzupełniono 5 września 2014 r.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny (zmodyfikowany w uzupełnieniu):

W 2013 r. w jednostce oświatowej zorganizowano wycieczkę dla emerytów. Emeryci uczestniczący w wycieczce dostali dofinansowanie do wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia w 2013 r., łącznie z wycieczką, nie przekroczyły kwoty 2.280 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy od dofinansowania do wycieczki emerytów powinien być pobrany 10% zryczałtowany podatek dochodowy...

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na podstawie art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę dofinansowania do wycieczki dla emerytów należy opodatkować 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym i wykazać w informacji rocznej PIT-8C.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy wynika, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł.

Na mocy ww. przepisu zwolnione z podatku dochodowego są wszelkiego rodzaju świadczenia, tj. zarówno rzeczowe, pieniężne jak i niepieniężne.

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 – w wysokości 10% należności.

Na podstawie art. 41 ust. 4 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w ust. 1 (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej), są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 41 ust. 7 pkt 2 cyt. ustawy jeżeli przedmiotem świadczeń, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 – nie są pieniądze, podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem wygranej (nagrody) lub świadczenia.

Z przepisu art. 42 ust. 1 ww. ustawy płatnicy, o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. (...).

W myśl art. 42 ust. 1a cyt. ustawy w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. (...).

Z wniosku wynika, że w 2013 r. w jednostce oświatowej zorganizowano wycieczkę dla emerytów. Emeryci uczestniczący w wycieczce otrzymali dofinansowanie do wycieczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Świadczenia w 2013 r., łącznie z wycieczką, nie przekroczyły kwoty 2.280 zł.

Wnioskodawca uważa, że na podstawie art. 41 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwotę dofinansowania do wycieczki dla emerytów należy opodatkować 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym i wykazać w informacji rocznej PIT-8C.

Wskazać należy, że zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych niektóre świadczenia uzyskiwane przez emerytów korzystają ze zwolnienia z opodatkowania. Np. zwolnione z opodatkowania są świadczenia wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym aby świadczenie korzystało ze zwolnienia, o którym mowa muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

  • świadczenie ma otrzymać emeryt lub rencista,
  • świadczenie to musi być przyznane ww. osobom w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy lub od związków zawodowych.

Ze zwolnienia korzysta każdego rodzaju świadczenie bez względu na to jaką postać przybierze (jaki ma charakter).

Jedną z przesłanek do zastosowania przedmiotowego zwolnienia jest, aby świadczenie było przyznane osobie w związku z istniejącym uprzednio stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy lub od związków zawodowych.

Dla emerytów i rencistów świadczenia otrzymane w związku z łączącym ich uprzednio stosunkiem pracy stanowią przychód. Jednak przychód ten bez względu na źródło finansowania (czy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, czy związków zawodowych lub innych) korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym kwota świadczenia, która korzysta ze zwolnienia w roku podatkowym to maksymalnie 2.280 zł.

Należy zauważyć, że od ewentualnej nadwyżki ponad kwotę 2.280 zł płatnik obowiązany jest, zgodnie z treścią art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pobrać 10% zryczałtowany podatek dochodowy.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny oraz powołane wyżej przepisy prawa należy stwierdzić, że dofinansowanie ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wycieczki, które emeryci otrzymali w 2013 r. od Wnioskodawcy – wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy – nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym, ponieważ dofinansowanie to będzie korzystało (do kwoty 2.280 zł) ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 38 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wniosku wynika bowiem, że świadczenia w roku 2013, łącznie z wycieczką, nie przekroczyły kwoty 2.280 zł. Brak jest zatem podstaw prawnych do poboru przez Wnioskodawcę jako płatnika od ww. świadczenia 10% zryczałtowanego podatku dochodowego i wykazywania go w jakiejkolwiek informacji podatkowej.

Wobec powyższego stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.