0115-KDIT2-2.4011.338.2017.1.BK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1. Czy katalog określony w treści art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem enumeratywnym w zakresie dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
2. Czy przepis w swojej treści wyczerpuje wszelkie formy wypoczynku, które mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
3. Czy w ramach powyższych pytań półkolonie i półzimowiska są dopuszczone jako przykładowe formy wypoczynku podlegające zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 9 października 2017 r. (data wpływu 11 października 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Miejska Biblioteka Publiczna dofinansuje zorganizowane formy wypoczynku dzieci pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W Regulaminie ZFŚS MBP widnieje następujący zapis:

„Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie świadczeń i dopłat związanych z:

1. Wypoczynkiem w formie:
1) zorganizowanego (przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie) wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, w kraju i za granicą, w formie m.in. kolonii, obozów, zimowisk wczasów, rajdów, spływów, wycieczek ( w przypadku wycieczek dopłata podlega opodatkowaniu),
2) zorganizowanego wypoczynku pracowników w kraju i za granicą zakupionego indywidualnie przez osoby uprawnione (m.in. wczasy pracownicze, profilaktyczno-lecznicze, wycieczki i wczasy turystyczno-krajoznawcze),
3) wypoczynku pracowników organizowanego we własnym zakresie w kraju i za granicą.
2. Pomocą materialną w formie finansowej i rzeczowej.
3. Działalnością kulturalno-oświatową.
4. Działalnością sportowo-rekreacyjną i turystyczną”.

  Oprócz przykładowych ww. form wypoczynku wymienionych w Regulaminie ZFŚS MBP dofinansowuje również półkolonie i półzimowiska.

  Jednakże względem tych dwóch form wypoczynku powstały wątpliwości co do możliwości zwolnienia od podatku dochodowego dopłat przyznanych ze środków ZFŚŚ.

  W związku z tym, Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała telefoniczną informację od urzędnika Urzędu Skarbowego, iż dofinasowanie półkolonii, jak również wszelkich form wypoczynku dzieci, innych niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinno zostać opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

  W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
  1. Czy katalog określony w treści art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem enumeratywnym w zakresie dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
  2. Czy ww. przepis w swojej treści wyczerpuje wszelkie formy wypoczynku, które mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
  3. Czy w ramach powyższych pytań półkolonie i półzimowiska są dopuszczone jako przykładowe formy wypoczynku podlegające zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?

  Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze interpretację indywidualną wydaną 21 lipca 2017 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w sprawie o nr ... wnioskodawca z art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wywodzi, że zwolnienia przedmiotowe wskazane w przytoczonym przepisie dotyczą wyłącznie form wypoczynku wiążących się ze zmianą miejsca pobytu dziecka, tj. wskazanych w ww. interpretacji: wczasów, obozów, kolonii, zimowisk oraz wycieczek. We wskazanej powyżej interpretacji katalog form wypoczynku został ponadto poszerzony o pojęcie „wycieczki”.

  Biorąc pod uwagę zapis Regulaminu ZFŚS MBP, który wskazuje, iż zakład pracy dofinansuje również półkolonie, rajdy i spływy, wydaje się, iż dwa ostatnie cechują się aktywnością, a więc są zbliżone do wycieczek, natomiast półkolonie i półzimowiska nie wiążą się ze zmianą miejsca pobytu – tak więc możliwe, iż nie przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego.

  Wnioskodawca uważa, że półkolonie, mimo stacjonarnego charakteru powinny być wolne od podatku dochodowego. Zdaniem Wnioskodawcy katalog form wypoczynku ze wskazanego wyżej przepisu jest katalogiem otwartym. Potwierdzają to interpretacje indywidualne:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 3 czerwca 2014 r., nr ITPB2/415-234/14/MN, w której stwierdzono, iż katalog form wypoczynku jest katalogiem przykładowym, a przepis art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kładzie nacisk na zorganizowaną formę wypoczynku;
  • w zakresie określenia charakteru formy wypoczynku, tj.:
  1. półkolonii (DIS w Poznaniu, interpretacja indywidualna z dnia 6 listopada 2012 r., nr ILPB1/415-778/12-4/AMN);
  2. zielone szkoły (DIS w Warszawie, interpretacja indywidualna z dnia 4 lutego 2011 r., nr IPPB4/415-866/10-4/MP);
  3. rekolekcje wyjazdowe (DIS w Katowicach, interpretacja indywidualna z dnia 5 czerwca 2014 r., nr IBPBII/1/415-188/14/MK;
  4. wycieczki (DIS w Bydgoszczy, interpretacja indywidualna z dnia 14 sierpnia 2013 r., nr ITPB2/415-514/13/MN).

  Mając na uwadze powyżej przytoczone stanowiska w interpretacjach indywidualnych Wnioskodawca uważa, że ww. przepis w swojej treści dopuszcza wszelkie formy wypoczynku. Dlatego też mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy półkolonie i półzimowiska – zdaniem Wnioskodawcy - są dopuszczalne jako przykładowe formy wypoczynku podlegające zwolnieniu.

  Końcowo Wnioskodawca podkreśla, że Urząd Skarbowy w Olsztynie - mimo powyższych interpretacji - uważa jednak, iż wszelkie inne niż wymienione w przedmiotowym przepisie formy wypoczynku powinny być opodatkowane.

  W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

  Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2032, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

  Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:

  1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości,
  2. z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł.

  W świetle powyższego należy stwierdzić, że dopłaty do wypoczynku podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  • wypoczynek jest zorganizowany,
  • organizatorem wypoczynku jest podmiot prowadzący działalność w tym zakresie,
  • forma wypoczynku nie odbiega swoim charakterem od wymienionych form wypoczynku, takich jak wczasy, kolonie, obozy lub zimowiska, przy czym może to być również wypoczynek połączony z nauką, pobyt na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekuńczych,
  • dopłata dotyczy dzieci i młodzieży uczestniczących w wypoczynku, które nie ukończyły 18 roku życia.

  Aby omawiane zwolnienie miało zastosowanie – wypoczynek powinien być zorganizowany przez podmiot, który ma formalno-prawne umocowanie do wykonywania czynności związanych z organizowaniem wypoczynku, określone w dokumentach stanowiących podstawę funkcjonowania danego podmiotu. Istotne jest zatem, aby podmiot organizujący wypoczynek dla dzieci statutowo zajmował się tego typu działalnością, lub też w ramach działalności gospodarczej.

  Do podmiotów prowadzących działalność w zakresie wypoczynku zaliczyć można podmioty, które świadczą usługi wypoczynkowe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, np. biura turystyczne czy inne podmioty prowadzące działalność w formie domów wczasowych, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp. oraz podmioty, które zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością, tj.:

  • kościoły, których działalnością statutową może być organizowanie wypoczynku zorganizowanego,
  • stowarzyszenia, organizacje charytatywne, fundacje - które również zajmują się statutowo tego rodzaju działalnością,
  • szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki nieposiadające osobowości prawnej - o których mowa w art. 92c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2016 r., poz. 1943).

  Jednocześnie podkreślić należy, że wymienione przez ustawodawcę w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formy wypoczynku w postaci wczasów, kolonii, zimowisk mają na celu uwypuklenie warunku uczestnictwa w formach wypoczynku zorganizowanego przez uprawnione podmioty. Intencją ustawodawcy jest bowiem wyłączenie z zakresu przedmiotowego zwolnienia dopłat do niezorganizowanych form wypoczynku, takich na przykład jak wczasy potocznie nazywane „pod gruszą”.

  W przepisach prawa podatkowego nie zostało zdefiniowane pojęcie „wypoczynku”, dlatego też należy odnieść się do definicji zawartej w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy, ilekroć w art. 92b-92t i art. 96a jest mowa o wypoczynku należy przez to rozumieć wypoczynek organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

  Z kolei zgodnie z Multimedialnym szkolnym słownikiem języka polskiego PWN, pod pojęciem wypoczynku należy rozumieć:

  • wczasy, czyli wypoczynek, którego organizatorzy za opłatą zapewniają noclegi, wyżywienie, a niekiedy także rozrywki,
  • kolonie, czyli zorganizowany pobyt wypoczynkowy dzieci i młodzieży szkolnej w czasie wakacji poza miejscem stałego zamieszkania,
  • obóz, czyli forma zorganizowanego wypoczynku grupy ludzi, połączona z uprawianiem sportu, nauką czegoś,
  • zimowisko, czyli zorganizowany wyjazd wypoczynkowy dla dzieci w czasie ferii zimowych,
  • wycieczka, czyli wędrówka lub wyjazd w celach turystycznych.

  Natomiast półkolonie i półzimowisko to forma zespołowego wypoczynku dla dzieci w miejscu ich zamieszkania, organizowana najczęściej przez szkoły, domy kultury lub prywatne placówki w czasie wakacji lub ferii zimowych. W ciągu dnia dzieci mają zorganizowane przeróżne zajęcia edukacyjne, aktywnie spędzają czas, są pod stałą opieką, mają zapewnione wyżywienie – tak jak na zimowisku czy kolonii – jednak po południu są odbierane przez rodziców i wracają do domu. Do form wypoczynku dziecka, których dofinansowanie może zostać zwolnione z podatku zaliczyć można zatem także półkolonie i półzimowiska. Dla zwolnienia podatkowego nie ma bowiem znaczenia, że półkolonie, czy też półzimowiska nie zostały wprost wymienione wśród form wypoczynku wskazanych w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Miejska Biblioteka Publiczna dofinansuje zorganizowane formy wypoczynku dzieci pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W Regulaminie ZFŚS MBP widnieje następujący zapis:

  „Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie świadczeń i dopłat związanych z:

  1. Wypoczynkiem w formie:
  2. zorganizowanego (przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie) wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, w kraju i za granicą, w formie m.in. kolonii, obozów, zimowisk wczasów, rajdów, spływów, wycieczek ( w przypadku wycieczek dopłata podlega opodatkowaniu),
  3. zorganizowanego wypoczynku pracowników w kraju i za granicą zakupionego indywidualnie przez osoby uprawnione (m.in. wczasy pracownicze, profilaktyczno-lecznicze, wycieczki i wczasy turystyczno-krajoznawcze),
  4. wypoczynku pracowników organizowanego we własnym zakresie w kraju i za granicą.
  5. Pomocą materialną w formie finansowej i rzeczowej.
  6. Działalnością kulturalno-oświatową.
  7. Działalnością sportowo-rekreacyjną i turystyczną”.

  Oprócz przykładowych ww. form wypoczynku wymienionych w Regulaminie ZFŚS MBP dofinansowuje również półkolonie i półzimowiska.

  Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawca dopłaca ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, zorganizowanego w formie półkolonii lub półzimowiska przez podmiot uprawniony do organizowania i prowadzenia działalności w tym zakresie, dopłaty te korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Reasumując, mając na uwadze opisany we wniosku stan faktyczny stwierdzić należy, iż do dopłaty do półkolonii, półzimowiska jako jednej z form wypoczynku zorganizowanego dla dzieci do lat 18 – pomimo, że nie jest enumeratywnie wymieniona przez ustawodawcę w art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy można zastosować przedmiotowe zwolnienie od podatku dochodowego.

  W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

  Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

  Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

  Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

  Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.