Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki integracyjnej dla pracownika
Fragment:
Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca zatrudnia 78 pracowników i jest zobligowany przepisami prawa do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wnioskodawca jako pracodawca zorganizował wycieczkę integracyjną dla wszystkich pracowników, którzy mogli dobrowolnie w niej uczestniczyć. Koszt tej wycieczki w całości został sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Koszt wycieczki dla jednego pracownika wyniósł 400 zł. Brak uczestnictwa w wycieczce nie wiąże się z negatywnymi skutkami dla pracownika. Wnioskodawca wskazał, że zorganizowanie wycieczki odbyło się w jego interesie jako pracodawcy, gdyż integracja załogi wpływa na efektywność pracy. Mając na uwadze powyższe należy wyjaśnić, że dokonując oceny czy udział w wycieczce integracyjnej prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz.U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).
2018
23
lut

Istota:
Skutki podatkowe udzielania przez Spółkę Zarządzającemu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 14)
Fragment:
Zgodnie natomiast z treścią art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jak wynika z powyższego przepisu, zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych, jak i pieniężnych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, a zatem powyższy przepis nie ma zastosowania do Zarządzającego świadczącego usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego. Mając na uwadze powyższe, przychodem Zarządzającego będzie zatem wartość świadczeń wypłaconych przez Spółkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które przysługują mu na podstawie tego Kontraktu i stanowią dla niego definitywne przysporzenie. W konsekwencji powyższego Spółka zobligowana będzie do realizacji obowiązków płatnika wynikających z cytowanego wyżej art. 41 ust. 1 tej ustawy. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.
2018
15
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku świadczeń na rzecz pracowników (przejętych przez Wnioskodawcę) oraz emerytów i rencistów, wypłaconych z przekazanych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tworzonego przez poprzedniego pracodawcę
Fragment:
Otrzymane środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przejętych jednostek, jak wskazał Wnioskodawca, będą gromadzone na odrębnym rachunku bankowym i wydatkowane na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującym w jednostkach, które przejął Wnioskodawca. W sytuacji, gdy przekazywane świadczenia z przejętych środków będą wydatkowane na zasadach wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (mimo że Wnioskodawca nie tworzy tego funduszu) z uwzględnieniem kryterium socjalnego, zdaniem Organu podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bowiem w zaistniałym stanie faktycznym, Wnioskodawca wypłacając świadczenia z przejętych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z uwagi na przejęcie praw i obowiązków w związku z przejęciem pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy, w rzeczywistości realizuje obowiązki wobec przejętych pracowników, którym na gruncie obowiązujących regulaminów u poprzednich pracodawców przysługiwały te świadczenia. W opinii Organu nie można różnicować sytuacji prawnopodatkowej pracowników jedynie ze względu na okoliczność kto dokonuje fizycznej wypłaty przysługujących świadczeń, a które pochodzą z tych samych środków tj. środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przejętych jednostek.
2018
18
sty

Istota:
1. Czy katalog określony w treści art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest katalogiem enumeratywnym w zakresie dopłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?
2. Czy przepis w swojej treści wyczerpuje wszelkie formy wypoczynku, które mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?
3. Czy w ramach powyższych pytań półkolonie i półzimowiska są dopuszczone jako przykładowe formy wypoczynku podlegające zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Miejska Biblioteka Publiczna dofinansuje zorganizowane formy wypoczynku dzieci pracowników ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. W Regulaminie ZFŚS MBP widnieje następujący zapis: „Środki funduszu przeznaczone są na finansowanie świadczeń i dopłat związanych z: Wypoczynkiem w formie: zorganizowanego (przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie) wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18, w kraju i za granicą, w formie m.in. kolonii, obozów, zimowisk wczasów, rajdów, spływów, wycieczek ( w przypadku wycieczek dopłata podlega opodatkowaniu), zorganizowanego wypoczynku pracowników w kraju i za granicą zakupionego indywidualnie przez osoby uprawnione (m.in. wczasy pracownicze, profilaktyczno-lecznicze, wycieczki i wczasy turystyczno-krajoznawcze), wypoczynku pracowników organizowanego we własnym zakresie w kraju i za granicą. Pomocą materialną w formie finansowej i rzeczowej. Działalnością kulturalno-oświatową. Działalnością sportowo-rekreacyjną i turystyczną”. Oprócz przykładowych ww. form wypoczynku wymienionych w Regulaminie ZFŚS MBP dofinansowuje również półkolonie i półzimowiska. Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, iż w sytuacji, gdy Wnioskodawca dopłaca ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wypoczynku dzieci i młodzieży w wieku do lat 18, zorganizowanego w formie półkolonii lub półzimowiska przez podmiot uprawniony do organizowania i prowadzenia działalności w tym zakresie, dopłaty te korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
14
gru

Istota:
Należy stwierdzić, że świadczenia w postaci dofinansowania do wypoczynku urlopowego zorganizowanego przez pracowników we własnym zakresie, finansowane w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych korzystać będą ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w granicach określonych w tym przepisie. Przedmiotowe zwolnienie obejmuje świadczenia wynoszące łącznie nie więcej niż 380 zł w roku podatkowym, przy czym wartość świadczeń rzeczowych i świadczeń pieniężnych przyznanych pracownikowi podlega zsumowaniu. W sytuacji zatem, gdy wystąpi nadwyżka powyżej tej kwoty, wówczas różnicę tę należy zaliczyć do przychodu pracownika podlegającego opodatkowani i pobrać od niej zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jak wynika z tego przepisu, zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych, jak i pieniężnych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenia mają związek z finansowaniem działalności socjalnej, są w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wysokość tych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Przy czym, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016, poz. 800) działalność socjalna to usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową.
2017
9
wrz

Istota:
Obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wyjazdu integracyjnego dla pracowników
Fragment:
Wyjazd ten dofinansowany został ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, funkcjonującego u Wnioskodawcy na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS). Wysokość finansowania dotycząca konkretnego pracownika jest zróżnicowana w zależności od jego sytuacji materialnej, rodzinnej, finansowej. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz innych imprezach sportowo-rekreacyjnych lub kulturalno-światowych biorą udział wyłącznie osoby uprawnione do dofinansowania ze środków ZFŚS. Ofertę wycieczki skierowano do osób uprawnionych do korzystania z ZFŚS, tj. pracowników, ich współmałżonków i dzieci oraz emerytów. Wycieczka miała charakter ogólnodostępny, była skierowana do wszystkich pracowników i innych uprawnionych podmiotów, a udział w niej był dobrowolny. Osoby wyrażające chęć wzięcia w niej udziału zapisywały się imiennie na liście, dokonując jednocześnie wpłaty zaliczki do kasy Spółki. Kilkoro pracowników, którzy początkowo zgłosili chęć udziału w wycieczce, zrezygnowało z wycieczki nie ponosząc żadnych konsekwencji (zgodnie z Regulaminem ZFŚS). Koszty uczestnictwa w wyciecze obejmowały: koszty podróży, koszty zakwaterowania, koszty posiłków, wycieczek, wstępów do obiektów i wstępu na imprezy.
2017
5
wrz

Istota:
Obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników oraz członków ich rodzin w wycieczce sfinansowanej w części ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Fragment:
(...) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2017 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z uczestnictwem pracowników oraz członków ich rodzin w wycieczce sfinansowanej w części ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na własne imię, jako jednoosobowy przedsiębiorca. Zatrudnia kilkudziesięciu pracowników. Od wielu lat w firmie funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wnioskodawca zamierza organizować dostępne dla wszystkich pracowników wycieczki turystyczno-krajoznawcze na terenie Polski lub za granicę, finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Celem wycieczek ma być integracja pracowników. Przy tym w ocenie Wnioskodawcy bezsprzecznie lepsza atmosfera panuje, gdy udział w wycieczce biorą osoby towarzyszące pracownikom (osoby najbliższe, przede wszystkim członkowie najbliższej rodziny).
2017
19
sie

Istota:
Obowiązki płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki dla pracowników
Fragment:
(...) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki dla pracowników – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 18 maja 2017 r., za pośrednictwem platformy ePUAP, został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do wycieczki dla pracowników. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe: Wnioskodawca którym jest Szkoła, organizuje z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w dniach 3-4 czerwca wyjazd integracyjny w formie wycieczki do .... Oferta tej imprezy integracyjnej została złożona wszystkim uprawnionym do korzystania z Funduszu Socjalnego w Szkole i skorzysta z niej 35 osób. Biorąc pod uwagę stanowisko Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2015 r. oraz wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. dotyczący interpelacji podatkowej Wnioskodawca uważa, że będzie miało zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego uczestników wycieczki. W świetle obowiązujących przepisów, według Wnioskodawcy, za przychód pracownika (...)
2017
25
lip

Istota:
Czy wydatki ze środków ZFŚS poniesione przez Szkołę w celu dofinansowania udziału pracowników w grupowej wycieczce integracyjnej, dla których jest się w stanie określić zindywidualizowaną wartość świadczenia na jednego pracownika należy uznać jako świadczenie na rzecz pracowników i w związku z powyższym będą one stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o pdof, ale korzystającym ze zwolnienia do wysokości 380 zł zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 67, a co się z tym wiąże Szkoła jako płatnik jest zobowiązana pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych ponad wartość 380 zł?
Fragment:
Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 19 kwietnia 2017 r. (data wpływu 25 kwietnia 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom kosztów wycieczki oraz związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 25 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom kosztów wycieczki oraz związanych z tym obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca, „ Szkoła publiczna ” udziela pomocy socjalnej na podstawie przepisów Ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 592, z późn. zm., dalej: „ ustawa o ZFŚS ”) oraz przyjętego Regulaminu. Wydatki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: „ ZFŚS ”) zgodnie z ustawą o ZFŚS, są ponoszone m.in. na: finansowanie i dofinansowanie ulgowych usług i świadczeń zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o ZFŚS, na podstawie kryterium dochodowego i sytuacji rodzinnej pracownika, finansowanie i dofinansowanie świadczeń ogólnodostępnych dla pracowników mieszczących się w zakresie działalności socjalnej na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy o ZFŚS, w tym: wypoczynku i działalności rekreacyjnej organizowanych w formie grupowej przez zakład pracy (wycieczki grupowe, pikniki, spotkania integracyjne i okolicznościowe).
2017
26
cze

Istota:
Czy Wnioskodawca, będący jednocześnie płatnikiem powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczenia w postaci otrzymanego przez pracownika biletu do kina?
Fragment:
Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że zwolniona od podatku na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenia mają związek z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, są w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Wobec powyższego należy uznać, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są określone w regulaminie świadczeń socjalnych i dofinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia dla pracowników związane ze finansowaniem działalności socjalnej – o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego tutejszy Organ stwierdza, że sfinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakupu biletów do kina dla pracowników, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy do kwoty 380 zł (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego).
2017
18
maj
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.