Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom kosztów wycieczki oraz związanych z tym obowiązków płatnika.
Fragment:
W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania: Czy w zaistniałej sytuacji kwota sfinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztu wycieczki dla osób uprawnionych będzie stanowiła przychód pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w tej sytuacji kwotę sfinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki dla osób uprawnionych należy uznać jako świadczenie rzeczowe, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować kwotę sfinansowania powyżej 380 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1 – kwotę sfinansowania wycieczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy uznać za przychód pracownika i potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do pytania nr 2 – kwotę sfinansowania wycieczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy uznać za świadczenie rzeczowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli wartość wszystkich świadczeń rzeczowych uzyskanych przez pracownika przekroczy 380 zł w roku podatkowym, to będzie stanowiła przychód pracownika w momencie przekroczenia tej kwoty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
22
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom kosztów wycieczki oraz związanych z tym obowiązków płatnika
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2016 r. (data wpływu 29 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom kosztów wycieczki oraz związanych z tym obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom kosztów wycieczki oraz związanych z tym obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Urząd Gminy i Miasta zamierza zaproponować wszystkim uprawnionym pracownikom skorzystanie z wycieczki turystyczno-krajoznawczej organizowanej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka będzie miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych - chętni zgłaszają swój udział dokonując wpisu na liście uczestników. Wycieczka ma na celu zintegrowanie załogi i umożliwienie aktywnego wypoczynku pracownikom, co powinno korzystnie wpłynąć na efektywność pracy i wzajemne relacje. Brak uczestnictwa nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami pracowniczymi. Organizację wycieczki Urząd zleci wybranemu biuru turystycznemu.
2016
17
gru

Istota:
Czy kwota zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze środków obrotowych Spółki, ponad odpis obligatoryjny, po dokonaniu wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu, stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Mając zatem na uwadze przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dla celów podatkowych odpisy i zwiększenia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy, jeżeli spełniają łącznie dwa warunki: w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu. Utworzenie funduszu jest operacją rachunkową polegającą na naliczeniu odpowiedniego odpisu, a odrębną kwestią jest przekazanie utworzonego funduszu na rachunek bankowy zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określają jednak sposobu prowadzenia takiego rachunku. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy środki pieniężne stanowiące równowartość zwiększonego odpisu zostaną wpłacone przez Wnioskodawcę bezpośrednio na utworzony przez siebie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rezultacie czego przedmiotowe zwiększenie Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 przytoczonej ustawy.
2016
17
gru

Istota:
Czy od otrzymanych świadczeń z ZFŚS przez emerytów i rencistów po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim należy zastosować zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
(...) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz emerytów lub rencistów zlikwidowanej szkoły - jest: prawidłowe – w części dotyczącej braku obowiązku pobory zaliczki, nieprawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacanych emerytom lub rencistom zlikwidowanej szkoły. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-677/16-2/MS z dnia 9 czerwca 2016 r. (data nadania 10 czerwca 2016 r., data doręczenia 13 czerwca 2016 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o wyjaśnienie, czy nadesłane pismo należy traktować jako wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeśli Wnioskodawca oczekiwał wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego, to należało przedmiotowe pismo uzupełnić poprzez wskazanie i uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy, dokonanie stosownej opłaty od wniosku, uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych, (...)
2016
21
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów spotkania kulturalno-sportowego.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów spotkania kulturalno -sportowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W sierpniu bieżącego roku Burmistrz planuje zorganizować spotkanie kulturalno-sportowe dla pracowników i emerytów Urzędu Miejskiego. Planowana impreza ma się odbyć poza granicami miasta w gospodarstwie agroturystycznym, które zapewni poczęstunek oraz zorganizuje gry i zabawy sportowe dla uczestników spotkania. Ponadto planowane jest wynajęcie autokaru w celu zapewnienia dojazdu wszystkim uczestnikom imprezy. Spotkanie to ma zostać sfinansowane w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu będą zapisywać się na specjalnej liście. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sfinansowanie spotkania kulturalno-sportowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spowoduje powstanie przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy osoby które nie będą uczestniczyły w spotkaniu choć miały taką możliwość powinny również zostać opodatkowane ww. podatkiem... Zdaniem Wnioskodawcy, na pracownikach i emerytach Urzędu Miejskiego nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
30
cze

Istota:
Czy prawidłowo naliczono i odprowadzono w pierwszym i drugim przypadku podatek dochodowy?
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jak wynika z tego przepisu, zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych, jak i pieniężnych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej, świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, jest w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wysokość tych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Jak z powyższego wynika, limit zwolnienia ustalony przez ustawodawcę w kwocie 380 zł jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszy socjalnych i funduszy związków zawodowych, niezależnie od tego w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z ww. funduszy.
2016
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wprowadzeniem informatycznego systemu obsługi wniosków dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Fragment:
(...) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości, z innych źródeł do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Wskazać należy, że zasady tworzenia przez pracodawcę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami z tego funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111). Wnioskodawca realizuje politykę socjalną poprzez utworzony w Spółce Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS). Zasady wydatkowania środków z Funduszu sprecyzowane są w Regulaminie Gospodarowania Środkami Funduszu Świadczeń Socjalnych, który wg Wnioskodawcy, został stworzony w oparciu o przepisy ww. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r., w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 43, poz. 349). Z analizy wniosku wynika, że Spółka zamierza wdrożyć (...)
2016
10
cze

Istota:
Czy nieodpłatne lub częściowo odpłatne przekazywanie przez pracodawcę pracownikom towarów i usług w formie imprez integracyjnych i wycieczek turystycznych finansowanych z ZFŚS podlega pod przepisy podatku od towarów i usług?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zobowiązany do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i wydanym na jej podstawie regulaminie wewnętrznym Szkoły. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej przewiduje korzystanie przez pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów, byłych pracowników, ze świadczeń polegających na udziale w spotkaniach integracyjnych oraz wyjazdach na wycieczki turystyczne. Spotkania integracyjne polegają na zapewnieniu części rozrywkowej (np. koncerty, pokazy, konkursy) oraz wyżywienia poprzez zakup tych usług od innych podmiotów. Udział pracowników w tych spotkaniach jest nieodpłatny. W ramach zorganizowanej wycieczki pracownicy, członkowie rodzin i emeryci Szkoły korzystają z usług hotelowych, transportowych, obsługi przewodnika, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zakupionych przez Szkołę od innych podmiotów. Udział w wycieczkach jest za częściową odpłatnością pracownika. W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy nieodpłatne lub częściowo odpłatne przekazywanie przez pracodawcę pracownikom towarów i usług w formie imprez integracyjnych i wycieczek turystycznych finansowanych z ZFŚS podlega pod przepisy podatku od towarów i usług.
2016
30
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu finansowania przez Spółkę kuponów wymienialnych na wybrane seanse kinowe.
Fragment:
(...) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przekracza kwoty 380 zł. Zauważyć należy, że zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111, z późn. zm.) działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Z wniosku wynika, że Spółka – w oparciu o regulacje ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych utworzyła Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach środków zgromadzonych na ZFŚS Spółka finansuje pracownikom świadczenie mieszczące się w definicji działalności socjalnej zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS. Przedmiotem świadczeń są kupony, które pracownik może nabyć w dowolnej liczbie – w formie do wydruku lub przesłane SMS-em – a które można wymienić na wybrany, dowolny seans filmowy, pokazując w kasie kina wydrukowany kupon lub otrzymaną wiadomość na telefonie z numerem kuponu.
2016
25
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przyznania pracownikom Kart uprawniających do korzystania z różnych usług rekreacji.
Fragment:
Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jak wynika z powołanego powyżej przepisu skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie musi zostać otrzymane przez pracownika; świadczenie jest w całości sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; świadczenie przekazane przez pracodawcę ma związek z finansowaniem działalności socjalnej; świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub pieniężnego, przy czym świadczenie nie ma postaci bonu talonu lub innego znaku uprawniającego go do wymiany na towary lub usługi; suma wartości świadczeń otrzymanych od Spółki przez pracownika w danym roku podatkowym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przekracza kwoty 380 zł. Zauważyć należy, że zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111, z późn. zm.) (...)
2016
25
mar
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.