Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy Wnioskodawca, będący jednocześnie płatnikiem powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od świadczenia w postaci otrzymanego przez pracownika biletu do kina?
Fragment:
Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że zwolniona od podatku na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wartość świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenia mają związek z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, świadczenia mają charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, są w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, ich wysokość nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Wobec powyższego należy uznać, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są określone w regulaminie świadczeń socjalnych i dofinansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczenia dla pracowników związane ze finansowaniem działalności socjalnej – o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego oraz powołane przepisy prawa podatkowego tutejszy Organ stwierdza, że sfinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zakupu biletów do kina dla pracowników, stanowi dla pracowników przychód ze stosunku pracy z nieodpłatnych świadczeń, o którym mowa w art. 12 ust. 1 w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przychód ten, może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy do kwoty 380 zł (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego).
2017
18
maj

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika w związku z finansowaniem przez Wnioskodawcę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki krajoznawczo-turystycznej oraz imprezy sportowo-rekreacyjnej i kulturalno-oświatowej dla swoich pracowników
Fragment:
Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, środki funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie osób uprawnionych oraz uprawnionych członków rodzin w różnych rodzajach i formach działalności socjalnej, w tym m.in. na: dofinansowanie zorganizowanego krajowego i zagranicznego wypoczynku turystyczno-krajoznawczego; dofinansowanie krajowej aktywności sportowo-rekreacyjnej oraz kulturalno-oświatowej w postaci ogólnodostępnych form rekreacji ruchowej, w szczególności kuligów, majówek, krótkich wycieczek krajoznawczych, imprez integracyjnych, spływów kajakowych, rajdów rowerowych, itp. Całość albo część kosztów uczestnictwa pracowników w tych przedsięwzięciach pokrywana jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS). Wysokość finansowania dotycząca konkretnego pracownika jest aktualnie zróżnicowana w zależności od jego sytuacji materialnej, rodzinnej, finansowej, zgodnie z Regulaminem Świadczeń Socjalnych obowiązującym w Urzędzie. W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych lub kulturalno-oświatowych udział biorą wyłącznie osoby uprawnione do dofinansowania ze środków ZFŚS (pracownicy, małżonkowie, dzieci oraz emeryci i renciści).
2017
10
maj

Istota:
Należy w podsumowaniu stwierdzić, że kwoty odpisów na ZFŚS, które zostały naliczone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, stanowić będą koszty uzyskania przychodów tego roku podatkowego, w którym zostały faktycznie przekazane na rachunek bankowy funduszu. Nie można zatem zgodzić się z Wnioskodawcą, że kwoty odpisów należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w okresach miesięcznych po dokonaniu wpłaty na konto ZFŚS. Koszty te powinny zostać rozpoznane w momencie faktycznego przekazania środków pieniężnych na wydzielony rachunek funduszu.
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodów są jednak odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek Funduszu. Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i zasady gospodarowania środkami tego Funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 800, z późn. zm.). Spółka zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 800 z dnia 2016.06.07 ze zm.), ma obowiązek tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS). Zasady tworzenia ZFŚS zostały określone w oparciu o ustawę o ZFŚS. Środki pieniężne przekazywane są na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS w terminie do końca maja danego roku (kalendarzowego) w wysokości 75% naliczonego odpisu oraz pozostała kwota 25% w terminie do końca września danego roku.
2017
10
maj

Istota:
Opodatkowanie świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnienie od podatku dochodowego świadczeń otrzymanych przez pracowników możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej, świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, jest w sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wysokość tych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Jak z powyższego wynika, limit zwolnienia ustalony przez ustawodawcę w kwocie 380 zł jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszy socjalnych i funduszy związków zawodowych, niezależnie od tego w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z ww. funduszy.
2017
11
lut

Istota:
Obowiązek płatnika.
Fragment:
W świetle powyższego należy stwierdzić, że do momentu wyczerpania środków pieniężnych pochodzących ze zlikwidowanego Funduszu finansowanie przez zakład pracy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych świadczeń rzeczowych w postaci paczek świątecznych, voucherów korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod warunkiem, że dotyczą one świadczeń związanych z działalnością socjalną, o której mowa w ww. przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych a kwota sfinansowania i dofinansowania świadczeń rzeczowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie przekracza w roku podatkowym 380 zł. W związku z czym na Wnioskodawcy jako na płatniku nie ciąży obowiązek odprowadzenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast otrzymane przez pracowników bony świąteczne oraz kupony finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie będą korzystać ze zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy. Interpretacja dotyczy: zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2017
7
lut

Istota:
Udział pracowników w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Wnioskodawcę, niezależnie od sposobu opłacenia przez Wnioskodawcę organizacji tej imprezy (ryczałtowo czy w sposób zindywidualizowany) nie oznacza otrzymania przez pracowników nieodpłatnego świadczenia, a tym samym po stronie pracowników nie powstał przychód ze stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy. W świetle powyższego stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku należy uznać za prawidłowe w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa pracownika w imprezach i wyjazdach organizowanych przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, a nieprawidłowe w pozostałym zakresie.
Fragment:
W przypadku uczestnictwa pracowników Wnioskodawcy w ww. imprezach i wyjazdach finansowanych (dofinansowanych) ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), spełnione są wszystkie powyższe kryteria do uznania, że otrzymujący te świadczenia pracownicy uzyskali przychód w rozumieniu przepisów ustawy. Wyjątek mogą stanowić świadczenia, w przypadku których nie będzie możliwe zindywidualizowanie ich wartości przypadającej na poszczególnych pracowników. W takiej sytuacji przychód po stronie pracownika nie wystąpi. Jednocześnie, wartość świadczenia otrzymanego przez pracownika w związku z finansowaniem przez pracodawcę działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, w postaci sfinansowania bądź dofinansowania imprez okolicznościowych i wyjazdów, jest objęte zwolnieniem od podatku, o którym mowa w art. 21 ust, 1 pkt 67 ustawy, do wysokości określonego w tym przepisie limitu, tj. do 380 zł rocznie. Oznacza to, że nadwyżka ponad kwotę zwolnioną od podatku podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla dochodów ze stosunku pracy i na Wnioskodawcy ciąży obowiązek płatnika określony w art. 32 ustawy. W cytowanym wyżej wyroku Trybunał Konstytucyjny zinterpretował przepisy ustawy także w zakresie opodatkowania świadczeń będących wynikiem uczestnictwa pracowników w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez pracodawcę.
2017
4
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu w związku z pozostawieniem środków na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po jego likwidacji oraz w zakresie kosztów uzyskania przychodów w związku z przekazaniem świadczeń sfinansowanych środkami pozostałymi po likwidacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Fragment:
(...) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 21 listopada 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie: powstania przychodu w związku z pozostawieniem środków na rachunku zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po jego likwidacji, kosztów uzyskania przychodów w związku z przekazaniem świadczeń sfinansowanych środkami pozostałymi po likwidacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest spółką kapitałową z siedzibą na terytorium Polski i podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (dalej również jako: Spółka). W przeszłości w Spółce funkcjonował zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej: Fundusz lub ZFŚS). W 2016 r. Fundusz został zlikwidowany po przeprowadzeniu ankiety wśród pracowników, w której za takim rozwiązaniem opowiedziała się większość pracowników Spółki. Likwidacja Funduszu odbyła się zgodnie z przepisami ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej: ustawa o ZFŚŚ).
2017
28
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom kosztów wycieczki oraz związanych z tym obowiązków płatnika.
Fragment:
W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania: Czy w zaistniałej sytuacji kwota sfinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztu wycieczki dla osób uprawnionych będzie stanowiła przychód pracownika w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy w tej sytuacji kwotę sfinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wycieczki dla osób uprawnionych należy uznać jako świadczenie rzeczowe, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i opodatkować kwotę sfinansowania powyżej 380 zł? Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania nr 1 – kwotę sfinansowania wycieczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy uznać za przychód pracownika i potrącić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast w odniesieniu do pytania nr 2 – kwotę sfinansowania wycieczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy uznać za świadczenie rzeczowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli wartość wszystkich świadczeń rzeczowych uzyskanych przez pracownika przekroczy 380 zł w roku podatkowym, to będzie stanowiła przychód pracownika w momencie przekroczenia tej kwoty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.
2016
22
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom kosztów wycieczki oraz związanych z tym obowiązków płatnika
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2016 r. (data wpływu 29 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom kosztów wycieczki oraz związanych z tym obowiązków płatnika – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 29 września 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownikom kosztów wycieczki oraz związanych z tym obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Urząd Gminy i Miasta zamierza zaproponować wszystkim uprawnionym pracownikom skorzystanie z wycieczki turystyczno-krajoznawczej organizowanej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka będzie miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych - chętni zgłaszają swój udział dokonując wpisu na liście uczestników. Wycieczka ma na celu zintegrowanie załogi i umożliwienie aktywnego wypoczynku pracownikom, co powinno korzystnie wpłynąć na efektywność pracy i wzajemne relacje. Brak uczestnictwa nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami pracowniczymi. Organizację wycieczki Urząd zleci wybranemu biuru turystycznemu.
2016
17
gru

Istota:
Czy kwota zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ze środków obrotowych Spółki, ponad odpis obligatoryjny, po dokonaniu wpłaty na wyodrębniony rachunek bankowy Funduszu, stanowi koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Mając zatem na uwadze przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dla celów podatkowych odpisy i zwiększenia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy, jeżeli spełniają łącznie dwa warunki: w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu. Utworzenie funduszu jest operacją rachunkową polegającą na naliczeniu odpowiedniego odpisu, a odrębną kwestią jest przekazanie utworzonego funduszu na rachunek bankowy zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określają jednak sposobu prowadzenia takiego rachunku. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, iż w przypadku, gdy środki pieniężne stanowiące równowartość zwiększonego odpisu zostaną wpłacone przez Wnioskodawcę bezpośrednio na utworzony przez siebie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w rezultacie czego przedmiotowe zwiększenie Wnioskodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 przytoczonej ustawy.
2016
17
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.