Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy od otrzymanych świadczeń z ZFŚS przez emerytów i rencistów po zlikwidowanym Kolegium Nauczycielskim należy zastosować zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych określone w art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
(...) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rzecz emerytów lub rencistów zlikwidowanej szkoły - jest: prawidłowe – w części dotyczącej braku obowiązku pobory zaliczki, nieprawidłowe – w pozostałym zakresie. UZASADNIENIE W dniu 7 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacanych emerytom lub rencistom zlikwidowanej szkoły. Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/4511-677/16-2/MS z dnia 9 czerwca 2016 r. (data nadania 10 czerwca 2016 r., data doręczenia 13 czerwca 2016 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia przedmiotowego wniosku o wyjaśnienie, czy nadesłane pismo należy traktować jako wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej. Jeśli Wnioskodawca oczekiwał wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego, to należało przedmiotowe pismo uzupełnić poprzez wskazanie i uzupełnienie danych identyfikacyjnych Wnioskodawcy, dokonanie stosownej opłaty od wniosku, uzupełnienie danych o wysokości, sposobie uiszczenia i zwrotu opłaty oraz numery kont bankowych, (...)
2016
21
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów spotkania kulturalno-sportowego.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sfinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów spotkania kulturalno -sportowego. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W sierpniu bieżącego roku Burmistrz planuje zorganizować spotkanie kulturalno-sportowe dla pracowników i emerytów Urzędu Miejskiego. Planowana impreza ma się odbyć poza granicami miasta w gospodarstwie agroturystycznym, które zapewni poczęstunek oraz zorganizuje gry i zabawy sportowe dla uczestników spotkania. Ponadto planowane jest wynajęcie autokaru w celu zapewnienia dojazdu wszystkim uczestnikom imprezy. Spotkanie to ma zostać sfinansowane w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu będą zapisywać się na specjalnej liście. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sfinansowanie spotkania kulturalno-sportowego ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych spowoduje powstanie przychodu pracownika podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy osoby które nie będą uczestniczyły w spotkaniu choć miały taką możliwość powinny również zostać opodatkowane ww. podatkiem... Zdaniem Wnioskodawcy, na pracownikach i emerytach Urzędu Miejskiego nie ciąży obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2016
30
cze

Istota:
Czy prawidłowo naliczono i odprowadzono w pierwszym i drugim przypadku podatek dochodowy?
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jak wynika z tego przepisu, zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych, jak i pieniężnych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej, świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego bądź pieniężnego, jest w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, wysokość tych świadczeń nie przekracza w roku podatkowym kwoty 380 zł. Jak z powyższego wynika, limit zwolnienia ustalony przez ustawodawcę w kwocie 380 zł jest jeden i dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych w danym roku z funduszy socjalnych i funduszy związków zawodowych, niezależnie od tego w ilu zakładach dany pracownik jest zatrudniony i od ilu podmiotów uprawnionych (pracodawców i związków zawodowych) otrzymuje świadczenia z ww. funduszy.
2016
26
cze

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wprowadzeniem informatycznego systemu obsługi wniosków dla Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Fragment:
(...) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra niezależnie od ich wysokości, z innych źródeł do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Wskazać należy, że zasady tworzenia przez pracodawcę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zasady gospodarowania środkami z tego funduszu określa ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111). Wnioskodawca realizuje politykę socjalną poprzez utworzony w Spółce Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS). Zasady wydatkowania środków z Funduszu sprecyzowane są w Regulaminie Gospodarowania Środkami Funduszu Świadczeń Socjalnych, który wg Wnioskodawcy, został stworzony w oparciu o przepisy ww. ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r., w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2009 r., Nr 43, poz. 349). Z analizy wniosku wynika, że Spółka zamierza wdrożyć (...)
2016
10
cze

Istota:
Czy nieodpłatne lub częściowo odpłatne przekazywanie przez pracodawcę pracownikom towarów i usług w formie imprez integracyjnych i wycieczek turystycznych finansowanych z ZFŚS podlega pod przepisy podatku od towarów i usług?
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest zobowiązany do tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Działalność socjalna prowadzona jest w oparciu o przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych i wydanym na jej podstawie regulaminie wewnętrznym Szkoły. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Szkoły Podstawowej przewiduje korzystanie przez pracowników, członków ich rodzin oraz emerytów, byłych pracowników, ze świadczeń polegających na udziale w spotkaniach integracyjnych oraz wyjazdach na wycieczki turystyczne. Spotkania integracyjne polegają na zapewnieniu części rozrywkowej (np. koncerty, pokazy, konkursy) oraz wyżywienia poprzez zakup tych usług od innych podmiotów. Udział pracowników w tych spotkaniach jest nieodpłatny. W ramach zorganizowanej wycieczki pracownicy, członkowie rodzin i emeryci Szkoły korzystają z usług hotelowych, transportowych, obsługi przewodnika, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, zakupionych przez Szkołę od innych podmiotów. Udział w wycieczkach jest za częściową odpłatnością pracownika. W związku z powyższym wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy nieodpłatne lub częściowo odpłatne przekazywanie przez pracodawcę pracownikom towarów i usług w formie imprez integracyjnych i wycieczek turystycznych finansowanych z ZFŚS podlega pod przepisy podatku od towarów i usług.
2016
30
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu finansowania przez Spółkę kuponów wymienialnych na wybrane seanse kinowe.
Fragment:
(...) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przekracza kwoty 380 zł. Zauważyć należy, że zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111, z późn. zm.) działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej – rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Z wniosku wynika, że Spółka – w oparciu o regulacje ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych utworzyła Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W ramach środków zgromadzonych na ZFŚS Spółka finansuje pracownikom świadczenie mieszczące się w definicji działalności socjalnej zawartej w art. 2 pkt 1 ustawy o ZFŚS. Przedmiotem świadczeń są kupony, które pracownik może nabyć w dowolnej liczbie – w formie do wydruku lub przesłane SMS-em – a które można wymienić na wybrany, dowolny seans filmowy, pokazując w kasie kina wydrukowany kupon lub otrzymaną wiadomość na telefonie z numerem kuponu.
2016
25
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika z tytułu przyznania pracownikom Kart uprawniających do korzystania z różnych usług rekreacji.
Fragment:
Jednakże, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jak wynika z powołanego powyżej przepisu skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie musi zostać otrzymane przez pracownika; świadczenie jest w całości sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych; świadczenie przekazane przez pracodawcę ma związek z finansowaniem działalności socjalnej; świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub pieniężnego, przy czym świadczenie nie ma postaci bonu talonu lub innego znaku uprawniającego go do wymiany na towary lub usługi; suma wartości świadczeń otrzymanych od Spółki przez pracownika w danym roku podatkowym z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie przekracza kwoty 380 zł. Zauważyć należy, że zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111, z późn. zm.) (...)
2016
25
mar

Istota:
W zakresie braku obowiązku określenia kwot podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Fragment:
W konsekwencji, transakcje zabezpieczające są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą Spółki. ” Z kolei administrowanie przez Wnioskodawcę Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych pozostaje w pośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, bowiem obowiązek i zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz gospodarowania nim wynikają z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111). Co prawda Spółka działając jako administrator Funduszu nie występuje jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a działalność socjalna wykonywana przez Wnioskodawcę jako administratora Funduszu nie stanowi działalności gospodarczej rozumianej zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy i nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże prowadzona przez Spółkę działalność socjalna w obrębie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wpisuje się w prowadzoną przez Zainteresowanego działalność gospodarczą jako jej konieczny element. Odnosząc się natomiast do działalności Wnioskodawcy związanej z posiadaniem akcji, udziałów i certyfikatów należy zwrócić uwagę na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-60/90 i C-155/94 oraz w sprawie C-80/95, w których to podkreślono, że samo posiadanie, czy też emisja udziałów i innych papierów wartościowych co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy, która pozwalałaby na uznanie posiadacza takich udziałów za podatnika.
2016
22
mar

Istota:
W zakresie braku obowiązku określenia kwot podatku naliczonego z zastosowaniem proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy
Fragment:
W konsekwencji, transakcje zabezpieczające są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą Spółki. ” Z kolei administrowanie przez Wnioskodawcę Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych pozostaje w pośrednim związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością gospodarczą, bowiem obowiązek i zasady tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz gospodarowania nim wynikają z ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 111). Co prawda Spółka działając jako administrator Funduszu nie występuje jako podatnik VAT, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy, a działalność socjalna wykonywana przez Wnioskodawcę jako administratora Funduszu nie stanowi działalności gospodarczej rozumianej zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy i nie podlega regulacjom ustawy o podatku od towarów i usług, jednakże prowadzona przez Spółkę działalność socjalna w obrębie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wpisuje się w prowadzoną przez Zainteresowanego działalność gospodarczą jako jej konieczny element. Odnosząc się natomiast do działalności Wnioskodawcy związanej z posiadaniem akcji, udziałów i certyfikatów należy zwrócić uwagę na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-60/90 i C-155/94 oraz w sprawie C-80/95, w których to podkreślono, że samo posiadanie, czy też emisja udziałów i innych papierów wartościowych co do zasady nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 4 VI Dyrektywy, która pozwalałaby na uznanie posiadacza takich udziałów za podatnika.
2016
22
mar

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Tym samym – w związku z organizowaniem wycieczki, która zostanie częściowo lub w całości sfinansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – po stronie uprawnionych pracowników nie wystąpi źródło przychodu w rozumieniu przywołanego wyżej art. 12 w zw. z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W świetle powyższego, mając na uwadze wytyczne co do kierunku wykładni zaprezentowane w przywołanym wyżej wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wskazać należy, że sfinansowanie przedmiotowej wycieczki nie będzie dla pracowników nieodpłatnym świadczeniem powodującym konieczność obliczenia i poboru przez Zainteresowanego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Podsumowując, w rozpatrywanej sprawie, wzięcie udziału w wycieczce integracyjnej nie stanowi przychodu po stronie pracownika ze stosunku pracy w myśl art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 3 i art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, pracodawca zgodnie z art. 31 i art. 38 ust. 1 ww. ustawy, nie jest zobowiązany aby obliczyć, pobrać i przekazać zaliczkę na rachunek urzędu skarbowego. Zatem stanowisko przedstawione przez Wnioskodawcę należy uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.
2016
10
mar
© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.