Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
lip

Istota:

Należy stwierdzić, że w przypadku otrzymania przez pracownika dofinansowania do Kart MultiSport ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, świadczenie to będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy. Przy czym, przychód ten (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego), będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 1000 zł w roku podatkowym, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy.

Fragment:

Jak wynika z powołanego powyżej przepisu skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej. Przy czym ze zwolnienia korzysta tylko wartość świadczenia w kwocie 1000 zł. Podkreślenia wymaga, że użyte w tym przepisie sformułowanie „ sfinansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych ” oznacza, że pracodawca bądź związki zawodowe są ze swej strony zobligowane do finansowania lub współfinansowania świadczeń na rzecz pracownika wyłącznie z wymienionych w tym przepisie funduszy. Przepis ten zatem określa źródło finansowania świadczeń rzeczowych, uznając że dla zastosowania zwolnienia od podatku koniecznym jest, aby pracodawca nie sfinansował tych świadczeń z innych źródeł niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2191, z późn. zm.) działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki (...)

2018
4
lip

Istota:

Obowiązki płatnika związane z finansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów wycieczki integracyjnej pracowników.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z finansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów wycieczki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z finansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów wycieczki. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza zorganizować wycieczkę dla wszystkich pracowników Zespołu Szkół w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Część wydatków pokrywana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a część przez pracowników. Udział w wycieczce będzie miał charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych. Organizowana wycieczka będzie traktowana jako spotkanie – wyjazd integracyjny. Celem wycieczki będzie integracja pracowników, co wpłynie na polepszenie atmosfery pracy, zwiększenie motywacji, wydajności oraz jakości wykonywanej przez pracowników pracy. Zorganizowanie wycieczki jest w zakresie pracodawcy, ponieważ integracja załogi wpływa na efektywność w pracy oraz wzajemne relacje służbowe.

2018
20
maj

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2191) Wnioskodawca utworzył Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz). Zasady funkcjonowania Funduszu zostały określone w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ... Szpitalu ... im. ... w ... (dalej: Regulamin). Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami. ZFŚS administruje Dyrektor Szpitala. Zgodnie z Regulaminem osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są m.in. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania. Prawo do korzystania ze środków Funduszu przysługuje także członkom ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne i przysposobione w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole średniej to do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 lat. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.

2018
16
kwi

Istota:

Czy umorzenie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, obejmujących zaległości z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego, odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, opłat eksploatacyjnych, odsetek ustawowych za opóźnienie oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego na podstawie uchwały Rady Gminy stanowi przychód z innych źródeł podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji zobowiązujący Wnioskodawcę do sporządzenia informacji PIT-8C?

Fragment:

Spółka w każdym roku swojej działalności dokonuje podstawowego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który stosownie do art. 23 ust. 1 pkt 7 lit. b) w całości stanowi koszty uzyskania przychodu. Zasady funkcjonowania funduszu zawarte są w Regulaminie gospodarowania środkami ZFŚS, który opracowywany jest zgodnie z ustawą z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 800) i zatwierdzony jest przez wybranych przez pracowników przedstawicieli. We wrześniu 2016 r. Wnioskodawca zorganizował trzydniową wycieczkę turystyczno-krajoznawczą dla pracowników i ich rodzin w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wycieczka miała charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych - chętni zgłaszali swój udział dokonując wpisu na liście uczestników. Pracownik miał możliwość zabrać ze sobą za odpłatnością (wynoszącą 50% kosztów przypadających na jednego uczestnika wycieczki) jedną osobę towarzyszącą (członka rodziny). Wycieczka miała na celu zintegrować i umożliwić aktywny wypoczynek pracownikom, co powinno korzystnie wpłynąć na efektywność pracy i wzajemne relacje, brak uczestnictwa z kolei nie wiązał się z żadnymi konsekwencjami pracowniczymi.

2018
15
kwi

Istota:

Finansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych części lub całości opisanych w stanie faktycznym świadczeń, które mają na celu integrację pracowników, polepszenie atmosfery w pracy, zwiększenie wydajności oraz jakości wykonywanej pracy – nie stanowi dla pracownika przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie pracownika nie powstaje przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. To oznacza, że na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek płatnika określony w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 4 kwietnia 2017 r. (data wpływu 20 kwietnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego sfinansowania pracownikom wycieczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz związanych z tym obowiązków płatnika – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 20 kwietnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych częściowego sfinansowania pracownikom wycieczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz związanych z tym obowiązków płatnika. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Starostwo Powiatowe organizuje imprezy i wyjazdy sportowo-rekreacyjne lub imprezy kulturalno-oświatowe dla swoich pracowników i pracowników dwóch jednostek, z którymi jest podpisana umowa o wspólnej działalności socjalnej. W ramach tej działalności organizowany jest wyjazd sportowo-rekreacyjny lub kilkudniowa (wycieczka turystyczna) – obejmująca przykładowo, przejazd autokarem, nocleg, wyżywienie, zwiedzanie obiektów i zakup biletów wstępu, koszty wynajmu pilota czy przewodnika, koszty ubezpieczenia uczestników, itd. Zgodnie z Regulaminem ZFŚS część kosztów uczestnictwa pracowników w takiej kilku dniowej wycieczce pokrywana jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dalej ZFŚS), a część przez pracownika.

2018
15
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę tytułem zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1).

Fragment:

Mając zatem na uwadze przywołane przepisy prawa należy stwierdzić, że dla celów podatkowych odpisy i zwiększenia na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy, jeżeli spełniają łącznie dwa warunki: w rozumieniu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu. Utworzenie funduszu jest operacją rachunkową polegającą na naliczeniu odpowiedniego odpisu, a odrębną kwestią jest przekazanie utworzonego funduszu na rachunek bankowy zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ani przepisy ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nie określają jednak sposobu prowadzenia takiego rachunku. Z uwagi na powyższe należy stwierdzić, że w przypadku, gdy środki pieniężne stanowiące równowartość zwiększonego odpisu zostaną wpłacone przez Wnioskodawcę bezpośrednio na utworzony przez siebie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, będzie miał zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b updop, w rezultacie czego przedmiotowe zwiększenie Spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 updop.

2018
11
kwi

Istota:

Udział w sfinansowanej w części lub całości ze środków ZFŚS wycieczce mającej charakter integracyjny, której celem jest zintegrowanie pracowników, umożliwienie efektywnego wypoczynku, co pozytywnie wpływa na wzajemne relacje i efektywność pracy, jak też polepszenie atmosfery w pracy, a w konsekwencji na zwiększenie jej wydajności oraz jakości (zwiększenie motywacji do pracy), nie stanowi dla pracowników przysporzenia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji po stronie pracowników nie powstanie przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ww. ustawy, który przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 31 tej ustawy Wnioskodawca miałby obowiązek doliczać do pozostałych przychodów pracowników.

Fragment:

Zgodnie z Regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych część kosztów uczestnictwa pracowników w kilkudniowej wycieczce pokrywana jest ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a część przez pracownika. Wysokość dofinansowania dotycząca konkretnego pracownika jest zróżnicowana i uzależniona od jego sytuacji materialnej, finansowej i rodzinnej. W fazie propozycji składanej pracownikom przez pracodawcę znane są koszty uczestnictwa jednej osoby. Koszty uczestnictwa obejmują: koszty podróży, koszty zakwaterowania (jeżeli wyjazd jest dłuższy niż jeden dzień, koszty posiłków, koszty imprez, wycieczek, biletów wstępu). Udział pracowników w wycieczce sfinansowanej w części z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, która ma na celu zintegrowanie pracowników oraz umożliwienie aktywnego wypoczynku, co pozytywnie wpływa na wzajemne relacje i efektywność pracy, nie będzie stanowić dla pracownika przysposobienia majątkowego, a tym samym nieodpłatnego świadczenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT. W konsekwencji, po stronie pracowników nie powstaje przychód ze stosunku pracy na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, który przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 31 wymienionej ustawy, wnioskodawca miałby obowiązek doliczać do pozostałych przychodów pracowników.

2018
23
lut

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń oraz obowiązek poboru zaliczki na podatek dochodowy od dofinansowania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych wycieczki integracyjnej dla pracownika

Fragment:

Zgodnie z przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca zatrudnia 78 pracowników i jest zobligowany przepisami prawa do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Wnioskodawca jako pracodawca zorganizował wycieczkę integracyjną dla wszystkich pracowników, którzy mogli dobrowolnie w niej uczestniczyć. Koszt tej wycieczki w całości został sfinansowany ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z regulaminem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Koszt wycieczki dla jednego pracownika wyniósł 400 zł. Brak uczestnictwa w wycieczce nie wiąże się z negatywnymi skutkami dla pracownika. Wnioskodawca wskazał, że zorganizowanie wycieczki odbyło się w jego interesie jako pracodawcy, gdyż integracja załogi wpływa na efektywność pracy. Mając na uwadze powyższe należy wyjaśnić, że dokonując oceny czy udział w wycieczce integracyjnej prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy kierować się wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 (Dz.U. z 2014 r., poz. 947), w którym stwierdzono, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które: po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie), po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

2018
15
lut

Istota:

Skutki podatkowe udzielania przez Spółkę Zarządzającemu świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (pytanie oznaczone we wniosku nr 14)

Fragment:

Zgodnie natomiast z treścią art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2018 r., wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jak wynika z powyższego przepisu, zwolniona od podatku jest wartość rzeczowych, jak i pieniężnych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, a zatem powyższy przepis nie ma zastosowania do Zarządzającego świadczącego usługi na podstawie kontraktu menedżerskiego. Mając na uwadze powyższe, przychodem Zarządzającego będzie zatem wartość świadczeń wypłaconych przez Spółkę z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które przysługują mu na podstawie tego Kontraktu i stanowią dla niego definitywne przysporzenie. W konsekwencji powyższego Spółka zobligowana będzie do realizacji obowiązków płatnika wynikających z cytowanego wyżej art. 41 ust. 1 tej ustawy. W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy uznano za prawidłowe.

2018
18
sty

Istota:

Zwolnienie od podatku świadczeń na rzecz pracowników (przejętych przez Wnioskodawcę) oraz emerytów i rencistów, wypłaconych z przekazanych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tworzonego przez poprzedniego pracodawcę

Fragment:

Otrzymane środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przejętych jednostek, jak wskazał Wnioskodawca, będą gromadzone na odrębnym rachunku bankowym i wydatkowane na zasadach określonych w regulaminie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych obowiązującym w jednostkach, które przejął Wnioskodawca. W sytuacji, gdy przekazywane świadczenia z przejętych środków będą wydatkowane na zasadach wynikających z ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (mimo że Wnioskodawca nie tworzy tego funduszu) z uwzględnieniem kryterium socjalnego, zdaniem Organu podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Bowiem w zaistniałym stanie faktycznym, Wnioskodawca wypłacając świadczenia z przejętych środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z uwagi na przejęcie praw i obowiązków w związku z przejęciem pracowników w trybie art. 231 Kodeksu pracy, w rzeczywistości realizuje obowiązki wobec przejętych pracowników, którym na gruncie obowiązujących regulaminów u poprzednich pracodawców przysługiwały te świadczenia. W opinii Organu nie można różnicować sytuacji prawnopodatkowej pracowników jedynie ze względu na okoliczność kto dokonuje fizycznej wypłaty przysługujących świadczeń, a które pochodzą z tych samych środków tj. środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przejętych jednostek.