Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
29
lis

Istota:

Obowiązki płatnika w związku ze sfinansowaniem pracownikom wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Fragment:

(...) Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 20 września 2018 r. wpłynął do tutejszego Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sfinansowaniem pracownikom wycieczki ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 30 października 2018 r., nr 0113-KDIPT2-3.4011.504.2018.1.DS na podstawie art. 13 § 2a, art. 169 § 1 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 31 października 2018 r. (data doręczenia 5 listopada 2018 r.). W odpowiedzi na ww. wezwanie w dniu 15 listopada 2018 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku, przesłane za pośrednictwem ... (data nadania 9 listopada 2018 r.). We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca będąc pracodawcą organizuje dla swoich pracowników wycieczkę do Włoch, w terminie od dnia ... do dnia ... 2018 r.

2018
12
paź

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku z dofinansowaniem przez Wnioskodawcę z ZFSŚ wycieczki pracowników

Fragment:

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 67 wolne od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „ zakładami pracy ”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca postanowił w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zorganizować i umożliwić wszystkim pracownikom skorzystania z zagranicznej i krajowej wycieczki turystyczno-wypoczynkowej.

2018
12
paź

Istota:

W zakresie obowiązków płatnika w związku ze zorganizowaniem wyjazdu integracyjnego.

Fragment:

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zgodnie z art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zwane dalej „ zakładami pracy ”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej. Z treści wniosku wynika, że w czerwcu 2018 r. Komisja Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Urzędzie Miejskim zorganizowała wyjazd integracyjny dla pracowników urzędu.

2018
6
wrz

Istota:

W przypadku otrzymania przez wybranych pracowników kart prezentowych (podarunkowych), zasilanych środkami pieniężnymi, sfinansowanych w całości ze środków pieniężnych pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, przychód pracowników z tego tytułu będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 1.000 zł w roku podatkowym, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i w rezultacie, po stronie Wnioskodawcy nie powstaną obowiązki płatnika z tego tytułu, w tym obowiązek doliczenia wartości świadczenia do przychodu podatkowego danego pracownika oraz obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Fragment:

(...) zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Jak wynika z powołanego powyżej przepisu skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej. Przy czym ze zwolnienia korzysta tylko wartość świadczenia w kwocie 1.000 zł. W związku z powyższym, zwolnieniem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęte są również otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, świadczenia pieniężne z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 r., (...)

2018
16
sie

Istota:

Obowiązki płatnika w związku z wypłaconą z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych zapomogą nielosową

Fragment:

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (po uzupełnieniu wniosku): U Wnioskodawcy prowadzony jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: „ ZFŚS ”). Zgodnie z regulaminem, środki mogą być wykorzystywane na pomoc socjalną na rzecz emerytów i rencistów, których uprzednio łączył z Wnioskodawcą stosunek pracy. Jednym z rodzajów pomocy socjalnej jest bezzwrotna pomoc rzeczowo-finansowa (zapomogi). Do Wnioskodawcy w dniu ... wpłynął wniosek emerytki (dalej: „ Uprawniona ”) o przyznanie świadczenia socjalnego w postaci zapomogi pieniężnej, w związku z trudną sytuacją materialną. W uzasadnieniu wniosku Uprawniona opisała Swoją sytuację życiową i materialną podnosząc, że w związku ze złym stanem zdrowia i wydatkami na leki znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Do wniosku dołączono karty informacyjne z leczenia szpitalnego oraz oświadczenie o dochodach. Dyrektor Wnioskodawcy jako administrator ZFŚS (zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych) przyznał zgodnie z regulaminem ZFŚS świadczenie w postaci zapomogi pieniężnej w kwocie 400 zł brutto. W dniu ... 2017 r. została wypłacona zapomoga pieniężna z ZFŚS dla emerytki. Wniosek Uprawnionej o świadczenie socjalne wskazywał na trudności materialne i zdrowotne, lecz na podstawie dołączonej dokumentacji (karty leczenia szpitalnego) i opisu sytuacji, komisja nie zakwalifikowała przyznania pomocy, tak jak w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, czy długotrwałej choroby lub śmierci.

2018
11
sie

Istota:

Czy kwota dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do świadczeń opisanych w stanie faktycznym stanowi podstawę do opodatkowania?

Fragment:

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r. - wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., - wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
28
lip

Istota:

Obowiązki organizatora i koordynatora wspólnej działalności socjalnej związane z obsługą środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 28 maja 2018 r. (data wpływu 30 maja 2018 r.), uzupełnionym w dniu 16 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków związanych z obsługą środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 30 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 16 lipca 2018 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków związanych z obsługą środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. W myśl art. 9 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych pomiędzy Wnioskodawcą – Urzędem Gminy a dwoma gminnymi jednostkami organizacyjnymi: Gminną Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej zawarto umowę cywilnoprawną o prowadzeniu Wspólnej Działalności Socjalnej. Podstawą funkcjonowania Wspólnej Działalności Socjalnej jest zawarta umowa pomiędzy pracodawcami z dnia 31 grudnia 2010 r., Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Zarządzenie Wójta Gminy z dnia 7 kwietnia 2014 r.) oraz ustawa o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych. Strony umowy, tj. pracodawcy ustanowili Urząd Gminy organizatorem i koordynatorem Wspólnej Działalności Socjalnej. Dodatkowo pracodawcy udzielili pełnomocnictwa koordynatorowi i wyrazili zgodę na podpisywanie wszelkich dyspozycji pieniężnych dotyczących środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

2018
6
lip

Istota:

Należy stwierdzić, że w przypadku otrzymania przez pracownika dofinansowania do Kart MultiSport ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, świadczenie to będzie przychodem pracownika ze stosunku pracy. Przy czym, przychód ten (kwota ta obejmuje wartość rzeczowych i pieniężnych świadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego), będzie korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych do kwoty 1000 zł w roku podatkowym, zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 67 ww. ustawy.

Fragment:

Jak wynika z powołanego powyżej przepisu skorzystanie ze zwolnienia możliwe jest, jeżeli są spełnione łącznie następujące przesłanki: świadczenie ma charakter świadczenia rzeczowego lub świadczenia pieniężnego, źródłem finansowania są w całości środki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, świadczenie ma związek z finansowaniem działalności socjalnej. Przy czym ze zwolnienia korzysta tylko wartość świadczenia w kwocie 1000 zł. Podkreślenia wymaga, że użyte w tym przepisie sformułowanie „ sfinansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych ” oznacza, że pracodawca bądź związki zawodowe są ze swej strony zobligowane do finansowania lub współfinansowania świadczeń na rzecz pracownika wyłącznie z wymienionych w tym przepisie funduszy. Przepis ten zatem określa źródło finansowania świadczeń rzeczowych, uznając że dla zastosowania zwolnienia od podatku koniecznym jest, aby pracodawca nie sfinansował tych świadczeń z innych źródeł niż zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2191, z późn. zm.) działalnością socjalną są usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki (...)

2018
4
lip

Istota:

Obowiązki płatnika związane z finansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów wycieczki integracyjnej pracowników.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 maja 2018 r. (data wpływu 23 maja 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z finansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów wycieczki – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 23 maja 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika związanych z finansowaniem z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych kosztów wycieczki. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza zorganizować wycieczkę dla wszystkich pracowników Zespołu Szkół w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zgodnie z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Część wydatków pokrywana jest z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, a część przez pracowników. Udział w wycieczce będzie miał charakter dobrowolny i powszechnie dostępny dla wszystkich uprawnionych. Organizowana wycieczka będzie traktowana jako spotkanie – wyjazd integracyjny. Celem wycieczki będzie integracja pracowników, co wpłynie na polepszenie atmosfery pracy, zwiększenie motywacji, wydajności oraz jakości wykonywanej przez pracowników pracy. Zorganizowanie wycieczki jest w zakresie pracodawcy, ponieważ integracja załogi wpływa na efektywność w pracy oraz wzajemne relacje służbowe.

2018
20
maj

Istota:

Obowiązki płatnika

Fragment:

Na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2191) Wnioskodawca utworzył Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (dalej: ZFŚS lub Fundusz). Zasady funkcjonowania Funduszu zostały określone w Regulaminie gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ... Szpitalu ... im. ... w ... (dalej: Regulamin). Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych, w sposób określony aktualnie obowiązującymi przepisami. ZFŚS administruje Dyrektor Szpitala. Zgodnie z Regulaminem osobami uprawnionymi do korzystania ze świadczeń Funduszu są m.in. pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania. Prawo do korzystania ze środków Funduszu przysługuje także członkom ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się pozostające na utrzymaniu i wychowaniu dzieci własne i przysposobione w wieku do 18 lat, a jeżeli kształcą się w szkole średniej to do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 20 lat. Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.