Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
23
paź

Istota:

Płatnik – przekazywanie zaliczek na ZFRON

Fragment:

(...) zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 25 do 30%, 50% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 30 do 35%, 75% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości od 35 do 40%, 100% na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w przypadku płatników osiągających wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 40% - w pozostałej części na zasadach określonych w ust. 1; za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód osoby niepełnosprawnej uzyskany od początku roku u tego płatnika przekroczył kwotę, o której mowa w pkt 1, kwoty pobranych zaliczek na podatek płatnicy przekazują na zasadach określonych w ust. 1. Powołane powyżej regulacje odnoszą się do „ kwot pobranych zaliczek ”, tj. do kwot, jakie płatnik „ zatrzymał ” celem ich późniejszego przekazania.

2013
28
lut

Istota:

Skutki podatkowe wydzierżawienia lub oddania do używania ośrodka wypoczynkowo - rehabilitacyjnego wybudowanego i utrzymywanego ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Fragment:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) – w wysokości 10%, zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych - w wysokości 90%. Zakłady Pracy Chronionej są obowiązane tworzyć Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON) i są jego dysponentami. Ogólne zasady tworzenia i przeznaczania środków Funduszu określa art. 33 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W świetle art. 33 ust. 2 tej ustawy, fundusz rehabilitacji tworzy się w szczególności: ze środków, o których mowa w art. 31 ust. 3 pkt 1 lit. b, z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, z wpływów z zapisów i darowizn, z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku funduszu rehabilitacji, ze środków pochodzących ze zbycia środków trwałych zakupionych ze środków funduszu, w części niezamortyzowanej. W myśl § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810 ze zm.), środki funduszu przeznacza się m.in. na tworzenie, modernizację, remont rozbudowę i utrzymanie bazy: rehabilitacyjnej, w szczególności przychodni, gabinetów fizjoterapii, socjalnej, w szczególności internatów, hoteli, stołówek, wypoczynkowej.

2013
28
lut

Istota:

Sposób określenia przychodów z dzierżawy.

Fragment:

Wnioskodawca jest jednym z komandytariuszy Spółki komandytowej, która posiada status zakładu pracy chronionej i jest właścicielem ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego, wybudowanego i utrzymywanego ze środków pochodzących z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (dalej: „ fundusz ”). Budowę ww. ośrodka zakończono w 2000 r. Spółka komandytowa zamierza: wydzierżawić przedmiotowy ośrodek w całości lub oddać przedmiotowy ośrodek w całości do używania w zamian za: zwrot części wydatków poniesionych na wytworzenie ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego oraz równowartość podatku od nieruchomości. Dzierżawca lub używający, poczyni nakłady mające na celu dostosowanie ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego do jego potrzeb oraz przeprowadzi bieżące naprawy w zakresie uzgodnionym ze Spółką. W umowie dzierżawy lub umowie przekazującej przedmiotowy ośrodek do używania, zastrzeżone będzie, że przedmiotem tych umów, w okresie od stycznia do końca czerwca i od września do końca grudnia będzie cały ośrodek, a w miesiącach lipcu i sierpniu cały ośrodek z wyłączeniem 4 wybranych pokoi. W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytania: Czy prawidłowe jest stanowisko, że wartość nakładów poczynionych przez dzierżawcę lub używającego ośrodek oraz wartość bieżących napraw nie będą stanowiły dla Wnioskodawcy przychodu podatkowego... (pytanie oznaczone we wniosku nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, nakłady poczynione przez dzierżawcę lub używającego oraz wartość bieżących napraw niewątpliwie zwiększą wartość rynkową przedmiotowego ośrodka.

2012
28
gru

Istota:

Czy zaliczki na podatek dochodowy od zasiłków z ubezpieczenia społecznego wypłacanego pracownikom przez zakład pracy, w części pozostawionej w zakładzie i przekazanej na ZFRON stanowią przychód z działalności gospodarczej, który powinien być opodatkowany w momencie przekazania na ZFRON?

Fragment:

BKIP 05 lipca 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazane na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią przychód - jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 05 lipca 2012 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przekazane na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych stanowią przychód. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: Spółdzielnia prowadzi działalność produkcyjną i usługową. Posiada status Zakładu Pracy Chronionej w rozumieniu art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm., dalej „ ustawa o rehabilitacji ”) i zatrudnia pracowników. Spółdzielnia tworzy Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (ZFRON), zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o rehabilitacji między innymi z części zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i odprowadza na ten fundusz 60% środków pochodzących ze zwolnień podatkowych.

2012
2
lut

Istota:

Czy dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawych w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane zgodnie z art. 26a ust 5 pkt 2 uRach na fundusz Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i niedotyczące nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)

Fragment:

Natomiast rodzaje wydatków, szczegółowe zasady wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków określa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka jest podmiotem posiadającym status zakładu pracy chronionej, uzyskującym pomoc finansową (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych). Ponadto, Spółka wskazała, iż zdarzają się sytuacje, gdzie kwota miesięcznego dofinansowania przekracza kwotę miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego. Stąd też, różnicę pomiędzy wynagrodzeniem a dofinansowaniem, Spółka na podstawie art. 26a ust. 5 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przekazuje na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych (z wyłączeniem nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych). Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.

2011
1
wrz

Istota:

Skutki podatkowe przekazania na ZFRON nadwyżki otrzymanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Fragment:

Zakład pracy chronionej obowiązany jest tworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i jest jego dysponentem. Ogólne zasady tworzenia i przeznaczenia środków funduszu określa art. 33 ww. ustawy. Dotacja z PFRON, przekazana zostaje na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami. Przy czym, zgodnie z art. 26a ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2008r., w przypadku gdy kwota miesięcznego dofinansowania z PFRON przekracza kwotę miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego, pracodawca będący zakładem pracy chronionej przekazuje różnicę pomiędzy kwotą miesięcznego dofinansowania a kwotą tego wynagrodzenia na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej. Z cytowanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, iż obowiązek przekazania na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy kwota miesięcznego dofinansowania uzyskanego z PFRON przekracza kwotę miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego.

2011
1
wrz

Istota:

Skutki podatkowe przekazania na ZFRON nadwyżki otrzymanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Fragment:

Zakład pracy chronionej obowiązany jest tworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) i jest jego dysponentem. Ogólne zasady tworzenia i przeznaczenia środków funduszu określa art. 33 ww. ustawy. Dotacja z PFRON, przekazana zostaje na pokrycie wydatków związanych z wynagrodzeniami. Przy czym, zgodnie z art. 26a ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym w 2008r., w przypadku gdy kwota miesięcznego dofinansowania z PFRON przekracza kwotę miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego, pracodawca będący zakładem pracy chronionej przekazuje różnicę pomiędzy kwotą miesięcznego dofinansowania a kwotą tego wynagrodzenia na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej. Z cytowanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, iż obowiązek przekazania na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładzie pracy chronionej środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy kwota miesięcznego dofinansowania uzyskanego z PFRON przekracza kwotę miesięcznego wynagrodzenia osiąganego przez pracownika niepełnosprawnego.

2011
1
wrz

Istota:

Obowiązek złożenia korekt zeznań podatkowych, wynikających ze zwiększenia i zmniejszenia wartości przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Fragment:

Znak: IBPBI/1/415-360/10/JS wskazano w szczególności, iż cała kwota dofinansowania otrzymanego ze środków PFRON, łącznie z częścią środków przekazywanych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników, stanowi przychód z działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, bonifikat lub skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

2011
1
wrz

Istota:

Obowiązek złożenia korekt zeznań podatkowych, wynikających ze zwiększenia i zmniejszenia wartości przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej oraz zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Fragment:

Znak: IBPBI/1/415-361/10/JS wskazano w szczególności, iż cała kwota dofinansowania otrzymanego ze środków PFRON, łącznie z częścią środków przekazywanych na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych z przeznaczeniem na indywidualny program rehabilitacji pracowników, stanowi przychód z działalności gospodarczej. Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, bonifikat lub skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, zgodnie z art. 22a - 22o, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

2011
1
wrz

Istota:

Czy dofinansowanie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w części przekraczającej wynagrodzenie pracownika, przekazywane zgodnie z art. 26a ust. 5 pkt 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w celu wykorzystania na indywidualny program rehabilitacji (i nie dotyczące nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) jest przychodem Spółki podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

Natomiast rodzaje wydatków, szczegółowe zasady wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz tryb ustalania zakładowego regulaminu wykorzystania tych środków określa od 1 stycznia 2008 r., rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 245, poz. 1810). Powyższe bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie umożliwiają pracodawcy dysponować nadwyżką z tytułu dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego SOD w żaden inny sposób, według własnej woli, a Spółka ma obowiązek przekazać nadwyżkę na konto Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z przeznaczeniem na Indywidualny Program Rehabilitacji i wskazane w rozporządzeniu wydatki. Stan faktyczny i zapytanie Spółki dotyczy takich wydatków z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na indywidualny program rehabilitacji, które nie są przeznaczone na nabycie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, które na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, są zwolnione z opodatkowania. Zapytanie Podatnika dotyczy takich wydatków jak np.: opłaty za czesne w szkołach, urządzenia umożliwiające kontakt z otoczeniem, turnusy rehabilitacyjne, zabiegi rehabilitacyjne i usprawniające, kursy językowe, ryczałty samochodowe na dojazdy do pracy i w celach ułatwiających życie, leczenie, zakup protez itp.