ITPB4/4511-30/15/MT | Interpretacja indywidualna

Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym sytuacja bycia wspólnikiem L. utworzonej na gruncie prawa amerykańskiego Stanu Delaware mieści się w zakresie zastosowania art. 30f ust. 1 albo art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji czy Wnioskodawca ma obowiązek opodatkowania dochodów L. z zastosowaniem przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej?
ITPB4/4511-30/15/MTinterpretacja indywidualna
 1. spółka osobowa
 2. spółka zagraniczna
 3. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że Pana stanowisko – przedstawione we wniosku 23 marca 2015 r. (data wpływu 30 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej kwestii stosowania przepisów o dochodach zagranicznej spółki kontrolowanej w odniesieniu do sytuacji bycia wspólnikiem L. utworzonej na gruncie prawa amerykańskiego Stanu Delaware, uzupełnionym Pana pismem z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek został następnie uzupełniony – w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 30 kwietnia 2015 r. znak ITPB4/4511-30/15-2/MT – pismem z dnia 11 maja 2015 r. (data wpływu 12 maja 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest polskim rezydentem podatkowym, podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Wnioskodawca jest jedynym wspólnikiem w amerykańskiej spółce L. (dalej: L). L. jest zorganizowana i zarejestrowana wg prawa amerykańskiego stanu Delaware, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, w stanie Delaware. Zgodnie z przepisami prawa amerykańskiego, L. nie ma (podobnie jak polskie spółki osobowe) podmiotowości podatkowej, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Jest ona transparentna podatkowo, co oznacza, że przychody i koszty działalności L. są opodatkowane na poziomie wspólnika. Wspólnik w L. jest określany mianem członka (member) nie zaś udziałowca (shareholder). Spółka L. nie jest traktowana na gruncie prawa stanu Delaware (gdzie jest zorganizowana) w taki sposób, aby móc ją zakwalifikować jako osobę prawną.

Wnioskodawca zamierza utworzyć na terenie Polski Spółkę komandytową, w której zostanie jednym z komandytariuszy, a komplementariuszem zostanie L. Spółka komandytowa będzie prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Polski.

L w związku z wykonywaniem czynności zarządczych jako komplementariusz w Spółce komandytowej będzie otrzymywać wynagrodzenie od Spółki komandytowej, na podstawie zawartej z nią umowy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca uzupełnił opis zdarzenia przyszłego o następujące informacje:

 • L., której jedynym wspólnikiem jest Wnioskodawca nie dokonała wyboru bycia traktowaną dla celów federalnych podatków dochodowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki jak osoba prawna (corporation) i podlega w Stanach Zjednoczonych Ameryki opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
 • Wnioskodawca z tytułu bycia wspólnikiem L. podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
 • L. będzie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na terytorium Polski. L. nie prowadzi i nie będzie prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu ww. przepisu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
 • L. ma charakter stałej placówki działalności gospodarczej Wnioskodawcy na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie znajduje się siedziba L. Wnioskodawca nie będzie wykonywał w całości lub w części działalności gospodarczej w miejscu siedziby L.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przepisy o zagranicznej spółce kontrolowanej, o których mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą miały zastosowanie do Spółki L....

We własnym stanowisku w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca wskazuje, że zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zawiera definicję zagranicznej spółki dla potrzeb regulacji o zagranicznych spółkach kontrolowanych (dalej: CFC), zagraniczna spółka oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
 • nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Na podstawie art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, regulacje CFC stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium RP zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub 30c.

W związku z powyższym – w ocenie Wnioskodawcy – nie podlegają uznaniu za „zagraniczną spółkę” w rozumieniu przepisów CFC, spółki osobowe (spółki niemające osobowości prawnej) mające siedzibę lub zarząd w innym niż Polska kraju, w których polski podatnik posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku, jeżeli w państwie swojej siedziby spółki te nie są podatnikami podatku dochodowego (oraz nie są traktowane jako „zakład” polskiego podatnika), a tym samym ich dochody nie podlegają opodatkowaniu w tym państwie, lecz podlegają wykazaniu jako dochody polskiego podatnika, proporcjonalnie do posiadanego w nich udziału w zyskach.

Stosownie do art. 6 ust. 1 umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r., Nr 31, poz. 178) dla celów tej umowy określenie „zakład” oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa. Określenie „zakład” – zgodnie z art. 6 ust. 2 ww. umowy – oznacza w szczególności:

 • filię,
 • biuro,
 • fabrykę,
 • warsztat,
 • kopalnię, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych,
 • plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy.

Jak wynika z art. 6 ust. 1 umowy, co również podkreśla Komentarz do Modelowej Konwencji OECD, warunkiem uznania określonego miejsca za zakład jest prowadzenie za jego pośrednictwem działalności gospodarczej na terytorium państwa źródła. W przeciwnym razie zakład w rozumieniu umowy nie powstanie.

L. nie będzie wykonywać całkowicie lub częściowo działalności gospodarczej na terenie USA. W konsekwencji Wnioskodawca uważa, że nie będzie prowadził działalności gospodarczej przez położony poza terytorium RP zagraniczny zakład.

Jednocześnie Wnioskodawca nadmienia, że nawet w przypadku prowadzenia przez niego zagranicznego zakładu na terenie USA, dochody tego zakładu byłyby przez niego uwzględniane w jego podstawie opodatkowania ustalanej na zasadach ogólnych (zgodnie z art. 26 albo art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). W konsekwencji art. 30f ust. 21 ww. ustawy nie będzie miał zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

Zgodnie z przepisami prawa amerykańskiego, L. nie ma (podobnie jak polskie spółki osobowe) podmiotowości podatkowej, tzn. nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Jest ona transparentna podatkowo, co oznacza, że przychody i koszty działalności L. są opodatkowane na poziomie wspólnika.

L. nie korzysta z możliwości opodatkowania właściwej dla osób prawnych (corporations), w związku z czym traktowana jest jako spółka transparentna podatkowo. L. nie jest traktowana na gruncie prawa stanu Delaware (gdzie jest zorganizowana) w taki sposób, aby móc ją zakwalifikować jako osobę prawną.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy do L. nie będą miały zastosowania przepisy o zagranicznych spółkach kontrolowanych, o których mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca (podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych o nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce) jest wspólnikiem L. – spółki utworzonej na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, a dokładniej prawa Stanu Delaware. Na gruncie prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki Spółka której wspólnikiem jest Wnioskodawca nie jest traktowana jak osoba prawna i nie podlega w Stanach Zjednoczonych Ameryki opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca posiada 100% udziałów w Spółce L., z czym wiąże się jego prawo do udziału w zyskach tej Spółki na poziomie 100%.

L. nie prowadzi działalności gospodarczej na terytorium Stanów Zjednoczonych – prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie na terytorium Polski.

W związku z opisaną sytuacją Wnioskodawca rozważa, czy mają do niego zastosowanie przepisy art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

Przepisy art. 30f zostały dodane do ww. ustawy z dniem 1 stycznia 2015 r. mocą ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1328, z późn. zm.). Wprowadzają one mechanizm zwalczania nadużyć podatkowych występujących w stosunkach między podmiotami powiązanymi, polegających na wykazywaniu dochodu generowanego z działalności prowadzonej w danym kraju jako dochodu podmiotów podlegających jurysdykcji podatkowej państw stosujących preferencyjne zasady opodatkowania. Istota tego rozwiązania sprowadza się do obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania rezydenta krajowego dochodów kontrolowanych podmiotów zagranicznych mających siedzibę lub zarząd w kraju o niższym niż obowiązujący w państwie rezydencji podmiotu dominującego poziomie opodatkowania (uzasadnienie projektu ww. ustawy zmieniającej – Druk Sejmowy Nr 2330, Sejm RP VII kadencji).

Przepis art. 30f ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza obowiązek obliczania podatku od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej uzyskanych przez podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (tj. osobę fizyczną mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych o nieograniczonym obowiązku podatkowym), w wysokości 19% podstawy obliczenia podatku. Dalsze regulacje art. 30f normują szczegółowe elementy tego obowiązku.

Pojęcie „zagranicznej spółki kontrolowanej” wyjaśniono w art. 30f ust. 3 omawianej ustawy. Jest nią:

 • zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 25a ust. 6, tj. rozporządzeniu w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 30f ust. 3 pkt 1);
 • zagraniczna spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium państwa innego niż wskazane w art. 30f ust. 3 pkt 1, z którym Rzeczpospolita Polska ani Unia Europejska nie zawarła umowy międzynarodowej stanowiącej podstawę do uzyskania od organów podatkowych tego państwa informacji podatkowych (art. 30f ust. 3 pkt 2);
 • zagraniczna spółka spełniająca łącznie warunki określone przez ustawodawcę w art. 30f ust. 3 pkt 3.

Jednocześnie – zgodnie z art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – określenie „zagraniczna spółka” użyte w powołanych przepisach oznacza:

 1. osobę prawną,
 2. spółkę kapitałową w organizacji,
 3. jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej,
 4. spółkę niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. spółkę niemającą osobowości prawnej, która zgodnie z przepisami prawa podatkowego państwa swojej siedziby lub zarządu jest traktowana jak osoba prawna i podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania
 • nieposiadającą siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1 (tj. osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych o nieograniczonym obowiązku podatkowym), posiada udział w kapitale, prawo głosu w organach kontrolnych lub stanowiących lub prawo do uczestnictwa w zysku.

Jak wynika z powołanych unormowań, obowiązek opodatkowania dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej wiąże się z posiadaniem przez podatnika o nieograniczonym obowiązku podatkowym określonych praw w podmiocie z siedzibą lub zarządem poza terytorium Polski, mającym określoną formę prawną lub status podatkowy, jeżeli w odniesieniu do tego podmiotu spełnione są warunki wskazane w art. 30f ust. 3 pkt 1, 2 albo 3 analizowanej ustawy.

Ponadto, ustawodawca rozszerzył stosowanie przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej na szczególną sytuację, gdy podatnik nie posiada praw w zagranicznej spółce. I tak, zgodnie z art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (art. 30f ust. 1-20 oraz art. 45 ust. 1aa) stosuje się odpowiednio do podatnika prowadzącego działalność gospodarczą przez położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, chyba że dochody tego zakładu zostały uwzględnione przez podatnika w podstawie opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 26 lub art. 30c.

Pojęcie „zagranicznego zakładu” zostało zdefiniowane przez ustawodawcę w art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, ilekroć w ustawie jest mowa o zagranicznym zakładzie – oznacza to:

 1. stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 2. plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium innego państwa,
 3. osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje
 • chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Na gruncie umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o uniknięciu podwójnego opodatkowania i zapobieżeniu uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Waszyngtonie dnia 8 października 1974 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 178, z późn. zm.) określenie „zakład” oznacza stałe miejsce, w którym całkowicie lub częściowo wykonuje się działalność gospodarczą przedsiębiorstwa (art. 6 ust. 1 umowy), w szczególności:

 1. filię,
 2. biuro,
 3. fabrykę,
 4. warsztat,
 5. kopalnię, kamieniołom lub inne miejsce wydobycia zasobów naturalnych,
 6. plac budowy, budowę lub montaż, które trwają dłużej niż 18 miesięcy (art. 6 ust. 2 umowy).

Zarówno na gruncie art. 5a pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i na gruncie art. 6 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, pojęcie „zakładu” („zagranicznego zakładu”) zostało zdefiniowane poprzez wskazanie zespołu okoliczności faktycznych. Dla uznania, że podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski prowadzi działalność poprzez zakład na terytorium Stanów Zjednoczonych konieczne jest łączne zaistnienie następujących przesłanek:

 • istnienie placówki działalności gospodarczej podatnika na terytorium Stanów Zjednoczonych, tj. pomieszczeń, środków lub urządzeń pozostających w dyspozycji podatnika i wykorzystywanych do prowadzenia jego działalności gospodarczej;
 • stały charakter takiej placówki, co oznacza, że placówka jest utworzona w danym miejscu, z określonym stopniem trwałości czasowej;
 • prowadzenie działalności gospodarczej podatnika za pośrednictwem tej stałej placówki, co oznacza, że podatnik lub osoby zależne od jego przedsiębiorstwa, prowadzą działalność gospodarczą podatnika w Stanach Zjednoczonych w oparciu o tę stałą placówkę.

Na podstawie wykładni przepisów prawa podatkowego przeprowadzonej w niniejszej interpretacji indywidualnej, należy wskazać, że punktem wyjścia dla oceny, czy po stronie danego podatnika istnieje obowiązek opodatkowania dochodu, o którym mowa w art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest ustalenie, czy podatnik posiada prawa w zagranicznej spółce lub zagraniczny zakład.

Analiza kwestii możliwości uznania L., której wspólnikiem jest Wnioskodawca za zagraniczną spółkę w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że L.:

 • nie posiada siedziby ani zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest podmiotem, w którym osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada prawo do uczestnictwa w zysku.

Niemniej jednak LLC:

 • nie jest osoba prawną;
 • nie jest spółką kapitałową w organizacji;
 • nie jest jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej inną niż spółka niemająca osobowości prawnej;
 • nie jest spółką niemającą osobowości prawnej, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

L. jest spółką niemającą osobowości prawnej mającą siedzibę w państwie innym niż Polska (w Stanach Zjednoczonych), która zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa (amerykańskimi przepisami prawa podatkowego) nie jest traktowana jak osoba prawna i nie podlega w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Wobec powyższego, L. nie jest zagraniczną spółką w rozumieniu art. 30f ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji nie może być zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 tej ustawy.

Ocena opisanego zdarzenia przyszłego w kontekście regulacji art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga natomiast uwzględnienia następujących okoliczności wskazanych przez Wnioskodawcę w opisie zdarzenia przyszłego:

 • L. jest placówką działalności gospodarczej Wnioskodawcy na terytorium Stanów Zjednoczonych;
 • placówka ta ma stały charakter;
 • Wnioskodawca nie będzie prowadził działalności gospodarczej za pośrednictwem tej stałej placówki na terytorium Stanów Zjednoczonych (nie będzie wykonywał w całości lub w części działalności gospodarczej w miejscu siedziby L.) – L. będzie prowadziła działalność gospodarczą w rozumieniu art. 5a pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyłącznie na terytorium Polski.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika zatem, że L. będzie stałą placówką na terytorium Stanów Zjednoczonych, poprzez którą Wnioskodawca (podmiot mający miejsce zamieszkania na terytorium Polski) będzie wykonywał działalność gospodarczą na terytorium Polski. W związku z brakiem prowadzenia przez L. działalności gospodarczej na terytorium Stanów Zjednoczonych, nie można stwierdzić, że Wnioskodawca posiada zagraniczny zakład w Stanach Zjednoczonych w rozumieniu art. 5a pkt 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zakład w Stanach Zjednoczonych w rozumieniu art. 6 polsko-amerykańskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W konsekwencji, do opisanego zdarzenia przyszłego nie ma zastosowania przepis art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczący odpowiedniego stosowania przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

W podsumowaniu należy więc stwierdzić, że zdarzenie przyszłe opisane przez Wnioskodawcę nie mieści się w zakresie zastosowania art. 30f ust. 1 ani art. 30f ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca nie ma więc obowiązku opodatkowania dochodów L. z zastosowaniem przepisów o opodatkowaniu dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.