ITPB2/4511-293/15/IB | Interpretacja indywidualna

Wygrana w zakładach wzajemnych na Gibraltarze.
ITPB2/4511-293/15/IBinterpretacja indywidualna
 1. opodatkowanie
 2. przychody z innych źródeł
 3. wygrana
 4. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Podstawa obliczenia i wysokość podatku -> Skala podatkowa
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z innych źródeł

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wygranej w zakładach wzajemnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania wygranej w zakładach wzajemnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Podatnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej. Podatnik nie jest również zatrudniony na umowę o pracę, zlecenia, o dzieło oraz żadną inną umowę cywilnoprawną. Podatnik jest obywatelem Polskim i ma miejsce zamieszkania w Polsce. Podatnik nie jest żonaty. Podatnik otrzymuje stypendium sportowe.

W 2014 r. Podatnik brał udział w zakładach wzajemnych organizowanych przez spółkę komandytową zarejestrowaną na Gibraltarze - główne miejsce prowadzenia działalności: Gibraltar. Spółka posiada licencję wydaną przez Rząd Gibraltaru i jest nadzorowana przez G., dalej "Spółka".

Zgodnie z regulaminem znajdującym się na stronie internetowej Spółki - wszystkie zakłady postawione w produktach sportowych są uważane za postawione i otrzymane na Gibraltarze. Zakłady wzajemne były dokonywane za pomocą internetu, przy czym do zawarcia umowy oraz do jej wykonania dochodziło na Gibraltarze (terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii należące do Unii Europejskiej), na zasadzie swobody umów, regulaminu Spółki oraz przepisów obowiązujących na Gibraltarze.

W związku z powyższym Podatnik uzyskał w 2014 r. wygraną przewyższającą kwotę 2280 zł, wypłaconą Mu w styczniu 2015 r.

Wskazana wyżej Spółka jest uprawniona do urządzania i prowadzenia zakładów wzajemnych na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej (Gibraltar - Wielka Brytania - licencja wydana przez G.).

Spółka nie płaci podatków na terytorium Polski gdyż jej siedziba znajduje się na Gibraltarze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy dochód Podatnika będzie opodatkowany na zasadach ogólnych (art. 27 ust. 1 ustawy od podatku dochodowym od osób fizycznych) czy na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ...;
 2. Kto zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego wynikającego z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Podatnik mający miejsce zamieszkania w Polsce czy Podmiot uprawniony do urządzania i prowadzenia zakładów wzajemnych na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej (Podmiot mający siedzibę w Gibraltarze)...
 3. Czy Podmiot uprawniony do urządzania i prowadzenia zakładów wzajemnych na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest zobowiązany do odprowadzenia zryczałtowanego podatku od wygranej Podatnika, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na rzecz polskich organów podatkowych pomimo tego, iż siedziba tego podmiotu znajduje się poza terytorium Polski...
 4. Czy Podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 45 ust. 3b ustawy podatkowej w przypadku gdy wygrana w zakładach wzajemnych organizowanych przez podmiot uprawniony do urządzania i prowadzenia zakładów wzajemnych na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej, przewyższa kwotę 2.280 zł, a Płatnik nie odprowadził w Polsce odpowiedniego (zryczałtowanego) podatku dochodowego za Podatnika...
 5. Czy na Podatniku ciąży obowiązek odprowadzania zaliczek na poczet należnego podatku dochodowego z tytułu otrzymania ww. wygranej z zakładu wzajemnego czy podatek winien być opłacony przez Podatnika w terminie ogólnym, tj. do 30 kwietnia roku następnego po otrzymaniu dochodu...

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej „ustawa podatkowa”) wolne od podatku są wygrane m. in. w zakładach wzajemnych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, z tym że takie zakłady wzajemne muszą być urządzane i prowadzone przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. A contrario wygrane, których jednorazowa wartość przekracza kwotę 2.280 zł nie podlegają zwolnieniu podmiotowemu, zatem od takich wygranych należy uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Nawiązując do powyższego wyjaśnić należy, iż zakłady wzajemne organizowane przez spółkę komandytową zarejestrowaną na Gibraltarze, dalej „Spółka”-organizowane były na terytorium Gibraltaru, gdzie siedzibę ma Spółka będąca organizatorem zakładów wzajemnych. Gibraltar jest członkiem Unii Europejskiej.

Powyższe zakłady wzajemne były organizowane na podstawie przepisów hazardowych obowiązujących na terytorium Gibraltaru oraz na podstawie regulaminu Spółki organizującej zakłady wzajemne na terytorium Gibraltaru, który stanowi, iż wszystkie zakłady postawione w produktach sportowych są uważane za postawione i otrzymane na Gibraltarze. Ponadto Spółka oferuje korzystanie z usługi zakładów wzajemnych, jest zatem oferentem, a zgodnie z art. 70 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), dalej „k.c.” w razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w miejscu otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane albo oferta jest składana w postaci elektronicznej - w miejscu zamieszkania albo w siedzibie składającego ofertę w chwili zawarcia umowy. Nie może zatem budzić wątpliwości, iż zakład wzajemny dokonany przez Podatnika został zawarty na terytorium Gibraltaru, tam się odbywał i tam została wypłacona Podatnikowi wygrana.

Mając na uwadze powyższe zwrócić należy uwagę, iż w myśl przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej od dochodów (przychodów) z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Ponadto zgodnie z ustępem 8 powołanego wyżej artykułu dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27.

Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Jego wygrana w zakładach wzajemnych organizowana na podstawie przepisów hazardowych obowiązujących w Gibraltarze, uzyskana i wypłacona w państwie członkowskim Unii Europejskiej (Gibraltar), nie jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż przekracza kwotę 2280 zł i podlega zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu w wysokości 10% wygranej, na zasadzie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy podatkowej. W związku zaś z art. 30 ust. 8 ustawy podatkowej brak jest podstaw do opodatkowania Podatnika na zasadach ogólnych.

Ponadto na zasadach ogólnych wynikających z ustawy Ordynacja podatkowa, do pobrania zryczałtowanego podatku od wygranych lub nagród, nie objętych zwolnieniem, obowiązany jest płatnik dokonujący wypłaty należności, czyli organizator zakładów wzajemnych (Spółka), która jest zobowiązana do przekazania podatku na rachunek organu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. Siedzibą Płatnika jest Gibraltar, na terytorium którego Płatnik organizuje zakłady wzajemne według prawa tam obowiązującego. Tam również płaci podatki.

Zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy podatkowej płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Niemniej jednak Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż Spółka nie podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce w myśl przepisu art. 3 ustawy podatkowej, zatem brak jest obowiązku Spółki zapłaty zryczałtowanego podatku od zakładów wzajemnych w Polsce. W związku z tym, zdaniem Wnioskodawcy to On jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli nie uczyniła tego Spółka jako Płatnik.

Z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatnik ma obowiązek po upływie roku podatkowego złożyć zeznanie i zapłacić należny podatek od uzyskanych dochodów w poprzednim roku podatkowym. Zgodnie bowiem z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 tej ustawy. Zgodnie natomiast z art. 45 ust. 3b. w zeznaniu, o którym mowa w ust. 1 lub ust. 1 a, wykazuje się należny podatek dochodowy, o którym mowa w art. 29-30a, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

W związku z powyższym, zdaniem Podatnika powinien złożyć zeznanie o uzyskanych w poprzednim roku dochodach w terminie do 30 kwietnia 2015 r. gdzie uwzględniony zostanie dochód z wygranej w zakładach wzajemnych dokonanych i wypłaconych na Gibraltarze (terytorium UE), gdyż podatek ten nie został pobrany przez Płatnika oraz wpłacić w wyżej wymienionym terminie należny podatek stosownie do art. 45 ust. 4 ustawy podatkowej.

Zdaniem Podatnika w zaistniałych okolicznościach nie ma obowiązku odprowadzania zaliczki na poczet podatku, natomiast zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy podatkowej obowiązek uiszczenia właściwego podatku winien zostać spełniony w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Reasumując: Podatnik stoi na stanowisku, iż z tytułu wygranej w zakładzie wzajemnym, który odbył się na Gibraltarze i tam została również wypłacona równowartość wygranej, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych w zryczałtowanej wysokości 10%. W związku z tym, iż Płatnik (Spółka) nie jest podatkowym rezydentem Polski, to w myśl przepisów Ordynacji podatkowej oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to Podatnik jest zobowiązany wykazać w zeznaniu o uzyskanych w poprzednim roku podatkowym dochodach dochód z wygranej w zakładach wzajemnych. Zeznanie takie Podatnik winien ponadto złożyć w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. Ponadto podatnik winien również wpłacić w wyżej wymienionym terminie należny podatek.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 1a ww. ustawy za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

 1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
 2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (art. 4a ww. ustawy).

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca brał udział w zakładach wzajemnych organizowanych przez spółkę komandytową zarejestrowaną na Gibraltarze. Zgodnie z regulaminem znajdującym się na stronie internetowej Spółki - wszystkie zakłady postawione w produktach sportowych są uważane za postawione i otrzymane na Gibraltarze. Zakłady wzajemne były dokonywane za pomocą internetu, przy czym do zawarcia umowy oraz do jej wykonania dochodziło na Gibraltarze (terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii należące do Unii Europejskiej), na zasadzie swobody umów, regulaminu Spółki oraz przepisów obowiązujących na Gibraltarze. Wnioskodawca w 2014 r. uzyskał wygraną przewyższającą kwotę 2.280 zł. Ww. wygrana została wypłacona Wnioskodawcy w styczniu 2015 r.

Polska nie zawarła z Gibraltarem umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. W takim przypadku więc dochody z tytułu wygranej osiągnięte przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych wyłącznie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ust. 1 ww. ustawy, zawiera katalog przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z punktem 9 tego artykułu źródłem przychodów są „inne źródła”.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Sformułowanie „w szczególności” wskazuje, iż definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w przepisie art. 20 ust. 1 ustawy. Przychód ten powstaje w każdym przypadku, kiedy u podatnika występują realne korzyści majątkowe.

W myśl art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższych regulacji wynika zatem, że przychód stanowią m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji pieniądze i wartości pieniężne. Przez termin „otrzymane”, zgodnie ze Słownikiem języka polskiego pod redakcją prof. M. Szymczaka (Wydawnictwo Naukowe PWN – 1998 r., wydanie I, tom II, str. 253) należy rozumieć takie pieniądze i wartości pieniężne, które zostały podatnikowi dane. Mając na uwadze istnienie wielu form rozliczeń, należy uznać, że otrzymane pieniądze to nie tylko wypłacona gotówka, ale również kwota, która wpłynęła na rachunek bankowy podatnika. Natomiast „postawionymi do dyspozycji” są takie pieniądze i wartości pieniężne, które podatnik, wykazując określoną aktywność, ma możliwość włączyć do swojego władztwa. Innymi słowy, podatnik ma możliwość skorzystania z tychże pieniędzy, a nie jest to uzależnione od dodatkowej zgody osoby stawiającej określone środki do dyspozycji.

Zatem w przypadku środków pieniężnych z przychodem mamy do czynienia wówczas, gdy podatnik faktycznie je otrzyma, zostaną mu wypłacone. Przychód pojawia się wtedy, gdy podatnik otrzymuje pieniądze, albo kiedy pieniądze są postawione do jego dyspozycji, a nie w chwili samego stwierdzenia przez osobę zobowiązaną, że podatnikowi przysługuje należność w określonej wysokości. W przypadku przychodów z innych źródeł ustawodawca zastosował bowiem tzw. zasadę kasową, zgodnie z którą przychodem podlegającym opodatkowaniu może być jedynie przychód otrzymany przez podatnika (postawiony do jego dyspozycji).

W konsekwencji, w przedmiotowej sprawie uwzględniając fakt wypłaty środków pieniężnych na rzecz Wnioskodawcy w styczniu 2015 r. stwierdzić należy, że osiągnął On przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w roku podatkowym 2015, a nie w roku 2014.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 6a ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są wygrane w grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych nie przekracza 2.280 zł, urządzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisów o grach hazardowych obowiązujących w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokości 10% wygranej lub nagrody.

Gibraltar nie należy do państw członkowskich Unii Europejskiej, nie jest też państwem należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Gibraltar stanowi terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii, jako Terytorium Zamorskie Korony Brytyjskiej zostało wymienione w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 493). Terytoria, które pozostają pod kontrolą i stałą zależnością Wielkiej Brytanii, nie stanowią jednak integralnej części Zjednoczonego Królestwa.

Odnosząc powyższe do sytuacji faktycznej Wnioskodawcy, w której jak wskazał uzyskał wygraną na Gibraltarze, nie sposób zatem uznać, że Wnioskodawca uzyskał tę wygraną w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczej. Ww. wygrana nie korzysta zatem ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie nie znajduje zastosowania w tym przypadku art. 30 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, który stanowi o opodatkowaniu 10%-towym zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Ww. dochody osiągnięte przez Wnioskodawcę podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych (według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy) i może mieć zastosowanie zasada określona w art. 27 ust. 9 lub 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 27 ust. 9a ww. ustawy w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskującego wyłącznie dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie są zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, zasady określone w ust. 9 stosuje się odpowiednio.

Jeżeli podatnik, o którym mowa w art. 3 ust. 1, osiąga również dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody określonej w ust. 8, lub z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, dochody te łączy się z dochodami ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym (art. 27 ust. 9 ww. ustawy).

Uwzględniając powyższe, metodę unikania podwójnego opodatkowania określaną jako metoda proporcjonalnego odliczenia (zaliczenia) stosuje się w przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody wyłączenia z progresją. Zasada ta dotyczy również sytuacji, gdy z danym państwem Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z tą metodą, podatnik osiągający dochody za granicą ma obowiązek wykazać łączne dochody (zarówno krajowe, jak i zagraniczne) w zeznaniu, a od podatku dochodowego obliczonego według skali podatkowej ma prawo odliczyć podatek zapłacony za granicą. Odliczenie to możliwe jest tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w obcym państwie. W przypadku natomiast gdy dochód został uzyskany w państwie, z którym Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w państwie tym nie pobrano od niego podatku, dochód ten będzie opodatkowany w Polsce bez odliczania podatku.

Przepis art. 27 ust. 9 lub 9a nie ma zastosowania w sytuacji, gdy z państwem, w którym dochody są osiągane, Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a podatnik nie zapłacił podatku za granicą od dochodów uzyskanych w tym państwie.

W myśl art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 1aa, 7 i 8.

Wnioskodawca ma zatem obowiązek wykazania przychodu z tytułu wygranej w zeznaniu podatkowym składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym został osiągnięty przychód, tj. w niniejszej sprawie w terminie do dnia 30 kwietnia 2016 r. oraz obowiązek zapłaty w tym terminie podatku obliczonego według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, dochód ten podlega kumulacji z innymi dochodami, opodatkowanymi według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, uzyskanymi w ciągu roku podatkowego i w sytuacji osiągnięcia ich przez Wnioskodawcę w 2015 r. podlega wykazaniu w zeznaniu rocznym łącznie z tymi dochodami i podatek należny oblicza się od sumy uzyskanych dochodów. W sytuacji natomiast gdy od przedmiotowej wygranej został zapłacony przez Wnioskodawcę (w tym pobrany przez płatnika) podatek na Gibraltarze może mieć zastosowania zasada określona w art. 27 ust. 9 lub 9a ww. ustawy.

Jednocześnie, przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewidują w tym przypadku obowiązków płatnika, tj. obliczenia, pobrania i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy. Nie występuje również obowiązek wpłacenia z tego tytułu zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego przez Wnioskodawcę.

Końcowo, nadmienić należy, że obowiązek podatkowy z mocy ustawy ciąży na podatniku. Zobowiązanie do zapłaty podatku jest zobowiązaniem podatnika niezależnie od tego czy w danym przypadku występuje płatnik. Obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach (art. 4 Ordynacji podatkowej). Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego (art. 5 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.