IPPP2/443-1013/12-6/AK | Interpretacja indywidualna

W zakresie obowiązku posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej przez Zakład Aktywności Zawodowej
IPPP2/443-1013/12-6/AKinterpretacja indywidualna
 1. Numer Identyfikacji Podatkowej
 2. stowarzyszenia
 3. zakład
 1. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Postępowanie w sprawie nadania NIP -> Zgłoszenie identyfikacyjne
 2. Ewidencja i identyfikacja podatników (NIP) -> Przepisy ogólne -> Zakres podmiotowy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 749) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 4 października 2012r. (data wpływu 8 października 2012r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 listopada 2012r. (data wpływu 5 grudnia 2012r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej przez Zakład Aktywności Zawodowej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2012r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie obowiązku posiadania Numeru Identyfikacji Podatkowej przez Zakład Aktywności Zawodowej. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 listopada 2012r. (data wpływu 5 grudnia 2012r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP2/443-1013/12-2/AK i Nr IPPB5/443-986/12-2/RS z dnia 21 listopada 2012r. (data doręczenia 29 listopada 2012r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych oraz określonych w statucie. Stowarzyszenie swoją działalność opiera na pracy społecznej swoich członków, ale do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Działalność pożytku publicznego prowadzona jest jako działalność nieodpłatna i odpłatna.

Wykaz działalności odpłatnej pożytku publicznego Stowarzyszenia:

 • udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu, terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających osoby niepełnosprawne,
 • prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień,
 • organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i osób niepełnosprawnych,
 • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń wzbogacających pracę na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • szkoły wszystkich typów, ośrodki szkolno- wychowawcze (w tym specjalne), ośrodki terapii i socjoterapii,
 • placówki doskonalenia i kształcenia oraz dokształcania dorosłych,
 • placówki rehabilitacyjne, turnusy rehabilitacyjne i lecznicze, grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych,
 • placówki wypoczynku i rekreacji: domów wczasów dziecięcych, obozy, kolonie (wypoczynkowe, zdrowotne, rehabilitacyjne, integracyjne),
 • Zakład Aktywności Zawodowej.

Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.

W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej.

Zakład będzie zatrudniał 30 osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną oraz 10 osób pełnosprawnych zatrudnionych przy działalności obsługowo-rehabilitacyjnej. Zakład zamierza prowadzić działalność usługowo-wytwórczą polegającą na organizacji imprez okolicznościowych, organizacji szkoleń, konferencji, catering, wynajem sali oraz pokoi hotelowych. Prace wykonywane będą przez osoby niepełnosprawne. Przychody uzyskiwane z tej działalności będą przeznaczane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i innych wydatków związanych z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo-wytwórczą. Osiągany zysk z działalności przekazywany będzie na zakładowy fundusz aktywności i wydatkowany będzie na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej.

Cele statutowe Stowarzyszenia:

 1. Aktywizacja społeczna i gospodarcza mieszkańców Gminy Klwów,
 2. Przyczynianie się do podnoszenia poziomu edukacji i kultury,
 3. Inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska i zabytków architektury i krajobrazu,
 4. Wspieranie wszelkich form współpracy z samorządem lokalnym różnych szczebli,
 5. Podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania bezrobociu i zjawisku patologii społecznej,
 6. Działalność na rzecz zwiększenia aktywności kobiet w życiu społecznym i gospodarczym,
 7. Podejmowanie i inicjowanie działań na rzecz aktywnych form wypoczynku,
 8. Wspieranie wszelkich inicjatyw społecznych, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej,
 9. Wspieranie działalności kulturalno- oświatowej,
 10. Wspieranie działalności w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 11. Wspieranie inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa, porządku i estetyki wsi,
 12. Wyrównywanie szans w dostępie do edukacji, dóbr kultury, nauki i techniki dzieci i młodzieży,
 13. Wspieranie i organizowanie działań na rzecz edukacji młodzieży, kształcenia ustawicznego osób dorosłych.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Zakład Aktywności Zawodowej musi posiadać własny NIP czy może posługiwać się NIP Stowarzyszenia...

Zdaniem Wnioskodawcy, Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką tworzoną przez powiat, gminę, stowarzyszenie lub inną organizację społeczną, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Zakład Aktywności Zawodowej nie posiada osobowości prawnej i jest całkowicie zależny od organizatora. Zakład Aktywności Zawodowej nie jest samodzielnym podatnikiem i nie uzyskuje odrębnego numeru NIP i REGON. W prowadzonej przez siebie działalności posługuje się numerem NIP i REGON Organizatora.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 1314 ze zm.) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej (NIP).

Stosownie do art. 2 ust. 2 i 3 ww. ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, obowiązkowi ewidencyjnemu podlegają również inne podmioty niż wymienione w ust. 1, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami oraz płatnicy podatków, a także podmioty, które na podstawie odrębnych ustaw są płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Ww. podmioty również otrzymują Numer Identyfikacji Podatkowej.

Powyższe oznacza, że każdy podmiot, który należy do jednej z ww. kategorii, jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego.

W myśl art. 5 ust. 1 cyt. ustawy, podatnicy, z zastrzeżeniem ust. 2a, są obowiązani do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego albo organu właściwego na podstawie odrębnych przepisów. Zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.

Należy podkreślić również, że nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego NIP dwóm podmiotom (z których jeden jest podatnikiem np. podatku od towarów i usług, a drugi płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych), jak również posługiwania się do NIP nadanym innemu podmiotowi.

Jak wynika z treści art. 5 ust. 3 pkt 1 cyt. ustawy, zgłoszenie identyfikacyjne podatników niebędących osobami fizycznymi zawiera w szczególności pełną i skróconą nazwę (firmę), formę organizacyjno-prawną, adres siedziby, numer identyfikacyjny REGON, organ rejestrowy lub ewidencyjny i numer nadany przez ten organ, wykaz rachunków bankowych, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej oraz przedmiot wykonywanej działalności określony według obowiązujących standardów klasyfikacyjnych, a ponadto w przypadku zakładów (oddziałów) osób prawnych oraz innych wyodrębnionych jednostek wewnętrznych będących podatnikami - NIP oraz inne dane dotyczące jednostki macierzystej.

Jak wynika zatem z przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego dotyczy podmiotów, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami lub płatnikami podatków bądź płatnikami składek ubezpieczeniowych.

Na mocy art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.), podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawa lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Pojęcie „osoby prawnej” zostało zdefiniowane w art. 33 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zgodnie z którym osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną. Osobowość prawną uzyskuje się z chwilą wpisu do właściwego rejestru, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (art. 37 § 1 Kodeksu cywilnego).

Prawo cywilne nie zawiera natomiast definicji pojęcia „jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej”. Art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi jedynie, że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych.

Jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej Urzędu Statystycznego (http://www.stat.gov.pl/gus/definicje_PLK_HTML.htm...id=POJ-1615.htm) do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej zaliczane są zarówno jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa nie przyznaje zdolności prawnej (np. spółki cywilne, stowarzyszenia zwykłe), jak i jednostki organizacyjne niewyposażone przez prawo w osobowość prawną, którym przysługuje zdolność prawna (np. spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowa-akcyjna,). Jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym ustawa przyznała zdolność prawną są podmiotami prawa. Oznacza to, że mogą w pełnym zakresie uczestniczyć w obrocie gospodarczym, być podmiotami stosunków prawnych. Na podstawowe atrybuty podmiotowości prawnej składają się: nabywanie praw, zaciąganie zobowiązań (we własnym imieniu). Szczególnymi jednostkami niemającymi osobowości prawnej są jednostki budżetowe (urzędy władzy rządowej i samorządowej, kontroli, wymiaru sprawiedliwości) oraz powoływane dla wykonywania zadań Państwa lub samorządu terytorialnego inne jednostki organizacyjne takie jak: szkoły, inspekcje, sądy, itd. Jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jest jednym z trzech typów jednostek prawnych.

W doktrynie przyjmuje się, że jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej są podmioty, którym przepisy prawa w ograniczonym zakresie przyznają zdolność prawną, głównie zdolność sądową (podmiot może pozywać i być pozywany) oraz zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań. Ponadto jednostka organizacyjna posiada pewną, choćby minimalną strukturę organizacyjną. Do takich jednostek zalicza się: działające w Polsce przedstawicielstwa zagranicznych osób prawnych, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, wspólnoty mieszkaniowe.

Jak wynika z art. 2 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Natomiast na podstawie art. 29 ust. 1 i ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zm.), gmina, powiat oraz fundacja, stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna, której statutowym zadaniem jest rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, zwane dalej „organizatorem”, może utworzyć wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę i uzyskać dla tej jednostki status zakładu aktywności zawodowej, jeżeli:

 1. co najmniej 70% ogółu osób zatrudnionych w tej jednostce stanowią osoby niepełnosprawne, w szczególności skierowane do pracy przez powiatowe urzędy pracy:
  1. zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  2. zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną, w tym osób, w stosunku do których rada programowa, o której mowa w art. 10a ust. 4, zajęła stanowisko uzasadniające podjęcie zatrudnienia i kontynuowanie rehabilitacji zawodowej w warunkach pracy chronionej;
 2. spełnia warunki, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 2 i 3;
 3. przeznacza uzyskane dochody na zakładowy fundusz aktywności;
 4. uzyska pozytywną opinię starosty o potrzebie utworzenia zakładu aktywności zawodowej, z wyjątkiem przypadku, gdy organizatorem jest powiat.

Stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, nie może być wyższy niż 35% ogółu zatrudnionych.

Jak wynika zatem z art. 29 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Zakład Aktywności Zawodowej jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką, która nie ma osobowości prawnej. To podmiot, który go organizuje powinien posiadać osobowość prawną.

Zgodnie z art. 30 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, decyzję w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, potwierdzającą spełnianie warunków, o których mowa w art. 28 lub 29, wydaje wojewoda.

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w w art. 29 ust. 4 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Minister Pracy i Polityki Społecznej wydał w dniu 17 lipca 2012r. rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012r., poz. 850), określające m.in. szczegółowy sposób, tryb i warunki tworzenia, finansowania i działania zakładów aktywności zawodowej.

Z okoliczności przedstawionych przez Wnioskodawcę wynika, iż Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, posiada osobowość prawną, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych oraz określonych w statucie.

W ramach odpłatnej działalności Stowarzyszenie zamierza utworzyć i prowadzić Zakład Aktywności Zawodowej.

Zakład będzie zatrudniał 30 osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną oraz 10 osób pełnosprawnych zatrudnionych przy działalności obsługowo-rehabilitacyjnej. Zakład zamierza prowadzić działalność usługowo-wytwórczą polegającą na organizacji imprez okolicznościowych, organizacji szkoleń, konferencji, catering, wynajem sali oraz pokoi hotelowych. Prace wykonywane będą przez osoby niepełnosprawne. Przychody uzyskiwane z tej działalności będą przeznaczane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i innych wydatków związanych z prowadzoną przez Zakład działalnością usługowo-wytwórczą. Osiągany zysk z działalności przekazywany będzie na zakładowy fundusz aktywności i wydatkowany będzie na rzecz osób niepełnosprawnych zgodnie z przepisami.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie płatnikiem składek ubezpieczeniowych. Podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) przekazywany będzie na Fundusz Aktywności Zawodowej zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi świadczone przez Zakład Aktywności Zawodowej wykonywane będą na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, na rzecz rolników ryczałtowych oraz na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie jednostką organizacyjną działającą w ramach Stowarzyszenia, korzystał będzie z podmiotowości prawnej podmiotu prowadzącego - Stowarzyszenia.

Zakład Aktywności Zawodowej będzie wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką - nie będzie posiadał osobowości prawnej.

Z powyższych okoliczności wynika, iż Zakład Aktywności Zawodowej, którego założycielem jest Stowarzyszenie, jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo formą jej działalności, która nie posiada osobowości prawnej. ZAZ służy do prowadzenie działalności polegającej na zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jak już wskazano, z treści art. 2 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, wynika m.in., iż jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numer identyfikacji podatkowej; obowiązkowi temu podlegają również płatnicy podatków oraz płatnicy składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę wynika, iż Zakład Aktywności Zawodowej będzie posiadał status pracodawcy dla zatrudnianych przez siebie pracowników – osób niepełnosprawnych, a podatek dochodowy od osób fizycznych (wynagrodzeń) będzie przekazywany na Fundusz Aktywności Zawodowej. Będzie również płatnikiem składek ubezpieczeniowych

Biorąc zatem pod uwagę powyższe przepisy oraz okoliczności funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej stwierdzić należy, iż ZAZ będzie objęty obowiązkiem ewidencyjnym wynikającym z przepisów ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i powinien posiadać własny Numer Identyfikacji Podatkowej inny niż numer powołującej go jednostki, tj. Stowarzyszenia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Ponadto tut. Organ informuje, iż w zakresie:

 • pytania Nr 1 w części dotyczącej obowiązku posiadania przez Zakład Aktywności Zawodowej nr REGON;
 • pytania Nr 2 dotyczącego możliwości prowadzenia przez Zakład Aktywności Zawodowej działalności gospodarczej bądź odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 • pytania Nr 3 i Nr 5 dotyczących podatku od towarów i usług,
 • pytania Nr 4 dotyczącego podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych,

wskazanych we wniosku z dnia 4 października 2012r., wydane zostaną odrębne rozstrzygnięcia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.