IPPB6/4510-214/15-6/AG | Interpretacja indywidualna

1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym można uznać, że Spółka maltańska posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 Umowy?2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę maltańską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki maltańskiej?
IPPB6/4510-214/15-6/AGinterpretacja indywidualna
 1. Malta
 2. dyrektor
 3. komplementariusz
 4. koszty uzyskania przychodów
 5. spółka komandytowa
 6. umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania
 7. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przychody

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2015 r. (data wpływu 17 sierpnia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia (brak daty) (data nadania 9 września 2015 r., data wpływu 11 września 2015 r.) oraz pismem z dnia 30 października 2015 r. (data nadania 2 listopada 2015 r., data wpływu 5 listopada 2015 r.) na wezwanie z dnia 31 sierpnia 2015 r. Nr IPPB6/4510-214/15-2/AG (data nadania 31 sierpnia 2015 r., data odbioru 2 września 2015 r.) oraz na wezwanie z dnia 22 października 2015 r. Nr IPPB6/4510-214/15-4/AG (data nadania 23 października 2015 r., data odbioru 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • powstania zakładu Spółki maltańskiej z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej – jest prawidłowe;
 • przypisania wynagrodzeń Dyrektorów, ponoszonych przez Spółkę maltańską, do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki maltańskiej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 sierpnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania zakładu Spółki maltańskiej z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej oraz przypisania wynagrodzeń Dyrektorów, ponoszonych przez Spółkę maltańską, do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki maltańskiej.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca prowadzi działalność w tym działalność inwestycyjną na terytorium Malty oraz Unii Europejskiej. Wnioskodawca zamierza utworzyć spółkę kapitałową prawa maltańskiego (dalej „Spółka maltańska”), która będzie występowała w charakterze komplementariusza w spółce komandytowej z siedzibą na terytorium Polski (dalej: „Spółka komandytowa”). Spółka maltańska będzie uzyskiwała dochód z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej. Udział w zyskach Spółki maltańskiej zostanie określony w umowie Spółki komandytowej. Spółka komandytowa będzie prowadziła faktyczną działalność gospodarczą na terytorium Polski. Działalność wykonywana na terytorium Polski poprzez Spółkę komandytową spowoduje ukonstytuowanie zakładu podatkowego Spółki maltańskiej.

Spółka maltańska będzie rezydentem podatkowym Malty. Jednakże ze względu na fakt uzyskiwania dochodów na terytorium Polski z tytułu uczestnictwa w zyskach Spółki komandytowej będzie miała ograniczony obowiązek podatkowy na terytorium Polski. Spółka maltańska będzie występowała jako wspólnik zarządzający spółki komandytowej, ponoszący nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Spółka maltańska będzie zatrudniała dyrektorów zarządzających. Dyrektorzy Ci będą wykonywali funkcje zarządcze na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: Dyrektorzy).

W przyszłości Spółka maltańska planuje zatrudniać innych dyrektorów zarządzających, którzy będą zarządzali innymi spółkami osobowymi w każdym z Państw Unii Europejskiej. Każdy z dyrektorów zarządzających lub grupa kilku dyrektorów będą „przypisani” do poszczególnej spółki osobowej (głównie komandytowej). To znaczy każdy z dyrektorów zarządzających będzie zarządzał tylko jedną spółką komandytową. Zatem, Dyrektorzy „przypisani” do spółki komandytowej z siedzibą w Polsce będą zarządzali jedynie tą spółką komandytową.

Wnioskodawca pismem z dnia 30 października 2015 r. (data nadania 2 listopada 2015 r., data wpływu 5 listopada 2015 r.) uzupełnił braki formalne wniosku ORD-IN poprzez wskazanie, że:

Nazwa planowanej Spółki to: C.

Siedziba Spółki będzie znajdować się na Malcie pod adresem: X.

W związku z planami założenia Spółki Wnioskodawca przygotował gotowy do zawarcia projekt umowy spółki maltańskiej oraz poszukuje ewentualnych inwestorów w celu zawarcia umowy spółki. Wnioskodawca sporządził również plan działalności spółki oraz ustalił warunki dotyczące korzystania z siedziby spółki.

Wnioskodawca, w momencie założenie Spółki będzie jednym z dwóch lub trzech wspólników spółki lub będzie jedynym wspólnikiem w Spółce Maltańskiej.

Źródłami finansowania będą środki własne Wnioskodawcy lub pożyczka zaciągnięta przez Wnioskodawcę.

W przypadku gdy oprócz Wnioskodawcy wspólnikiem Spółki Maltańskiej będą również inni wspólnicy, założenie spółki będzie finansowane w części także przez tych innych wspólników. Przedmiotem działalności Spółki będzie działalność zarządcza oraz działalność inwestycyjna.

Wniosek dotyczy Spółki maltańskiej, którą planuje utworzyć Wnioskodawca. Komplementariuszem, w Spółce komandytowej będzie Spółka maltańska, tj. spółka, której utworzenie planuje Wnioskodawca a nie sam Wnioskodawca.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym można uznać, że Spółka maltańska posiada na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 Umowy...
 2. Czy wydatki w postaci wynagrodzenia Dyrektorów ponoszone przez Spółkę maltańską można w całości przypisać do kosztów uzyskania przychodów zakładu Spółki maltańskiej...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.), na podatnikach mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza, że podlegają opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Natomiast stosownie do art. 3 ust. 2 ww. ustawy, podatnicy nieposiadający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, czyli tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030) spółka komandytowa jest spółką osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

W myśl art. 1 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody spółek osobowych (za wyjątkiem spółki komandytowo-akcyjnej) nie stanowią odrębnego przedmiotu opodatkowania, a podatnikami w zakresie uzyskiwanych przez nią dochodów są wspólnicy.

Zgodnie z regulacją zawartą w art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

W przedmiotowej sprawie podatnikiem z tytułu uczestnictwa w polskiej Spółce komandytowej w charakterze komplementariusza będzie Spółka maltańska z siedzibą na Malcie jako osoba prawna.

Z uwagi na fakt, iż Spółka, którą zamierza utworzyć Wnioskodawca będzie podmiotem prawa maltańskiego z rezydencją podatkową na Malcie, kwestie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych z tytułu uczestnictwa w polskiej spółce komandytowej należy rozpatrywać z uwzględnieniem postanowień Umowy z dnia 7 stycznia 1994 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 1995 r., Nr 49, poz. 256) oraz Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów (Dz. U. z 2011 r. Nr 283, poz. 1661) obowiązującego od dnia 1 stycznia 2012 r.

Zarówno na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego jak i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli spółka osobowa jako podmiot transparentny pod względem podatkowym prowadzi działalność w państwie, w którym jest zorganizowana, to wspólnik tej spółki posiada w tym państwie „zakład” i podlega w nim opodatkowaniu od zysków osiągniętych poprzez ten „zakład”.

W przedstawionym stanie faktycznym spółka komandytowa działająca w Polsce konstytuuje zakład maltańskiej spółki kapitałowej, która jest jej wspólnikiem. Spółkę maltańską należy zatem traktować jako podmiot zagraniczny prowadzący działalność na terytorium Polski za pośrednictwem zakładu co w rezultacie skutkuje obowiązkiem opodatkowania w Polsce dochodów, które powstaną w przyszłości z tytułu uczestnictwa przez Wnioskodawcę w polskiej spółce osobowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność w ten sposób, zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ww. umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 3, jeżeli przedsiębiorstwo Umawiającego się Państwa prowadzi działalność w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład, to w każdym Umawiającym się Państwie należy przypisać temu zakładowi takie zyski, które mógłby on osiągnąć, gdyby wykonywał taką samą lub podobną działalność w takich samych lub podobnych warunkach jako samodzielne przedsiębiorstwo i był całkowicie niezależny w stosunkach z przedsiębiorstwem, którego jest zakładem, lub z innym przedsiębiorstwem powiązanym, z którym prowadzi transakcje.

Kluczowym dla określenie wielkości zysków przypadających na przedsiębiorstwo macierzyste oraz zakład w przedmiotowej sprawie jest określenie wszystkich przychodów oraz wszelkich kosztów poniesionych w związku z działalnością zakładu.

W przedstawionym powyżej stanie faktycznym przychodem zakładu spółki maltańskiej jest przychód uzyskany z tytułu uczestnictwa w Spółce komandytowej. Zgodnie z art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodem są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, wartości otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub prawa, a także wartość innych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 15 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych kosztami uzyskania przychodu będą koszty zakładu poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Przy określeniu sposobu rozliczania kosztów należy dokonać podziału kosztów na koszty bezpośrednie i pośrednie (inne niż bezpośrednie).

Kosztami bezpośrednimi będą te składniki kosztów, które można jednoznacznie przyporządkować poszczególnym rodzajom wyrobów lub usług. W przedmiotowym stanie faktycznym zaliczyć do nich można m.in.: koszty biurowe, zużycie materiałów.

Zgodnie z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych bezpośrednie koszty uzyskania przychodu, poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącane w tym roku podatkowym, w którym zostały osiągnięte odpowiadające im przychody. Ponadto koszty te poniesione po dniu sporządzenia sprawozdania finansowego lub zeznania podatkowego są potrącane w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzone jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie podatkowe.

Zgodnie z art. 7 ust. 3 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, odliczenie nakładów ponoszonych na rzecz tego zakładu przez przedsiębiorstwo (również kosztów zarządzania i ogólnych kosztów administracyjnych) niezależnie od tego, czy powstały one w tym państwie, w którym położony jest ten zakład, czy gdzie indziej.

Koszty ponoszone w związku z zapłatą wynagrodzeń Dyrektorom przez Spółkę maltańską należy zaliczyć do kosztów innych niż bezpośrednie (kosztów pośrednich). Kosztami innymi niż bezpośrednie są koszty nie odnoszące się wprost do źródła przychodów. Są to koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą ale nie mające bezpośredniego odzwierciedlenia w osiąganych przychodach. Nie oznacza to jednak, że Spółka maltańska osiągnęłaby przychód nie ponosząc tych kosztów. Koszty te mają również wpływ na uzyskiwanie przychodów i warunkują ich osiągnięcie.

Zgodnie z art. 15 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, koszty inne niż bezpośrednie są potrącane w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, wówczas stanowią one koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.

Na podstawie przedstawionej analizy, uprawnione jest stwierdzenie, że koszty Spółki maltańskiej w postaci wynagrodzenia Dyrektorów będą mogły być alokowane do przychodów zakładu spółki maltańskiej. Ze względu na fakt, iż wydatki związane z zapłatą wynagrodzeń Dyrektorom można całkowicie związać z przychodami Spółki maltańskiej generowanymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, wydatki te stanowić będą koszt uzyskania przychodu zakładu Spółki maltańskiej.

Stanowisko powyższe potwierdzają organy podatkowe. Przykładowo:

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie należy wskazać, że niniejsza interpretacja dotyczy tylko spraw będących przedmiotem zapytania Zainteresowanego. Tut. Organ nie odniósł się do innych kwestii przedstawionych we własnym stanowisku Wnioskodawcy, tj. do momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń wypłacanych Dyrektorom, oraz kosztów biurowych i wydatków na zużycie materiałów, gdyż nie zostały objęte pytaniami i w związku z powyższym nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Końcowo, odnosząc się do wskazanych interpretacji indywidualnych w uzasadnieniu własnego stanowiska Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że interpretacje te co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Tym samym nie stanowią podstawy prawnej przy wydawaniu interpretacji. Ponadto, badając stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) przedstawiony w powołanych interpretacjach nie sposób uznać, że jest on tożsamy z tym, który został przedstawiony przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.