IPPB5/4510-1038/15-3/AK | Interpretacja indywidualna

Powstanie zakładu na terytorium Polski na skutek połączenia transgranicznego spółek.
IPPB5/4510-1038/15-3/AKinterpretacja indywidualna
 1. połączenie międzynarodowe
 2. skutki podatkowe
 3. zakład
 4. łączenie spółek
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Definicje legalne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 9 listopada 2015 r. (data wpływu 12 listopada 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 grudnia 2015 r. (data wpływu 18 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania zakładu na terytorium Polski na skutek połączenia transgranicznego spółek - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie powstania zakładu na terytorium Polski na skutek połączenia transgranicznego spółek.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (société ą responsabilité limitée - odpowiednik polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Luksemburgu, która podlega opodatkowaniu w Luksemburgu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzn. jest luksemburskim rezydentem podatkowym podlegającym w Luksemburgu nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzystającym ze zwolnienia od opodatkowania).

Spółka jest wyłącznym udziałowcem spółki kapitałowej L. sp. z o.o. z siedzibą w Polsce (dalej: ,„L.”), która podlega opodatkowaniu w Polsce od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (tzn. jest polskim rezydentem podatkowym podlegającym w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i nie korzystającym ze zwolnienia od opodatkowania).

Ze względów biznesowych (przede wszystkim ze względu na uproszczenie struktury holdingowej), Wnioskodawca zamierza połączyć się z L.. Na moment połączenia jedynym udziałowcem L. będzie Spółka.

Planowane połączenie z L. będzie połączeniem transgranicznym, przeprowadzonym na podstawie luksemburskich przepisów prawa implementujących dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (dz. Urz. UE L 310 z 25 listopada 2005 r., str. 1; dalej: „Dyrektywa 2005/56/WE”) - odpowiadających przepisom zawartym w Kodeksie Spółek Handlowych (Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037; dalej KSH) tj. polskimi przepisami regulującymi tego rodzaju transakcje jest art. 491 § 11, art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 5161-18 KSH. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH - połączenie może być dokonane, między innymi, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (L.) na spółkę przejmującą (Spółka) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (tzw. łączenie przez przejęcie).

W wyniku przejęcia, L. zostanie włączona do Wnioskodawcy i przestanie istnieć (a wszystkie składniki majątku L. zostaną przeniesione na Wnioskodawcę). Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca jest wyłącznym udziałowcem L., Wnioskodawca nie będzie wydawać udziałów w zamian za przejęty majątek. W związku z planowanym połączeniem, Spółce jako udziałowcowi L., nie zostaną również wypłacone żadne dopłaty w gotówce. Po połączeniu, Wnioskodawca nie będzie posiadał w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, a aktywami otrzymanymi w wyniku przejęcia (głównie udziały w polskich spółkach) zarządzał będzie z Luksemburga tj. Spółka nie będzie kontynuować działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w formie oddziału.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że na moment przejęcia L. przez Spółkę:

 • Wszelkie umowy najmu, na mocy których wykorzystywane są obecnie aktywa L. (lokal biurowy, wyposażenie itp.) zostaną rozwiązane (L. nie jest właścicielem żadnych nieruchomości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
 • L. nie będzie zatrudniać żadnych pracowników na umowę o pracę;
 • Stosunki cywilnoprawne łączące L. z innymi osobami wykonującymi świadczenia na jej rzecz zostaną rozwiązane.

Jednocześnie po połączeniu z L., Spółka nie będzie właścicielem, ani nie będzie korzystała z żadnych nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po połączeniu z L., Spółka nie będzie posiadała miejsca zarządu, filii, biura ani też innej stałej placówki w Polsce, nie będzie też zatrudniać żadnych pracowników na umowę o pracę (po połączeniu z L. działalność Wnioskodawcy będzie prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy na skutek połączenia transgranicznego z L. dla Spółki powstanie zakład na terytorium Polski w rozumieniu przepisów ustawy o CIT oraz UUPO skoro nie będzie tu prowadzić żadnej działalności...
 2. Czy w związku z planowanym połączeniem Spółka będzie zobowiązana do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego (stosownie do art. 5 ust. 1 UOE) i tym samym będzie podlegała obowiązkowi ewidencyjnemu dla celów podatkowych w Polsce...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest wykładnia przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. w zakresie pytania oznaczonego numerem 1. W zakresie pytania oznaczonego numerem 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, odnośnie pytania pierwszego, na skutek połączenia transgranicznego z L. nie powstanie zakład na terytorium Polski w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.; dalej: „ustawa o CIT”) oraz przepisów Konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzeczpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2006 r., Nr 110 poz. 527) zmienionej Protokołem miedzy Rzeczpospolita Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga z dnia 7 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 964, dalej: „UUPO”).

Zgodnie z definicją zagranicznego zakładu zawartą w art. 4a pkt 11) ustawy o CIT, zagraniczny zakład oznacza:

 • stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 • plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 • osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje
  - chyba, że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, stanowi inaczej.

Powyższa definicja zakładu zawarta w ustawie o CIT zasadniczo odpowiada definicji zakładu zawartej w art. 5 UUPO, przy czym UUPO obejmuje określeniem zakład także miejsce zarządu.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Wnioskodawca pragnie podkreślić, że na moment przejęcia L. przez Spółkę:

 • Wszelkie umowy najmu, na mocy których wykorzystywane są obecnie aktywa L. (lokal biurowy, wyposażenie itp.) zostaną rozwiązane (L. nie jest właścicielem żadnych nieruchomości na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej);
 • L. nie będzie zatrudniać żadnych pracowników na umowę o pracę;
 • Stosunki cywilnoprawne łączące L. z innymi osobami wykonującymi świadczenia na jej rzecz zostaną rozwiązane.

Jednocześnie, po połączeniu z L., Spółka nie będzie właścicielem, ani nie będzie korzystała z żadnych nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Po połączeniu z L., Spółka stanie się udziałowcem w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością będących polskimi rezydentami podatkowymi, natomiast Spółka nie będzie posiadała miejsca zarządu, filii, biura ani też innej stałej placówki w Polsce, nie będzie też zatrudniać żadnych pracowników na umowę o pracę (po połączeniu z L. działalność Wnioskodawcy będzie prowadzona poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym Spółka zagraniczna może współpracować z innymi podmiotami z grupy w zakresie prowadzonej bieżącej działalności).

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, na skutek połączenia transgranicznego L. nie powstanie dla Spółki zakład na terytorium Polski w rozumieniu przepisów ustawy o CIT oraz UUPO.

Wnioskodawca pragnie podkreślić, że analogiczne stanowisko wskazujące na brak zakładu na terytorium Polski w rozumieniu przepisów ustawy o CIT oraz odpowiedniej konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 24 października 2012 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB5/423-589/12-4/DG) oraz w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 2 lipca 2013 r. (sygn. IPPB5/423-240/13-4/MK).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie powstania zakładu na terytorium Polski na skutek połączenia transgranicznego - jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.