IPPB5/423-650/14-2/PS | Interpretacja indywidualna

Czy Spółka, w związku z opisaną w stanie faktycznym współpracą z Producentem będzie posiadała na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 UUPO PL-LU i w następstwie tego, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP będzie podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu ?
IPPB5/423-650/14-2/PSinterpretacja indywidualna
 1. Luksemburg
 2. ograniczony obowiązek podatkowy
 3. placówki
 4. spółka zagraniczna
 5. zakład
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Zasięg terytorialny

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 8 lipca 2014 r. (data wpływu 15 lipca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu na terytorium Polski w myśl postanowień konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1996 r. Nr 110, poz. 527; dalej: konwencja polsko – luksemburska oraz UUPO PL-LU) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dnu 15 lipca 2014 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie istnienia zakładu na terytorium Polski w myśl postanowień konwencji z dnia 14 czerwca 1995 r. między Rzecząpospolitą Polską a Wielkim Księstwem Luksemburga w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Spółka F. S.A. z siedzibą Luksemburgu (dalej: Spółka lub Wnioskodawca) wspólnie z F. Sp. z o.o. (dalej: Producent) należą do Grupy F. (dalej: Grupa), która prowadzi działalność w zakresie produkcji, projektowania oraz logistyki jak również działalność posprzedażową w branży elektronicznej, mechanicznej i automatycznej.

Spółka została zarejestrowana w odpowiednim rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez właściwe organy administracyjne w Luksemburgu. Zgodnie z postanowieniami umowy Spółki, siedziba Spółki jest położona na terytorium Luksemburga (lokalizacja siedziby została również potwierdzona w wskazanym powyżej rejestrze).

Ze względu na wymogi polskich przepisów podatkowych Spółka będzie dodatkowo zarejestrowana w Polsce wyłącznie dla celów podatku od towarów i usług. Obecnie Spółka jest w trakcie przygotowywania odpowiednich dokumentów rejestracyjnych. Ponadto należy zaznaczyć, że Spółka, zgodnie z art. 4 UUPO PL-LU, jest traktowana jako mająca rezydencję podatkową na terenie Luksemburga.

Organem zarządzającym Spółką, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Luksemburgu oraz odpowiednimi zapisami umowy Spółki, jest Zarząd (Board of Directors). Zarząd odpowiada za prowadzenie spraw Spółki oraz podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących działalności Spółki. Miejscem spotkań Zarządu jest siedziba Spółki położona na terytorium Luksemburga (lub inne miejsce w mieście Luksemburg). Podczas spotkań Zarządu są podejmowane kluczowe decyzje dotyczące Spółki.

Producent jest podmiotem mającym siedzibę na terytoriom Polski, który prowadzi działalność produkcyjną na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. F. Sp. z o.o. posiada zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej.

Ze względów biznesowych rozważane jest wprowadzenie nowego modelu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w ramach Grupy.

W planowanym modelu współpracy Spółka będzie pełniła funkcje dystrybutora towarów produkowanych przez Producenta. Oznacza to, że Spółka (wspierana przez Grupę F.) przejmie ryzyko różnic kursowych oraz ryzyko związane z dystrybucją produktów na rzecz ostatecznych odbiorców, w szczególności Spółka będzie odpowiedzialna za rozwój nowych kanałów dystrybucji, pozyskiwanie nowych klientów, utrzymywanie relacji z dotychczasowymi klientami, negocjowanie warunków z klientami mającymi siedzibę poza terytorium Polski potencjalnych transakcji itp. (dotychczas to Producent był odpowiedzialny za dystrybucję produktów bezpośrednio do klientów końcowych, którzy byli pozyskiwani przez Grupę F. i do których Producent dostarczał produkty - funkcja pozyskiwania klientów do tej pory leżała w gestii innych podmiotów z Grupy F.).

W ramach nowego modelu Producent będzie sprzedawał wyprodukowane przez siebie produkty do Spółki, a Spółka będzie dokonywała dalszej odsprzedaży towarów do klientów.

 1. Produkcja będzie realizowana przez Producenta w jego zakładzie oraz przez pracowników zaangażowanych przez Producenta. Producent będzie działał na własny rachunek. W związku z realizacją nowego modelu współpracy, ryzyko ekonomiczne związane z działalnością gospodarczą, które będzie ponosił Producent zostanie w znacznym stopniu ograniczone.
 2. Komponenty wykorzystywane do produkcji wyrobów gotowych, produkcja w toku, a także wyroby gotowe wyprodukowane przez Producenta pozostaną własnością Producenta do momentu, w którym Spółka kupi wyroby gotowe od Producenta.
 3. Zgodnie z nowym modelem współpracy, Producent powinien sprzedawać Spółce wszystkie wyprodukowane wyroby gotowe.
 4. Ryzyko związane z wyrobami gotowymi będzie przenoszone z Producenta na Spółkę w momencie przekazania tych wyrobów.
 5. Ze względu na to, że wyroby gotowe będą transportowane przez Producenta (lub na jego zlecenie) bezpośrednio do klientów Spółki, Spółka nie będzie posiadała zapasu wyrobów gotowych na terytorium Polski (z wyjątkiem ewentualnych towarów w drodze). W rezultacie Spółka nie będzie utrzymywała magazynów wyrobów gotowych na terytorium Polski.
 6. Producent (lub w pewnych przypadkach odbiorca końcowy) będzie odpowiedzialny za organizację transportu wyrobów gotowych do lokalizacji wyznaczonych przez klientów Spółki.
 7. W ramach nowego modelu Spółka nie będzie prowadzić w Polsce żadnej działalności poprzez własny oddział lub agencję, a także nie będzie zatrudniała w Polsce żadnych pracowników, tj. ani zatrudnionych w Polsce, ani oddelegowanych do Polski z Luksemburga. Ponadto Spółka nie będzie posiadać (nie będzie też dzierżawić) żadnych nieruchomości na terytorium Polski.
 8. Spółka może angażować Producenta do świadczenia usług wsparcia w zakresie czynności administracyjnych na rzecz Spółki (np. wsparcie przy rozliczaniu podatku VAT, wsparcie IT itp.).

W zależności od warunków sprzedaży na rzecz klientów Spółka będzie uczestniczyć w transakcjach łańcuchowych, w ramach których będzie odpowiedzialna za naliczanie i odprowadzanie podatku VAT w Polsce. W związku z powyższym Spółka będzie zarejestrowana w Polsce jako czynny podatnik VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka, w związku z opisaną w stanie faktycznym współpracą z Producentem będzie posiadała na terytorium Polski zakład w rozumieniu art. 5 UUPO PL-LU i w następstwie tego, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP będzie podlegała w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu ...

Zdaniem Wnioskodawcy, rozważany nowy model współpracy z Producentem opisany w stanie faktycznym, nie spowoduje powstania w Polsce zakładu Spółki w myśl art. 5 UUPO PL-LU i tym samym nie spowoduje powstania ograniczonego obowiązku podatkowego, o którym w art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP, podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu (jak ma to miejsce w przypadku Spółki), podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zasadniczo, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zakład zagranicznej spółki może powstać w Polsce, jeżeli spółka ta posiada na terytorium Polski:

 • stałą placówkę, poprzez którą podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa wykonuje całkowicie lub częściowo działalność na terytorium innego państwa, a w szczególności oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabrykę, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,
 • plac budowy, budowę, montaż lub instalację, prowadzone na terytorium jednego państwa przez podmiot mający siedzibę lub zarząd na terytorium innego państwa,
 • osobę, która w imieniu i na rzecz podmiotu mającego siedzibę lub zarząd na terytorium jednego państwa działa na terytorium innego państwa, jeżeli osoba ta ma pełnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umów i pełnomocnictwo to faktycznie wykonuje.

Spółka pragnie wskazać, że powyżej przytoczone regulacje dotyczące powstania zakładu w Polsce i w konsekwencji podlegania ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, zgodnie z ustawą o PDOP, powinny być stosowane z uwzględnieniem postanowień właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (UUPO), której stroną jest Polska w tym w szczególności zawartych w takiej umowie wyjątków od definicji zakładu (w omawianym stanie faktycznym zastosowanie powinna znaleźć UUPO zawarta pomiędzy Polską a Luksemburgiem).

Zgodnie z postanowieniami art. 7 ust, 1 UUPO PL-LU zyski spółki mającej siedzibę w Luksemburgu podlegają opodatkowaniu jedynie w Luksemburgu, chyba że spółka prowadzi w Polsce działalność gospodarczą poprzez zakład położony w Polsce. W przypadku, gdy spółka z Luksemburga posiada w Polsce zakład, jej zyski powinny być opodatkowane w Polsce, jednakże tylko w zakresie, w jakim mogą zostać przypisane do tego zakładu.

Definicja zakładu została zawarta w art. 5 ust. 1 UUPO PL-LU. Zgodnie z tym przepisem, zakład oznacza stałą placówkę, przez którą całkowicie lub częściowo prowadzona jest działalność przedsiębiorstwa.

Mając na uwadze powyższe regulacje, a także treść Komentarza do Modelowej Konwencji OECD (dalej: Komentarz), należy stwierdzić, że powstanie zakładu jest uwarunkowane spełnieniem łącznie następujących przesłanek:

 • istnienie miejsca (placówki) gdzie działalność gospodarcza jest prowadzona, tj. określonej powierzchni, pomieszczania lub w niektórych przypadkach maszyn lub wyposażenia (niezależnie od tytułu prawnego uprawniającego do ich używania),
 • wspomniana placówka ma charakter stały, tj. musi być utworzona w określonym miejscu posiadającym określony stopień trwałości,
 • za pośrednictwem tej placówki jest prowadzona działalność spółki zagranicznej, tj. pracownicy (personel) spółki prowadzą działalność gospodarczą w państwie położenia takiej placówki.

UUPO PL-LU zawiera również wyjątki od przytoczonej definicji zakładu, tj. sytuacji, w których mimo zaistnienia okoliczności wymienionych w art. 5 ust. 1, zakład nie powstanie. Wyjątki od definicji zakładu przedstawionej w art. 5 ust. 1 zostały zawarte m,in. w art. 5 ust. 4. Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 4, zakład nie powstanie w przypadku:

 1. użytkowania placówek, które służą wyłącznie do składowania, wystawiania lub wydawania dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa;
 2. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu składowania, wystawiania łub wydawania;
 3. utrzymywania zapasów dóbr lub towarów należących do przedsiębiorstwa wyłącznie w celu przerobu przez inne przedsiębiorstwo;
 4. utrzymywania stałej placówki wyłącznie w celu zakupu dóbr lub towarów albo w celu zbierania informacji dla przedsiębiorstwa;
 5. utrzymywania stałej placówki wyłącznie dla działalności mającej przygotowawczy lub pomocniczy charakter;
 6. utrzymywanie stałej placówki wyłącznie w celu wykonywania jakiegokolwiek połączenia rodzajów działalności wymienionych pod literami od a) do e), pod warunkiem jednak, że całkowita działalność tej placówki, wynikająca z takiego połączenia rodzajów działalności, posiada przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Brak stałej placówki

W świetle powyższego, należy podkreślić, że Spółka w ramach rozważanego modelu współpracy nie będzie posiadała na .terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności takiego jak: oddział, przedstawicielstwo, biuro, fabryka, warsztat albo miejsce wydobycia zasobów naturalnych, poprzez które Spółka mogłaby prowadzić swoją działalność gospodarczą. Należy podkreślić również, że Spółka nie będzie posiadała żadnych powierzchni/budynków na terytorium Polski.

Działalność produkcyjna będzie wykonywana w fabryce Producenta, przez pracowników zatrudnionych przez niego w ramach jego własnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Producenta na jego własny rachunek i ryzyko. Ponadto, Spółka nie będzie zatrudniać żadnych pracowników odpowiedzialnych za produkcję w Polsce. Co więcej, Spółka nie będzie delegowała pracowników z Luksemburga do Polski, Producent stanowi odrębny samodzielny podmiot gospodarczy, który będzie realizował działalność produkcyjną w ramach własnej działalności gospodarczej, na własny rachunek i ryzyko, przy wykorzystaniu własnych komponentów, własnego know-how i doświadczenia. Spółka nie będzie miała żadnej kontroli nad procesem produkcyjnym poza prawem do żądania odpowiedniej jakości i efektywności procesu produkcji.

Tym samym w opinii Spółki, współpraca z Producentem nie powoduje powstania stałej placówki Spółki w Polsce, za pomocą której wykonywałaby ona swoją działalność na terytorium Polski.

Spółka pragnie podkreślić, że wykonywanie opisanych powyżej działań w ramach nowego modelu współpracy, nie spowoduje powstania na terytorium Polski zakładu, ze względu na fakt, że całość wykonywanych działań w związku ze współpracą z Producentem będzie miała przygotowawczy lub pomocniczy charakter.

Zgodnie z postanowieniami art. 5 ust. 5 UUPO PL-LU, jeżeli osoba inna niż niezależny agent działa w imieniu przedsiębiorstwa, a także posiada i zwyczajowo wykonuje pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa, to takie przedsiębiorstwo posiada zakład w zakresie każdego rodzaju działalności, jaką ta osoba podejmuje dla przedsiębiorstwa, chyba że czynności wykonywane przez tę osobę ograniczają się do rodzajów działalności, które gdyby były wykonywane za pośrednictwem stałej placówki, nie powodowałyby uznania tej placówki za zakład na podstawie postanowień wymienionego powyżej art. 5 ust. 4 UUPO PL-LU.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, dwa następujące warunki muszą być łącznie spełnione, aby działalność danej osoby uznać za powodującą powstanie zakładu u podmiotu, na rzecz którego osoba ta działa:

(i) osoba ta musi być agentem zależnym, i

(ii) osoba ta musi mieć i zwyczajowo wykonywać pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorstwa.

Jak zostało wskazane powyżej, Producent będzie działał jako odrębny podmiot prawa prowadzący całkowicie samodzielną działalność gospodarczą na własny rachunek i własne ograniczone ryzyko. Co więcej, Producent nie będzie podlegał żadnym instrukcjom ani wskazówkom ze strony Spółki odnośnie produkcji wyrobów.

W związku z powyższym, ze względu na fakt, że Producent będzie prowadził samodzielną działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko należy przyjąć, że powinien być traktowany jako podmiot o niezależnym od Spółki statusie.

Spółka pragnie podkreślić również, że Producent nie będzie posiadał upoważnienia do zawierania umów w imieniu Spółki lub upoważnienia do zawierania umów, które w jakikolwiek sposób mogłyby zostać uznane za wiążące dla Spółki.

Producent nie będzie zaciągał żadnych zobowiązań wobec innych podmiotów w imieniu Spółki, ani w żaden inny sposób powodował okoliczności wiążących Spółkę w jakichkolwiek relacjach handlowych.

W świetle powyższego, Spółka pragnie jeszcze raz podkreślić, że Producent w ramach działalności produkcyjnej działa jako niezależny, samodzielny podmiot gospodarczy prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek i na własne ryzyko. Jak zostało wspomniane, Producent nie będzie zaangażowany w proces sprzedaży wyrobów gotowych Spółki. Decyzje w tym zakresie będą podejmowane wyłącznie przez Spółkę. Producent nie będzie miał prawa ani pełnomocnictwa do jakiegokolwiek akceptowania albo odrzucania zamówień lub do innego działania w imieniu Spółki.

Mając na względzie powyższe, zdaniem Spółki, wskazane powyżej przesłanki warunkujące powstanie zakładu w ramach realizowanej współpracy z Producentem będącym samodzielnym podmiotem gospodarczym nie zostały spełnione. Z tego też powodu, zdaniem Spółki, współpraca z Producentem nie powoduje powstania zakładu Spółki na terytorium Polski.

Rejestracja dla potrzeb podatku od towarów i usług.

W opinii Spółki, fakt posiadania przez nią rejestracji dla potrzeb VAT nie może przesądzać o powstaniu zakładu Spółki w Polsce. Należy podkreślić, że postanowienia ustawy o podatku od towarów i usług nie łączą obowiązku rejestracji dla potrzeb VAT z prowadzoną działalnością gospodarczą, lecz z faktem dokonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Rejestracja dla potrzeb VAT nie zależy od okoliczności i formy prowadzenia działalności gospodarczej i nie prowadzi do automatycznego powstania na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, rejestracja Spółki dla potrzeb VAT nie powinna być utożsamiana z posiadaniem stałego miejsca prowadzenia działalności stanowiącego zakład.

Indywidualne wydane przez Ministra Finansów

Należy podkreślić, iż Minister Finansów wydał wiele indywidualnych interpretacji, które potwierdzają, że posiadanie rejestracji dla potrzeb VAT w Polsce nie prowadzi automatycznie do powstania na terytorium Polski stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Takie stanowisko zostało przedstawione m. in. w:

 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 15 lipca 2013 r. o sygn. IPPB5/423-312/13-2/PS;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 24 kwietnia 2013 r. o sygn. IPPB5/423-l 51/13-4/PS;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 1 marca 2013 r. o sygn. IPPB5/423-1259/12-2/PS;
 • interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie dnia 19 kwietnia 2012 r. o sygn. IPPB5/423-15/12-5/PS.

Reasumując powyższe rozważania, należy podkreślić, że - zdaniem Spółki - wdrożenie przedstawionego powyżej modelu współpracy Spółki z Producentem nie spowoduje powstania u Spółki ograniczonego obowiązku podatkowego na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP oraz na podstawie art. 5 UUPO PL-LU, ponieważ przedstawiona struktura współpracy nie prowadzi do powstania zakładu Spółki na terytorium Polski ani przez istnienie stałej placówki, ani przez posiadanie zależnego agenta, a także żadnej innej okoliczności.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi –– tekst jednolity Dz.U.2012, poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.